home  |  nieuws  |  wie we zijn  |  wat we doen  |  magazine  |  links  |  contact  |  aanmelden  
Groot verzet tegen Nederlandse fiscalisering van Duitse Getto-vergoedingen
15-01-2018 door Redactie

Organisaties en media in opstand tegen Nederlandse fiscalisering van Duitse Getto-vergoedingen

Het laatste kwartaal van 2017 stond het Gettopensioen en de houding van de Nederlandse overheid weer prominent op onze agenda. Uiteraard betreft het ons veelvuldig verzoek tot defiscalisering van deze in basis als smartengeld bedoelde uitkering.
Alhoewel zeer content met de solidaire houding van de bij deze zaak betrokken leden van de Tweede Kamer, hebben al onze acties tot nu toe geen vruchten afgeworpen. Ook werd de aanvraag van het VBV afgewezen om inzage te krijgen in het advies van de Landsadvocaat inzake het fiscale besluit inzake Artikel-2-uitkeringen. Het betrof een aanvraag in het kader van de WOB (wet  openbaarheid bestuur). Voor het VBV van belang omdat Artikel-2-uitkeringen sinds 2016 niet meer worden gefiscaliseerd. Die afwijzing en ook de starre houding van bewindslieden zijn zeer teleurstellend. Men houdt nog steeds vast aan een immorele stellingname en dat is niet alleen de visie van het VBV. Zie onder meer de publicatie Wiesenthal Centre to Dutch Interior Minister: “Stop Fiscal Persecution of 86 Year Old Holocaust Survivor” en klik op de link hieronder voor de complete tekst:

http://www.wiesenthal.com/site/apps/nlnet/content.aspx?c=lsKWLbPJLnF&b=8776547&ct=15009029¬oc=1

Dit artikel van het Wiesenthal Centre van 8-1-2018 laat van de moraliteit in deze kwestie geen spaan heel.

Het 'Weekblad voor Financieel Recht' publiceerde op 4 januari jl. het artikel "Amoreel of immoreel" van de hand van prof. Peter Essers. Ook daarin wordt, gebaseerd op duidelijke rechtsgronden, de stellingname van de overheid tot pulp vermalen.
Om dit artikel te lezen: klik helemaal onder op de bijlage >>>"Amoreel of immoreel?"<<

Recent plaatste het Financieel Dagblad een artikel van de hand van Laurens Berentsen over mevrouw Prenzlau, waarin beeldend wordt beschreven hoe de situatie was in Amsterdam en hoe pijnlijk de houding van de overheid van nu is:

‘Als we in Hitler-Duitsland waren gebleven, had ik nu geen belasting hoeven te betalen’
De Joodse Inge Prenzlau (86) ligt overhoop met de fiscus. Ze moet belasting betalen over ‘pensioen’ dat ze tijdens de Bezetting zou hebben opgebouwd.
In de Tweede Wereldoorlog liep de 11-jarige Inge Prenzlau dagelijks van Amstelveen naar de Jordaan in Amsterdam, om in de fabriek van haar vader en diens compagnon pillen te draaien. 'Dat gebeurde toen nog handmatig', zegt de nu 86-jarige vrouw. Met haar rechterhand maakt ze een draaiende beweging boven het tafelblad. 'Daarna de pillen in een buisje stoppen. Soms vulde ik flesjes hoestdrank. Dat gaf wat afwisseling.'
Inge Prenzlau met haar ouders in 1939 in Amstelveen.
Kurt Prenzlau mocht als Joodse man in het voorjaar van 1942 niet meer met de tram reizen. Zijn zwakke gezondheid liet het niet toe dat hij vanuit Amstelveen naar zijn bedrijf aan de Amsterdamse Brouwersgracht liep. Dochter Inge ging meehelpen in de fabriek om aan de medewerkers te laten zien dat de familie, die in 1937 uit Berlijn was gevlucht voor de nazi's, nog steeds verbonden was aan de onderneming met de naam Pharmaceutische Industrie Amsterdam, oftewel PhIA.

