home  |  nieuws  |  wie we zijn  |  wat we doen  |  magazine  |  links  |  contact  |  aanmelden  
Verslag VBV-bijeenkomst in Tel Aviv op 12-02-2017
26-02-2017 door Redactie

VBV-bijeenkomst Tel Aviv op 12 februari 2017
ruimte ter beschikking gesteld door de Stichting Elah

Na iedereen welkom te hebben geheten en na een korte inleiding wordt vrijwel meteen het gespreksthema met vraag aan de orde gesteld door van Sara; zij noemt specifiek de Coselgroep en onderbouwt dat met wat L. de Jong daar destijds over heeft geschreven.
Zij meent dat de wezen van in WO-II vermoorde ouders nooit echt werden gecompenseerd. Zij voert aan dat dit redelijkerwijs wel had gemoeten. Punten welke daarbij van belang zijn:

1) Een vrij groot aantal van deze gedeporteerde volwassenen werd als slaaf ingezet bij het arbeidsproces t.b.v. de Nazi’s; zij waren feitelijk de uitzendkrachten van de SS.

2) De door de bedrijven betaalde vergoeding voor hun arbeid werd niet door hen zelf ontvangen maar is ten goede gekomen aan de Nazi’s en/of hun SS;

3) Mogelijk werd door de bedrijven waarvoor zij werkten zelfs premie aan de toenmalige overheid afgedragen.

Men onderkent dat er in het begin van deze eeuw wel slavenarbeidgelden werden uitbetaald aan holocaustoverlevenden uit de kampen maar dat er nooit een regeling werd getroffen om erfgenamen van niet-overlevenden hierin te betrekken. Zo’n regeling zou enigszins vergelijkbaar kunnen zijn met de uitkeringen van het retroactieve gettopensioen aan erfgenamen. Flory meldt dat er vermoedelijk in de eerste helft van dit jaar weer een overleg zal zijn met het Duitse Ministerie van Financiën in Bonn waarbij dit punt zou kunnen worden aangekaart; daarnaast lijkt het zinvol om de specialisten op dit gebied, advocatenkantoor Weber, hierover om advies en/of begeleiding te vragen. 

Van vereniging naar stichting?
Voorts komt een mogelijke overgang van verenigingsvorm naar stichtingsvorm van het VBV aan de orde. Redenen en overwegingen voor een dergelijke toch ingrijpende wijziging:
1) Alle belangrijke zaken en taken m.b.t. de 1ste generatie zijn afgehandeld en successen zijn niet meer te behalen voor deze doelgroep.
2) De doelgroep van de 1ste generatie heeft inmiddels een hoge leeftijd, dunt sterk uit en heeft steeds grotere problemen om de vergaderingen te bezoeken.
3) Er moet worden voorkomen dat er geen quorum meer is tijdens een vergadering en het voorstel is om de stap naar stichting definitief te maken als het ledental tot beneden de 400 is gezakt.
4) Langdurig is vrijwel zonder succes gezocht in de groep van 55-60-jarigen naar nieuwe bestuursleden; het huidige VBV-bestuur telt drie leden van boven en ruim tot ver boven de 80 jaren en twee ruim boven de 70 jaren.
5) Een steeds groter aantal leden mist door de hoge leeftijd vaak de aansluiting naar de nieuwe tijd onder meer met internet en bijbehorende emolumenten zoals het internet bankieren; hierdoor wordt voor sommigen zelfs het betalen van contributie te lastig of onmogelijk.
6) Een stichting kent geen leden, is dan alleen afhankelijk van donateurs; ook ledenvergaderingen ontbreken maar de mogelijkheid tot het organiseren van bijeenkomsten blijft indien daar behoefte aan is.
7) Wel dient, zoals nu wordt geoordeeld, de organisatie voort te bestaan t.b.v. van de 2de generatie; ter ondersteuning en de zich nu aftekenende noden.
8) Voor die problematiek van 7) is geen gehoor bij de Claims Conference noch de MAROR die over voldoende liggende gelden lijken te beschikken; ook in Israel blijken besturen van organisaties niets te doen/willen met liggende gelden waarover zij kunnen beschikken.

