home  |  nieuws  |  wie we zijn  |  wat we doen  |  magazine  |  links  |  contact  |  aanmelden  
VBV spreekt met CC en advocaat in Frankfurt
22-10-2012 door Redactie VBVINFO

VBV ontmoet CC-top in Frankfurt
Medio oktober waren Flory Neter en Wil Groen enige dagen in Frankfurt. Hoofddoel was het bijna traditionele, jaarlijkse overleg met het hoofd van de Claims Conference (CC) in de Sophienstrasse en de aan de CC verbonden juriste. Tevens was er gelegenheid om persoonlijk kennis te maken en te overleggen met het hoofd van de beroepscommissie Artikel 2. Het geluk was met het VBV want ook de voor het VBV -sedert 2004 bekende- jurist bleek een dag in Frankfurt aanwezig zodat ook met hem kon worden overlegd.

Gettofonds en gettopensioen
De Duitse overheid heeft aangegeven Amsterdam als open getto te beschouwen. Velen hebben een aanvraag ingediend voor fonds en pensioen. Amsterdam verkreeg dus het predicaat ‘open getto’ maar wat dit precies inhoudt, heeft men niet duidelijk kunnen maken. Alle inspanningen ten spijt heeft de CC noch het VBV criteria vooraf gekregen. Echter, naar nu blijkt, meent men in Duitsland dat het Open Getto van Amsterdam alleen was gesitueerd tussen het Waterlooplein en de Jodenbreestraat.
Inzake eenmalige uitkeringen vanuit het Gettofonds en periodieke uitkeringen van het Gettopensioen worden nu dus aanvragers afgewezen op grond van deze onbegrijpelijke, onredelijke en onlogische beperking.
Verder bleek tijdens het gesprek de CC dat er niet zoiets bestaat als een definitie van een getto en al helemaal niet van een ‘open getto’. Vanuit de CC zal men bij het ministerie van financiën vragen wat er bekend is want er zijn geen richtlijnen bekend. Er zijn lijsten met getto’s, meer niet.

Concentratiegebieden
Het VBV vindt de beperking tot een of twee straten volstrekt bezijden de werkelijkheid temeer als men in aanmerking neemt dat Amsterdam drie officiële concentratiegebieden kende waar men geregistreerd stond, waarnaartoe men moest verhuizen en waarvandaan men werd gedeporteerd. Die drie gebieden waren Centrum, Oost en de Rivierenbuurt.
Door nu op deze manier te beperken, worden gelijke gevallen ongelijk behandeld.
De reeds eerder hier gepubliceerde ‘Stippenkaart’ uit 1942 werd overhandigd. Deze bleek bij het team van de CC volstrekt onbekend.

Jurist ingeschakeld
De in de arm genomen Duitse advocaat heeft het VBV in 2004 bijgestaan inzake de Slavenarbeid gelden die de Duitse overheid beschikbaar stelde voor hen die in een concentratiekamp verbleven, in gevangenschap hadden geleefd of gedwongen waren om in een Getto te verblijven. Het VBV trachtte toen aan te tonen dat Amsterdam gezien diende te worden als een Getto en dat onderduik als gevangenschap moest worden beschouwd. Die eis heeft de rechter echter toen niet ontvankelijk verklaard omdat het hier een humanitaire en vrijwillige uitkering betrof waar geen amendementen op mogelijk waren.
Ook vanuit de CC raadde men aan om indien nodig de zaak voor rechter te bepleiten; op de achtergrond zullen zij daarbij van advies dienen en onze advocaat van informatie voorzien.
Onze advocaat deelt de visie van het VBV en de CC en is bereid om ons hierin bij te staan. Zijn archief inzake de procesvoering in 2004 is compleet aanwezig en zal worden geraadpleegd. Verder is deze zaak te omvangrijk en juridisch te ingewikkeld om dat zelfstandig als VBV uit te voeren.
In het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) die in Duitsland een equivalent heeft, wordt de officiële wettelijke tekst van deze regelingen boven water gehaald.