Gettovergoeding
Sinds het najaar van 1941 ging Inge Prenzlau niet meer naar school. 'Ik zat in de vierde klas van een algemene school toen ze zeiden: Joodse kinderen moeten weg', vertelt ze in haar flat in Amsterdam-Zuid nadat ze koffie en schaaltjes met koekjes en chocolaatjes heeft geserveerd. Aan het 'Joodse klasje', met kinderen van 6 tot 12, werd zo nu en dan onderwijs gegeven. Dan ging ze een dag niet naar de fabriek.
Mevrouw Prenzlau wordt de laatste jaren vaker aan deze 'rottijd' herinnerd dan haar lief is. Ze ligt overhoop met de Belastingdienst. Sinds 2014 ontvangt ze een uitkering van de Duitse overheid wegens het werk dat zij noodgedwongen verrichtte in het bedrijf van haar vader. Op grond van het Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschaftigungen in einem Ghetto (ZRBG), kortheidshalve aangeduid als de gettovergoeding, krijgt ze maandelijks €130 uitgekeerd. De Nederlandse fiscus wil dat zij daar belasting over betaalt.

Zo bekrompen
Het gezin-Prenzlau dook in 1943 onder. Vader Prenzlau had ternauwernood de Grüne Polizei en de Nederlandse agenten die belast waren met de jacht op Joden, kunnen afwimpelen toen die op de stoep stonden. Inge werd in de onderduik gescheiden van haar ouders. Haar vader overleed vier weken voor de bevrijding, omdat hij niet aan de medicijnen kon komen die hij nodig had voor zijn ziekte.
‘Het doet pijn en maakt me verdrietig dat ik 72 jaar na de oorlog hier nog mee bezig moet zijn', zegt ze. 'Zo zit ik nog steeds met die oorlog, moet ik terugdenken aan hoe ik uit pure ellende van Amstelveen naar de Jordaan liep.' Maar ze is strijdbaar: 'We geven niet snel op. Ik vind het zo onbegrijpelijk, zo bekrompen', zegt ze over het geschil met de fiscus. 'In de oorlog zijn we volkomen in de steek gelaten. Laat de regering dan nu niet kinderachtig doen. Als het nou om veel geld ging, maar het is een bedrag van niets. Wel €1,4 mrd aan het buitenland schenken, maar voor die paar Joodse mensen die deze vergoeding nog krijgen is geen geld.’

Honderdvijftig overlevenden
Volgens de Belastingdienst is de gettovergoeding een pensioenuitkering die meetelt voor de inkomstenbelasting en waarover premies moeten worden betaald. Bovendien telt de uitkering mee bij het vaststellen van inkomensafhankelijke aftrekposten en toeslagen. 'Ze zijn gek', zegt mevrouw Prenzlau. 'Ik werkte als 11-jarige. Ik heb daar geen geld voor gekregen.'
‘Ik wist niet eens wat pensioen was, laat staan dat ik het opbouwde’
Duitsland heeft om technische redenen een pensioen gemaakt van de gettovergoeding, vult zoon en jurist Ronald Vecht aan. Hij heeft zich vastgebeten in het onrecht dat zijn moeder en nog ongeveer honderdvijftig andere overlevenden van de Jodenvervolging in zijn ogen wordt aangedaan. Zijn dossier beslaat inmiddels meerdere ringbanden.

Hardheidsclausule
Conform het Nederlands-Duitse belastingverdrag is Duitsland de eerstaangewezene om belasting te heffen over de getto-uitkering. Maar Duitsland beschouwt de vergoeding als een verzoeningsgebaar, aldus Vecht, en heeft die wegens haar immateriële karakter vrijgesteld van belasting. 'Als we in Duitsland bij Hitler waren gebleven, wat we gelukkig niet hebben gedaan, had ik nu geen belasting hoeven te betalen', merkt zijn moeder ironisch op.
Zij deed in eerste instantie een beroep op de zogeheten hardheidsclausule om belastingvrijstelling te krijgen. Toenmalig staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes wees dat af, met als argument dat dit tot een precedent zou leiden waarop ook andere belastingplichtigen zich zouden kunnen beroepen. Bij de belastingrechter in Haarlem loopt een rechtszaak tegen de belastingaanslag waarin de gettovergoeding is meegenomen.