Geen van de aanwezigen heeft overigens problemen met een dergelijke overgang naar een stichting en een aantal hierboven genoemde punten wordt ook vergeleken met de situatie in Israel. In het bijzonder de problematiek welke zich voordoet bij de 2de generatie.

Tweede generatie
Hiermee komt men aan het thema van de kortgeleden opgerichte stichting Barth; Flory legt uit wat deze stichting Barth behelst en wat dr. Jacques Barth wil bereiken met zijn onderzoek. Aangegeven wordt hoe eerst kon worden vastgesteld aan de hand van statistische gegevens dat er bij de 2de generatie afwijkingen zijn op het gebied van voedings- en eetpatronen zoals boulimia en anorexia en dat bij meer dan gemiddeld vroegtijdig onder meer hart-/vaatlijden en diabetes ontstaan.
Het stresshormoon en het beheersen daarvan komen ter sprake alsmede het ontstaan van defecten in genetische structuren. Een doel van Barth is om te onderzoeken of deze genetische defecten kunnen worden gerepareerd al dan niet met hulp van farmaceutische middelen.
Een deel van de hierboven genoemde problemen worden herkend bij de 2de generatie in Israël. Ook relatieproblemen worden apart genoemd.

Overige zaken en taken van VBV
Een aantal problemen op maatschappelijk gebied van de doelgroep komt op het bordje van het VBV. Deels omdat de doelgroep buiten Amsterdam niet of niet meer voldoende wordt bediend en deels omdat de organisatie bij wie dit thuis hoort, het zelfs binnen Amsterdam af laat weten. Wel schijnt de thuiszorg nog behoorlijk te functioneren. Voorts vertelt Flory dat zij JMW tijdens een vergadering heeft geadviseerd om met een als kantoor ingerichte camper of caravan op gezette tijden in het land gelegenheid te bieden om mensen ter plaatse te helpen met adviezen en/of begeleiding. Een systeem dat ook door andere organisaties wordt gehanteerd en waarbij de doelgroep aan haar trekken kan komen. Er wordt opgemerkt dat de stroming van chabat in Nederland wel veel doet voor haar leden; Almere wordt daarbij als voorbeeld gegeven.

In dit kader van de 2de generatie wordt nog melding gemaakt van het project van Joosje Asser. Zij heeft het plan om een documentaire over de 2de generatie te maken waarbij zowel ouders als kinderen worden geïnterviewd met dezelfde vragen maar niet in elkaars bijzijn. Die vragen zullen nog zorgvuldig moeten worden geformuleerd evenals de vorm waarin deze documentaire moet worden gegoten.

Flory wijst verder nog op een eerdere documentaire van Joosje, deze film betreft Joosje zelf, haar zuster Hella (echtgenote van Freek de Jonge), haar vader Eli Asser (tekstschrijver) en haar inmiddels overleden moeder. Hoofdthema is de verstoorde relatie tussen deze mensen en de oorzaken daarvan. Men is zeer geïnteresseerd en meent dat deze documentaire mogelijk zou kunnen worden vertoond tijdens een filmsessie van en door stichting Elah.

