home  |  nieuws  |  wie we zijn  |  wat we doen  |  magazine  |  links  |  contact  |  aanmelden  
Artikel-2-uitkeringen fors verhoogd in de komende drie jaren
16-10-2018 door Redactie VBV-INFO

Artikel-2-uitkeringen drastisch verhoogd!

Als resultaat van recente onderhandelingen van de Claims Conference met de Duitse overheid zullen de Artikel-2-uitkeringen in de komende drie jaren met 53,6% stijgen en wel van € 352 per maand  naar € 541 per maand.
De eerste verhoging tot €415 begint op 1 januari 2019. Dit betekent dat u op deze datum een bedrag van €1.245,- kunt verwachten.

Fact check
Voorzitter Flory Neter heeft deze berichten nogmaals gecontroleerd en via een telefoongesprek met de Claims Conference in New York bevestigd gekregen.

Gewijzigde criteria
Voorts werd gepubliceerd dat de criteria voor betalingen uit het Child Survivor Fund enigszins zijn gewijzigd. De voorwaarde dat men als kind 6 maanden ondergedoken moest zijn geweest of onder valse identiteit hebben geleefd, is teruggebracht van zes maanden tot vier maanden.

Meer en uitgebreidere informatie zie: http://www.claimscon.org/2018/07/negotiations-nets-additional-funding/
ING-onderzoek inzake niet-ontvangen Artikel-2-uikeringen
15-02-2016 door Redactie VBVINFO

Onderzoek ING sluit fouten van bank uit 

Begin dit jaar kreeg het VBV signalen van Artikel-2-gerechtigden -tevens ING-rekeninghouders- dat hun kwartaaluitkering niet was ontvangen. Een klantendienst die niet bereid was om naar een hoger niveau van de bank door te schakelen en ontbrekende transparantie bij de Claims Conference, waren onderwerp van het bericht op deze website van 10 januari jl. Daarin werd ook het vermoeden uitgesproken dat een softwarefoutje bij de ontvangende bank wellicht oorzaak was. De Raad van Bestuur van ING reageerde daarop adequaat, nam contact op met het VBV en liet onderzoeken wat mis ging en waar.

Dit speurwerk ging door tot aan de basis van dit soort geldtransacties waarbij alle schakels werden gecontroleerd. Een mega klus welke, dankzij snel en efficiënt werken, op 9 februari kon worden afgerond met de conclusie dat ING in deze geen blaam trof en niet verantwoordelijk was voor het niet ontvangen van deze uitkeringen. Latere meldingen van niet ING-rekeninghouders wezen eveneens in die richting.

VBV-voorzitter Flory Neter sprak diverse malen met medewerkers van de Claims Conference (CC) in Frankfurt. Als oplossing gaf men aan dat degenen die niets hadden ontvangen opnieuw hun IBAN en BIC schriftelijk moesten doorgeven. De meesten ontvingen daarna hun betalingen. In een recent gesprek werd overigens wel bevestigd dat men bij de CC exact wist wie niets had ontvangen.

Was er sprake van een computerstoring bij de CC? Dat zou oorzaak geweest kunnen zijn  van falend betalingsverkeer. Wel viel op dat er in deze zelfde periode een langdurige storing in het e-mailverkeer werd geconstateerd; een storing waardoor rechtstreekse contacten werden bemoeilijkt.

Op 9 februari jl. schreef de heer van der Woude namens ING Nederland Juridische Zaken/Team Beroepsklachten en Geschillen zijn eindverslag van het speurwerk . De tekst/conclusie van dat verslag vindt u hieronder: 

 “Zoals ik u in mijn eerdere mail reeds had gezegd, is volledigheidshalve door de ING toch nog aanvullend onderzoek verricht bij Payment Service Provider EBA Clearing te Parijs; de ‘schakel in de betaalketen’ waarlangs de bank van opdrachtgever Claims Conference, Citibank NA Londen, de transactie voor onder meer Nederland leidde. Specifiek is nagegaan of er bij hen wellicht transacties waren aangeboden die niet doorgeleid konden worden naar Nederland, in casu ING.

De Investigations and Customer Support Unit (ICU) van EBA Clearing meldt ons echter dat het genoemde totaal van 651 posten het totale aantal voor ING bestemde posten was. Deze zijn door hen zonder enige uitval naar ons doorgeleid. Voornoemd totaal aantal is 100% overeenkomstig het volume dat wij ook hebben verwerkt en – op de eerder genoemde foute post na – hebben bijgeschreven op de rekening van onze begunstigden. 

Op basis van de uitslag van het totale onderzoek kom ik tot de conclusie dat de ING in deze alle overboekingen juist heeft verwerkt. Daarbij moet ik tevens concluderen dat de berichtgeving van het Verbond Belangbehartiging Vervolgingsslachtoffers (VBV) op haar website over het (alleen) door ING niet bijschrijven van de Artikel-2-uitkeringen van Claims Conference (CC) te Dublin per primo januari, niet juist is gebleken. Ik vraag u dan ook vriendelijk om zo spoedig mogelijk op de website van de VBV een bericht over dit onderzoek en uitslag hiervan te plaatsen en aan te geven dat ING in deze geen blaam treft. 


ING-bank en problemen rond Artikel-2-uitkeringen
10-01-2016 door Redactie VBVINFO

Missers ING-bank bij artikel-2-uitkeringen

Standaard, aan het begin van ieder kwartaal betaalt de Claims Conference (CC) de Artikel-2-uitkeringen aan rechthebbenden. Dat verloopt volautomatisch via een bank in Dublin en gaat normaal gesproken dan ook nooit mis. Nu echter werd vernomen dat velen deze kwartaaluitkering die begin januari wordt betaald niet hebben ontvangen. Bij navraag bleek tot nog toe dat dit probleem zich alleen voor heeft gedaan bij rekeninghouders van de ING-bank.