Om te voorkomen dat eenzelfde fout wordt gemaakt als in 2004 zullen wij onze peilen alleen richten op de DRV (Deutsche Rente Versicherung), die het gettopensioen verzorgd. Het gettofonds van de BADV is immers ook een Vrijwillige Humanitaire aangelegenheid. Als de DRV overtuigd kan worden dan zal ook de BADV volgen.
Over de voortgang wordt u uiteraard op de hoogte gehouden.

Claims Conference en life certificate
Tijdens het overleg met de functionarissen van de CC werd onder meer het probleem aangekaart rond het ‘bewijs van in leven zijn’, het zo geheten Life Certificate. Voor veel leden is het een probleem om dit bewijs te laten certificeren. Velen zijn slecht ter been, lezen geen Engels, zijn gewoon ziek of raken in de stress wegens het invullen van alweer een formulier.
Voorgesteld werd om dat uit te laten voeren door de PUR/SVB; zij hebben immers een link met de Nederlandse basisadministratie. Voor hen is het een druk op de knop. De CC zou alleen een lijst met namen moeten sturen naar de PUR/SVB en die checkt op haar beurt of de mensen nog in leven zijn. Het lijkt zo eenvoudig.
Aangegeven werd dat te veel mensen thuis moeten worden bezocht om dat af te handelen; daarvoor had men bij CC wel begrip. Verleden jaar werd hierover afgesproken dat men contact op zou nemen met de PUR/SVB. Dat is gebeurd maar het bleek dat de PUR/SVB een vergoeding voor deze werkzaamheden zou gaan berekenen. De Duitse overheid wil derhalve de huidige formulieren handhaven en heeft geen behoefte aan een andere wijze van verificatie. Men blijft vooralsnog stringente richtlijnen hieromtrent hanteren.
Deze hele problematiek wordt nogmaals schriftelijk bij de CC aangekaart waarna de CC dit weer zal gebruiken als mogelijk breekijzer bij de Duitse Overheid.

Afwijzingen kinderen uit gemengde huwelijken
Het probleem dat kinderen uit gemengde huwelijken ondervinden bij het verkrijgen van een uitkering in het kader van Artikel 2 stond ook op de agenda. Dat de PUR/SVB zeer ten onrechte oordeelt dat men in deze categorie ‘geen vervolging had te vrezen’, betekent niet dat deze dwaling moet worden overgenomen door de CC inzake de uitkering Artikel 2. In de criteria van Artikel 2 is sprake van onderduik en daar moet men aan beantwoorden.
Aangaande afgewezen aanvragen werd gemeld dat in die casussen de onderduik niet kon worden bewezen. Afwijzingen zijn op persoonlijke basis en worden ook persoonlijk beoordeeld. Case by case. Aangegeven werd dat met niet af gaat op gegevens van de PUR maar zijn best doet voor de aanvragers waarbij die kwalijke zin van de PUR niet bepalend is. Er wordt gekeken of er redelijkerwijs kan worden aangenomen dat er gevaar was voor vervolging.
Max Arian’s samenvatting van het boek van Stuhldreher werd als onderbouwing bij de CC in Frankfurt achter gelaten. De stelling van de PUR/SVB werd immers door Stuhldreher wetenschappelijk onderbouwd, weerlegd.

Japanse kampen
Enige VBV-leden hebben, gekenmerkt als jood, in Japanse kampen gevangen gezeten. Zij ondervonden daar een speciale, nog onaangenamere behandeling en zaten gescheiden van andere gevangenen. Ook hier worden casussen op individuele maatstaven benaderd, dus zaak voor zaak. Dat houdt in dat als een persoon uit een gezin is geaccepteerd, dit niet automatisch betekent dat een ander gezinslid ook rechthebbende is.
De CC beschikt over een lijst met kampen. Voorwaarde is of in dat specifieke kamp, joden in een aparte barak hebben gezeten. Waarschijnlijk gaat het om 76 aanvragen in deze categorie.
