home  |  nieuws  |  wie we zijn  |  wat we doen  |  magazine  |  links  |  contact  |  aanmelden  
NS en het broodje-aap-verhaal; waar of niet waar?
10-10-2019 door Flory Neter

David Barnouw en het broodje-aap-verhaal

Tijdens de VBV-bijeenkomst op 1 september jl. ontstond er een verschil van mening tussen drs. David Barnouw en de redactie van het VBV-nieuwsblad. In de voorjaars-Info werd gepubliceerd dat de NS-treinen op bevel van Londen om economische redenen moesten blijven doorrijden. Volgens Barnouw een ‘broodje-aap-verhaal’ en dat blijkt juist want een dergelijk officieel bericht werd niet gevonden.
Echter, op zoek naar de waarheid werden historische gegevens er nog eens op nageslagen. Quotes werden gevonden in de notulen van de Enquêtecommissie van augustus 1953, een commissie die Gustav Giesberger, oud-directeur van de Nederlandse Spoorwegen, ondervroeg. Giesberger blijkt een genie in het ontwijken van vragen; steeds staan zijn antwoorden los van de vragen.
Met dit onderzoek wordt geprobeerd om een zo objectief mogelijk beeld te geven over deze kwestie. De conclusie is aan u.

Wilhelmina
De bewering dat koningin Wilhelmina in in haar redevoeringen voor Radio Oranje nooit iets zou hebben gezegd over de Jodenvervolging blijkt onjuist. Wel waar is dat zij heeft verzaakt om daadwerkelijk de opdracht te geven om de joden te helpen. Ik heb geen prangende oproep van haar kunnen vinden in de trant van "Waarde Landgenoten, het is uw Christelijke plicht om de Joden te helpen!"
Onderstaande tekst is de papieren neerslag van wat zij in haar radiorede uitsprak op 17 oktober 1942:
“Ik deel van harte in uw verontwaardiging en smart over het lot onzer Joodse landgenoten en met mijn gehele volk voel ik de onmenselijke behandeling, ja het stelselmatig ‘uitroeien’ van deze landgenoten, die eeuwen met ons samen­ woonden in ons gezegend vaderland, als ons persoonlijk aangedaan.”
Uit deze koninklijke boodschap valt op te maken dat het veelvuldig gehanteerde argument dat men in de ballingenregering niet op de hoogte zou zijn van het lot van de joden volstrekt onjuist moet zijn, immers Wilhelmina zelf spreekt in oktober 1942 al over ‘uitroeien’.
Volgens Lou de Jong spelde de koningin alle illegale bladen woord voor woord. Dat bleek, toen de Joodse Engelandvaarder mr. R . A. Levisson die, na uit Westerbork te zijn ontsnapt, via Spanje Engeland wist te bereiken en in de lente van ’44 geheel alleen door haar ontvangen werd. Hij moest haar eerst ‘tot in alle finesses’ vertellen over de Jodenvervol­ging in bezet gebied, waarbij zij, aldus Levisson, ‘diep ontroerd’ was.
“De koningin”, zo vervolgde hij, “vroeg mij tegen het eind van het gesprek of ik bang was dat er na de oorlog antisemitisme in Nederland zou overblijven. Ik antwoordde bevestigend. Daarop ging zij kaarsrecht in haar stoel zitten en zei: "Zolang er een Oranje op de troon zit in Nederland, zal de Joden geen kwaad gedaan worden!”

Antisemitisme
Aangezien ik geen historicus ben maar een eenling op zoek naar de waarheid, komen de woorden van Wilhelmina op mij over als loze woorden van een regering die al direct na de oorlog wederom de oren liet hangen naar de nog steeds bestaande antisemitische tendensen. Ik denk hierbij aan de brief van de minister van Buitenlandse zaken Kleffens aan de minister van Justitie mr. van Angeren. Deze brief uit 1943 betreft een waarschuwing voor het aanstellen van Joden na de oorlog.
Door de lafhartige houding van Christengastheren, zo schrijft hij, ‘en het verraad enz. is het antisemitisme toegenomen. Daarom, zo schrijft Kleffens verder, heeft hij de indruk dat de benoeming van Joden in hogere en officiële regeringsfuncties het vertrouwen in de regering niet zal bevorderen.
U leest het goed. Je verraadt jouw Joodse buren, je steelt hun bezittingen, dan word je antisemiet en dan wordt het politiek opportuun dat Joden beter geen hogere functie meer kunnen uitoefenen. Zie hier het sanctioneren van verderfelijk gedachtengoed uit politiek gewin.