VBV-voorzitter, Flory Neter, heeft direct contact opgenomen met de ING-bank. Via het informatienummer werd doorverwezen naar de afdeling ‘Klantenservice’ waarbij direct bleek dat het deel ‘service’ helaas was weggevallen. Kortom een volstrekt onwillige medewerker werkte efficiënt tegen, bood geen enkele opening om dit probleem te tackelen en verwees alleen en herhaaldelijk naar de bank in Dublin die hierover aan de bel zou moeten trekken.
Inmiddels wordt bericht dat de ING alle bedragen schijnt te hebben teruggestort.

Van overige rekeninghouders bij banken waaronder ABN-AMRO, RABO, Triodos  enz. werden geen  missers vernomen. Het is voor het VBV dan ook onbegrijpelijk dat deze al jaren probleemloos verlopende transfers nu plotseling aan het begin van 2016 massaal worden teruggestort en alleen door de ING-bank. Mogelijk is een ‘softwarefoutje’ oorzaak maar die fout ligt dan kennelijk toch bij de ontvangende bank. Helaas werd vanuit die hoek geen enkele poging gedaan om gedupeerde rekeninghouders tegemoet te komen. Er is geen enkel signaal dat de ING bereid is om de werkelijke oorzaak uit te zoeken. 

Het VBV heeft de CC hierover geïnformeerd en vanuit die hoek wordt aan alle gedupeerden geadviseerd om persoonlijk via een brief nogmaals het complete IBAN & BIC door te geven waarna men zal proberen de stortingen opnieuw uit te voeren.
Vooralsnog lijkt het echter logischer wanneer deze gedupeerde rekeninghouders eerst zelf rechtstreeks contact opnemen met de ING-bank en druk uitoefenen om voor een passende oplossing te zorgen.
Een rekening openen bij een bank waar men mogelijk wel service kan verwachten, behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden.
Premieheffing Artikel-2-uitkeringen eindigt
09-01-2016 door Redactie VBVINFO

Artikel 2 uitkeringen volledig heffingsvrij

In het nieuwsartikel op deze website van 15 september jl. en in het VBV-Nieuws Najaar 2015 werd de verwachting uitgesproken dat Artikel-2-uitkeringen binnenkort niet alleen vrij van inkomstenbelasting maar ook vrij zouden zijn van premieheffingen volksverzekeringen. Het betreffende wetsontwerp als deel van de belastingwetgeving voor het thans lopende jaar lag klaar om door het parlement te worden aangenomen. 

VBV-lid Nico Velleman hield de beraadslagingen van het parlement nauwlettend in de gaten en deelde ons eind vorig jaar mee dat het belastingplan 2016 waaronder Wetsvoorstel 34303 (vrijstelling uitkering Art.2 fonds) op 22 december 2015 in zijn geheel was aangenomen. Publicatie daarvan volgt uiteraard in de Staatscourant.

Parlementsleden, media, fiscalisten en VBV-leden hebben samen met het VBV-bestuur jarenlang deze kwestie telkens weer aanhangig gemaakt. Het VBV-bestuur is dan ook verheugd dat er een eind komt aan een wringende situatie waarbij vele holocaustoverlevenden nauwelijks tot geen profijt hadden van deze ondersteuning die feitelijk werd gefinancierd vanuit de Duitse staatskas door de Duitse belastingbetaler.

Vragen over deze aanpassing in de belastingwet en hoe daarmee om te gaan, kunt u voorleggen aan het VBV. Stuur uw vragen aan info@vbvinfo.nl
Einde onterechte premieheffing Artikel-2-fonds lijkt nabij.
15-09-2015 door Redactie VBVINFO

Werpen inspanningen VBV inzake Artikel 2 vruchten af?

Sinds 2007 voert het VBV actie om de uitkeringen Artikel 2 -welke als smartengeld moeten worden gezien- buiten het fiscale traject te houden. Daar is veel over gepubliceerd; zie de tags op deze site 'Artikel 2 Duitsland' en 'Belasting'.
In 2013 kreeg het VBV daarbij onverwachte hulp van Natasha Konings die destijds medewerker was bij Deloitte Amsterdam en later ook van leden van 
Tweede Kamer.

Op 4 februari 2012 stuurde het VBV aan de toenmalige Staatssecretaris van Financiën een verzoek om Artikel 2 uit het fiscale circuit te houden. Als reden voerde het VBV onder meer aan dat deze smartengelden worden uitgekeerd aan overlevende vervolgden van het Naziregime volgens door Duitsland gestelde criteria.
Alhoewel vrijgesteld van inkomstenbelasting vielen deze uitkeringen toch ten prooi aan premieheffingen volksverzekeringen waardoor veelal ook toeslagen en subsidies kwamen te vervallen en waardoor de totale uitkering uiteindelijk verdween in de staatskas. Voor het VBV-bestuur reden om de Belangenbehartiging in deze, uitermate serieus te nemen.
Zoals op deze website is te lezen, werd veelvuldig gecorrespondeerd met de overheid en leden van de Tweede Kamer. Ook spande een van de VBV-leden in maart 2012 in het bijzijn van het VBV een rechtszaak aan voor het gerechtshof in Arnhem en ging zelfs door tot in cassatie.
Op geweldige wijze werd daarna het VBV bijgestaan door Deloitte met een fiscaaltechnische brief aan de Minister van Financiën waarin tevens een 'koninklijke ontsnappingsroute' werd aangegeven. Het heden ontvangen bericht hierover:

"Het is nu nog een wetsvoorstel “Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds” en wij moeten nog afwachten hoe e.e.a. in de definitieve wet er uit gaat zien. Ik heb het wetsvoorstel doorgelezen (was ook blij dat mijn stelling dat deze uitkering gelijk is te stellen met de Rietkerk-uitkering ook geholpen heeft) en ik verwacht dan dat de hele uitkering zal worden gedefiscaliseerd (dus ook buiten de premieheffingen volksverzekeringen zal vallen).
Als de wet wordt aangenomen dan zou deze uitkering zeker vanaf het jaar 2016 niet opgegeven behoeven te worden. Voor de jaren daarvoor wel (het staat vooralsnog in het wetsvoorstel dat de terugwerkende kracht is tot en met 1 januari 2016 is). Dus ik zou dan nog afwachten met de advisering tot het moment dat de wet echt in werking treedt."

