home  |  nieuws  |  wie we zijn  |  wat we doen  |  magazine  |  links  |  contact  |  aanmelden  
Definitief verslag jaarverg. VBV 1-april-2012, PDF & platte tekst
31-03-2013 door Hetty Gazan

Verslag Algemene Ledenvergadering
Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers
op zondag 1 april 2012 te Amsterdam.

1. Opening
om 11.00 uur door Flory Neter, Voorzitter, zij heet alle aanwezigen hartelijk welkom en is verheugd met de grote opkomst van leden uit het hele land bij deze jaarvergadering.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.
Flory informeert de leden dat de administratie inmiddels is overgedragen aan Boekhoudburo West Friesland (BWF), dit vanwege het feit dat het bestuur er grote waarde aan hecht dat de administratie keurig op orde en professioneel in orde is.        Het werk wordt voor het bestuur te omslachtig. BWF heeft een prima systeem voor de boekhouding maar het bestuur van het VBV houdt de eindverantwoording. Het is een zeer druk jaar geweest, de statuten van het VBV zijn aangepast aan de huidige tijd; dat was zeer noodzakelijk en is daarom dit jaar gebeurd. Tweemaal per jaar wordt er een bulletin uitgebracht zowel op internet als geprint voor de leden die geen internet hebben. De VBV-site wordt zeer goed bezocht ook door niet-leden. Met de nieuwe statuten zijn we niet meer gebonden aan de maand maart of april om een jaarvergadering te houden, die zou nu ook in juni of juli gehouden kunnen worden, indien dat nodig is. Ook hebben wij dit jaar erg veel werk gehad aan Bejaardentehuis ‘Beth Shalom’; zonder enige steun van JMW hebben wij onze leden woonachtig in Beth Shalom gesteund en een zwartboek aangelegd n.a.v. de klachten die bij ons binnenkwamen. Dat heeft veel inspanning en geld gekost maar het is welbesteed want inmiddels is de directeur op non-actief gezet en is er een interim-directeur aangesteld, die orde op zaken gaat stellen wat hoognodig is.
Verder is er hard gewerkt aan het wezen bedrag. Inmiddels hebben veel wezen              € 1400,00 ontvangen, een bedrag dat niet conform onze eisen was.
Een van de aanwezige leden (een dame) vertelt dat ze onder voogdij van L’Ezrath viel en € 2000,- heeft ontvangen, Flory vraagt haar om schriftelijk bewijs.
Er zijn nog wat probleemgevallen, de voogdijvereniging beslisten over alles.
Artikel 2 - Vele lopende zaken zijn nog niet afgehandeld, met name de fiscus werkt nog steeds niet mee en spiegelt Art 2 aan de WUV. Wij blijven werken aan een algehele ontheffing voor Art 2. Wij zijn bezig met een stappenplan. Wij vragen U om in deze vergadering een motie te steunen die wij dan kunnen indienen bij de staatssecretaris. De mensen met de laagste inkomens zijn het slechts af, zij zijn vaak als ze Art 2 opgeven hun huursubsidie enz. kwijt en moeten vaak ook nog extra belasting betalen, dit is ongelooflijk onredelijk. Maar het blijft vooralsnog grotendeels een principiële zaak. Laten we alle ellende verhalen eens verzamelen zodat we daarover meer duidelijkheid krijgen. Tenslotte betaalt de huidige Duitse belastingbetaler de Art 2 uitkering niet om deze terug te laten vloeien naar de Nederlandse staatskas.
Ook aan het Ghetto-fonds en-pensioen hebben wij dit jaar veel werk gehad; het is een log apparaat en wij kunnen dit traject helaas niet versnellen. In Israël en USA zijn al uitkeringen gedaan. Het fonds is een eenmalige uitkering en het pensioen is een klein pensioentje, dat hopelijk niet van de WUV wordt afgetrokken; er wordt door het VBV aan e.a. gewerkt.
Er zijn geen ingekomen stukken voor dit jaar.

3. Notulen jaarvergadering 2011 (staan op de website) Er zijn geen reacties gekomen en worden goedgekeurd.

4. Verslag penningmeester
Hans Vos brengt verslag uit, vertelt dat BWF alle stukken heeft uitgewerkt en goedgekeurd.

5. De kascommissie zal nu verslag uitbrengen. Albert Joachimstahl prijst het bestuur om zijn spaarzaamheid en accuratesse met de financiën. Bij deze verleent de kascommissie decharge aan het bestuur voor de financiën 2011. Vervolgens brengt BWF (Arian Blokdijk en Jessica Suers) verslag uit over hun bevindingen met de financiën, alles is keurig in orde.
6. Decharge bestuur
Louis Rozendaal treedt af als bestuurslid. Verder blijft het bestuur ongewijzigd.