Juridisch succes
Deze zomer boekte mevrouw Prenzlau een juridische overwinning, een bescheiden succes in haar zaak, maar wel één met een bredere strekking. Ze vroeg Wiebes in overleg te treden met diens Duitse collega over de ongelijke fiscale behandeling van de gettovergoeding in Duitsland en Nederland, omdat die in strijd zou zijn met de non-discriminatiebepaling in het belastingverdrag tussen beide landen. Het verdrag voorziet in een overlegprocedure.
De staatssecretaris wees het verzoek af in een beslissing die volgens hem niet kon worden aangevochten bij de rechter. De rechtbank Amsterdam floot Wiebes terug. De meervoudige bestuurskamer oordeelde dat de staatssecretaris bij overleg dat in een belastingverdrag staat een besluit moet nemen dat bij de rechter kan worden aangevochten.

Opnieuw afgewezen
Financiën heeft geen hoger beroep aangetekend tegen deze uitspraak. Hierdoor kunnen andere belastingplichtigen in vergelijkbare situaties naar deze jurisprudentie verwijzen als zij een beslissing van het ministerie willen aanvechten.
Over het verzoek voor overleg met Duitsland heeft de huidige staatssecretaris, Menno Snel, een nieuwe beslissing genomen. Het is opnieuw afgewezen, maar deze keer met een motivering. Prenzlau is bij de bestuursrechter in beroep gegaan tegen de afwijzing.
Ondertussen schreef zij een brief aan Wiebes (VVD) en na de wisseling van de wacht op Financiën aan Snel (D66). Ze wilde haar standpunt toelichten in een persoonlijk gesprek. Er kwam geen reactie van het ministerie. 'Gewoon onbehoorlijk', vindt ze. 'Zeg dan dat je me niet wilt spreken.'

Overleg met staatssecretaris
Dit najaar leek er plotseling een eind te kunnen komen aan het juridische gevecht. 50Plus, ChristenUnie en PVV brachten de belasting op de gettovergoeding ter sprake in het overleg met Snel over de fiscale plannen voor 2018. 50Plus-Kamerlid en fiscalist Martin van Rooijen had een amendement in zijn achterzak toen hij vroeg om belastingvrijstelling.

Belastingvrijstelling volgens staatssecretaris 'principieel onjuist'
Martin van Rooijen kaartte de fiscale behandeling van de getto-uitkering aan in de Tweede Kamer. Maar de parlementariër van 50Plus heeft zich laten overtuigen dat vrijstelling van belasting voor wat ook wel de kinderarbeidregeling wordt genoemd, niet mogelijk is.
Voor vrijstelling zou een uitzondering op de regels moeten worden gemaakt, waardoor een precedent ontstaat dat de schatkist veel geld kan gaan kosten, kreeg Van Rooijen te horen in een besloten technische uitleg door ambtenaren van Financiën. 'Ik ben ervan overtuigd geraakt dat een uitzondering helaas niet kan', zegt het Kamerlid in een telefonische toelichting.
Staatssecretaris Menno Snel van Financiën waarschuwde de Kamer in een brief voor precedentwerking voor 'vele andere uitkeringen die hun oorzaak vinden in de gevolgen van bijvoorbeeld oorlog, rampen, terreur, gijzeling of mishandeling'. In dezelfde brief noemde Snel het niet meetellen van zulke draagkrachtverhogende uitkeringen in de belastingheffing 'principieel onjuist'.
Kamerleden zeiden met 'schroom' over het onderwerp te praten. De staatssecretaris nam de woorden 'sympathie' en 'gevoel' in de mond. Hij gaf grif toe dat zijn afwijzende standpunt 'een beetje hardvochtig of weinig empathisch' overkomt. Maar na een besloten technische uitleg door ambtenaren van Financiën deelden de Kamerleden de opvatting van Snel dat belastingvrijstelling niet mogelijk is (zie inzet).