In juni 2014 maakte ook Joop Gobes melding van dit probleem bij het tv-programma 'Nieuwsuur'. Interviews van hem en voorzitter Flory Neter werden uitgezonden in juni 2014. Vervolgens leek er toch enige schot in te komen via contacten met de politiek waarbij bleek dat een Kamermeerderheid af wilde van het fiscaliseren van artikel 2. De Landsadvocaat werd daarom verzocht om naar een oplossing te zoeken en mogelijk een wetsontwerp voor te bereiden.

Vandaag, Prinsjesdag 2015, werd bekend gemaakt dat uiteindelijk al het werk lijkt te worden beloond. Alhoewel de originele tekst nogal cryptisch is, gaan wij ervan uit dat binnenkort een Artikel-2-uitkering niet alleen vrij is van inkomstenbelasting maar ook vrij zal zijn van premieheffingen volksverzekringen.
Hieronder de officiële tekst uit de Financiële begroting 2015

"Artikel 2-fonds
Het kabinet gaat uitkeringen uit het artikel 2-fonds vrijstellen van belastingen. Het artikel 2-fonds is een compensatieregeling voor Joodse oorlogsslachtoffers. Het gaat om 2500 mensen die een uitkering van € 320 per maand ontvangen.
De uitkeringen behoren  tot het inkomen in box 1. Dat heeft fiscale gevolgen en mogelijk ook effect op het recht op toeslagen. Deze vrijstelling was al lange tijd een breed gedragen wens van de politiek. Maar bleek vanuit juridische oogpunt niet zo eenvoudig. Het kabinet hakt nu de knoop door. Ook omdat het gaat om een groep uitkeringsgerechtigden van hoge leeftijd."

Hieronder in pdf de tekst van het wetsvoorstel waarvan wordt verwacht dat deze begin 2016  in werking kan treden.

  Wetsvoorstel defiscalisering uitkeringen Artikel-2-fonds


Mogelijk einde van premieheffing over Artikel-2-uitkering
13-06-2015 door Redactie VBVINFO

Artikel-2-fonds en fiscus

Enige jaren terug verklaarde de Nederlandse overheid geen belasting te zullen heffen over Artikel-2-uitkeringen van de Claims Conference. Naderhand bleek hierover wel premies sociale verzekeringen te worden geheven. Voor de meeste ontvangers van deze Artikel-2-uitkering bleken dit verregaande gevolgen te hebben; met name vervielen hun toeslagen en vergoedingen waardoor er per saldo nauwelijks iets overbleef van deze als smartengeld bedoelde bijdragen welke door Duitse belastingbetalers worden betaald.

Reeds in 2007 stelde Kamerlid De Wit vragen over deze kwestie aan de de toenmalige staatssecretaris De Jager. Het VBV maar ook leden van het VBV probeerden de Nederlandse overheid te bewegen om zich milder op te stellen. Vanuit de Tweede Kamer deed in 2012 Pieter Omtzigt (CDA) nogmaals een poging en ook het VBV stuurde een persbericht de wereld in naar aanleiding van een oproep met een petitie vanuit de algemene ledenvergadering van het VBV in maart van dat jaar. Helaas, alles zonder succes.
In overleg met het VBV werd in 2013 ook vanuit het Amsterdamse kantoor van Deloitte een dringend en gedegen onderbouwd verzoek gericht aan de minister. Het ministerie hield echter steeds vast aan alleen fiscale vrijdom terwijl de premieheffing bleef.

In 2014 besteedde zelfs het televisie 'Nieuwsuur' uitgebreid aandacht aan de onredelijke heffingen met bijbehorende onaangename financiële gevolgen voor vele holocaust-overlevenden. Wel werd aangekondigd dat de landsadvocaat zich over het probleem zou gaan buigen om een passende oplossing te zoeken.
Mede door de inzet van een even vasthoudende als hardnekkige Joop Gobes lijkt er nu toch schot in de zaak te komen want op 4 juni j.l. heeft Eric Wiebes, Staatssecretaris van Financiën, een brief (klik op de pdf hieronder) aan de Tweede Kamer gestuurd. Het betreft zijn voornemen om op advies van de landsadvocaat met een wetsontwerp te komen waarmee hopelijk een einde komt aan onredelijke gevolgen van premieheffingenvan over uitkeringen uit het Artikel 2-fonds.

Wel waarschuwt de staatssecretaris voor een mogelijke precedentwerking en aspecten als gelijke behandeling.
In een tijdsgewricht waarin het belastingstelsel so wie so onder de loep wordt genomen lijkt het ons een uitgelezen moment om dit onrecht recht te zetten. MinFin-TweedeKamer-Art-2-04-06-2015


Claims conference: Verruiming voorwaarden Artikel-2-uitkering
13-06-2014 door Redactie VBVINFO

Ruimere voorwaarden Artikel-2-uitkering voor nieuwe en afgewezen aanvragen

Deze wijzingen zijn dus niet van toepassing op en hebben geen invloed op toegekende uitkeringen uit het Artikel-2-fonds.
De CC (Claims Conference) heeft diverse wijzigingen doorgevoerd in de criteria voor een Artikel-2-uitkering. De redactie van VBVINFO heeft deze aangepaste criteria in een tweetal schema’s hieronder weergegeven.

 • Het 1ste schema is voor nazi-vervolgden gedurende WO-II in Nederland.
 • Het 2de schema is voor nazi-vervolgden gedurende WO-II buiten Nederland.

Het betreft diverse wijzigingen waardoor het niet goed mogelijk is om precies aan te geven welke voorwaarden werden gewijzigd.

Het VBV adviseert om de criteria grondig door te nemen en te controleren of u als gevolg van wijzingen nu wel rechthebbend bent. Zo ja, neem dan contact op.

Mocht een eerdere aanvraag zijn afgewezen en u bent met deze nieuwe voorwaarden wel rechthebbend geworden, neem dan contact op en vermeld uw registratienummer van de CC. 