Enquêtecommissie 1953
Terug naar de Enquêtecommissie waar Giesberger in de schijnwerpers staat. Giesberger is een raadselachtige figuur en het wordt mij dan ook niet duidelijk of de man de waarheid spreekt. Wel werd dit verhoor onder ede afgenomen. Een van de speerpunten was om te onderzoeken hoe het contact was geweest tussen de regering en de verzetsbeweging en in hoeverre de regering het verzet heeft gestimuleerd. Sceptisch is de commissie over het verzetsgehalte van spoorwegstaking in september 1944. Het wordt verwoord als: ‘Men kan dat althans als zodanig (als een daad van verzet) zien.’

Giesberger wordt benaderd als oud-directeur van de NS. Hijzelf geeft echter aan Chef van de Dienstregeling te zijn geweest. Hij verkeert in de veronderstelling dat de mensen denken dat het verzet pas begon met de staking in september 1944, maar hij benadrukt dat het verzet eigenlijk al begon op 19 mei 1940 de waarop de directie van de spoorwegen weer eigenaar was van de NS; op die datum werd goedkeuring van de Duitse autoriteiten te Berlijn verkregen om de NS-directie het bedrijf verder onder bepaalde voorwaarden te laten leiden.
Op de vraag van de voorzitter wat deze voorwaarden dan wel inhielden, antwoordt Giesberger dat niet precies te weten maar hij wil dat thuis wel opzoeken. De voorzitter blijft bij zijn vraag en hij wil weten welke voorwaarden er door de Duitsers werden gesteld en welke er door directie werden aanvaard. Giesberger vertelt: “dat viel onder het landoorlogreglement, waarin staat dat , als ik mij niet vergis, dat de spoorwegen door de bezetter worden overgenomen. Wij hadden ons daarbij neer te leggen. Daar viel niet over te praten. Helaas ben ik het boekje met de aanwijzingen kwijt. Wij hadden dat boekje al toen de oorlog uitbrak. Er was geen bekendheid gegeven aan dat boekje, ik was geloof ik de enige die het bezat. Als er mensen om advies kwamen vragen waren de aanwijzingen uit het boekje de leidraad. Ik zeg nou wel dat ik de enige was die het had, maar zeker ben ik daar niet van. Het kan heel goed zijn dat Hupkes (directeur NS) het ook had. Uit veiligheid vertelden we elkaar niet veel. Ik heb wel iets op schrift, geschreven door de heer G, T. te Winckel (blijkt hij zelf te zijn) . Wie dat is doet er niet toe’.

