home  |  nieuws  |  wie we zijn  |  wat we doen  |  magazine  |  links  |  contact  |  aanmelden  
Boekbespreking: De Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd.
24-09-2019 door Avraham Roet en redactie

“De Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd 1939-1945” becommentarieerd door Avraham Roet.

Geïnitieerd door de Nederlandse Spoorwegen verscheen recent ‘De Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd 1939-1945’ geschreven door drie Nederlandse historici David Barnouw, Dirk Mulder en Guus Veenendaal.
Het boek zelf bevat geen nieuwe informatie en is gebaseerd op eerdere publicaties en lijkt snel te zijn geschreven rond en tijdens de installatie en activiteiten van de Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS. Een commissie die in het leven werd geroepen nadat het Joods ondergedoken kind, Salo Muller, gedreigd had met een rechtsgang tegen de NS over het feit dat zijn ouders zijn vervoerd door de NS naar vernietiging in Auschwitz. Samen met mensenrechten advocaat Mr. Liesbeth Zegveld kwam het tot een overeenkomst met de NS. De argumenten die Zegveld gebruikte om de NS te overtuigen werden nooit gepubliceerd, hoewel de NS hier als Staatsbedrijf werd aangesproken en het dus om publieke gelden gaat.

Medio 2019 publiceerde de commissie haar adviezen betreffende persoonlijke tegemoetkomingen. Deze werden door de NS geaccepteerd. Twee adviezen echter wachten nog op een fiat van de NS-directie. Een daarvan is het advies om uitgebreid wetenschappelijk historisch onderzoek te doen naar de NS gedurende WOII. Mogelijk is dit boek met die achterliggende gedachte geschreven.

Over het boek
Nieuwe informatie ontbreekt helaas. Het boek volgt vrijwel geheel de lijn van de NS in en na de oorlog en de indruk wordt gewekt alsof de NS geen andere mogelijkheid had tot wijziging van gedrag en opstelling.
Eigenaardig is wat werd geschreven over Prof. Dr. Ir. J. Goudriaan, ex-Philips-man en directeur-generaal van de NS bij het uitbreken van de oorlog. Goudriaan was een hoge officier in het Nederlandse leger, werd in oktober 1940 geïnterneerd door de Duitsers en vervolgens afgevoerd naar Buchenwald. Daar verbleef hij bijna een jaar. Goudriaan werd door de NS-directie en de personeelsraad gezien als een 'outsider'. Zijn gevangenschap en anti-Duitse instelling werden gebruikt door de toenmalige directeur Hupkes en anderen om zijn ontslag te bewerken via de Duitse bezetters.

Hupkes werd benoemd als waarnemend president-directeur samen met Van Rijckevorsel. De samenwerking met de Duitsers was kennelijk zo goed dat “Duitsland het grootse deel van hun uit Duitsland meegebrachte spoorwegpersoneel terugtrokken”. “Hupkes was bereid om NS-personeel in te zetten op grensbaanvakken en bood tevens aan om Duitse locomotieven in de werkplaats Tilburg te laten repareren.
Het is te betreuren dat NS-bedrijfshistoricus Veenendaal het ‘fake news’ over een zogenaamde persoonlijke fout van Goudriaan tijdens de oorlog in mei 1940 klakkeloos overneemt.

Staatsbedrijf NS versus Philips in oorlogstijd
Interessant ook om het gedrag tegenover de Joodse medewerkers van de NS te vergelijken met dat van Phillips. Beide bedrijven waren vol aan het werk voor vijandelijke Duitse militaire doeleinden. Beide deden dit met steun en aanbeveling van de Nederlandse ballingenregering in Engeland.
Reeds eind 1940 werden door de NS de Joodse medewerkers op staande voet ontslagen, zonder enige vergoeding. Over het lot van deze medewerkers is niets bekend en nooit heeft de NS moeite gedaan om te achterhalen wat hun lot is geweest. Dit in schrille tegenstelling tot Phillips dat ook samenwerkte met de Duitse bezetters en gedurende de hele oorlog, krijgsmateriaal produceerde voor het Duitse leger. Philips echter heeft er alles aan gedaan om haar Joodse medewerkers te redden en is hierin vrijwel geheel geslaagd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat eigenaar-directeur Frits Phillips onderscheiden werd door Yad Vashem en erkend als “Righteous Among the Nations”.