Schema 1 Artikel-2-uitkering

Voor nazi-vervolgden in Nederland gedurende WO-II gelden de volgende voorwaarden: 

1)  Bent u in Nederland als jood vervolgd gedurende WO-II?

 • Ja >           Ga naar vraag 2
 • Neen >     Niet gerechtigd

2)  Is uw inkomen lager dan netto €21.079,- (zie N.B.-I) per jaar?

*N.B.-I: Een lijst van de CC met overige omgerekende valuta vindt u helemaal onderaan in de pdf.

*N.B.-II: Niet tot het inkomen worden gerekend: uitkering WUV, en staatsouderdomspensioen zoals AOW en/of andere pensioenen.

*N.B.-III: Indien van toepassing dient het totaal inkomen van een echtpaar door 2 te worden gedeeld.

 • Uw inkomen lager dan boven aangegeven >Naar vraag 3
 • Uw inkomen hoger dan boven aangegeven >Niet gerechtigd

 3)  Is uw vermogen minder dan €422.205,- (zie N.B.-I)?

*N.B.-I: Een lijst van de CC met overige omgerekende valuta vindt u helemaal onderaan in de pdf.

*N.B.-II: Niet tot vermogen wordt gerekend het door u zelf bewoonde eigen huis.

*N.B.-IIII: Indien van toepassing dient het totaal vermogen van een echtpaar door 2 te worden gedeeld.

 • Uw vermogen is minder dan hierboven aangegeven >Naar vraag 4
 • Uw vermogen is meer dan hierboven aangegeven >           Niet gerechtigd.

4)  Bent u minstens 12 maanden (negen maanden zwangerschap mogen worden meegerekend) ondergedoken geweest?

 • 12 maanden of langer >   Ga naar vraag 5
 • Korter dan 12 maanden >Niet gerechtigd

5)  Heeft u in de 60-ger jaren (tijdens de afwikkeling van de CADSU gelden) het equivalent van €17.895,- of meer uit Duitsland ontvangen als schadevergoeding (doorgaans voor Nederlanders niet van toepassing)?

 • U heeft €17.000,- of meer ontvangen > Niet gerechtigd
 • U heeft minder dan €17.000,- ontvangen > Neem contact op met een van de kantoren van de Claims Conference zoals vermeld op het 2de blad van de pdf (bijlage helemaal onderaan of via info@vbvinfo.nl 

Heeft u destijds al een aanvraag ingediend, doe dit dan niet nogmaals!
U wordt geadviseerd om de CC aan te schrijven onder vermelding van uw registratienummer en met het verzoek om de afgewezen aanvraag opnieuw volgens deze gewijzigde criteria i.c.m. uw eigen, mogelijk gewijzigde omstandigheden te beoordelen.

Schema 2 Artikel-2-uitkering

Voor nazi-vervolgden buiten Nederland gedurende WO-II gelden de volgende voorwaarden:

1)  Bent u als jood vervolgd gedurende WO-II of was u het nog ongeboren kind van een als zodanig vervolgde moeder?
Voor beide situaties volgt u de onderstaande vragenlijst.

 • Ja >           Ga naar vraag 2
 • Neen >     Ga naar vraag 8

2)  Was u opgesloten a) in een concentratiekamp  of b) in een werkkamp gedurende een specifieke periode zoals uitgebreid wordt omschreven door het Duitse Ministerie Financiën?

Klik voor uitgebreide informatie op onderstaande link of kopieer deze naar uw browser: www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Vermoegensrecht_und_Entschaedigungen/Kriegsfolgen_Wiedergutmachung/2011-10-05-entschaedigung-von-ns-unrecht.html;

 • Ja>     Ga naar vraag 8
 • Neen> Ga naar vraag 3

3)  Was u minstens 3 maanden gevangen a) in een getto of b) in een ‘open getto’? Definities van ‘getto’ en ‘open getto’ worden uitgebreid gedefinieerd door het Duitse Ministerie Financiën? Klik voor uitgebreide informatie op de link onder vraag 2 of kopieer deze naar uw browser.

 • Ja>      Ga naar vraag 8
 • Neen> Ga naar vraag 4

4)  Was u gedurende ten minste 6 maanden ondergedoken, onder onmenselijke omstandigheden en zonder toegang tot de buitenwereld in een door Nazi-Duitsland bezet gebied?

 • Ja>      Ga naar vraag 8
 • Neen> Ga naar vraag 5

5)  Was u gedurende ten minste 12 maanden ondergedoken onder onmenselijke omstandigheden zonder toegang tot de buitenwereld, in één van de satellietstaten van het Naziregime?

 • Ja>     Ga naar vraag 8
 • Neen>Ga naar vraag 6

6)  Leefde u a) illegaal onder valse identiteit of b) met valse papieren gedurende ten minste 6 maanden onder onmenselijke omstandigheden in een door Nazi Duitsland bezet gebied?

 • Ja>       Ga naar vraag 8
 • Neen > Ga naar vraag 7

7)  Leefde u a) illegaal onder valse identiteit of b) met valse papieren gedurende ten minste 12 maanden onder onmenselijke omstandigheden in een van de Nazi satellietstaten?

 • Ja>                        Ga naar vraag 8
 • Neen>      U bent niet gerechtigd.

8)  Is uw inkomen lager dan netto €21.079,- (zie N.B.-I) per jaar?

* N.B.-I: Een lijst met overige omgerekende valuta vindt u helemaal onderaan in de pdf.

* N.B.-II: Niet tot het inkomen worden gerekend: uitkering WUV, en staatsouderdomspensioen zoals AOW en/of andere pensioenen.

* N.B.-III: Indien van toepassing dient het totaal inkomen van een echtpaar door 2 te worden gedeeld.

 • Uw inkomen is lager dan boven aangegeven >Naar vraag 10.
 • Uw inkomen hoger dan boven aangegeven >Niet gerechtigd.

9)  Is uw vermogen minder dan €422.205,- ?