Hoe gaf de regering in ballingschap leiding aan het verzet vraagt de voorzitter van de Enquêtecommissie die alleen geïnteresseerd is of de regering in Londen leiding heeft gegeven aan burgers en ambtenaren in bezet gebied.
Giesberger: ‘Hupkes moet dat maar vertellen, dat was uiteindelijk de man. Ik ben altijd de verbindingsman geweest tussen de NS en de Duitse autoriteiten. Dat leverde veel moeilijkheden op. 4 Jaar lang. Het eerste verzet van de spoorwegen is gepleegd op 21 juni door het herstel van de spoorwegbruggen te belemmeren’.
Ik ben het van plan om een boek uit te geven, maar ik weet niet of het er uiteindelijk van komt. Voorlopig zijn het slechts uitknipsels van trein- en tramwegtijdschriften, ik ben er overigens mee opgehouden. U heeft er geen idee van hoeveel materieel er is beschadigd.”
Op vraag van de voorzitter of het een staking genoemd mag worden alleen als deze is geïndiceerd door de regering in Londen antwoordt Giesberger:
“Tijdens de Februaristaking was er ook een staking in de Rietlanden (rangeerterrein NS Amsterdam). Nou daar hebben we behoorlijk last mee gehad. Ja, er waren mensen van de NS in Amsterdam die daar aan mee wilden doen, maar gelukkig is dat door toedoen van de leiding niet doorgegaan. Gelukkig werd er zo een bloedbad voorkomen. Zo werd voorkomen dat de Duitsers de leiding van ons bedrijf weer overnamen. Er waren immers ook SS’ers onder Duitse spoorwegbeambten en veel NSB’ers. Ook was er nog een 2de staking in april waar door telefonisten een telex was uitgestuurd met het bericht dat het hoofdbureau vanaf 1 uur staakt. Dat werd doorgegeven naar alle stations. Maar deze staking is verraden door foute beambten. Door Hupkes liep dit met een sisser af toen deze een boodschap liet uitgaan waarin werd gesteld dat een ieder die zich voor 5 uur meldde beschouwd zou worden als niet hebbende gestaakt.”

Vragen over de transporten van Joden
Door een van de mensen uit Londen is verklaard dat de indruk was gewekt dat de staking was uitgevaardigd in samenwerking met het hoofdkwartier van de geallieerden. Giesberger ontkent dit ten stelligste en zegt dat er op 10 september, een week voor de staking van september 1944 een bevel tot staking uit Londen was gekomen voor het machinepersoneel. De code was: ‘De kinderen van Versteeg moeten allen onder de wol.’

Giesberger was van mening dat het zo niet kon omdat het een gedeeltelijke staking betrof. De voorzitter van de enquêtecommissie bleef volharden in de vraag of de oproep tot de staking niet vanuit het militair verzet kwam. Giesbergen zegt wel vragen gehad te hebben over arbeids- en jodentransporten.
Hier volgt de kern van het ‘broodje-aap-verhaal’ als Giesberger verklaart: “Ik heb herhaaldelijk aan Londen gevraagd wat wij moeten doen. Zij hebben toen geantwoord: Niets.
Toen er een trein met 1100 joden van Westerbork naar Duitsland werd gestopt door het verzet tussen Zwolle en Raalte hebben zij de joden niet uit de trein gekregen. Ik ben er zelf niet bij geweest.”
Wat een ongeloofwaardige uitspraak. Hier geeft Giesberger ook nog aan dat een eerdere staking niet zou hebben geholpen omdat als zij dat eerder zouden hebben gedaan de Duitsers het beheer weer hadden overgenomen en dan had de directie niets meer te vertellen gehad. Op de vraag waarom niemand tegen de bezetter heeft gezegd doe het zelf maar, vraagt Giesberger zich af wat zij dan nog hadden kunnen doen. Zouden zij dan nog verder op de hoogte zijn geweest van de militaire transporten. Hadden zij dan nog het militaire verzet kunnen steunen?  

Als Londen zou hebben gezegd schei er mee uit dan zouden wij er onmiddellijk mee opgehouden zijn. We hebben vanaf het begin voor de bevrijding gedraaid. De regering had hierop invloed kunnen uitoefenen. Zij hadden het verschil kunnen uitmaken: Jullie draaien niet meer! Maar uiteindelijk is dat draaien een succes geweest al is dan bij Arnhem de boel misgelopen. Dat dit beleid de Joden heeft getroffen betreur ik in hoge mate, maar het betrof ook andere Nederlanders. Er zijn toch ook 1000en Nederlandse werkkrachten weggevoerd waarvan er 1000en niet zijn teruggekeerd. In het algemeen waren de Joden helemaal niet anti vervoer. Zij hebben dat altijd als hun noodlot gevoeld. Dat was van het begin af aan. Wij hebben wel getracht om dit vervoer menselijk te maken hetgeen ons later is verhinderd. Langzamerhand moesten wij ze in goederenwagens vervoeren hetgeen voor die mensen misschien wel beter was, want dan konden zij tenminste nog iets meenemen. Dan waren ze beter af in goederenwagens. Wij hebben ze op ons terrein altijd goed behandeld. Het was niet onze taak om te zeggen wij doen het niet meer. De opdrachten uit Londen waren onvoldoende.”