Samengevat geldt dat het kamp officieel erkend moet zijn en dat de persoon in kwestie daar ook daadwerkelijk is geweest en men daar anders werd behandeld dan geïnterneerde niet-joden.

Hardship fund
JMW heeft enige maanden geleden geadverteerd met een mogelijke uitkering uit het Hardship fonds. Het VBV heeft daar geen aandacht aan besteed omdat het niet aannemelijk was dat iemand in Nederland hiervoor in aanmerking zou komen. Die veronderstelling bleek voor 99,5% juist; uitzonderingen dus daargelaten.
Voorwaarde is dat men geen enkele uitkering uit Duitsland mag hebben ontvangen. Ook een uitkering als Cadsu II belemmert hier Het Hardship fund is bestemd voor hele uitzonderlijke gevallen van afgewezenen voor Artikel 2.
Verder werd besproken dat andere bureaus van de CC afwijkend beslissen. Als voorbeeld gold de casus van twee gezinsleden. De een woont in Israël woont en wordt anders beoordeeld dan zijn broer die elders woont. De ene aanvraag werd gehonoreerd, de andere niet. dat is onlogisch, incorrect en onheus.
De vraag of wij even wilden doorgeven welke casussen het betrof, werd uiteraard niet beantwoord. Daar kon men wel begrip voor opbrengen. Dat impliceert echter wel dat deze zaak daarmee vast zit.

Bezwarencommissie
Met het hoofd van de bezwarencommissie werd eveneens overlegd. Er is regelmatig contact over afgewezen aanvragen en het is goed om te vernemen dat op ieder moment een zaak kan worden heropend. Voor de commissie maakt het niet uit of de aanvrager twee of vier joodse grootouders heeft. Het gaat om het bewijs van vervolging en onderduik.
Dringend werd verzocht om bij ieder bezwaar dat wordt aangetekend via het VBV ook een machtiging van de betrokkene mee te sturen. Met name ondergetekende wil nog wel eens iets uit de losse pols trachten te regelen. Wij hebben uiteraard begrip voor de ambtelijke noodzaak van een machtiging.
Samenvattend kan worden geschreven dat alle gesprekken uitermate plezierig en in harmonie verliepen. Afgesproken werd dan ook om deze wijze van overleg jaarlijks te continueren.
Tags: [Artikel 2 Duitsland
Actueel Nieuws
01-11-2019 Getto-uitkeringen en verdere belastingvrijstelling tot 01-01-2014

Tags
Antisemitisme, Artikel 2 Duitsland, BAN, Belasting, Belgische fiscus, Beth Shalom, Bijeenkomst IsraŽl, Boekbespreking, Claims Conference, Column, Correspondentie, de Joint, Duitse rechtsgang, Fonds Verloren Jeugd, Frankrijk, Gemeentegiro-Erfpacht, Gettofonds, Gettopensioen, Gettowerk, Jaarvergadering, Javapost, JMW, Le-Ezrath Ha-Jeled, Maror, Nederlandse Spoorwegen, NIOD, Notulen, Oorlogsmisdaden, Oorlogswezen, Overheid, PUR, Rechtspraak, Sinti/Roma, Stolpersteine, Tweede en derde Generatie, VBV, VBV-Bestuur, Vermogensbeheer, Voormalig Nederlands-IndiŽ, Westerbork, Wie kent Wie, WO II, WUV-IsraŽl, WUV/WUBO, Zikna,

Archief
10-10-2019 NS en het broodje-aap-verhaal; waar of niet waar?
24-09-2019 Boekbespreking: De Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd.
23-09-2019 VBV-bestuur reageert na de bijeenkomst van de 1ste september jl.
28-08-2019 Aanvullende informatie over aanvraag tegemoetkoming Nederlandse Spoorwegen
22-08-2019 Getto-uitkeringen en belastingvrijstelling
17-08-2019 Zondag 1 september 2019: VBV-bijeenkomst over NS en tegemoetkomingen
04-08-2019 NS-tegemoetkomingen, het uitkeringsreglement in het kort en aanvraagformulieren.