*N.B.-I: Een lijst met overige omgerekende valuta vindt u helemaal onderaan in de pdf.

*N.B.-II: Niet tot vermogen wordt gerekend het door u zelf bewoonde eigen huis.

*N.B.-IIII: Indien van toepassing dient het totaal vermogen van een echtpaar door 2 te worden gedeeld.

 • Uw vermogen is minder dan hierboven aangegeven >       Wend u tot het VBV via info@vbvinfo.nl
 • Uw vermogen is meer dan hierboven aangegeven >           Niet gerechtigd.

10)    Heeft u in de 60-ger jaren het equivalent van €17.895,- of meer uit Duitsland ontvangen als schadevergoeding?

 • U heeft €17.000,- of meer ontvangen > Niet gerechtigd.
 • U heeft minder dan €17.000,- ontvangen > Wend u tot een van de kantoren van de Claims Conference; deze zijn vermeld op het 2de blad van de pdf (bijlage hieronder) of contact info@vbvinfo.nl


 Lijst met omgerekende valuta en adressen van CC-kantoren


Afwijzing Ministerie Financien inzake premieheffing Artikel 2
22-05-2014 door Redactie VBVINFO

Bericht van het Ministerie van Financiën
Zeer recent kreeg het VBV-bestuur een zeer teleurstellende reactie van het Ministerie van Financiën. Mr. Cazander schrijft in deze brief namens de staatssecretaris. Met redenen omkleed wordt aangegeven waarom niet kan worden ingegaan op het verzoek van het VBV om premieheffing op een Artikel-2-uitkering vanuit Duitsland te voorkomen.
In hoeverre de argumentatie van MinFin mogelijk nog is aan te vechten, laat het VBV graag over aan specialisten op dit gebied.

De inhoud van de brief vindt u in onderstaande pdf.  Brief van Ministerie Fiancien


Artikel 2 versus 'Rietkerk-regeling'
21-10-2013 door Redactie VBVINFO

Artikel 2 en de ‘Rietkerk-regeling’
Recent verzond het bestuur van het VBV een brief aan het Ministerie van Financiën Managementteam Belastingdienst/Fiscaliteit en tevens aan de minister van financiën de heer Dijsselbloem met het verzoek om de hardheidsclausule ex art. 63 AWR: betalingen inzake ‘Artikel 2-fonds’ toe te passen.
 
Het verzoek lijkt moeilijker dan het is. In de brief wordt de vergelijking getrokken met de ‘Rietkerk-uitkering’ die door de Nederlandse overheid in het leven werd geroepen in 1951 t.b.v. naar Nederland gebrachte Molukkers. Het was een verzoenend gebaar van de Nederlandse regering.
De jaarlijkse uitkering van 2000 gulden, nu 900 euro werd vernoemd naar de toenmalige minister Rietkerk. De leden van de eerste generatie Molukkers in Nederland kregen deze uitkering.
In tegenstelling tot Artikel 2 komen de fiscale consequenties van de Rietkerk-uitkering volledig ten koste van het Rijk. Dit geldt ook voor de premieheffingen Volksverzekeringen.
 In beide gevallen betreft het schadeloos- of smartengeldregelingen.
 De Rietkerk-regeling wordt dus in het geheel niet gefiscaliseerd maar dit geldt niet voor de Artikel 2-uitkering. Rechtsongelijkheid?
 Uiteraard zijn er verschillen, maar de morele verplichtingen waaruit deze beide smartengelden zijn ontstaan ontlopen elkaar niet.
 
Achtergrond informatie
Voor de fiscaal inhoudelijke aspecten die zijn uiteengezet, hebben wij belangeloos hulp gekregen van mevrouw N.N. Konings-Fandeeva, die als belastingkundige werkzaam is bij Deloitte Amsterdam.

 
Claims Conference en mediaberichten
07-06-2013 door Redactie VBVINFO

Claims Conference, berichten in de media
Regelmatig wordt het VBV benaderd met vragen in verband met publicaties in de media over nieuwe resultaten die de Claims Conference zou hebben behaald. Het gaat daarbij om:
• Vergoedingen voor verzorging in tehuizen.

• Vergoeding voor hen die kinderen waren gedurende de oorlog; zij die zijn geboren tussen januari 1928 en mei 1945. Duitsland heeft een opening geboden om de traumatische gevolgen van de verloren kindertijd mogelijk te compenseren.
• Vergoedingen voor diegenen die in een open getto verbleven.
Alles bij elkaar uitermate verwarrend. Van geen van de bovengenoemde eventuele voorzieningen zijn op dit moment criteria bekend.
Naar verwachting wordt niet eerder dan in augustus 2014 een vergadering in Berlijn belegd. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Wereldfederatie van Child Survivors waar mogelijk verdere criteria zullen worden besproken.
Uiteraard houdt het VBV u op de hoogte.

Belangrijk:
Recent werd bekend dat financiële criteria m.b.t. het Artikel 2 fonds zijn gewijzigd. Dit kan consequenties hebben voor diegene die waren afgewezen omdat het jaarinkomen hoger was dan $16.000 of het equivalent daarvan. Die inkomensgrens is dus nu verhoogd naar $25.000. Behoort u tot deze categorie dan raden wij u aan om de afgewezen aanvraag opnieuw aanhangig te maken bij de Claims Conference.VBV spreekt met CC en advocaat in Frankfurt
22-10-2012 door Redactie VBVINFO

VBV ontmoet CC-top in Frankfurt
Medio oktober waren Flory Neter en Wil Groen enige dagen in Frankfurt. Hoofddoel was het bijna traditionele, jaarlijkse overleg met het hoofd van de Claims Conference (CC) in de Sophienstrasse en de aan de CC verbonden juriste. Tevens was er gelegenheid om persoonlijk kennis te maken en te overleggen met het hoofd van de beroepscommissie Artikel 2. Het geluk was met het VBV want ook de voor het VBV -sedert 2004 bekende- jurist bleek een dag in Frankfurt aanwezig zodat ook met hem kon worden overlegd.