Thema’s waarover nog werd gesproken
>Wezenproces versus JMW en de behandeling van wezen door Le Ezrath Ha Jeled alsmede de daarbij in het geding zijnde financiën, de rol van notarissen destijds van wezen en accountancy en de verloren/vernietigde archieven en de vernietiging van financiële gegevens uit de dossiers van deze groep wezen.
>Voorgenomen verhuizing van JMW en alles wat daar aan vastzit zoals verkoop pand, huur nieuwe locatie, verhuizing en inrichting van nieuw onderkomen.
> De vele stichtingen welke ressorteren onder de vlag van JMW en ingeschreven staan op hetzelfde adres. JMW heeft het vruchtgebruik daarvan maar verdere financiële gegevens zijn niet beschikbaar.
>Vele eigendommen aan onroerend goed blijken niet meer in handen te zijn van oorspronkelijke organisaties (onder meer Sinai) maar blijken nu in handen van Cordaan.
>Beth Juliana/Beth Joles: gemeld wordt dat men, indien men zeker wil zijn dat opname door de SVB/WUV wordt betaald, men daar ‘lopend’ in moet. Dit houdt in dat indien men door calamiteiten moet worden opgenomen er geen kosten zullen worden vergoed door SVB/WUV.  Ook indien men is ingeschreven maar nog niet is geplaatst en door ongeval en/of ziekte moet worden opgenomen, schijnt het recht op deze vergoedingen te vervallen.
>Antisemitisme in Europa en Nederland in het bijzonder in de breedste zin van het woord.
>Aan de orde komen verder nog contacten met de ambassade inzake WUV-zaken en paspoorten. Het blijkt dat men doorgaans rechtstreeks wordt doorverbonden met Nederland. Aangezien men daar onvoldoende tot niet op de hoogte is van de specifieke problematiek wordt geadviseerd om Ivriet te spreken. In dat geval wordt men niet rechtstreeks met NL verbonden en heeft men grotere kans om de juiste mensen aan de lijn te krijgen.
>Riek Levi meldt nog een probleem: het al sedert eind vorige eeuw jaarlijks opnieuw moeten aanvragen van dezelfde vergoedingen. Zij heeft daarover een brief aan de SVB geschreven en het antwoord daarop zal uitsluitsel geven of hieraan een mouw is te passen.
(NB redactie: Flory bleek in 2014 aandacht te hebben besteed aan dit probleem en heeft daarover een brief van de SVB doorgestuurd)

De bijzonder geanimeerde bijeenkomst met een buitengewoon interessante discussie en wederzijdse informatie wordt rond 13.30 uur gesloten.

Verslag Eddy Neter
Tags: [Bijeenkomst IsraŽl
Actueel Nieuws
10-10-2019 NS en het broodje-aap-verhaal; waar of niet waar?
24-09-2019 Boekbespreking: De Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd.
23-09-2019 VBV-bestuur reageert na de bijeenkomst van de 1ste september jl.

Tags
Antisemitisme, Artikel 2 Duitsland, BAN, Belasting, Belgische fiscus, Beth Shalom, Bijeenkomst IsraŽl, Boekbespreking, Claims Conference, Column, Correspondentie, de Joint, Duitse rechtsgang, Fonds Verloren Jeugd, Frankrijk, Gemeentegiro-Erfpacht, Gettofonds, Gettopensioen, Gettowerk, Jaarvergadering, Javapost, JMW, Le-Ezrath Ha-Jeled, Maror, Nederlandse Spoorwegen, NIOD, Notulen, Oorlogsmisdaden, Oorlogswezen, Overheid, PUR, Rechtspraak, Sinti/Roma, Stolpersteine, Tweede en derde Generatie, VBV, VBV-Bestuur, Vermogensbeheer, Voormalig Nederlands-IndiŽ, Westerbork, Wie kent Wie, WO II, WUV-IsraŽl, WUV/WUBO, Zikna,