Rechtsherstel en verantwoordelijkheden

Over rechtsherstel gesproken: Het boek vermeldt met geen woord dat na de oorlog Hupkes aan vijftien Rijks-Duitsers, gevlucht tijdens de bevrijding, die nauw samenwerkten met NS-directie en personeel, een levenslang pensioen heeft toegekend. Deze Rijks-Duitsers keerden nooit terug naar Nederland en er wordt niets vermeld over hun rol om de staking van 1944 te laten mislukken. Het boek beschrijft hoe efficiënt het treinvervoer verliep naar en van Westerbork en van Westerbork naar de Duitse grens.      Hiervoor was veel coördinatie nodig van de NS en de kampleiding van Westerbork. Geen woord over wie verantwoordelijk was hiervoor bij Kamp Westerbork en bij de NS.           

Aanwijzingen hoe te handelen tijdens de bezetting werden reeds in 1937 gepubliceerd. Dat waren de aangepaste ‘Landoorlogsregelementen (LOR)’. In punt 17-Art 52 staat dat het vervoer van troepen of van munitie en in het algemeen van zuiver militair materieel ten behoeve van het bezettingsleger verboden is en in punt 31 staat dat het NS-personeel dat 'aanvankelijk' in dienst zal blijven "hardnekkig moet weigeren, troepen, munitie of oorlogsmaterieel van de vijand te vervoeren’’ en later dat er geen verplichting is om deel te nemen aan acties gericht tegen het vaderland.
Evenmin vermeldt het boek dat de directie Hupkes/Van Rijckevorsel tijdens de bezetting extra verlof toekent aan hen die persoonlijk inlichtingen wensen in te winnen over het vrijwillig dienstnemen bij de Deutsche Reichsbahn in Duitsland; zie ook ‘Dienstorder Nr 535, dd. 9 mei 1942 (177)’.

De NS heden
Dhr. Roger van Boxtel, president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen, een Nederlands Staatsbedrijf, is verantwoordelijk voor 40.617 medewerkers (eind 2018). Zijn opinie is belangrijk zowel voor medewerkers als voor publiek. In het voorwoord schrijft hij: “ De trein stond symbool voor verzet door moedige mensen, van cruciaal belang om het maatschappelijk leven in Nederland door te laten gaan, maar was ook een werktuig in de vernietigingsoperatie van de Duitse bezetter.”
Met andere woorden, het cruciaal belang van de NS was belangrijker dan de vernietigingsoperaties van de Duitse bezetter waardoor Joden en ook talloze Nederlanders omkwamen of werden vermoord in Duitse kampen.
Van Boxtel noemt dit een "donkergrijs’’ beeld. Een "zwart beeld" lijkt mij een betere vergelijking.

Historisch onderzoek en archieven
In het voorwoord schrijft Van Boxtel dat Nederland in 2020 zijn 75 jaar leven in vrijheid zal vieren. Een goed moment om, zoals de commissie dringend heeft aanbevolen, de houding van de NS in oorlogstijd grondig en wetenschappelijk te onderzoeken. Tot nu toe heeft de NS nooit die moeite genomen ondanks dat in vele, ook eigen niet bestudeerde, archieven materiaal voorhanden is waarover nooit werd gepubliceerd.
Eigenaardig genoeg schrijven de auteurs in hun voorwoord dat het laatste boek over de Spoorwegstaking zou zijn geschreven door Rüter in 1960. Mede-auteur Veenendaal heeft echter zelf een dik boek geschreven ‘Sporen naar het front’ ter gelegenheid van een tentoonstelling over dit onderwerp in het Spoorweg museum in Utrecht in 2013 en eveneens is de staking uitvoerig beschreven in ‘Het spoorwegbedrijf in oorlogstijd’ van C. Huurman in 2007.
De NS-directie reageerde op het advies van de commissie om de NS in oorlogstijd nader te onderzoeken met de boodschap dat zij wachten op het boek ‘NS in oorlogstijd’.