Gettofonds en gettopensioen
De Duitse overheid heeft aangegeven Amsterdam als open getto te beschouwen. Velen hebben een aanvraag ingediend voor fonds en pensioen. Amsterdam verkreeg dus het predicaat ‘open getto’ maar wat dit precies inhoudt, heeft men niet duidelijk kunnen maken. Alle inspanningen ten spijt heeft de CC noch het VBV criteria vooraf gekregen. Echter, naar nu blijkt, meent men in Duitsland dat het Open Getto van Amsterdam alleen was gesitueerd tussen het Waterlooplein en de Jodenbreestraat.
Inzake eenmalige uitkeringen vanuit het Gettofonds en periodieke uitkeringen van het Gettopensioen worden nu dus aanvragers afgewezen op grond van deze onbegrijpelijke, onredelijke en onlogische beperking.
Verder bleek tijdens het gesprek de CC dat er niet zoiets bestaat als een definitie van een getto en al helemaal niet van een ‘open getto’. Vanuit de CC zal men bij het ministerie van financiën vragen wat er bekend is want er zijn geen richtlijnen bekend. Er zijn lijsten met getto’s, meer niet.

Concentratiegebieden
Het VBV vindt de beperking tot een of twee straten volstrekt bezijden de werkelijkheid temeer als men in aanmerking neemt dat Amsterdam drie officiële concentratiegebieden kende waar men geregistreerd stond, waarnaartoe men moest verhuizen en waarvandaan men werd gedeporteerd. Die drie gebieden waren Centrum, Oost en de Rivierenbuurt.
Door nu op deze manier te beperken, worden gelijke gevallen ongelijk behandeld.
De reeds eerder hier gepubliceerde ‘Stippenkaart’ uit 1942 werd overhandigd. Deze bleek bij het team van de CC volstrekt onbekend.

Jurist ingeschakeld
De in de arm genomen Duitse advocaat heeft het VBV in 2004 bijgestaan inzake de Slavenarbeid gelden die de Duitse overheid beschikbaar stelde voor hen die in een concentratiekamp verbleven, in gevangenschap hadden geleefd of gedwongen waren om in een Getto te verblijven. Het VBV trachtte toen aan te tonen dat Amsterdam gezien diende te worden als een Getto en dat onderduik als gevangenschap moest worden beschouwd. Die eis heeft de rechter echter toen niet ontvankelijk verklaard omdat het hier een humanitaire en vrijwillige uitkering betrof waar geen amendementen op mogelijk waren.
Ook vanuit de CC raadde men aan om indien nodig de zaak voor rechter te bepleiten; op de achtergrond zullen zij daarbij van advies dienen en onze advocaat van informatie voorzien.
Onze advocaat deelt de visie van het VBV en de CC en is bereid om ons hierin bij te staan. Zijn archief inzake de procesvoering in 2004 is compleet aanwezig en zal worden geraadpleegd. Verder is deze zaak te omvangrijk en juridisch te ingewikkeld om dat zelfstandig als VBV uit te voeren.
In het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) die in Duitsland een equivalent heeft, wordt de officiële wettelijke tekst van deze regelingen boven water gehaald.
Om te voorkomen dat eenzelfde fout wordt gemaakt als in 2004 zullen wij onze peilen alleen richten op de DRV (Deutsche Rente Versicherung), die het gettopensioen verzorgd. Het gettofonds van de BADV is immers ook een Vrijwillige Humanitaire aangelegenheid. Als de DRV overtuigd kan worden dan zal ook de BADV volgen.
Over de voortgang wordt u uiteraard op de hoogte gehouden.

Claims Conference en life certificate
Tijdens het overleg met de functionarissen van de CC werd onder meer het probleem aangekaart rond het ‘bewijs van in leven zijn’, het zo geheten Life Certificate. Voor veel leden is het een probleem om dit bewijs te laten certificeren. Velen zijn slecht ter been, lezen geen Engels, zijn gewoon ziek of raken in de stress wegens het invullen van alweer een formulier.
Voorgesteld werd om dat uit te laten voeren door de PUR/SVB; zij hebben immers een link met de Nederlandse basisadministratie. Voor hen is het een druk op de knop. De CC zou alleen een lijst met namen moeten sturen naar de PUR/SVB en die checkt op haar beurt of de mensen nog in leven zijn. Het lijkt zo eenvoudig.
Aangegeven werd dat te veel mensen thuis moeten worden bezocht om dat af te handelen; daarvoor had men bij CC wel begrip. Verleden jaar werd hierover afgesproken dat men contact op zou nemen met de PUR/SVB. Dat is gebeurd maar het bleek dat de PUR/SVB een vergoeding voor deze werkzaamheden zou gaan berekenen. De Duitse overheid wil derhalve de huidige formulieren handhaven en heeft geen behoefte aan een andere wijze van verificatie. Men blijft vooralsnog stringente richtlijnen hieromtrent hanteren.
Deze hele problematiek wordt nogmaals schriftelijk bij de CC aangekaart waarna de CC dit weer zal gebruiken als mogelijk breekijzer bij de Duitse Overheid.

Afwijzingen kinderen uit gemengde huwelijken
Het probleem dat kinderen uit gemengde huwelijken ondervinden bij het verkrijgen van een uitkering in het kader van Artikel 2 stond ook op de agenda. Dat de PUR/SVB zeer ten onrechte oordeelt dat men in deze categorie ‘geen vervolging had te vrezen’, betekent niet dat deze dwaling moet worden overgenomen door de CC inzake de uitkering Artikel 2. In de criteria van Artikel 2 is sprake van onderduik en daar moet men aan beantwoorden.
Aangaande afgewezen aanvragen werd gemeld dat in die casussen de onderduik niet kon worden bewezen. Afwijzingen zijn op persoonlijke basis en worden ook persoonlijk beoordeeld. Case by case. Aangegeven werd dat met niet af gaat op gegevens van de PUR maar zijn best doet voor de aanvragers waarbij die kwalijke zin van de PUR niet bepalend is. Er wordt gekeken of er redelijkerwijs kan worden aangenomen dat er gevaar was voor vervolging.
Max Arian’s samenvatting van het boek van Stuhldreher werd als onderbouwing bij de CC in Frankfurt achter gelaten. De stelling van de PUR/SVB werd immers door Stuhldreher wetenschappelijk onderbouwd, weerlegd.