Archief
28-08-2019 Aanvullende informatie over aanvraag tegemoetkoming Nederlandse Spoorwegen
22-08-2019 Getto-uitkeringen en belastingvrijstelling
17-08-2019 Zondag 1 september 2019: VBV-bijeenkomst over NS en tegemoetkomingen
04-08-2019 NS-tegemoetkomingen, het uitkeringsreglement in het kort en aanvraagformulieren.
01-08-2019 Persbericht van de NS-Adviescommissie
18-07-2019 Zondag 1 september 2019: VBV-bijeenkomst over NS en tegemoetkomingen
03-07-2019 Reactie VBV-bestuur op het advies van Commissie aan NS
28-06-2019 NS en smartengelden
27-05-2019 Hoe de VBV-bijeenkomst van 28 april jl. door Renťe Citroen werd ervaren.
27-05-2019 Column: Westerbork als demonstratieterrein?
26-05-2019 Verslag bijeenkomst Stichting VBV op 28 april 2019 in Casa 400 te Amsterdam
26-05-2019 Commentaar inzake gerechtelijke uitspraak fiscus en getto-uitkeringen
26-05-2019 Openingsrede van Flory Neter tijdens de VBV-bijeenkomst in Casa 400 op 28 april jl.
26-05-2019 Column: "Pensioentje met suiker"
27-04-2019 NS en smartengelden
21-03-2019 NS en smartengelden
15-03-2019 Aanklacht van Jacques Barth tegen NIW verwezen naar rijk der fabelen
07-03-2019 Aankondiging jaarlijkse bijeenkomst en Verslag VBV-vergadering op 18-03-2018
02-03-2019 Publicatie Ministerie van FinanciŽn
20-02-2019 NS en smartengelden
23-12-2018 Bericht van Ministerie FinanciŽn over vrijstelling belastingen
19-12-2018 SVB mag AOW niet korten met gettopensioen.
17-12-2018 De eerste duizend dagen na de conceptie
07-12-2018 Raad van de Europese Unie over antisemitisme op 6 december 2018
06-12-2018 NS-vergoedingen voorlopig nog niet op de rails.
04-12-2018 De Snoge in Nijenhuis, column door Flory Neter
28-11-2018 Felicitaties voor Salo Muller
02-11-2018 Herberekening WUV/WUBO wegens lager percentage vermogenskorting vanaf 01-01-2018
31-10-2018 Aanvullende uren thuiszorg t.b.v. holocaustoverlevenden via JMW.
16-10-2018 Artikel-2-uitkeringen fors verhoogd in de komende drie jaren
09-10-2018 In memoriam Gerrit Goudeketting
02-10-2018 Ministerie FinanciŽn: Uitkeringen welke fiscaal vrij zijn vanaf 01-01-2016
14-08-2018 De kwestie Jacques Barth
12-06-2018 Informatie in het kader van de privacy wetgeving
19-05-2018 Verheugend nieuws: Uitkeringen voor gettowerk vanaf 2016 heffingsvrij
13-04-2018 JMW, Claims Conference en persoonsgebonden budget
13-04-2018 Aanmelding voor VBV-bijeenkomst in IsraŽl
05-04-2018 Belasting op getto-vergoedingen: oplossing mogelijk nabij
16-03-2018 Afschaffing antihardheid WUV - SVB versus wetgever
07-03-2018 Aangepaste informatie over Stolpersteine en hoe te handelen.
18-02-2018 Kort nieuws: Ledenvergadering VBV - WOB-procedure 22-maart - Over de Petitie
09-02-2018 Wie heeft recht op gettovergoedingen? Compleet schema Gettopensioen
04-02-2018 Petitie, petitie, petitie, STEM! -- WOB-procedure bij Raad van State
29-01-2018 Teken de petitie tegen belasting op getto-vergoedingen!!
17-01-2018 Gettovergoedingen: actie 50PLUS in Tweede Kamer
15-01-2018 Groot verzet tegen Nederlandse fiscalisering van Duitse Getto-vergoedingen
07-12-2017 Mogelijk moreel rechtsherstel voor Joodse eigenaren van vastgoed in Den Haag
05-12-2017 VARA-documentaire over tragedie rond Van Imhoff en zoektocht VBV