Opmerkelijke samenloop
De enkele Nederlandse Joden die de concentratiekampen overleefden of ondergedoken hadden gezeten, viel na de oorlog een onverschillige en soms ronduit vijandige bejegening van hun landgenoten ten deel. Inge Prenzlau merkte er weinig van. 'Mijn moeder heeft alles opgevangen, ook voor mij. Zij was een flinke vrouw', zegt ze.
De enige wanklank die zij zich herinnert, is het tevergeefse beroep dat haar moeder op het Rode Kruis deed om een oom gerepatrieerd te krijgen. Prenzlau: 'De behandeling in de Tweede Kamer van ons verzoek om belastingvrijstelling, viel samen met het nieuws dat het Rode Kruis excuses maakt voor zijn opstelling ten opzichte van de Joden in de Tweede Wereldoorlog.' Een opmerkelijke samenloop, noemt ze het.

Compensatie uit Artikel 2-Fonds wél vrijgesteld van belasting
In 2015 was in het Belastingplan 2016 een wetsvoorstel opgenomen om uitkeringen aan Joden die waren opgesloten in concentratiekampen, gevangen hadden gezeten of in getto's of waren ondergedoken, vrij te stellen van belasting. Het ging om uitkeringen uit het zogeheten Artikel 2-Fonds.
In de memorie van toelichting liet toenmalig staatssecretaris Eric Wiebes zich van zijn empathische kant zien: ‘Zowel binnen het kabinet als in de Tweede Kamer leeft de opvatting dat een tegemoetkoming aan de mensen met een uitkering uit het Artikel 2-Fonds te billijken zou zijn, nu deze groep oorlogsslachtoffers lang heeft moeten wachten op de uitkering, en uiteindelijk het gevoel heeft dat die via allerlei wegen weer wordt 'afgenomen'.'
Blijkbaar was Wiebes even vergeten dat de Tweede Kamer hemel en aarde had moeten bewegen om het kabinet zo ver te krijgen dat Joodse vervolgingsslachtoffers die 45 jaar na dato, na de eenwording van West en Oost, een uitkering uit Duitsland ontvingen daarvoor werden vrijgesteld van belasting. Het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers, dat zich had ingezet voor de-fiscalisering van de uitkeringen, maakt zich er nu sterk voor hetzelfde te doen met de Duitse ZRBG-uitkeringen.
Nog een citaat van Wiebes uit 2015: 'Gelet op de bijzondere positie die deze groep inneemt in onze samenleving en gelet op het leed waarmee deze uitkeringen samenhangen, zou onrust rondom deze uitkeringen voorkomen moeten worden.' Amoreel of immoreel? door prof. Dr. P. H. J. Essers


Tags: [Belasting
Actueel Nieuws
10-10-2019 NS en het broodje-aap-verhaal; waar of niet waar?
24-09-2019 Boekbespreking: De Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd.
23-09-2019 VBV-bestuur reageert na de bijeenkomst van de 1ste september jl.

Tags
Antisemitisme, Artikel 2 Duitsland, BAN, Belasting, Belgische fiscus, Beth Shalom, Bijeenkomst IsraŽl, Boekbespreking, Claims Conference, Column, Correspondentie, de Joint, Duitse rechtsgang, Fonds Verloren Jeugd, Frankrijk, Gemeentegiro-Erfpacht, Gettofonds, Gettopensioen, Gettowerk, Jaarvergadering, Javapost, JMW, Le-Ezrath Ha-Jeled, Maror, Nederlandse Spoorwegen, NIOD, Notulen, Oorlogsmisdaden, Oorlogswezen, Overheid, PUR, Rechtspraak, Sinti/Roma, Stolpersteine, Tweede en derde Generatie, VBV, VBV-Bestuur, Vermogensbeheer, Voormalig Nederlands-IndiŽ, Westerbork, Wie kent Wie, WO II, WUV-IsraŽl, WUV/WUBO, Zikna,