Japanse kampen
Enige VBV-leden hebben, gekenmerkt als jood, in Japanse kampen gevangen gezeten. Zij ondervonden daar een speciale, nog onaangenamere behandeling en zaten gescheiden van andere gevangenen. Ook hier worden casussen op individuele maatstaven benaderd, dus zaak voor zaak. Dat houdt in dat als een persoon uit een gezin is geaccepteerd, dit niet automatisch betekent dat een ander gezinslid ook rechthebbende is.
De CC beschikt over een lijst met kampen. Voorwaarde is of in dat specifieke kamp, joden in een aparte barak hebben gezeten. Waarschijnlijk gaat het om 76 aanvragen in deze categorie.
Samengevat geldt dat het kamp officieel erkend moet zijn en dat de persoon in kwestie daar ook daadwerkelijk is geweest en men daar anders werd behandeld dan geïnterneerde niet-joden.

Hardship fund
JMW heeft enige maanden geleden geadverteerd met een mogelijke uitkering uit het Hardship fonds. Het VBV heeft daar geen aandacht aan besteed omdat het niet aannemelijk was dat iemand in Nederland hiervoor in aanmerking zou komen. Die veronderstelling bleek voor 99,5% juist; uitzonderingen dus daargelaten.
Voorwaarde is dat men geen enkele uitkering uit Duitsland mag hebben ontvangen. Ook een uitkering als Cadsu II belemmert hier Het Hardship fund is bestemd voor hele uitzonderlijke gevallen van afgewezenen voor Artikel 2.
Verder werd besproken dat andere bureaus van de CC afwijkend beslissen. Als voorbeeld gold de casus van twee gezinsleden. De een woont in Israël woont en wordt anders beoordeeld dan zijn broer die elders woont. De ene aanvraag werd gehonoreerd, de andere niet. dat is onlogisch, incorrect en onheus.
De vraag of wij even wilden doorgeven welke casussen het betrof, werd uiteraard niet beantwoord. Daar kon men wel begrip voor opbrengen. Dat impliceert echter wel dat deze zaak daarmee vast zit.

Bezwarencommissie
Met het hoofd van de bezwarencommissie werd eveneens overlegd. Er is regelmatig contact over afgewezen aanvragen en het is goed om te vernemen dat op ieder moment een zaak kan worden heropend. Voor de commissie maakt het niet uit of de aanvrager twee of vier joodse grootouders heeft. Het gaat om het bewijs van vervolging en onderduik.
Dringend werd verzocht om bij ieder bezwaar dat wordt aangetekend via het VBV ook een machtiging van de betrokkene mee te sturen. Met name ondergetekende wil nog wel eens iets uit de losse pols trachten te regelen. Wij hebben uiteraard begrip voor de ambtelijke noodzaak van een machtiging.
Samenvattend kan worden geschreven dat alle gesprekken uitermate plezierig en in harmonie verliepen. Afgesproken werd dan ook om deze wijze van overleg jaarlijks te continueren.
VBV in actie tegen fiscalisering Artikel-2-uitkering
11-02-2012 door Redactie VBVINFO

Op donderdag 2 februari j.l. hadden Flory Neter en Wil Groen in Den Haag een overleg onder meer met de heer Omzigt, lid van de CDA-fractie in de Tweede Kamer. Omzigt heeft onder andere financiën en Europese zaken in zijn portefeuille.
Het overleg vond plaats in het kader van de fiscalisering door de Nederlandse overheid van het smartengeld, te weten de Artikel-2-uitkering, en de daarmee verband houdende problematiek voor de ontvangers.
Tevens verzond het VBV-bestuur hierover een brief rechtstreeks aan de Staatssecretaris Frans Weekers, welke u hier of via de link onder dit bericht kunt  lezen.
Reeds enkele dagen daarna, op 9 februari, werden hierover Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris.
Hieronder de inbreng van de CDA-fractie:

Joodse smartengelduitkeringen

De leden van de CDA-fractie willen graag een aantal vragen stellen over de belastingheffing over de smartengelden die worden uitbetaald aan slachtoffers van vervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het betreft hier de smartengelden, die een uitvloeisel zijn van onderhandelingen tussen de Duitse overheid en de Claims Conference. Deze worden uitgekeerd aan vervolgingsslachtoffers (niet hun nabestaanden), zijn beperkt in omvang en kennen zowel een vermogenstoets als een inkomenstoets. In de overeenkomst is vastgelegd dat de uitbetaling smartengeld is en dat het periodiek wordt uitbetaald, zo lang de persoon in kwestie in leven is.

 • Kan de staatssecretaris bevestigen dat deze smartengelden niet in de heffing van inkomstenbelasting betrokken worden, maar wel onderworpen zijn aan de heffing van premies volksverzekeringen en wel mee tellen bij de bepaling van het toetsingsinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagen?
 • Klopt het dat er in dit geval geen bron van inkomen is waarbij aangeknoopt kan worden?
 • Zo nee, wat is dan de bron van inkomen?
 • Kan de staatssecretaris toelichten waarom deze smartengelden niet belast zijn voor de inkomstenbelasting, maar wel voor de premies volksverzekeringen?
 • Is de staatssecretaris bereid om met de Duitse Minister van Financiën te overleggen over de belastingheffing over deze smartengelden?


 Brief aan de Staatssecretaris Frans Weekers


Verslag van de bijeenkomst van VBV-leden in Isra
09-02-2012 door Redactie VBVINFO

De volgende onderwerpen zijn in deze bijeenkomst aan bod gekomen:
 • Uitspraak van de CRvB
 • Overgang PUR/SVB
 • Bankzaken
 • Wezen
 • Beth Shalom
 • Artikel 2
 • Gettofonds
 • Stichting Heart.
U kunt het verslag lezen via onderstaande PDF.