08-11-2017 VBV doet beroep op Kamercommissie FinanciŽn inzake getto-uitkeringen
31-10-2017 Fiscus en uitkeringen voor gettowerk
28-09-2017 VBV stopt samenwerking Jacques Barth
25-08-2017 Bronbelasting, buitenland en WO-II gerelateerde uitkeringen
08-07-2017 Belgische fiscus en uitkeringen Nederlandse oorlogswetten - WUV en WUBO
01-05-2017 De Tweede Generatie - Voordracht van Yaela Cohen
16-04-2017 Conceptverslag Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2017
26-02-2017 Verslag VBV-bijeenkomst in Tel Aviv op 12-02-2017
21-01-2017 Verslag Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2016
17-11-2016 Uitnodiging voor de presentatie van en paneldiscussie over het proefschrift Ghetto Workers Law van dr. A. Weber
17-11-2016 Voordracht opperrabbijn Jacobs tijdens symposium Holocaust en Geschiedenisonderwijs
17-11-2016 De Zaak Menten in drie afleveringen bij omroep MAX, verfilmd naar het boek van Hans Knoop
17-08-2016 Extra betaling Claims Conference
22-05-2016 Frits van der Starre zoekt naar familie van Anna van der Starre-Neter.
05-04-2016 Claims inzake Erfpachtboetes en Gemeentegiro Amsterdam
30-03-2016 Claims Conference en onbetaalde uitkeringen
30-03-2016 Verslag Algemene Ledenvergadering op 22-03-2015 van het VBV
01-03-2016 Aanmelding voor de Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2016
15-02-2016 ING-onderzoek inzake niet-ontvangen Artikel-2-uikeringen
08-02-2016 Verslag VBV-bijeenkomst in Israel op 07-02-2016
03-02-2016 NL-ambassade Israel corrigeert krantenbericht inzake WUV
01-02-2016 Informele bijeenkomst VBV in Tel Aviv op zondag 7 februari 2016
10-01-2016 ING-bank en problemen rond Artikel-2-uitkeringen
09-01-2016 Premieheffing Artikel-2-uitkeringen eindigt
19-11-2015 Akkoord Indisch platform en Staatssecretaris van Rijn
28-10-2015 VBV regelt uitkering voor Roma en Sinti - - - Akkoord gettostatus Asterdorp
28-10-2015 Update en rectificatie inzake uitkeringen Lost Childhood
15-09-2015 Einde onterechte premieheffing Artikel-2-fonds lijkt nabij.
07-09-2015 Amsterdam wil erfpachtboetes en Gemeentegirotegoeden terugbetalen
24-08-2015 Grote zorgen over uitkeringen uit het fonds Verloren Jeugd
24-08-2015 MinFin besluit tot onderzoek MAROR-gelden
13-06-2015 Mogelijk einde van premieheffing over Artikel-2-uitkering
06-06-2015 CliŽntenraad initieert belangrijke beleidswijziging SVB/PUR inzake osteoporose
23-03-2015 Verslag-notulen Algemene Ledenvergadering van het VBV op 23 maart 2014
09-03-2015 Algemeen aanvraagformulier t.b.v. alle uitkeringen van de Claims Conference
17-01-2015 Uitkering 'Verloren Jeugd' weer vertraagd.
27-12-2014 Fonds Verloren Jeugd en informatie over aanvragen
26-12-2014 Claims Conference start in januari 2015 met Fonds Verloren Jeugd.
14-12-2014 Informatie en criteria inzake Franse herstelbetalingen WOII
05-09-2014 Resultaat Berlijns overleg leidt tot uitkering aan Childsurvivors
12-08-2014 Overeenkomst Kantoor Mayer en Kantoor Weber inzake BADV
05-08-2014 Petitie tegen antisemitisme
28-07-2014 VBV reageert op demonstraties en antisemitisme
19-06-2014 Gezocht: Openstaande claims voormalig Nederlands-IndiŽ
13-06-2014 Claims conference: Verruiming voorwaarden Artikel-2-uitkering