Archief
28-08-2019 Aanvullende informatie over aanvraag tegemoetkoming Nederlandse Spoorwegen
22-08-2019 Getto-uitkeringen en belastingvrijstelling
17-08-2019 Zondag 1 september 2019: VBV-bijeenkomst over NS en tegemoetkomingen
04-08-2019 NS-tegemoetkomingen, het uitkeringsreglement in het kort en aanvraagformulieren.
01-08-2019 Persbericht van de NS-Adviescommissie
18-07-2019 Zondag 1 september 2019: VBV-bijeenkomst over NS en tegemoetkomingen
03-07-2019 Reactie VBV-bestuur op het advies van Commissie aan NS
28-06-2019 NS en smartengelden
27-05-2019 Hoe de VBV-bijeenkomst van 28 april jl. door Renťe Citroen werd ervaren.
27-05-2019 Column: Westerbork als demonstratieterrein?
26-05-2019 Verslag bijeenkomst Stichting VBV op 28 april 2019 in Casa 400 te Amsterdam
26-05-2019 Commentaar inzake gerechtelijke uitspraak fiscus en getto-uitkeringen
26-05-2019 Openingsrede van Flory Neter tijdens de VBV-bijeenkomst in Casa 400 op 28 april jl.
26-05-2019 Column: "Pensioentje met suiker"
27-04-2019 NS en smartengelden
21-03-2019 NS en smartengelden
15-03-2019 Aanklacht van Jacques Barth tegen NIW verwezen naar rijk der fabelen
07-03-2019 Aankondiging jaarlijkse bijeenkomst en Verslag VBV-vergadering op 18-03-2018
02-03-2019 Publicatie Ministerie van FinanciŽn
20-02-2019 NS en smartengelden
23-12-2018 Bericht van Ministerie FinanciŽn over vrijstelling belastingen
19-12-2018 SVB mag AOW niet korten met gettopensioen.
17-12-2018 De eerste duizend dagen na de conceptie
07-12-2018 Raad van de Europese Unie over antisemitisme op 6 december 2018
06-12-2018 NS-vergoedingen voorlopig nog niet op de rails.
04-12-2018 De Snoge in Nijenhuis, column door Flory Neter
28-11-2018 Felicitaties voor Salo Muller
02-11-2018 Herberekening WUV/WUBO wegens lager percentage vermogenskorting vanaf 01-01-2018
31-10-2018 Aanvullende uren thuiszorg t.b.v. holocaustoverlevenden via JMW.
16-10-2018 Artikel-2-uitkeringen fors verhoogd in de komende drie jaren
09-10-2018 In memoriam Gerrit Goudeketting
02-10-2018 Ministerie FinanciŽn: Uitkeringen welke fiscaal vrij zijn vanaf 01-01-2016
14-08-2018 De kwestie Jacques Barth
12-06-2018 Informatie in het kader van de privacy wetgeving
19-05-2018 Verheugend nieuws: Uitkeringen voor gettowerk vanaf 2016 heffingsvrij
13-04-2018 JMW, Claims Conference en persoonsgebonden budget
13-04-2018 Aanmelding voor VBV-bijeenkomst in IsraŽl
05-04-2018 Belasting op getto-vergoedingen: oplossing mogelijk nabij
16-03-2018 Afschaffing antihardheid WUV - SVB versus wetgever
07-03-2018 Aangepaste informatie over Stolpersteine en hoe te handelen.
18-02-2018 Kort nieuws: Ledenvergadering VBV - WOB-procedure 22-maart - Over de Petitie
09-02-2018 Wie heeft recht op gettovergoedingen? Compleet schema Gettopensioen
04-02-2018 Petitie, petitie, petitie, STEM! -- WOB-procedure bij Raad van State
29-01-2018 Teken de petitie tegen belasting op getto-vergoedingen!!
17-01-2018 Gettovergoedingen: actie 50PLUS in Tweede Kamer
15-01-2018 Groot verzet tegen Nederlandse fiscalisering van Duitse Getto-vergoedingen
07-12-2017 Mogelijk moreel rechtsherstel voor Joodse eigenaren van vastgoed in Den Haag
05-12-2017 VARA-documentaire over tragedie rond Van Imhoff en zoektocht VBV