Conclusie
De notulen gelezen hebbend van deze wonderlijke ondervraging bekruipt mij een vreemd gevoel. Het lijkt erop dat Giesberger zijn geweten opschoont door zijn eigen verantwoordelijkheid af te schuiven naar Londen. Als het waar zou zijn wat Giesberger verklaart dan zouden daar bewijsstukken van moeten zijn.  Dan zou er een telegram moeten liggen van Wilhelmina met de opdracht om te blijven rijden. Zo’n telegram van Wilhelmina zou zeker ergens in de archieven terug te vinden moeten zijn. Uit alles blijkt dat Giesberger een brede interpretatie had van wat werkelijk belangrijk was. Uit alles blijkt dat het zijn streven was om het spoorboekje zo stipt mogelijk te volgen en te laten lopen en dat het beleid van de NS onder de vermeende eigen directie zou blijven. Verder is zijn opmerking over het beheer en dat de NS-leiding bij een staking weer in Duitse handen zou komen niets anders dan een aanname. Het beheer lag sowieso niet in handen van de NS zelf, de bezetter maakte daar de dienst uit. De bezetter verordonneerde de Jodentransporten.
Zoals blijkt uit de radiorede van Wilhelmina moest de directie wel degelijk op de hoogte zijn geweest van het lot van de Joden. De directie was niets anders dan gewillig gereedschap in de handen van Hitler. Verder zijn Giesbergers standpunten over de Jodentransporten wel heel idioot: ’Joden die de trein niet uit wilden, Joden die de transporten altijd als hun lot hadden beschouwd, de goederenwagens die beter waren omdat er dan nog wat meer bagage meekon?’ Natuurlijk is vrijheid van gedachten een groot goed maar wat nu als die vrijheid van gedachten je geest dusdanig versluiert dat je mede verantwoordelijk bent voor de dood van 80.000 mensen?

Ik blijf mij verbazen over Giesberger maar ook over de NS die jarenlang heeft gedaan als zou Giesberger een verzetsman zijn. Deze conclusie vind ik eigenlijk erger dan het ‘Broodje Aap’.
Tags: 
Actueel Nieuws
01-11-2019 Getto-uitkeringen en verdere belastingvrijstelling tot 01-01-2014

Tags
Antisemitisme, Artikel 2 Duitsland, BAN, Belasting, Belgische fiscus, Beth Shalom, Bijeenkomst IsraŽl, Boekbespreking, Claims Conference, Column, Correspondentie, de Joint, Duitse rechtsgang, Fonds Verloren Jeugd, Frankrijk, Gemeentegiro-Erfpacht, Gettofonds, Gettopensioen, Gettowerk, Jaarvergadering, Javapost, JMW, Le-Ezrath Ha-Jeled, Maror, Nederlandse Spoorwegen, NIOD, Notulen, Oorlogsmisdaden, Oorlogswezen, Overheid, PUR, Rechtspraak, Sinti/Roma, Stolpersteine, Tweede en derde Generatie, VBV, VBV-Bestuur, Vermogensbeheer, Voormalig Nederlands-IndiŽ, Westerbork, Wie kent Wie, WO II, WUV-IsraŽl, WUV/WUBO, Zikna,