Geschiedschrijving?
In april jl., nadat ik hoorde dat David Barnouw bezig was met een boek over de NS in WOII, heb ik hem benaderd en hem geattendeerd op verschillende archieven met nog onbekende documenten betrekking hebbend op de NS in WOII. In zijn voor mij teleurstellende antwoord gaf hij aan dat de geschiedenis van de NS in de oorlog bekend is en het niet nodig was om voor dit boek verder onderzoek te doen.

Uitgelicht
In hoofstuk 3 blz. 44, schrijft Guus Veenendaal: “Wie de treinen met Joden uit Belgie naar Duitsland reden is onzeker, maar hoogstwaarschijnlijk gebeurde dit met personeel van de NMBS.”
Dit noem ik geen geschiedschrijving en is alleen bedoeld om de schuld van de NS te verminderen. Verder schrijft Veenendaal: “En net als in Nederland bleef een groot deel van de transporten voor de Duitsers onbetaald.” Barnouw schrijft echter in hetzelfde boek dat de NS, omgerekend naar huidige waarde, drie miljoen euro ontvingen en de Duitse Reichsbahn 16 miljoen Euro.

Nog wat kanttekeningen
Nergens in het boek vind ik een vermelding van reacties uit het personeelbestand, destijds ruim 20.000 NS-medewerkers. “Op de vraag of er geen machinisten of conducteurs zijn geweest die deze treinen niet meer wilde rijden, verklaarde Hupkes dat “dit nooit tot mij (is) doorgedrongen”. Slechts één geval is bekend van een leerling-machiniste die weigerde.
Volgens het boek was het gebruik van goederen- of veewagens gewoon; niet alleen de Joden werden erin vervoerd maar ook militairen(!) volgens Dirk Mulder: “In die wagens kwamen ook wel de vrijgelaten krijgsgevangenen in 1940 uit Duitsland terug,’ aldus Verstappen. In combinatie hiermee wordt in de regel ook gesproken van mensen die samengeperst waren op een veel te kleine ruimte. Dat er zich de meest verschrikkelijke omstandigheden hebben voorgedaan in de transporttreinen is volstrekt zeker.” “Hierna werd er stro in de wagens gelegd, maar de wagens kwamen bevuild en vies terug, zodat daarmee ook werd opgehouden”.
De NS-directie heeft gedurende de gehele oorlog de 'Jodentransporten' genegeerd. Hupkes, destijds ondervraagd door de enquêtecommissie na de oorlog, zegt daarover: “het is nooit tot hem doorgedrongen”.

Diepzwarte bladzijden ontbreken: kindertransporten
De auteurs van dit boek zijn historici; gevoelens mogen niet meespelen maar……de beruchte kindertransporten van Vught naar Westerbork en vandaar naar Sobibor worden in het geheel niet vermeld. Meer dan 20.000 kinderen werden getransporteerd door de NS. Vaak in veewagens en urenlang vastgehouden in NS-treinen met medeweten en medewerking van NS-directie en personeel. Deze transporten zijn crimineel en behoren tot oorlogsmisdaden die iedere rechtbank, nationaal of internationaal, zou veroordelen.

Een normaal mens kan zich niet voorstellen hoe het hier is gegaan:
06.00 uur ’s-morgens worden 700 kinderen van 3 maanden tot 8 jaar wakker gemaakt, om 08.00 uur ’s-morgens worden de kinderen zonder begeleiding naar het station ’s-Hertogenbosch gebracht, om 10 uur ’s-morgens begint de trein te rijden en omdat deze trein niet het normale spoor en goederen verkeer mag storen is de trein 10 uren onderweg naar Westerbork.
Daar aangekomen verblijven de kinderen een nacht (boek van Philip Mechanicus) en worden de volgende dag samen met 1200 andere kinderen en moeders (ook vanuit Vught naar Westerbork gestuurd) doorgestuurd naar Sobibor. Deze trein was vier dagen onderweg. Wat die kinderen is overkomen gedurende de treinreis van Vught naar Westerbork en verder naar Sobibor is ondenkbaar en onbeschrijfelijk.
De NS-medewerkers op het station Den Bosch, de treinmachinisten en overige personeel moeten hebben geweten dat dit een kindertransport was. Iedereen, behalve de NS-directie. Dit is slechts een voorbeeld.
Het verloop van transporten in Nederland van ouderen, zieken en weeskinderen staat evenmin beschreven. Zelfs in de literatuurlijst staat hierover niets. Boeken van Janneke de Moei ‘Joodse kinderen in het kamp Vught’ evenals ‘De deportaties uit Nederland 1940-1945’ door G. Luijters, R. Schutz en M. Jongman worden niet vermeld.