08-11-2017 VBV doet beroep op Kamercommissie FinanciŽn inzake getto-uitkeringen
31-10-2017 Fiscus en uitkeringen voor gettowerk
28-09-2017 VBV stopt samenwerking Jacques Barth
25-08-2017 Bronbelasting, buitenland en WO-II gerelateerde uitkeringen
08-07-2017 Belgische fiscus en uitkeringen Nederlandse oorlogswetten - WUV en WUBO
01-05-2017 De Tweede Generatie - Voordracht van Yaela Cohen
16-04-2017 Conceptverslag Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2017
26-02-2017 Verslag VBV-bijeenkomst in Tel Aviv op 12-02-2017
21-01-2017 Verslag Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2016
17-11-2016 Uitnodiging voor de presentatie van en paneldiscussie over het proefschrift Ghetto Workers Law van dr. A. Weber
17-11-2016 Voordracht opperrabbijn Jacobs tijdens symposium Holocaust en Geschiedenisonderwijs
17-11-2016 De Zaak Menten in drie afleveringen bij omroep MAX, verfilmd naar het boek van Hans Knoop
17-08-2016 Extra betaling Claims Conference
22-05-2016 Frits van der Starre zoekt naar familie van Anna van der Starre-Neter.
05-04-2016 Claims inzake Erfpachtboetes en Gemeentegiro Amsterdam
30-03-2016 Claims Conference en onbetaalde uitkeringen
30-03-2016 Verslag Algemene Ledenvergadering op 22-03-2015 van het VBV
01-03-2016 Aanmelding voor de Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2016
15-02-2016 ING-onderzoek inzake niet-ontvangen Artikel-2-uikeringen
08-02-2016 Verslag VBV-bijeenkomst in Israel op 07-02-2016
03-02-2016 NL-ambassade Israel corrigeert krantenbericht inzake WUV
01-02-2016 Informele bijeenkomst VBV in Tel Aviv op zondag 7 februari 2016
10-01-2016 ING-bank en problemen rond Artikel-2-uitkeringen
09-01-2016 Premieheffing Artikel-2-uitkeringen eindigt
19-11-2015 Akkoord Indisch platform en Staatssecretaris van Rijn
28-10-2015 VBV regelt uitkering voor Roma en Sinti - - - Akkoord gettostatus Asterdorp
28-10-2015 Update en rectificatie inzake uitkeringen Lost Childhood
15-09-2015 Einde onterechte premieheffing Artikel-2-fonds lijkt nabij.
07-09-2015 Amsterdam wil erfpachtboetes en Gemeentegirotegoeden terugbetalen
24-08-2015 Grote zorgen over uitkeringen uit het fonds Verloren Jeugd
24-08-2015 MinFin besluit tot onderzoek MAROR-gelden
13-06-2015 Mogelijk einde van premieheffing over Artikel-2-uitkering
06-06-2015 CliŽntenraad initieert belangrijke beleidswijziging SVB/PUR inzake osteoporose
23-03-2015 Verslag-notulen Algemene Ledenvergadering van het VBV op 23 maart 2014
09-03-2015 Algemeen aanvraagformulier t.b.v. alle uitkeringen van de Claims Conference
17-01-2015 Uitkering 'Verloren Jeugd' weer vertraagd.
27-12-2014 Fonds Verloren Jeugd en informatie over aanvragen
26-12-2014 Claims Conference start in januari 2015 met Fonds Verloren Jeugd.
14-12-2014 Informatie en criteria inzake Franse herstelbetalingen WOII
05-09-2014 Resultaat Berlijns overleg leidt tot uitkering aan Childsurvivors
12-08-2014 Overeenkomst Kantoor Mayer en Kantoor Weber inzake BADV
05-08-2014 Petitie tegen antisemitisme
28-07-2014 VBV reageert op demonstraties en antisemitisme
19-06-2014 Gezocht: Openstaande claims voormalig Nederlands-IndiŽ
13-06-2014 Claims conference: Verruiming voorwaarden Artikel-2-uitkering