Archief
10-10-2019 NS en het broodje-aap-verhaal; waar of niet waar?
24-09-2019 Boekbespreking: De Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd.
23-09-2019 VBV-bestuur reageert na de bijeenkomst van de 1ste september jl.
28-08-2019 Aanvullende informatie over aanvraag tegemoetkoming Nederlandse Spoorwegen
22-08-2019 Getto-uitkeringen en belastingvrijstelling
17-08-2019 Zondag 1 september 2019: VBV-bijeenkomst over NS en tegemoetkomingen
04-08-2019 NS-tegemoetkomingen, het uitkeringsreglement in het kort en aanvraagformulieren.
01-08-2019 Persbericht van de NS-Adviescommissie
18-07-2019 Zondag 1 september 2019: VBV-bijeenkomst over NS en tegemoetkomingen
03-07-2019 Reactie VBV-bestuur op het advies van Commissie aan NS
28-06-2019 NS en smartengelden
27-05-2019 Hoe de VBV-bijeenkomst van 28 april jl. door Renťe Citroen werd ervaren.
27-05-2019 Column: Westerbork als demonstratieterrein?
26-05-2019 Verslag bijeenkomst Stichting VBV op 28 april 2019 in Casa 400 te Amsterdam
26-05-2019 Commentaar inzake gerechtelijke uitspraak fiscus en getto-uitkeringen
26-05-2019 Openingsrede van Flory Neter tijdens de VBV-bijeenkomst in Casa 400 op 28 april jl.
26-05-2019 Column: "Pensioentje met suiker"
27-04-2019 NS en smartengelden
21-03-2019 NS en smartengelden
15-03-2019 Aanklacht van Jacques Barth tegen NIW verwezen naar rijk der fabelen
07-03-2019 Aankondiging jaarlijkse bijeenkomst en Verslag VBV-vergadering op 18-03-2018
02-03-2019 Publicatie Ministerie van FinanciŽn
20-02-2019 NS en smartengelden
23-12-2018 Bericht van Ministerie FinanciŽn over vrijstelling belastingen
19-12-2018 SVB mag AOW niet korten met gettopensioen.
17-12-2018 De eerste duizend dagen na de conceptie
07-12-2018 Raad van de Europese Unie over antisemitisme op 6 december 2018
06-12-2018 NS-vergoedingen voorlopig nog niet op de rails.
04-12-2018 De Snoge in Nijenhuis, column door Flory Neter
28-11-2018 Felicitaties voor Salo Muller
02-11-2018 Herberekening WUV/WUBO wegens lager percentage vermogenskorting vanaf 01-01-2018
31-10-2018 Aanvullende uren thuiszorg t.b.v. holocaustoverlevenden via JMW.
16-10-2018 Artikel-2-uitkeringen fors verhoogd in de komende drie jaren
09-10-2018 In memoriam Gerrit Goudeketting
02-10-2018 Ministerie FinanciŽn: Uitkeringen welke fiscaal vrij zijn vanaf 01-01-2016
14-08-2018 De kwestie Jacques Barth
12-06-2018 Informatie in het kader van de privacy wetgeving
19-05-2018 Verheugend nieuws: Uitkeringen voor gettowerk vanaf 2016 heffingsvrij
13-04-2018 JMW, Claims Conference en persoonsgebonden budget
13-04-2018 Aanmelding voor VBV-bijeenkomst in IsraŽl
05-04-2018 Belasting op getto-vergoedingen: oplossing mogelijk nabij
16-03-2018 Afschaffing antihardheid WUV - SVB versus wetgever
07-03-2018 Aangepaste informatie over Stolpersteine en hoe te handelen.
18-02-2018 Kort nieuws: Ledenvergadering VBV - WOB-procedure 22-maart - Over de Petitie
09-02-2018 Wie heeft recht op gettovergoedingen? Compleet schema Gettopensioen
04-02-2018 Petitie, petitie, petitie, STEM! -- WOB-procedure bij Raad van State
29-01-2018 Teken de petitie tegen belasting op getto-vergoedingen!!
17-01-2018 Gettovergoedingen: actie 50PLUS in Tweede Kamer
15-01-2018 Groot verzet tegen Nederlandse fiscalisering van Duitse Getto-vergoedingen