01-08-2019 Persbericht van de NS-Adviescommissie
18-07-2019 Zondag 1 september 2019: VBV-bijeenkomst over NS en tegemoetkomingen
03-07-2019 Reactie VBV-bestuur op het advies van Commissie aan NS
28-06-2019 NS en smartengelden
27-05-2019 Hoe de VBV-bijeenkomst van 28 april jl. door Renťe Citroen werd ervaren.
27-05-2019 Column: Westerbork als demonstratieterrein?
26-05-2019 Verslag bijeenkomst Stichting VBV op 28 april 2019 in Casa 400 te Amsterdam
26-05-2019 Commentaar inzake gerechtelijke uitspraak fiscus en getto-uitkeringen
26-05-2019 Openingsrede van Flory Neter tijdens de VBV-bijeenkomst in Casa 400 op 28 april jl.
26-05-2019 Column: "Pensioentje met suiker"
27-04-2019 NS en smartengelden
21-03-2019 NS en smartengelden
15-03-2019 Aanklacht van Jacques Barth tegen NIW verwezen naar rijk der fabelen
07-03-2019 Aankondiging jaarlijkse bijeenkomst en Verslag VBV-vergadering op 18-03-2018
02-03-2019 Publicatie Ministerie van FinanciŽn
20-02-2019 NS en smartengelden
23-12-2018 Bericht van Ministerie FinanciŽn over vrijstelling belastingen
19-12-2018 SVB mag AOW niet korten met gettopensioen.
17-12-2018 De eerste duizend dagen na de conceptie
07-12-2018 Raad van de Europese Unie over antisemitisme op 6 december 2018
06-12-2018 NS-vergoedingen voorlopig nog niet op de rails.
04-12-2018 De Snoge in Nijenhuis, column door Flory Neter
28-11-2018 Felicitaties voor Salo Muller
02-11-2018 Herberekening WUV/WUBO wegens lager percentage vermogenskorting vanaf 01-01-2018
31-10-2018 Aanvullende uren thuiszorg t.b.v. holocaustoverlevenden via JMW.
16-10-2018 Artikel-2-uitkeringen fors verhoogd in de komende drie jaren
09-10-2018 In memoriam Gerrit Goudeketting
02-10-2018 Ministerie FinanciŽn: Uitkeringen welke fiscaal vrij zijn vanaf 01-01-2016
14-08-2018 De kwestie Jacques Barth
12-06-2018 Informatie in het kader van de privacy wetgeving
19-05-2018 Verheugend nieuws: Uitkeringen voor gettowerk vanaf 2016 heffingsvrij
13-04-2018 JMW, Claims Conference en persoonsgebonden budget
13-04-2018 Aanmelding voor VBV-bijeenkomst in IsraŽl
05-04-2018 Belasting op getto-vergoedingen: oplossing mogelijk nabij
16-03-2018 Afschaffing antihardheid WUV - SVB versus wetgever
07-03-2018 Aangepaste informatie over Stolpersteine en hoe te handelen.
18-02-2018 Kort nieuws: Ledenvergadering VBV - WOB-procedure 22-maart - Over de Petitie
09-02-2018 Wie heeft recht op gettovergoedingen? Compleet schema Gettopensioen
04-02-2018 Petitie, petitie, petitie, STEM! -- WOB-procedure bij Raad van State
29-01-2018 Teken de petitie tegen belasting op getto-vergoedingen!!