10-06-2014 Dringend verzoek: Staak bellen naar advocatenkantoor in Dusseldorf
01-06-2014 Gettopensioen en samenwerking met advocatenkantoor Weber en Co
01-06-2014 Schema gettofonds: Wie is mogelijk rechthebbend?
01-06-2014 Schema gettopensioen: Wie is mogelijk rechthebbend?
23-05-2014 Verslag VBV-bijeenkomst IsraŽl op 8 mei 2014
22-05-2014 Afwijzing Ministerie Financien inzake premieheffing Artikel 2
19-02-2014 Gemeenschappelijke publicatie van JMW en VBV inzake Gettofonds
20-01-2014 Aanvraagformulier voor vervolgde Roma en Sinti door naziregime
19-01-2014 VBV overtuigt BADV inzake getto Amsterdam en Gettofonds
15-12-2013 Ontwikkelingen rond gettofonds en status getto Amsterdam
25-10-2013 Keulen en principieel standpunt VBV inzake gettofonds
21-10-2013 Artikel 2 versus 'Rietkerk-regeling'
16-10-2013 Holocaustslachtoffers dubbel beroofd
12-10-2013 Proces tegen BADV in Keulen
17-09-2013 Eerste zitting proces tegen BADV over gettofonds
30-08-2013 Bericht met verzoek aan alle abonnees
13-08-2013 Proces tegen BADV (gettofonds) opgestart
11-08-2013 Herdenkingen van capitulatie Japan op 15 augustus 1945
23-07-2013 Belangrijk bericht over Engelse bezwaarbrief en BADV.
16-07-2013 Oproep voor afgewezen aanvragers gettofonds door BADV
11-07-2013 Nieuwe informatie over BADV en afwijzingen voor Gettofonds
04-07-2013 Problemen rond aanvragen gettofonds
26-06-2013 Boekaankondiging:
07-06-2013 Claims Conference en mediaberichten
29-05-2013 Protesten NIOD lijken te werken
21-05-2013 NIOD en VBV-archief
02-05-2013 Peidooi voor gedegen onderwijs over WO II
26-04-2013 VBV heeft succes: Duitsland erkent gettostatus Amsterdam
11-04-2013 Openingsrede ledenvergadering VBV d.d. 24 maart 2013
10-04-2013 Wie kent wie? Joodse onderduikers in Kerkrade
09-04-2013 Voordracht middagprogramma VBV-Ledenvergadering-2013
09-04-2013 Bewijs van in leven zijn t.b.v. Gettofonds en -pensioen
09-04-2013 Aanpassing Wuv, Wubo en Buitengewoon pensioen
31-03-2013 Definitief verslag jaarverg. VBV 1-april-2012, PDF & platte tekst
15-03-2013 Informatie over plaatsing Stolpersteine
03-03-2013 Holocaustwetenschap en -onderzoek
16-01-2013 Open brief aan Raad van Toezicht van Beth Shalom
12-01-2013 Gettofonds: Dringend advies om bezwaarschrift in te sturen.
07-01-2013 Amsterdam had drie getto
22-11-2012 Solidariteitsbezoek Nederlandse ambassadeur in Isra
14-11-2012 Gettopensioen wordt niet gekort
22-10-2012 VBV spreekt met CC en advocaat in Frankfurt
08-10-2012 Afwijzingen gettofonds en -pensioen
15-09-2012 Van de voorzitter
22-06-2012 Herinnering aan weggevoerde Joden in Hoorn
20-06-2012 Bericht over aanvragen 'Gettofonds'
15-05-2012 Zestien Stolpersteinen op 18 juni a.s. in de stad Hoorn
21-04-2012 Belasting- en premieheffing een recht maar geen plicht
14-04-2012 Informatie over aanvragen Getto-fonds
04-04-2012 Petitie aangenomen op de Algemene ledenvergadering van het VBV
04-04-2012 Persbericht inzake Artikel 2
15-03-2012 Wezen en incorrecte afhandeling JMW
11-02-2012 VBV in actie tegen fiscalisering Artikel-2-uitkering
09-02-2012 Verslag van de bijeenkomst van VBV-leden in Isra
28-12-2011 VBV en Claims Conference te Frankfurt: Artikel 2 (nieuwe criteria en schema!!!), levensbewijs, jodenvervolging Ned. Indi