Ruim aandacht voor de staking van september 1944
Eerdere stakingen werden afgekeurd door Hupkes en zijn directie. De indruk wordt gewekt dat men bang was dat de president-directeur de staking zou verhinderen. De staking gon zonder dat hij dat wist. In het hoofdstuk over na de bevrijding staat: “In totaal kwamen meer dan 180 personeelsleden door deze beschietingen om het leven en 250 NS’ers om anderen redenen; gesneuveld (als soldaat in de meidagen van 1940), gefusilleerd of in een concentratiekamp omgekomen als verzetsstrijder of als Jood in een vernietigingskamp omgebracht of door bombardementen”. Dit is de eerste keer dat vermeld wordt dat Joodse medewerkers van de NS zijn omgekomen en het is zeker de moeite waard om hier meer details over te publiceren.

Regering in ballingschap
Er wordt weinig geschreven over de Nederlandse regering in ballingschap. Het is wel bekend dat koningin Wilhelmina in al haar radiotoespraken de Jodenvervolging slechts summier vermeld hoewel het de Nederlandse ballingenregering zeker al in 1942 bekend was dat de Joden vermoord zouden worden in Polen. Na de oorlog zou de minister van transport Van Schaik verklaren:
Dat strekt u tot eer. Het was de plicht die de Nederlandse regering van u eiste, omdat het spoorwegbedrijf ook een van de pijlers is, waarop het economische leven van het Nederlandse volk steunt en dat niet voortijdig in de waagschaal mocht worden gelegd”.
Onvermeld blijft het NS-besluit om aan 15 of meer Rijks Duitsers die gedurende de oorlog bij de NS toezicht hielden en de staking van 17 September lieten mislukken na de oorlog een vol pensioen gedurende hun gehele leven toe te kennen en uit te betalen.
In 1995 verzoekt drs. L.P. Dorenbos (voorzitter stichting Schreeuw en Leven) de NS hetzelfde wat Salo Muller 20 jaar later verzoekt. Het werd toen met heel veel verontwaardiging geheel afgewezen.

Zondag 1 september 
In de bijeengeroepen VBV-vergadering met prof. J. Cohen (voorzitter van de Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII-Transporten NS) wordt gevraagd waarom de peildatum van de tegemoetkomingen is vastgesteld op de datum van overeenkomst met de NS. Hierop had hij geen antwoord. Dit alleen al laat zien hoe oppervlakkig de NS omgaat met de NS-misdaden tijdens de oorlog en de gevolgen daarvan.

Avraham Roet.
18 September - Ramat Gan - roeta@bezeqint.net
Tags: [Nederlandse Spoorwegen
Actueel Nieuws
01-11-2019 Getto-uitkeringen en verdere belastingvrijstelling tot 01-01-2014

Tags
Antisemitisme, Artikel 2 Duitsland, BAN, Belasting, Belgische fiscus, Beth Shalom, Bijeenkomst IsraŽl, Boekbespreking, Claims Conference, Column, Correspondentie, de Joint, Duitse rechtsgang, Fonds Verloren Jeugd, Frankrijk, Gemeentegiro-Erfpacht, Gettofonds, Gettopensioen, Gettowerk, Jaarvergadering, Javapost, JMW, Le-Ezrath Ha-Jeled, Maror, Nederlandse Spoorwegen, NIOD, Notulen, Oorlogsmisdaden, Oorlogswezen, Overheid, PUR, Rechtspraak, Sinti/Roma, Stolpersteine, Tweede en derde Generatie, VBV, VBV-Bestuur, Vermogensbeheer, Voormalig Nederlands-IndiŽ, Westerbork, Wie kent Wie, WO II, WUV-IsraŽl, WUV/WUBO, Zikna,