17-01-2018 Gettovergoedingen: actie 50PLUS in Tweede Kamer
15-01-2018 Groot verzet tegen Nederlandse fiscalisering van Duitse Getto-vergoedingen
07-12-2017 Mogelijk moreel rechtsherstel voor Joodse eigenaren van vastgoed in Den Haag
05-12-2017 VARA-documentaire over tragedie rond Van Imhoff en zoektocht VBV
08-11-2017 VBV doet beroep op Kamercommissie FinanciŽn inzake getto-uitkeringen
31-10-2017 Fiscus en uitkeringen voor gettowerk
28-09-2017 VBV stopt samenwerking Jacques Barth
25-08-2017 Bronbelasting, buitenland en WO-II gerelateerde uitkeringen
08-07-2017 Belgische fiscus en uitkeringen Nederlandse oorlogswetten - WUV en WUBO
01-05-2017 De Tweede Generatie - Voordracht van Yaela Cohen
16-04-2017 Conceptverslag Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2017
26-02-2017 Verslag VBV-bijeenkomst in Tel Aviv op 12-02-2017
21-01-2017 Verslag Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2016
17-11-2016 Uitnodiging voor de presentatie van en paneldiscussie over het proefschrift Ghetto Workers Law van dr. A. Weber
17-11-2016 Voordracht opperrabbijn Jacobs tijdens symposium Holocaust en Geschiedenisonderwijs
17-11-2016 De Zaak Menten in drie afleveringen bij omroep MAX, verfilmd naar het boek van Hans Knoop
17-08-2016 Extra betaling Claims Conference
22-05-2016 Frits van der Starre zoekt naar familie van Anna van der Starre-Neter.
05-04-2016 Claims inzake Erfpachtboetes en Gemeentegiro Amsterdam
30-03-2016 Claims Conference en onbetaalde uitkeringen
30-03-2016 Verslag Algemene Ledenvergadering op 22-03-2015 van het VBV
01-03-2016 Aanmelding voor de Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2016
15-02-2016 ING-onderzoek inzake niet-ontvangen Artikel-2-uikeringen
08-02-2016 Verslag VBV-bijeenkomst in Israel op 07-02-2016
03-02-2016 NL-ambassade Israel corrigeert krantenbericht inzake WUV
01-02-2016 Informele bijeenkomst VBV in Tel Aviv op zondag 7 februari 2016
10-01-2016 ING-bank en problemen rond Artikel-2-uitkeringen
09-01-2016 Premieheffing Artikel-2-uitkeringen eindigt
19-11-2015 Akkoord Indisch platform en Staatssecretaris van Rijn
28-10-2015 VBV regelt uitkering voor Roma en Sinti - - - Akkoord gettostatus Asterdorp
28-10-2015 Update en rectificatie inzake uitkeringen Lost Childhood
15-09-2015 Einde onterechte premieheffing Artikel-2-fonds lijkt nabij.
07-09-2015 Amsterdam wil erfpachtboetes en Gemeentegirotegoeden terugbetalen
24-08-2015 Grote zorgen over uitkeringen uit het fonds Verloren Jeugd
24-08-2015 MinFin besluit tot onderzoek MAROR-gelden
13-06-2015 Mogelijk einde van premieheffing over Artikel-2-uitkering
06-06-2015 CliŽntenraad initieert belangrijke beleidswijziging SVB/PUR inzake osteoporose
23-03-2015 Verslag-notulen Algemene Ledenvergadering van het VBV op 23 maart 2014
09-03-2015 Algemeen aanvraagformulier t.b.v. alle uitkeringen van de Claims Conference
17-01-2015 Uitkering 'Verloren Jeugd' weer vertraagd.
27-12-2014 Fonds Verloren Jeugd en informatie over aanvragen
26-12-2014 Claims Conference start in januari 2015 met Fonds Verloren Jeugd.
14-12-2014 Informatie en criteria inzake Franse herstelbetalingen WOII
05-09-2014 Resultaat Berlijns overleg leidt tot uitkering aan Childsurvivors
12-08-2014 Overeenkomst Kantoor Mayer en Kantoor Weber inzake BADV
05-08-2014 Petitie tegen antisemitisme
28-07-2014 VBV reageert op demonstraties en antisemitisme
19-06-2014 Gezocht: Openstaande claims voormalig Nederlands-IndiŽ
13-06-2014 Claims conference: Verruiming voorwaarden Artikel-2-uitkering
10-06-2014 Dringend verzoek: Staak bellen naar advocatenkantoor in Dusseldorf
01-06-2014 Gettopensioen en samenwerking met advocatenkantoor Weber en Co
01-06-2014 Schema gettofonds: Wie is mogelijk rechthebbend?