7. Benoeming nieuwe kascommissie controle 2012                                          Albert Joachimsthal wil dit wederom op zich nemen evenals Carla Kaplan. Als reserve houdt Frits Pront zich beschikbaar.

8. Contributie bedrag wordt niet gewijzigd

9. Club van 100
Er wordt een beroep gedaan op de VBV-leden om lid te worden van de club van 100. In 1992 is die club opgericht met als doel dat er 100 leden elk jaar ƒ100- betalen, zodat het VBV meer armslag heeft. Het is tot 60 leden gekomen. Bij het invoeren van de euro hebben we een bedrag vastgesteld van €45-. In het jaar 2011 hebben wij van de club van 100 een bedrag van €1500,- ontvangen en aan algemene giften €1988. Het VBV-bestuur doet nogmaals een beroep op de leden om zich aan te sluiten bij de club van 100.

10. Rondvraag
Een van de leden wil geen acceptgiro meer ontvangen maar liever elektronisch betalen en wil ook graag wat meer betalingsruimte hebben, bv. tot ……….i.p.v. maart tot juli.
Een van de leden verbaast zich erover dat er niemand van het VBV-bestuur is gevraagd om in het bestuur van Beth Shalom te komen, dat zou wel prettig geweest zijn.

Stichting hashava
Er is vóór WO-II veel geld overgemaakt naar Palestina. Vele mensen zijn echter niet teruggekomen, maar de banktegoeden worden door Israël nog steeds niet teruggestort naar rechthebbenden, zoals bijv. de erfgenamen. Blijf volhouden is onze raad,
De Heart Foundation is een Israëlische organisatie die opnieuw probeert een wereldwijde inventarisatie te maken van alle verloren eigendommen in de Shoa en daarover te gaan onderhandelen t.z.t. met Duitsland.
Fiscaal
Er loopt een testcase in Arnhem betreffende Art 2; een schrijnend geval. De rechters waren op de hand van de cliënt, maar de belastinginspecteur zette zijn hakken in het zand. De uitspraak volgt nog.
Het VBV is bezig met de Duitse overheid om ook voor Roma en Sinti een artikel 2-uitkering te krijgen. Wordt dus vervolgd.
*Vervolgens wordt de petitie aan de staatssecretaris Financiën voorgelezen. (zie voor de tekst het Najaarsbulletin 2012 zowel de geprinte versie als op de website)
De petitie wordt ook uitgestuurd als persbericht.
Zoals gebruikelijk zijn ook vandaag twee mensen aanwezig van de Pensioen- en Uitkeringsraad om over diverse problemen inzake WUV enz. te praten.
Er zijn diverse mensen in de zaal die problemen hebben gehad met de WUV(,) en uiteindelijk hebben zij een Wubo-uitkering gekregen.
Kinderen uit gemengde huwelijken komen ook in aanmerking voor Art 2 mits men aan de voorwaarden voldoet zoals onderduik, enz. Men moet dus wel beantwoorden aan de criteria.
Voor het gettofonds en gettopensioen ziet men Amsterdam als een open getto; niet te vergelijken met het getto van Warschau of van Lodz.
Belasten van de uitkering Art. 2
In de overeenkomst tussen de Claims Conference en de Duitse overheid staat heel duidelijk dat de uitkering om Smartengeld gaat en dus niet wordt belast in Duitsland. Zo zou de Nederlandse overheid deze uitkering ook moeten zien. Wij blijven ervoor vechten om dit in orde te krijgen zowel via de Duitse overheid als via het Nederlands Ministerie van Financiën. Het blijft echter wel een moeilijke zaak.
In heel veel Europese landen word Art 2 NIET belast. Dit geldt ook voor oorlogspensioenen in veel Europese landen, die dus ook niet worden belast.
De ochtend wordt besloten met een lunch en in de middag was de gastspreker de heer Marcel Floor. Jaarverslag ALV-VBV van 1 april 2012


Tags: 
Actueel Nieuws
10-10-2019 NS en het broodje-aap-verhaal; waar of niet waar?
24-09-2019 Boekbespreking: De Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd.
23-09-2019 VBV-bestuur reageert na de bijeenkomst van de 1ste september jl.