Archief
10-10-2019 NS en het broodje-aap-verhaal; waar of niet waar?
24-09-2019 Boekbespreking: De Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd.
23-09-2019 VBV-bestuur reageert na de bijeenkomst van de 1ste september jl.
28-08-2019 Aanvullende informatie over aanvraag tegemoetkoming Nederlandse Spoorwegen
22-08-2019 Getto-uitkeringen en belastingvrijstelling
17-08-2019 Zondag 1 september 2019: VBV-bijeenkomst over NS en tegemoetkomingen
04-08-2019 NS-tegemoetkomingen, het uitkeringsreglement in het kort en aanvraagformulieren.
01-08-2019 Persbericht van de NS-Adviescommissie
18-07-2019 Zondag 1 september 2019: VBV-bijeenkomst over NS en tegemoetkomingen
03-07-2019 Reactie VBV-bestuur op het advies van Commissie aan NS
28-06-2019 NS en smartengelden
27-05-2019 Hoe de VBV-bijeenkomst van 28 april jl. door Renťe Citroen werd ervaren.
27-05-2019 Column: Westerbork als demonstratieterrein?
26-05-2019 Verslag bijeenkomst Stichting VBV op 28 april 2019 in Casa 400 te Amsterdam
26-05-2019 Commentaar inzake gerechtelijke uitspraak fiscus en getto-uitkeringen
26-05-2019 Openingsrede van Flory Neter tijdens de VBV-bijeenkomst in Casa 400 op 28 april jl.
26-05-2019 Column: "Pensioentje met suiker"
27-04-2019 NS en smartengelden
21-03-2019 NS en smartengelden
15-03-2019 Aanklacht van Jacques Barth tegen NIW verwezen naar rijk der fabelen
07-03-2019 Aankondiging jaarlijkse bijeenkomst en Verslag VBV-vergadering op 18-03-2018
02-03-2019 Publicatie Ministerie van FinanciŽn
20-02-2019 NS en smartengelden
23-12-2018 Bericht van Ministerie FinanciŽn over vrijstelling belastingen
19-12-2018 SVB mag AOW niet korten met gettopensioen.
17-12-2018 De eerste duizend dagen na de conceptie
07-12-2018 Raad van de Europese Unie over antisemitisme op 6 december 2018
06-12-2018 NS-vergoedingen voorlopig nog niet op de rails.
04-12-2018 De Snoge in Nijenhuis, column door Flory Neter
28-11-2018 Felicitaties voor Salo Muller
02-11-2018 Herberekening WUV/WUBO wegens lager percentage vermogenskorting vanaf 01-01-2018
31-10-2018 Aanvullende uren thuiszorg t.b.v. holocaustoverlevenden via JMW.
16-10-2018 Artikel-2-uitkeringen fors verhoogd in de komende drie jaren
09-10-2018 In memoriam Gerrit Goudeketting
02-10-2018 Ministerie FinanciŽn: Uitkeringen welke fiscaal vrij zijn vanaf 01-01-2016
14-08-2018 De kwestie Jacques Barth
12-06-2018 Informatie in het kader van de privacy wetgeving
19-05-2018 Verheugend nieuws: Uitkeringen voor gettowerk vanaf 2016 heffingsvrij
13-04-2018 JMW, Claims Conference en persoonsgebonden budget
13-04-2018 Aanmelding voor VBV-bijeenkomst in IsraŽl
05-04-2018 Belasting op getto-vergoedingen: oplossing mogelijk nabij
16-03-2018 Afschaffing antihardheid WUV - SVB versus wetgever
07-03-2018 Aangepaste informatie over Stolpersteine en hoe te handelen.
18-02-2018 Kort nieuws: Ledenvergadering VBV - WOB-procedure 22-maart - Over de Petitie
09-02-2018 Wie heeft recht op gettovergoedingen? Compleet schema Gettopensioen
04-02-2018 Petitie, petitie, petitie, STEM! -- WOB-procedure bij Raad van State
29-01-2018 Teken de petitie tegen belasting op getto-vergoedingen!!
17-01-2018 Gettovergoedingen: actie 50PLUS in Tweede Kamer
15-01-2018 Groot verzet tegen Nederlandse fiscalisering van Duitse Getto-vergoedingen