01-06-2014 Schema gettopensioen: Wie is mogelijk rechthebbend?
23-05-2014 Verslag VBV-bijeenkomst IsraŽl op 8 mei 2014
22-05-2014 Afwijzing Ministerie Financien inzake premieheffing Artikel 2
19-02-2014 Gemeenschappelijke publicatie van JMW en VBV inzake Gettofonds
20-01-2014 Aanvraagformulier voor vervolgde Roma en Sinti door naziregime
19-01-2014 VBV overtuigt BADV inzake getto Amsterdam en Gettofonds
15-12-2013 Ontwikkelingen rond gettofonds en status getto Amsterdam
25-10-2013 Keulen en principieel standpunt VBV inzake gettofonds
21-10-2013 Artikel 2 versus 'Rietkerk-regeling'
16-10-2013 Holocaustslachtoffers dubbel beroofd
12-10-2013 Proces tegen BADV in Keulen
17-09-2013 Eerste zitting proces tegen BADV over gettofonds
30-08-2013 Bericht met verzoek aan alle abonnees
13-08-2013 Proces tegen BADV (gettofonds) opgestart
11-08-2013 Herdenkingen van capitulatie Japan op 15 augustus 1945
23-07-2013 Belangrijk bericht over Engelse bezwaarbrief en BADV.
16-07-2013 Oproep voor afgewezen aanvragers gettofonds door BADV
11-07-2013 Nieuwe informatie over BADV en afwijzingen voor Gettofonds
04-07-2013 Problemen rond aanvragen gettofonds
26-06-2013 Boekaankondiging:
07-06-2013 Claims Conference en mediaberichten
29-05-2013 Protesten NIOD lijken te werken
21-05-2013 NIOD en VBV-archief
02-05-2013 Peidooi voor gedegen onderwijs over WO II
26-04-2013 VBV heeft succes: Duitsland erkent gettostatus Amsterdam
11-04-2013 Openingsrede ledenvergadering VBV d.d. 24 maart 2013
10-04-2013 Wie kent wie? Joodse onderduikers in Kerkrade
09-04-2013 Voordracht middagprogramma VBV-Ledenvergadering-2013
09-04-2013 Bewijs van in leven zijn t.b.v. Gettofonds en -pensioen
09-04-2013 Aanpassing Wuv, Wubo en Buitengewoon pensioen
31-03-2013 Definitief verslag jaarverg. VBV 1-april-2012, PDF & platte tekst
15-03-2013 Informatie over plaatsing Stolpersteine
03-03-2013 Holocaustwetenschap en -onderzoek
16-01-2013 Open brief aan Raad van Toezicht van Beth Shalom
12-01-2013 Gettofonds: Dringend advies om bezwaarschrift in te sturen.
07-01-2013 Amsterdam had drie getto
22-11-2012 Solidariteitsbezoek Nederlandse ambassadeur in Isra
14-11-2012 Gettopensioen wordt niet gekort
22-10-2012 VBV spreekt met CC en advocaat in Frankfurt
08-10-2012 Afwijzingen gettofonds en -pensioen
15-09-2012 Van de voorzitter
22-06-2012 Herinnering aan weggevoerde Joden in Hoorn
20-06-2012 Bericht over aanvragen 'Gettofonds'
15-05-2012 Zestien Stolpersteinen op 18 juni a.s. in de stad Hoorn
21-04-2012 Belasting- en premieheffing een recht maar geen plicht
14-04-2012 Informatie over aanvragen Getto-fonds
04-04-2012 Petitie aangenomen op de Algemene ledenvergadering van het VBV
04-04-2012 Persbericht inzake Artikel 2
15-03-2012 Wezen en incorrecte afhandeling JMW
11-02-2012 VBV in actie tegen fiscalisering Artikel-2-uitkering
09-02-2012 Verslag van de bijeenkomst van VBV-leden in Isra
28-12-2011 VBV en Claims Conference te Frankfurt: Artikel 2 (nieuwe criteria en schema!!!), levensbewijs, jodenvervolging Ned. Indi
15-12-2011 Javapost