07-12-2017 Mogelijk moreel rechtsherstel voor Joodse eigenaren van vastgoed in Den Haag
05-12-2017 VARA-documentaire over tragedie rond Van Imhoff en zoektocht VBV
08-11-2017 VBV doet beroep op Kamercommissie FinanciŽn inzake getto-uitkeringen
31-10-2017 Fiscus en uitkeringen voor gettowerk
28-09-2017 VBV stopt samenwerking Jacques Barth
25-08-2017 Bronbelasting, buitenland en WO-II gerelateerde uitkeringen
08-07-2017 Belgische fiscus en uitkeringen Nederlandse oorlogswetten - WUV en WUBO
01-05-2017 De Tweede Generatie - Voordracht van Yaela Cohen
16-04-2017 Conceptverslag Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2017
26-02-2017 Verslag VBV-bijeenkomst in Tel Aviv op 12-02-2017
21-01-2017 Verslag Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2016
17-11-2016 Uitnodiging voor de presentatie van en paneldiscussie over het proefschrift Ghetto Workers Law van dr. A. Weber
17-11-2016 Voordracht opperrabbijn Jacobs tijdens symposium Holocaust en Geschiedenisonderwijs
17-11-2016 De Zaak Menten in drie afleveringen bij omroep MAX, verfilmd naar het boek van Hans Knoop
17-08-2016 Extra betaling Claims Conference
22-05-2016 Frits van der Starre zoekt naar familie van Anna van der Starre-Neter.
05-04-2016 Claims inzake Erfpachtboetes en Gemeentegiro Amsterdam
30-03-2016 Claims Conference en onbetaalde uitkeringen
30-03-2016 Verslag Algemene Ledenvergadering op 22-03-2015 van het VBV
01-03-2016 Aanmelding voor de Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2016
15-02-2016 ING-onderzoek inzake niet-ontvangen Artikel-2-uikeringen
08-02-2016 Verslag VBV-bijeenkomst in Israel op 07-02-2016
03-02-2016 NL-ambassade Israel corrigeert krantenbericht inzake WUV
01-02-2016 Informele bijeenkomst VBV in Tel Aviv op zondag 7 februari 2016
10-01-2016 ING-bank en problemen rond Artikel-2-uitkeringen
09-01-2016 Premieheffing Artikel-2-uitkeringen eindigt
19-11-2015 Akkoord Indisch platform en Staatssecretaris van Rijn
28-10-2015 VBV regelt uitkering voor Roma en Sinti - - - Akkoord gettostatus Asterdorp
28-10-2015 Update en rectificatie inzake uitkeringen Lost Childhood
15-09-2015 Einde onterechte premieheffing Artikel-2-fonds lijkt nabij.
07-09-2015 Amsterdam wil erfpachtboetes en Gemeentegirotegoeden terugbetalen
24-08-2015 Grote zorgen over uitkeringen uit het fonds Verloren Jeugd
24-08-2015 MinFin besluit tot onderzoek MAROR-gelden
13-06-2015 Mogelijk einde van premieheffing over Artikel-2-uitkering
06-06-2015 CliŽntenraad initieert belangrijke beleidswijziging SVB/PUR inzake osteoporose
23-03-2015 Verslag-notulen Algemene Ledenvergadering van het VBV op 23 maart 2014
09-03-2015 Algemeen aanvraagformulier t.b.v. alle uitkeringen van de Claims Conference
17-01-2015 Uitkering 'Verloren Jeugd' weer vertraagd.
27-12-2014 Fonds Verloren Jeugd en informatie over aanvragen
26-12-2014 Claims Conference start in januari 2015 met Fonds Verloren Jeugd.
14-12-2014 Informatie en criteria inzake Franse herstelbetalingen WOII
05-09-2014 Resultaat Berlijns overleg leidt tot uitkering aan Childsurvivors
12-08-2014 Overeenkomst Kantoor Mayer en Kantoor Weber inzake BADV
05-08-2014 Petitie tegen antisemitisme
28-07-2014 VBV reageert op demonstraties en antisemitisme