07-12-2017 Mogelijk moreel rechtsherstel voor Joodse eigenaren van vastgoed in Den Haag
05-12-2017 VARA-documentaire over tragedie rond Van Imhoff en zoektocht VBV
08-11-2017 VBV doet beroep op Kamercommissie FinanciŽn inzake getto-uitkeringen
31-10-2017 Fiscus en uitkeringen voor gettowerk
28-09-2017 VBV stopt samenwerking Jacques Barth
25-08-2017 Bronbelasting, buitenland en WO-II gerelateerde uitkeringen
08-07-2017 Belgische fiscus en uitkeringen Nederlandse oorlogswetten - WUV en WUBO
01-05-2017 De Tweede Generatie - Voordracht van Yaela Cohen
16-04-2017 Conceptverslag Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2017
26-02-2017 Verslag VBV-bijeenkomst in Tel Aviv op 12-02-2017
21-01-2017 Verslag Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2016
17-11-2016 Uitnodiging voor de presentatie van en paneldiscussie over het proefschrift Ghetto Workers Law van dr. A. Weber
17-11-2016 Voordracht opperrabbijn Jacobs tijdens symposium Holocaust en Geschiedenisonderwijs
17-11-2016 De Zaak Menten in drie afleveringen bij omroep MAX, verfilmd naar het boek van Hans Knoop
17-08-2016 Extra betaling Claims Conference
22-05-2016 Frits van der Starre zoekt naar familie van Anna van der Starre-Neter.
05-04-2016 Claims inzake Erfpachtboetes en Gemeentegiro Amsterdam
30-03-2016 Claims Conference en onbetaalde uitkeringen
30-03-2016 Verslag Algemene Ledenvergadering op 22-03-2015 van het VBV
01-03-2016 Aanmelding voor de Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2016
15-02-2016 ING-onderzoek inzake niet-ontvangen Artikel-2-uikeringen
08-02-2016 Verslag VBV-bijeenkomst in Israel op 07-02-2016
03-02-2016 NL-ambassade Israel corrigeert krantenbericht inzake WUV
01-02-2016 Informele bijeenkomst VBV in Tel Aviv op zondag 7 februari 2016
10-01-2016 ING-bank en problemen rond Artikel-2-uitkeringen
09-01-2016 Premieheffing Artikel-2-uitkeringen eindigt
19-11-2015 Akkoord Indisch platform en Staatssecretaris van Rijn
28-10-2015 VBV regelt uitkering voor Roma en Sinti - - - Akkoord gettostatus Asterdorp
28-10-2015 Update en rectificatie inzake uitkeringen Lost Childhood
15-09-2015 Einde onterechte premieheffing Artikel-2-fonds lijkt nabij.
07-09-2015 Amsterdam wil erfpachtboetes en Gemeentegirotegoeden terugbetalen
24-08-2015 Grote zorgen over uitkeringen uit het fonds Verloren Jeugd
24-08-2015 MinFin besluit tot onderzoek MAROR-gelden
13-06-2015 Mogelijk einde van premieheffing over Artikel-2-uitkering
06-06-2015 CliŽntenraad initieert belangrijke beleidswijziging SVB/PUR inzake osteoporose
23-03-2015 Verslag-notulen Algemene Ledenvergadering van het VBV op 23 maart 2014
09-03-2015 Algemeen aanvraagformulier t.b.v. alle uitkeringen van de Claims Conference
17-01-2015 Uitkering 'Verloren Jeugd' weer vertraagd.
27-12-2014 Fonds Verloren Jeugd en informatie over aanvragen
26-12-2014 Claims Conference start in januari 2015 met Fonds Verloren Jeugd.
14-12-2014 Informatie en criteria inzake Franse herstelbetalingen WOII
05-09-2014 Resultaat Berlijns overleg leidt tot uitkering aan Childsurvivors
12-08-2014 Overeenkomst Kantoor Mayer en Kantoor Weber inzake BADV
05-08-2014 Petitie tegen antisemitisme
28-07-2014 VBV reageert op demonstraties en antisemitisme