15-12-2011 Javapost
12-11-2011 Centrale Raad van Beroep, SVB/PUR, geprivatiseerde Kibbutz Tzorah
03-11-2011 Nieuwe versie regelgeving werken in getto's - deel 2
18-10-2011 Directeur Beth Shalom vertrekt
15-10-2011 Beth Shalom en kort geding
14-10-2011 Nieuws over Beth Shalom
23-09-2011 Nieuwe versie regelgeving Gettowerk
28-08-2011 Visie VBV over huidige stand van zaken Beth Shalom
24-08-2011 Brief van advocaat mr. Abeln namens het VBV aan het bestuur van Beth Shalom
18-08-2011 Beth Shalom stelt externe manager aan
11-08-2011 Vervolg van VBV versus directie Beth Shalom
10-08-2011 Persverklaring stichting BAN inzake kort geding uitspraak ADO Den Haag
02-08-2011 Persbericht: Indische geschiedenis kamp Westerbork krijgt actueel tintje
31-07-2011 Stichting Zikna, pastorale hulp aan holocaustoverlevenden
29-07-2011 Persbericht: VBV eist vertrek directie en bestuur Beth Shalom
21-07-2011 Stichting Heart - Roerende en onroerende goederen wellicht te claimen.
20-07-2011 Persbericht, Stichting BAN, Kort Geding tegen ADO
24-06-2011 Gewijzigde statuten van het VBV
05-05-2011 Korte samenvatting voordracht van Hans Knoop
03-05-2011 Verslag van de Jaarvergadering 20 maart 2011
02-05-2011 Openingsrede jaarvergadering maart 2011
18-03-2011 Statutenwijziging
17-03-2011 Verzoek van de Jewish Joint Distribution Organisation
21-02-2011 Verslag van de jaarvergadering van maart 2010
28-12-2010 VBV en de contacten met Claims Conference (CC)
20-12-2010 Laatste nieuws oorlogswezen versus JMW en de visie van VBV
14-10-2010 Erfgoed van de Oorlog
01-10-2010 Jaarvergadering 2011 Zondag 20 maart
16-06-2010 VBV verwerpt bod Joods Maatschappelijk Werk (JMW) voor compensatie oorlogsweeskinderen
27-04-2010 Artikel 2 en achtergronden voor limiet van 18 maanden onderduik
20-04-2010 Verslag Claims Conferentie Frankfurt
18-03-2010 Claims Conferentie Frankfurt overlegt met VBV
25-09-2009 Belasting en aftrekbare giften
11-08-2009 Protestbrief via ambassadeur aan Israelische overhei
17-05-2009 Kind van de rekening, samenvattend verslag
12-05-2009 Verslag bezoek Claims Conference New York
11-05-2009 Alternatieve Jaarvergadering van het VBV te Tel Aviv
22-04-2009 Officieel standpunt van de Duitse overheid inzake Artikel 2
21-04-2009 Notulen van de Jaarvergadering van 22 maart 2009
18-03-2009 Kennismaking met de heer Stoov
28-12-2008 Financien
09-12-2008 Resultaten van het wetenschappelijk onderzoek naar het vermogensbeheer van de joodse oorlogswezen beschikbaar
27-11-2008 Overgang PUR naar SVB en de Wet Beperking Export Uitkeringen
14-11-2008 Overgang PUR-SVB
27-10-2008 Overgang PUR/SVB
14-08-2008 Overzicht bepalingen inzake Artikel-2-fonds
27-06-2008 Aanvullende informatie van Claims Conference Art.-2-fonds
19-06-2008 Duits Bondsdaglid verduidelijkt criteria Artikel-2-fonds
17-06-2008 Verwarring door berichtgeving over nieuwe criteria van de Claims Conference
12-06-2008 Verbeteringen Artikel 2
29-03-2008 Correspondentie Artikel 2 Duitsland
16-03-2008 Notulen Jaarvergadering 16 maart 2008

naar boven  |  copyright verbond belangenbehartiging voor vervolgingsslachtoffers  |  design en realisatie: 2BeeWeb