19-06-2014 Gezocht: Openstaande claims voormalig Nederlands-IndiŽ
13-06-2014 Claims conference: Verruiming voorwaarden Artikel-2-uitkering
10-06-2014 Dringend verzoek: Staak bellen naar advocatenkantoor in Dusseldorf
01-06-2014 Gettopensioen en samenwerking met advocatenkantoor Weber en Co
01-06-2014 Schema gettofonds: Wie is mogelijk rechthebbend?
01-06-2014 Schema gettopensioen: Wie is mogelijk rechthebbend?
23-05-2014 Verslag VBV-bijeenkomst IsraŽl op 8 mei 2014
22-05-2014 Afwijzing Ministerie Financien inzake premieheffing Artikel 2
19-02-2014 Gemeenschappelijke publicatie van JMW en VBV inzake Gettofonds
20-01-2014 Aanvraagformulier voor vervolgde Roma en Sinti door naziregime
19-01-2014 VBV overtuigt BADV inzake getto Amsterdam en Gettofonds
15-12-2013 Ontwikkelingen rond gettofonds en status getto Amsterdam
25-10-2013 Keulen en principieel standpunt VBV inzake gettofonds
21-10-2013 Artikel 2 versus 'Rietkerk-regeling'
16-10-2013 Holocaustslachtoffers dubbel beroofd
12-10-2013 Proces tegen BADV in Keulen
17-09-2013 Eerste zitting proces tegen BADV over gettofonds
30-08-2013 Bericht met verzoek aan alle abonnees
13-08-2013 Proces tegen BADV (gettofonds) opgestart
11-08-2013 Herdenkingen van capitulatie Japan op 15 augustus 1945
23-07-2013 Belangrijk bericht over Engelse bezwaarbrief en BADV.
16-07-2013 Oproep voor afgewezen aanvragers gettofonds door BADV
11-07-2013 Nieuwe informatie over BADV en afwijzingen voor Gettofonds
04-07-2013 Problemen rond aanvragen gettofonds
26-06-2013 Boekaankondiging:
07-06-2013 Claims Conference en mediaberichten
29-05-2013 Protesten NIOD lijken te werken
21-05-2013 NIOD en VBV-archief
02-05-2013 Peidooi voor gedegen onderwijs over WO II
26-04-2013 VBV heeft succes: Duitsland erkent gettostatus Amsterdam
11-04-2013 Openingsrede ledenvergadering VBV d.d. 24 maart 2013
10-04-2013 Wie kent wie? Joodse onderduikers in Kerkrade
09-04-2013 Voordracht middagprogramma VBV-Ledenvergadering-2013
09-04-2013 Bewijs van in leven zijn t.b.v. Gettofonds en -pensioen
09-04-2013 Aanpassing Wuv, Wubo en Buitengewoon pensioen
31-03-2013 Definitief verslag jaarverg. VBV 1-april-2012, PDF & platte tekst
15-03-2013 Informatie over plaatsing Stolpersteine
03-03-2013 Holocaustwetenschap en -onderzoek
16-01-2013 Open brief aan Raad van Toezicht van Beth Shalom
12-01-2013 Gettofonds: Dringend advies om bezwaarschrift in te sturen.
07-01-2013 Amsterdam had drie getto
22-11-2012 Solidariteitsbezoek Nederlandse ambassadeur in Isra
14-11-2012 Gettopensioen wordt niet gekort
22-10-2012 VBV spreekt met CC en advocaat in Frankfurt
08-10-2012 Afwijzingen gettofonds en -pensioen
15-09-2012 Van de voorzitter
22-06-2012 Herinnering aan weggevoerde Joden in Hoorn
20-06-2012 Bericht over aanvragen 'Gettofonds'
15-05-2012 Zestien Stolpersteinen op 18 juni a.s. in de stad Hoorn
21-04-2012 Belasting- en premieheffing een recht maar geen plicht
14-04-2012 Informatie over aanvragen Getto-fonds
04-04-2012 Petitie aangenomen op de Algemene ledenvergadering van het VBV
04-04-2012 Persbericht inzake Artikel 2
15-03-2012 Wezen en incorrecte afhandeling JMW
11-02-2012 VBV in actie tegen fiscalisering Artikel-2-uitkering
09-02-2012 Verslag van de bijeenkomst van VBV-leden in Isra