Tags
Antisemitisme, Artikel 2 Duitsland, BAN, Belasting, Belgische fiscus, Beth Shalom, Bijeenkomst IsraŽl, Boekbespreking, Claims Conference, Column, Correspondentie, de Joint, Duitse rechtsgang, Fonds Verloren Jeugd, Frankrijk, Gemeentegiro-Erfpacht, Gettofonds, Gettopensioen, Gettowerk, Jaarvergadering, Javapost, JMW, Le-Ezrath Ha-Jeled, Maror, Nederlandse Spoorwegen, NIOD, Notulen, Oorlogsmisdaden, Oorlogswezen, Overheid, PUR, Rechtspraak, Sinti/Roma, Stolpersteine, Tweede en derde Generatie, VBV, VBV-Bestuur, Vermogensbeheer, Voormalig Nederlands-IndiŽ, Westerbork, Wie kent Wie, WO II, WUV-IsraŽl, WUV/WUBO, Zikna,

Archief
28-08-2019 Aanvullende informatie over aanvraag tegemoetkoming Nederlandse Spoorwegen
22-08-2019 Getto-uitkeringen en belastingvrijstelling
17-08-2019 Zondag 1 september 2019: VBV-bijeenkomst over NS en tegemoetkomingen
04-08-2019 NS-tegemoetkomingen, het uitkeringsreglement in het kort en aanvraagformulieren.
01-08-2019 Persbericht van de NS-Adviescommissie
18-07-2019 Zondag 1 september 2019: VBV-bijeenkomst over NS en tegemoetkomingen
03-07-2019 Reactie VBV-bestuur op het advies van Commissie aan NS
28-06-2019 NS en smartengelden
27-05-2019 Hoe de VBV-bijeenkomst van 28 april jl. door Renťe Citroen werd ervaren.
27-05-2019 Column: Westerbork als demonstratieterrein?
26-05-2019 Verslag bijeenkomst Stichting VBV op 28 april 2019 in Casa 400 te Amsterdam
26-05-2019 Commentaar inzake gerechtelijke uitspraak fiscus en getto-uitkeringen
26-05-2019 Openingsrede van Flory Neter tijdens de VBV-bijeenkomst in Casa 400 op 28 april jl.
26-05-2019 Column: "Pensioentje met suiker"
27-04-2019 NS en smartengelden
21-03-2019 NS en smartengelden
15-03-2019 Aanklacht van Jacques Barth tegen NIW verwezen naar rijk der fabelen
07-03-2019 Aankondiging jaarlijkse bijeenkomst en Verslag VBV-vergadering op 18-03-2018
02-03-2019 Publicatie Ministerie van FinanciŽn
20-02-2019 NS en smartengelden
23-12-2018 Bericht van Ministerie FinanciŽn over vrijstelling belastingen
19-12-2018 SVB mag AOW niet korten met gettopensioen.
17-12-2018 De eerste duizend dagen na de conceptie
07-12-2018 Raad van de Europese Unie over antisemitisme op 6 december 2018
06-12-2018 NS-vergoedingen voorlopig nog niet op de rails.
04-12-2018 De Snoge in Nijenhuis, column door Flory Neter
28-11-2018 Felicitaties voor Salo Muller
02-11-2018 Herberekening WUV/WUBO wegens lager percentage vermogenskorting vanaf 01-01-2018
31-10-2018 Aanvullende uren thuiszorg t.b.v. holocaustoverlevenden via JMW.
16-10-2018 Artikel-2-uitkeringen fors verhoogd in de komende drie jaren
09-10-2018 In memoriam Gerrit Goudeketting
02-10-2018 Ministerie FinanciŽn: Uitkeringen welke fiscaal vrij zijn vanaf 01-01-2016
14-08-2018 De kwestie Jacques Barth
12-06-2018 Informatie in het kader van de privacy wetgeving
19-05-2018 Verheugend nieuws: Uitkeringen voor gettowerk vanaf 2016 heffingsvrij
13-04-2018 JMW, Claims Conference en persoonsgebonden budget
13-04-2018 Aanmelding voor VBV-bijeenkomst in IsraŽl
05-04-2018 Belasting op getto-vergoedingen: oplossing mogelijk nabij
16-03-2018 Afschaffing antihardheid WUV - SVB versus wetgever
07-03-2018 Aangepaste informatie over Stolpersteine en hoe te handelen.
18-02-2018 Kort nieuws: Ledenvergadering VBV - WOB-procedure 22-maart - Over de Petitie
09-02-2018 Wie heeft recht op gettovergoedingen? Compleet schema Gettopensioen