19-06-2014 Gezocht: Openstaande claims voormalig Nederlands-IndiŽ
13-06-2014 Claims conference: Verruiming voorwaarden Artikel-2-uitkering
10-06-2014 Dringend verzoek: Staak bellen naar advocatenkantoor in Dusseldorf
01-06-2014 Gettopensioen en samenwerking met advocatenkantoor Weber en Co
01-06-2014 Schema gettofonds: Wie is mogelijk rechthebbend?
01-06-2014 Schema gettopensioen: Wie is mogelijk rechthebbend?
23-05-2014 Verslag VBV-bijeenkomst IsraŽl op 8 mei 2014
22-05-2014 Afwijzing Ministerie Financien inzake premieheffing Artikel 2
19-02-2014 Gemeenschappelijke publicatie van JMW en VBV inzake Gettofonds
20-01-2014 Aanvraagformulier voor vervolgde Roma en Sinti door naziregime
19-01-2014 VBV overtuigt BADV inzake getto Amsterdam en Gettofonds
15-12-2013 Ontwikkelingen rond gettofonds en status getto Amsterdam
25-10-2013 Keulen en principieel standpunt VBV inzake gettofonds
21-10-2013 Artikel 2 versus 'Rietkerk-regeling'
16-10-2013 Holocaustslachtoffers dubbel beroofd
12-10-2013 Proces tegen BADV in Keulen
17-09-2013 Eerste zitting proces tegen BADV over gettofonds
30-08-2013 Bericht met verzoek aan alle abonnees
13-08-2013 Proces tegen BADV (gettofonds) opgestart
11-08-2013 Herdenkingen van capitulatie Japan op 15 augustus 1945
23-07-2013 Belangrijk bericht over Engelse bezwaarbrief en BADV.
16-07-2013 Oproep voor afgewezen aanvragers gettofonds door BADV
11-07-2013 Nieuwe informatie over BADV en afwijzingen voor Gettofonds
04-07-2013 Problemen rond aanvragen gettofonds
26-06-2013 Boekaankondiging:
07-06-2013 Claims Conference en mediaberichten
29-05-2013 Protesten NIOD lijken te werken
21-05-2013 NIOD en VBV-archief
02-05-2013 Peidooi voor gedegen onderwijs over WO II
26-04-2013 VBV heeft succes: Duitsland erkent gettostatus Amsterdam
11-04-2013 Openingsrede ledenvergadering VBV d.d. 24 maart 2013
10-04-2013 Wie kent wie? Joodse onderduikers in Kerkrade
09-04-2013 Voordracht middagprogramma VBV-Ledenvergadering-2013
09-04-2013 Bewijs van in leven zijn t.b.v. Gettofonds en -pensioen
09-04-2013 Aanpassing Wuv, Wubo en Buitengewoon pensioen
31-03-2013 Definitief verslag jaarverg. VBV 1-april-2012, PDF & platte tekst
15-03-2013 Informatie over plaatsing Stolpersteine
03-03-2013 Holocaustwetenschap en -onderzoek
16-01-2013 Open brief aan Raad van Toezicht van Beth Shalom
12-01-2013 Gettofonds: Dringend advies om bezwaarschrift in te sturen.
07-01-2013 Amsterdam had drie getto
22-11-2012 Solidariteitsbezoek Nederlandse ambassadeur in Isra
14-11-2012 Gettopensioen wordt niet gekort
22-10-2012 VBV spreekt met CC en advocaat in Frankfurt
08-10-2012 Afwijzingen gettofonds en -pensioen
15-09-2012 Van de voorzitter
22-06-2012 Herinnering aan weggevoerde Joden in Hoorn
20-06-2012 Bericht over aanvragen 'Gettofonds'
15-05-2012 Zestien Stolpersteinen op 18 juni a.s. in de stad Hoorn
21-04-2012 Belasting- en premieheffing een recht maar geen plicht
14-04-2012 Informatie over aanvragen Getto-fonds
04-04-2012 Petitie aangenomen op de Algemene ledenvergadering van het VBV
04-04-2012 Persbericht inzake Artikel 2
15-03-2012 Wezen en incorrecte afhandeling JMW
11-02-2012 VBV in actie tegen fiscalisering Artikel-2-uitkering
09-02-2012 Verslag van de bijeenkomst van VBV-leden in Isra