28-12-2011 VBV en Claims Conference te Frankfurt: Artikel 2 (nieuwe criteria en schema!!!), levensbewijs, jodenvervolging Ned. Indi
15-12-2011 Javapost
12-11-2011 Centrale Raad van Beroep, SVB/PUR, geprivatiseerde Kibbutz Tzorah
03-11-2011 Nieuwe versie regelgeving werken in getto's - deel 2
18-10-2011 Directeur Beth Shalom vertrekt
15-10-2011 Beth Shalom en kort geding
14-10-2011 Nieuws over Beth Shalom
23-09-2011 Nieuwe versie regelgeving Gettowerk
28-08-2011 Visie VBV over huidige stand van zaken Beth Shalom
24-08-2011 Brief van advocaat mr. Abeln namens het VBV aan het bestuur van Beth Shalom
18-08-2011 Beth Shalom stelt externe manager aan
11-08-2011 Vervolg van VBV versus directie Beth Shalom
10-08-2011 Persverklaring stichting BAN inzake kort geding uitspraak ADO Den Haag
02-08-2011 Persbericht: Indische geschiedenis kamp Westerbork krijgt actueel tintje
31-07-2011 Stichting Zikna, pastorale hulp aan holocaustoverlevenden
29-07-2011 Persbericht: VBV eist vertrek directie en bestuur Beth Shalom
21-07-2011 Stichting Heart - Roerende en onroerende goederen wellicht te claimen.
20-07-2011 Persbericht, Stichting BAN, Kort Geding tegen ADO
24-06-2011 Gewijzigde statuten van het VBV
05-05-2011 Korte samenvatting voordracht van Hans Knoop
03-05-2011 Verslag van de Jaarvergadering 20 maart 2011
02-05-2011 Openingsrede jaarvergadering maart 2011
18-03-2011 Statutenwijziging
17-03-2011 Verzoek van de Jewish Joint Distribution Organisation
21-02-2011 Verslag van de jaarvergadering van maart 2010
28-12-2010 VBV en de contacten met Claims Conference (CC)
20-12-2010 Laatste nieuws oorlogswezen versus JMW en de visie van VBV
14-10-2010 Erfgoed van de Oorlog
01-10-2010 Jaarvergadering 2011 Zondag 20 maart
16-06-2010 VBV verwerpt bod Joods Maatschappelijk Werk (JMW) voor compensatie oorlogsweeskinderen
27-04-2010 Artikel 2 en achtergronden voor limiet van 18 maanden onderduik
20-04-2010 Verslag Claims Conferentie Frankfurt
18-03-2010 Claims Conferentie Frankfurt overlegt met VBV
25-09-2009 Belasting en aftrekbare giften
11-08-2009 Protestbrief via ambassadeur aan Israelische overhei
17-05-2009 Kind van de rekening, samenvattend verslag
12-05-2009 Verslag bezoek Claims Conference New York
11-05-2009 Alternatieve Jaarvergadering van het VBV te Tel Aviv
22-04-2009 Officieel standpunt van de Duitse overheid inzake Artikel 2
21-04-2009 Notulen van de Jaarvergadering van 22 maart 2009
18-03-2009 Kennismaking met de heer Stoov
28-12-2008 Financien
09-12-2008 Resultaten van het wetenschappelijk onderzoek naar het vermogensbeheer van de joodse oorlogswezen beschikbaar
27-11-2008 Overgang PUR naar SVB en de Wet Beperking Export Uitkeringen
14-11-2008 Overgang PUR-SVB
27-10-2008 Overgang PUR/SVB
14-08-2008 Overzicht bepalingen inzake Artikel-2-fonds
27-06-2008 Aanvullende informatie van Claims Conference Art.-2-fonds
19-06-2008 Duits Bondsdaglid verduidelijkt criteria Artikel-2-fonds
17-06-2008 Verwarring door berichtgeving over nieuwe criteria van de Claims Conference
12-06-2008 Verbeteringen Artikel 2
29-03-2008 Correspondentie Artikel 2 Duitsland
16-03-2008 Notulen Jaarvergadering 16 maart 2008

naar boven  |  copyright verbond belangenbehartiging voor vervolgingsslachtoffers  |  design en realisatie: 2BeeWeb