04-02-2018 Petitie, petitie, petitie, STEM! -- WOB-procedure bij Raad van State
29-01-2018 Teken de petitie tegen belasting op getto-vergoedingen!!
17-01-2018 Gettovergoedingen: actie 50PLUS in Tweede Kamer
15-01-2018 Groot verzet tegen Nederlandse fiscalisering van Duitse Getto-vergoedingen
07-12-2017 Mogelijk moreel rechtsherstel voor Joodse eigenaren van vastgoed in Den Haag
05-12-2017 VARA-documentaire over tragedie rond Van Imhoff en zoektocht VBV
08-11-2017 VBV doet beroep op Kamercommissie FinanciŽn inzake getto-uitkeringen
31-10-2017 Fiscus en uitkeringen voor gettowerk
28-09-2017 VBV stopt samenwerking Jacques Barth
25-08-2017 Bronbelasting, buitenland en WO-II gerelateerde uitkeringen
08-07-2017 Belgische fiscus en uitkeringen Nederlandse oorlogswetten - WUV en WUBO
01-05-2017 De Tweede Generatie - Voordracht van Yaela Cohen
16-04-2017 Conceptverslag Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2017
26-02-2017 Verslag VBV-bijeenkomst in Tel Aviv op 12-02-2017
21-01-2017 Verslag Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2016
17-11-2016 Uitnodiging voor de presentatie van en paneldiscussie over het proefschrift Ghetto Workers Law van dr. A. Weber
17-11-2016 Voordracht opperrabbijn Jacobs tijdens symposium Holocaust en Geschiedenisonderwijs
17-11-2016 De Zaak Menten in drie afleveringen bij omroep MAX, verfilmd naar het boek van Hans Knoop
17-08-2016 Extra betaling Claims Conference
22-05-2016 Frits van der Starre zoekt naar familie van Anna van der Starre-Neter.
05-04-2016 Claims inzake Erfpachtboetes en Gemeentegiro Amsterdam
30-03-2016 Claims Conference en onbetaalde uitkeringen
30-03-2016 Verslag Algemene Ledenvergadering op 22-03-2015 van het VBV
01-03-2016 Aanmelding voor de Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2016
15-02-2016 ING-onderzoek inzake niet-ontvangen Artikel-2-uikeringen
08-02-2016 Verslag VBV-bijeenkomst in Israel op 07-02-2016
03-02-2016 NL-ambassade Israel corrigeert krantenbericht inzake WUV
01-02-2016 Informele bijeenkomst VBV in Tel Aviv op zondag 7 februari 2016
10-01-2016 ING-bank en problemen rond Artikel-2-uitkeringen
09-01-2016 Premieheffing Artikel-2-uitkeringen eindigt
19-11-2015 Akkoord Indisch platform en Staatssecretaris van Rijn
28-10-2015 VBV regelt uitkering voor Roma en Sinti - - - Akkoord gettostatus Asterdorp
28-10-2015 Update en rectificatie inzake uitkeringen Lost Childhood
15-09-2015 Einde onterechte premieheffing Artikel-2-fonds lijkt nabij.
07-09-2015 Amsterdam wil erfpachtboetes en Gemeentegirotegoeden terugbetalen
24-08-2015 Grote zorgen over uitkeringen uit het fonds Verloren Jeugd
24-08-2015 MinFin besluit tot onderzoek MAROR-gelden
13-06-2015 Mogelijk einde van premieheffing over Artikel-2-uitkering
06-06-2015 CliŽntenraad initieert belangrijke beleidswijziging SVB/PUR inzake osteoporose
23-03-2015 Verslag-notulen Algemene Ledenvergadering van het VBV op 23 maart 2014
09-03-2015 Algemeen aanvraagformulier t.b.v. alle uitkeringen van de Claims Conference
17-01-2015 Uitkering 'Verloren Jeugd' weer vertraagd.
27-12-2014 Fonds Verloren Jeugd en informatie over aanvragen
26-12-2014 Claims Conference start in januari 2015 met Fonds Verloren Jeugd.
14-12-2014 Informatie en criteria inzake Franse herstelbetalingen WOII
05-09-2014 Resultaat Berlijns overleg leidt tot uitkering aan Childsurvivors