10-06-2014 Dringend verzoek: Staak bellen naar advocatenkantoor in Dusseldorf
01-06-2014 Gettopensioen en samenwerking met advocatenkantoor Weber en Co
01-06-2014 Schema gettofonds: Wie is mogelijk rechthebbend?
01-06-2014 Schema gettopensioen: Wie is mogelijk rechthebbend?
23-05-2014 Verslag VBV-bijeenkomst IsraŽl op 8 mei 2014
22-05-2014 Afwijzing Ministerie Financien inzake premieheffing Artikel 2
19-02-2014 Gemeenschappelijke publicatie van JMW en VBV inzake Gettofonds
20-01-2014 Aanvraagformulier voor vervolgde Roma en Sinti door naziregime
19-01-2014 VBV overtuigt BADV inzake getto Amsterdam en Gettofonds
15-12-2013 Ontwikkelingen rond gettofonds en status getto Amsterdam
25-10-2013 Keulen en principieel standpunt VBV inzake gettofonds
21-10-2013 Artikel 2 versus 'Rietkerk-regeling'
16-10-2013 Holocaustslachtoffers dubbel beroofd
12-10-2013 Proces tegen BADV in Keulen
17-09-2013 Eerste zitting proces tegen BADV over gettofonds
30-08-2013 Bericht met verzoek aan alle abonnees
13-08-2013 Proces tegen BADV (gettofonds) opgestart
11-08-2013 Herdenkingen van capitulatie Japan op 15 augustus 1945
23-07-2013 Belangrijk bericht over Engelse bezwaarbrief en BADV.
16-07-2013 Oproep voor afgewezen aanvragers gettofonds door BADV
11-07-2013 Nieuwe informatie over BADV en afwijzingen voor Gettofonds
04-07-2013 Problemen rond aanvragen gettofonds
26-06-2013 Boekaankondiging:
07-06-2013 Claims Conference en mediaberichten
29-05-2013 Protesten NIOD lijken te werken
21-05-2013 NIOD en VBV-archief
02-05-2013 Peidooi voor gedegen onderwijs over WO II
26-04-2013 VBV heeft succes: Duitsland erkent gettostatus Amsterdam
11-04-2013 Openingsrede ledenvergadering VBV d.d. 24 maart 2013
10-04-2013 Wie kent wie? Joodse onderduikers in Kerkrade
09-04-2013 Voordracht middagprogramma VBV-Ledenvergadering-2013
09-04-2013 Bewijs van in leven zijn t.b.v. Gettofonds en -pensioen
09-04-2013 Aanpassing Wuv, Wubo en Buitengewoon pensioen
31-03-2013 Definitief verslag jaarverg. VBV 1-april-2012, PDF & platte tekst
15-03-2013 Informatie over plaatsing Stolpersteine
03-03-2013 Holocaustwetenschap en -onderzoek
16-01-2013 Open brief aan Raad van Toezicht van Beth Shalom
12-01-2013 Gettofonds: Dringend advies om bezwaarschrift in te sturen.
07-01-2013 Amsterdam had drie getto
22-11-2012 Solidariteitsbezoek Nederlandse ambassadeur in Isra
14-11-2012 Gettopensioen wordt niet gekort
22-10-2012 VBV spreekt met CC en advocaat in Frankfurt
08-10-2012 Afwijzingen gettofonds en -pensioen
15-09-2012 Van de voorzitter
22-06-2012 Herinnering aan weggevoerde Joden in Hoorn
20-06-2012 Bericht over aanvragen 'Gettofonds'
15-05-2012 Zestien Stolpersteinen op 18 juni a.s. in de stad Hoorn
21-04-2012 Belasting- en premieheffing een recht maar geen plicht
14-04-2012 Informatie over aanvragen Getto-fonds
04-04-2012 Petitie aangenomen op de Algemene ledenvergadering van het VBV
04-04-2012 Persbericht inzake Artikel 2
15-03-2012 Wezen en incorrecte afhandeling JMW
11-02-2012 VBV in actie tegen fiscalisering Artikel-2-uitkering
09-02-2012 Verslag van de bijeenkomst van VBV-leden in Isra
28-12-2011 VBV en Claims Conference te Frankfurt: Artikel 2 (nieuwe criteria en schema!!!), levensbewijs, jodenvervolging Ned. Indi