12-11-2011 Centrale Raad van Beroep, SVB/PUR, geprivatiseerde Kibbutz Tzorah
03-11-2011 Nieuwe versie regelgeving werken in getto's - deel 2
18-10-2011 Directeur Beth Shalom vertrekt
15-10-2011 Beth Shalom en kort geding
14-10-2011 Nieuws over Beth Shalom
23-09-2011 Nieuwe versie regelgeving Gettowerk
28-08-2011 Visie VBV over huidige stand van zaken Beth Shalom
24-08-2011 Brief van advocaat mr. Abeln namens het VBV aan het bestuur van Beth Shalom
18-08-2011 Beth Shalom stelt externe manager aan
11-08-2011 Vervolg van VBV versus directie Beth Shalom
10-08-2011 Persverklaring stichting BAN inzake kort geding uitspraak ADO Den Haag
02-08-2011 Persbericht: Indische geschiedenis kamp Westerbork krijgt actueel tintje
31-07-2011 Stichting Zikna, pastorale hulp aan holocaustoverlevenden
29-07-2011 Persbericht: VBV eist vertrek directie en bestuur Beth Shalom
21-07-2011 Stichting Heart - Roerende en onroerende goederen wellicht te claimen.
20-07-2011 Persbericht, Stichting BAN, Kort Geding tegen ADO
24-06-2011 Gewijzigde statuten van het VBV
05-05-2011 Korte samenvatting voordracht van Hans Knoop
03-05-2011 Verslag van de Jaarvergadering 20 maart 2011
02-05-2011 Openingsrede jaarvergadering maart 2011
18-03-2011 Statutenwijziging
17-03-2011 Verzoek van de Jewish Joint Distribution Organisation
21-02-2011 Verslag van de jaarvergadering van maart 2010
28-12-2010 VBV en de contacten met Claims Conference (CC)
20-12-2010 Laatste nieuws oorlogswezen versus JMW en de visie van VBV
14-10-2010 Erfgoed van de Oorlog
01-10-2010 Jaarvergadering 2011 Zondag 20 maart
16-06-2010 VBV verwerpt bod Joods Maatschappelijk Werk (JMW) voor compensatie oorlogsweeskinderen
27-04-2010 Artikel 2 en achtergronden voor limiet van 18 maanden onderduik
20-04-2010 Verslag Claims Conferentie Frankfurt
18-03-2010 Claims Conferentie Frankfurt overlegt met VBV
25-09-2009 Belasting en aftrekbare giften
11-08-2009 Protestbrief via ambassadeur aan Israelische overhei
17-05-2009 Kind van de rekening, samenvattend verslag
12-05-2009 Verslag bezoek Claims Conference New York
11-05-2009 Alternatieve Jaarvergadering van het VBV te Tel Aviv
22-04-2009 Officieel standpunt van de Duitse overheid inzake Artikel 2
21-04-2009 Notulen van de Jaarvergadering van 22 maart 2009
18-03-2009 Kennismaking met de heer Stoov
28-12-2008 Financien
09-12-2008 Resultaten van het wetenschappelijk onderzoek naar het vermogensbeheer van de joodse oorlogswezen beschikbaar
27-11-2008 Overgang PUR naar SVB en de Wet Beperking Export Uitkeringen
14-11-2008 Overgang PUR-SVB
27-10-2008 Overgang PUR/SVB
14-08-2008 Overzicht bepalingen inzake Artikel-2-fonds
27-06-2008 Aanvullende informatie van Claims Conference Art.-2-fonds
19-06-2008 Duits Bondsdaglid verduidelijkt criteria Artikel-2-fonds
17-06-2008 Verwarring door berichtgeving over nieuwe criteria van de Claims Conference
12-06-2008 Verbeteringen Artikel 2
29-03-2008 Correspondentie Artikel 2 Duitsland
16-03-2008 Notulen Jaarvergadering 16 maart 2008

naar boven  |  copyright verbond belangenbehartiging voor vervolgingsslachtoffers  |  design en realisatie: 2BeeWeb