28-12-2011 VBV en Claims Conference te Frankfurt: Artikel 2 (nieuwe criteria en schema!!!), levensbewijs, jodenvervolging Ned. Indi
15-12-2011 Javapost
12-11-2011 Centrale Raad van Beroep, SVB/PUR, geprivatiseerde Kibbutz Tzorah
03-11-2011 Nieuwe versie regelgeving werken in getto's - deel 2
18-10-2011 Directeur Beth Shalom vertrekt
15-10-2011 Beth Shalom en kort geding
14-10-2011 Nieuws over Beth Shalom
23-09-2011 Nieuwe versie regelgeving Gettowerk
28-08-2011 Visie VBV over huidige stand van zaken Beth Shalom
24-08-2011 Brief van advocaat mr. Abeln namens het VBV aan het bestuur van Beth Shalom
18-08-2011 Beth Shalom stelt externe manager aan
11-08-2011 Vervolg van VBV versus directie Beth Shalom
10-08-2011 Persverklaring stichting BAN inzake kort geding uitspraak ADO Den Haag
02-08-2011 Persbericht: Indische geschiedenis kamp Westerbork krijgt actueel tintje
31-07-2011 Stichting Zikna, pastorale hulp aan holocaustoverlevenden
29-07-2011 Persbericht: VBV eist vertrek directie en bestuur Beth Shalom
21-07-2011 Stichting Heart - Roerende en onroerende goederen wellicht te claimen.
20-07-2011 Persbericht, Stichting BAN, Kort Geding tegen ADO
24-06-2011 Gewijzigde statuten van het VBV
05-05-2011 Korte samenvatting voordracht van Hans Knoop
03-05-2011 Verslag van de Jaarvergadering 20 maart 2011
02-05-2011 Openingsrede jaarvergadering maart 2011
18-03-2011 Statutenwijziging
17-03-2011 Verzoek van de Jewish Joint Distribution Organisation
21-02-2011 Verslag van de jaarvergadering van maart 2010
28-12-2010 VBV en de contacten met Claims Conference (CC)
20-12-2010 Laatste nieuws oorlogswezen versus JMW en de visie van VBV
14-10-2010 Erfgoed van de Oorlog
01-10-2010 Jaarvergadering 2011 Zondag 20 maart
16-06-2010 VBV verwerpt bod Joods Maatschappelijk Werk (JMW) voor compensatie oorlogsweeskinderen
27-04-2010 Artikel 2 en achtergronden voor limiet van 18 maanden onderduik
20-04-2010 Verslag Claims Conferentie Frankfurt
18-03-2010 Claims Conferentie Frankfurt overlegt met VBV
25-09-2009 Belasting en aftrekbare giften
11-08-2009 Protestbrief via ambassadeur aan Israelische overhei
17-05-2009 Kind van de rekening, samenvattend verslag
12-05-2009 Verslag bezoek Claims Conference New York
11-05-2009 Alternatieve Jaarvergadering van het VBV te Tel Aviv
22-04-2009 Officieel standpunt van de Duitse overheid inzake Artikel 2
21-04-2009 Notulen van de Jaarvergadering van 22 maart 2009
18-03-2009 Kennismaking met de heer Stoov
28-12-2008 Financien
09-12-2008 Resultaten van het wetenschappelijk onderzoek naar het vermogensbeheer van de joodse oorlogswezen beschikbaar
27-11-2008 Overgang PUR naar SVB en de Wet Beperking Export Uitkeringen
14-11-2008 Overgang PUR-SVB
27-10-2008 Overgang PUR/SVB
14-08-2008 Overzicht bepalingen inzake Artikel-2-fonds
27-06-2008 Aanvullende informatie van Claims Conference Art.-2-fonds
19-06-2008 Duits Bondsdaglid verduidelijkt criteria Artikel-2-fonds
17-06-2008 Verwarring door berichtgeving over nieuwe criteria van de Claims Conference
12-06-2008 Verbeteringen Artikel 2
29-03-2008 Correspondentie Artikel 2 Duitsland
16-03-2008 Notulen Jaarvergadering 16 maart 2008

naar boven  |  copyright verbond belangenbehartiging voor vervolgingsslachtoffers  |  design en realisatie: 2BeeWeb