15-12-2011 Javapost
12-11-2011 Centrale Raad van Beroep, SVB/PUR, geprivatiseerde Kibbutz Tzorah
03-11-2011 Nieuwe versie regelgeving werken in getto's - deel 2
18-10-2011 Directeur Beth Shalom vertrekt
15-10-2011 Beth Shalom en kort geding
14-10-2011 Nieuws over Beth Shalom
23-09-2011 Nieuwe versie regelgeving Gettowerk
28-08-2011 Visie VBV over huidige stand van zaken Beth Shalom
24-08-2011 Brief van advocaat mr. Abeln namens het VBV aan het bestuur van Beth Shalom
18-08-2011 Beth Shalom stelt externe manager aan
11-08-2011 Vervolg van VBV versus directie Beth Shalom
10-08-2011 Persverklaring stichting BAN inzake kort geding uitspraak ADO Den Haag
02-08-2011 Persbericht: Indische geschiedenis kamp Westerbork krijgt actueel tintje
31-07-2011 Stichting Zikna, pastorale hulp aan holocaustoverlevenden
29-07-2011 Persbericht: VBV eist vertrek directie en bestuur Beth Shalom
21-07-2011 Stichting Heart - Roerende en onroerende goederen wellicht te claimen.
20-07-2011 Persbericht, Stichting BAN, Kort Geding tegen ADO
24-06-2011 Gewijzigde statuten van het VBV
05-05-2011 Korte samenvatting voordracht van Hans Knoop
03-05-2011 Verslag van de Jaarvergadering 20 maart 2011
02-05-2011 Openingsrede jaarvergadering maart 2011
18-03-2011 Statutenwijziging
17-03-2011 Verzoek van de Jewish Joint Distribution Organisation
21-02-2011 Verslag van de jaarvergadering van maart 2010
28-12-2010 VBV en de contacten met Claims Conference (CC)
20-12-2010 Laatste nieuws oorlogswezen versus JMW en de visie van VBV
14-10-2010 Erfgoed van de Oorlog
01-10-2010 Jaarvergadering 2011 Zondag 20 maart
16-06-2010 VBV verwerpt bod Joods Maatschappelijk Werk (JMW) voor compensatie oorlogsweeskinderen
27-04-2010 Artikel 2 en achtergronden voor limiet van 18 maanden onderduik
20-04-2010 Verslag Claims Conferentie Frankfurt
18-03-2010 Claims Conferentie Frankfurt overlegt met VBV
25-09-2009 Belasting en aftrekbare giften
11-08-2009 Protestbrief via ambassadeur aan Israelische overhei
17-05-2009 Kind van de rekening, samenvattend verslag
12-05-2009 Verslag bezoek Claims Conference New York
11-05-2009 Alternatieve Jaarvergadering van het VBV te Tel Aviv
22-04-2009 Officieel standpunt van de Duitse overheid inzake Artikel 2
21-04-2009 Notulen van de Jaarvergadering van 22 maart 2009
18-03-2009 Kennismaking met de heer Stoov
28-12-2008 Financien
09-12-2008 Resultaten van het wetenschappelijk onderzoek naar het vermogensbeheer van de joodse oorlogswezen beschikbaar
27-11-2008 Overgang PUR naar SVB en de Wet Beperking Export Uitkeringen
14-11-2008 Overgang PUR-SVB
27-10-2008 Overgang PUR/SVB
14-08-2008 Overzicht bepalingen inzake Artikel-2-fonds
27-06-2008 Aanvullende informatie van Claims Conference Art.-2-fonds
19-06-2008 Duits Bondsdaglid verduidelijkt criteria Artikel-2-fonds
17-06-2008 Verwarring door berichtgeving over nieuwe criteria van de Claims Conference
12-06-2008 Verbeteringen Artikel 2
29-03-2008 Correspondentie Artikel 2 Duitsland
16-03-2008 Notulen Jaarvergadering 16 maart 2008

naar boven  |  copyright verbond belangenbehartiging voor vervolgingsslachtoffers  |  design en realisatie: 2BeeWeb