12-08-2014 Overeenkomst Kantoor Mayer en Kantoor Weber inzake BADV
05-08-2014 Petitie tegen antisemitisme
28-07-2014 VBV reageert op demonstraties en antisemitisme
19-06-2014 Gezocht: Openstaande claims voormalig Nederlands-IndiŽ
13-06-2014 Claims conference: Verruiming voorwaarden Artikel-2-uitkering
10-06-2014 Dringend verzoek: Staak bellen naar advocatenkantoor in Dusseldorf
01-06-2014 Gettopensioen en samenwerking met advocatenkantoor Weber en Co
01-06-2014 Schema gettofonds: Wie is mogelijk rechthebbend?
01-06-2014 Schema gettopensioen: Wie is mogelijk rechthebbend?
23-05-2014 Verslag VBV-bijeenkomst IsraŽl op 8 mei 2014
22-05-2014 Afwijzing Ministerie Financien inzake premieheffing Artikel 2
19-02-2014 Gemeenschappelijke publicatie van JMW en VBV inzake Gettofonds
20-01-2014 Aanvraagformulier voor vervolgde Roma en Sinti door naziregime
19-01-2014 VBV overtuigt BADV inzake getto Amsterdam en Gettofonds
15-12-2013 Ontwikkelingen rond gettofonds en status getto Amsterdam
25-10-2013 Keulen en principieel standpunt VBV inzake gettofonds
21-10-2013 Artikel 2 versus 'Rietkerk-regeling'
16-10-2013 Holocaustslachtoffers dubbel beroofd
12-10-2013 Proces tegen BADV in Keulen
17-09-2013 Eerste zitting proces tegen BADV over gettofonds
30-08-2013 Bericht met verzoek aan alle abonnees
13-08-2013 Proces tegen BADV (gettofonds) opgestart
11-08-2013 Herdenkingen van capitulatie Japan op 15 augustus 1945
23-07-2013 Belangrijk bericht over Engelse bezwaarbrief en BADV.
16-07-2013 Oproep voor afgewezen aanvragers gettofonds door BADV
11-07-2013 Nieuwe informatie over BADV en afwijzingen voor Gettofonds
04-07-2013 Problemen rond aanvragen gettofonds
26-06-2013 Boekaankondiging:
07-06-2013 Claims Conference en mediaberichten
29-05-2013 Protesten NIOD lijken te werken
21-05-2013 NIOD en VBV-archief
02-05-2013 Peidooi voor gedegen onderwijs over WO II
26-04-2013 VBV heeft succes: Duitsland erkent gettostatus Amsterdam
11-04-2013 Openingsrede ledenvergadering VBV d.d. 24 maart 2013
10-04-2013 Wie kent wie? Joodse onderduikers in Kerkrade
09-04-2013 Voordracht middagprogramma VBV-Ledenvergadering-2013
09-04-2013 Bewijs van in leven zijn t.b.v. Gettofonds en -pensioen
09-04-2013 Aanpassing Wuv, Wubo en Buitengewoon pensioen
31-03-2013 Definitief verslag jaarverg. VBV 1-april-2012, PDF & platte tekst
15-03-2013 Informatie over plaatsing Stolpersteine
03-03-2013 Holocaustwetenschap en -onderzoek
16-01-2013 Open brief aan Raad van Toezicht van Beth Shalom
12-01-2013 Gettofonds: Dringend advies om bezwaarschrift in te sturen.
07-01-2013 Amsterdam had drie getto
22-11-2012 Solidariteitsbezoek Nederlandse ambassadeur in Isra
14-11-2012 Gettopensioen wordt niet gekort
22-10-2012 VBV spreekt met CC en advocaat in Frankfurt
08-10-2012 Afwijzingen gettofonds en -pensioen
15-09-2012 Van de voorzitter
22-06-2012 Herinnering aan weggevoerde Joden in Hoorn
20-06-2012 Bericht over aanvragen 'Gettofonds'
15-05-2012 Zestien Stolpersteinen op 18 juni a.s. in de stad Hoorn
21-04-2012 Belasting- en premieheffing een recht maar geen plicht
14-04-2012 Informatie over aanvragen Getto-fonds
04-04-2012 Petitie aangenomen op de Algemene ledenvergadering van het VBV
04-04-2012 Persbericht inzake Artikel 2
15-03-2012 Wezen en incorrecte afhandeling JMW
11-02-2012 VBV in actie tegen fiscalisering Artikel-2-uitkering
09-02-2012 Verslag van de bijeenkomst van VBV-leden in Isra
28-12-2011 VBV en Claims Conference te Frankfurt: Artikel 2 (nieuwe criteria en schema!!!), levensbewijs, jodenvervolging Ned. Indi
15-12-2011 Javapost
12-11-2011 Centrale Raad van Beroep, SVB/PUR, geprivatiseerde Kibbutz Tzorah
03-11-2011 Nieuwe versie regelgeving werken in getto's - deel 2
18-10-2011 Directeur Beth Shalom vertrekt
15-10-2011 Beth Shalom en kort geding
14-10-2011 Nieuws over Beth Shalom
23-09-2011 Nieuwe versie regelgeving Gettowerk
28-08-2011 Visie VBV over huidige stand van zaken Beth Shalom
24-08-2011 Brief van advocaat mr. Abeln namens het VBV aan het bestuur van Beth Shalom
18-08-2011 Beth Shalom stelt externe manager aan
11-08-2011 Vervolg van VBV versus directie Beth Shalom
10-08-2011 Persverklaring stichting BAN inzake kort geding uitspraak ADO Den Haag
02-08-2011 Persbericht: Indische geschiedenis kamp Westerbork krijgt actueel tintje
31-07-2011 Stichting Zikna, pastorale hulp aan holocaustoverlevenden
29-07-2011 Persbericht: VBV eist vertrek directie en bestuur Beth Shalom
21-07-2011 Stichting Heart - Roerende en onroerende goederen wellicht te claimen.
20-07-2011 Persbericht, Stichting BAN, Kort Geding tegen ADO
24-06-2011 Gewijzigde statuten van het VBV
05-05-2011 Korte samenvatting voordracht van Hans Knoop
03-05-2011 Verslag van de Jaarvergadering 20 maart 2011
02-05-2011 Openingsrede jaarvergadering maart 2011
18-03-2011 Statutenwijziging
17-03-2011 Verzoek van de Jewish Joint Distribution Organisation
21-02-2011 Verslag van de jaarvergadering van maart 2010
28-12-2010 VBV en de contacten met Claims Conference (CC)
20-12-2010 Laatste nieuws oorlogswezen versus JMW en de visie van VBV
14-10-2010 Erfgoed van de Oorlog
01-10-2010 Jaarvergadering 2011 Zondag 20 maart
16-06-2010 VBV verwerpt bod Joods Maatschappelijk Werk (JMW) voor compensatie oorlogsweeskinderen
27-04-2010 Artikel 2 en achtergronden voor limiet van 18 maanden onderduik
20-04-2010 Verslag Claims Conferentie Frankfurt
18-03-2010 Claims Conferentie Frankfurt overlegt met VBV
25-09-2009 Belasting en aftrekbare giften
11-08-2009 Protestbrief via ambassadeur aan Israelische overhei
17-05-2009 Kind van de rekening, samenvattend verslag
12-05-2009 Verslag bezoek Claims Conference New York
11-05-2009 Alternatieve Jaarvergadering van het VBV te Tel Aviv
22-04-2009 Officieel standpunt van de Duitse overheid inzake Artikel 2
21-04-2009 Notulen van de Jaarvergadering van 22 maart 2009
18-03-2009 Kennismaking met de heer Stoov
28-12-2008 Financien
09-12-2008 Resultaten van het wetenschappelijk onderzoek naar het vermogensbeheer van de joodse oorlogswezen beschikbaar
27-11-2008 Overgang PUR naar SVB en de Wet Beperking Export Uitkeringen
14-11-2008 Overgang PUR-SVB
27-10-2008 Overgang PUR/SVB
14-08-2008 Overzicht bepalingen inzake Artikel-2-fonds
27-06-2008 Aanvullende informatie van Claims Conference Art.-2-fonds
19-06-2008 Duits Bondsdaglid verduidelijkt criteria Artikel-2-fonds
17-06-2008 Verwarring door berichtgeving over nieuwe criteria van de Claims Conference
12-06-2008 Verbeteringen Artikel 2
29-03-2008 Correspondentie Artikel 2 Duitsland
16-03-2008 Notulen Jaarvergadering 16 maart 2008

naar boven  |  copyright verbond belangenbehartiging voor vervolgingsslachtoffers  |  design en realisatie: 2BeeWeb