 Gehele verslag van de bijeenkomst.


VBV en Claims Conference te Frankfurt: Artikel 2 (nieuwe criteria en schema!!!), levensbewijs, jodenvervolging Ned. Indi
28-12-2011 door Redactie VBVINFO

Recent waren Wil Groen en Flory Neter voor overleg en informatie bij de Claims Conference in Frankfurt.De ontvangst was hartelijk en gesproken werd met Monika Beyerle (hoofd van de afdeling casuïstiek) en Christiane Reeh (hoofd juridische zaken).Hieronder leest u de informatie over zaken die aan de orde kwamen.

1 Bewijs van in leven zijn
Er zijn veel problemen met het jaarlijks terugkerende maar wel noodzakelijk in te sturen bewijs van in leven zijn. Voor veel mensen die hun huis niet meer uit kunnen en geen vrienden of verwanten hebben, is de autorisatie daarvan problematisch.
Uiteraard zijn wij behulpzaam bij deze gevallen maar het zou beter zijn als er wordt gezocht naar een oplossing die voor de Duitse wet juridisch verantwoord is en voor de mensen eenvoudiger.
Er is gebrainstormd over mogelijke oplossingen. Zodra een en ander is uitgewerkt en een passende oplossing is gevonden, brengen wij u op de hoogte.

2 Jappenkamp, jodenvervolging en Artikel 2
Het is ons duidelijk geworden dat joden die in voormalig Nederland Indië in Japanse kampen hebben gezeten in aanmerking kunnen komen voor een Artikel 2 uitkering.
Het betreft mensen die in aparte barakken speciaal voor joden hebben gezeten; dit als gevolg van maatregelen welke door de nazi's werden opgelegd. Het gaat hier dus om kampen die door de Duitse overheid zijn erkend. Zie daartoe de lijst van het Bundesministerium der Finanzen.

3 Verdere versoepeling criteria Artikel – 2
De meesten van u hebben al kunnen lezen dat de richtlijnen met betrekking tot lengte van de onderduikperiode is verkort van 18 maanden naar 12 maanden.
Ook de 9 maanden zwangerschap kan daarbij worden meegerekend. Dat houdt in dat mensen die geboren zijn tijdens de onderduik, uiterlijk drie maanden voor de bevrijding, rechthebbend zijn. Deze nieuwe regeling gaat in op 1 januari 2012.
Zie ook het nieuwe schema onderaan!
Mensen in deze categorie die hieromtrent nadere informatie willen, kunnen uiteraard altijd contact met ons opnemen.

4 Gettofonds
Er is nog al wat onwetendheid over de mogelijkheden van het Gettofonds.
Voor alle duidelijkheid:
Het Gettofonds staat totaal los van het Gettopensioen. Zoals ook al werd gecommuniceerd, is de sluitingsdatum van 31 december 2011 vervallen. Er is in het geheel geen sluitingsdatum meer.
Er is geen leeftijdslimiet voor de aanvrager, maar het moet wel plausibel worden gemaakt dat er daadwerkelijk arbeid is verricht. Zonder dwang wel te verstaan.
Het Gettofonds en het Gettopensioen betreffen gescheiden trajecten. Indien men echter in aanmerking komt voor het Gettofonds, is het traject van het Gettopensioen eenvoudiger.
Het is duidelijk dat mensen die zijn geboren na 1939 nauwelijks plausible kunnen maken dat zij hebben gewerkt. Maar het staat uiteraard een ieder vrij om een aanvraag in te dienen.
Om misverstanden te voorkomen:
De BADV heeft weliswaar geen leeftijdsgrens gesteld maar de CC gaf de VBV-afvaardiging te kennen dat het voor kinderen wel echt plausibel moet worden gemaakt dat zij werk konden verrichten.

5 Gettopensioen
Gezien de overeenkomst tussen Nederland en Duitsland aangaande Rente en AOW, wordt de Rente apart van de AOW beoordeeld en behandeld.
Het werk in het Getto wordt gezien als basisvoorwaarde. Dit moet ten minste één maand zijn. Dit Gettowerk is de conditie, de start en de bijdrage aan de tijd.Werk in de kampen wordt gezien als plaatsvervangende tijd; school en studie als wachttijd. Dit houdt in dat als men in een Getto heeft gewerkt men mogelijk ook de vereiste vijf werkjaren haalt.Men moet wel ergens in loondienst zijn geweest. Werk voor geld, kleding en voedsel tellen mee.
Werk dat men in Nederland heeft verricht, wordt gewoon meegerekend.De uitkering voor ‘Slave labor 2004’ houdt hier geen verband mee.
Duidelijke richtlijnen en inlichtingen over het Gettopensioen kunt u begin januari via deze website verwachten.

>>Aanvragen voor het Gettopensioen zowel als voor het Gettofonds kunnen worden ingediend door een ieder die tussen 1941 en 1943 in Amsterdam verbleef en aannemelijk kan maken daar zonder dwang te hebben gewerkt.
Mochten er vragen zijn, stel die dan zo veel mogelijk per mail. U krijgt dan per ommegaande antwoord.Criteria Artikel 2 per 01-01-2012. Vernieuwd schema waarbij zwangerschapsperiode meetelt.

In onderhandeling met de Duitse overheid is het de Claims Conference (CC) gelukt om de voorwaarde van 18 maanden onderduik terug te brengen naar 12 maanden onderduik waarbij ook de 9 maanden zwangerschap mogen meetellen. Dit houdt in dat zij die werden afgewezen omdat de voorgeschreven onderduikperiode van 18 maanden niet werd gehaald nu rechthebbend zijn geworden.

Heeft u eerder een aanvraag ingediend dan wordt u aangeraden om te wachten met opnieuw aanvragen want de namen van de afgewezen aanvragers zijn bij de CC bekend. De CC verzekerde ons dat zij iedereen die in het verleden heeft aangevraagd maar werd afgewezen wegens de tijdsduur van onderduik, nogmaals zullen worden benaderd. Die categorie afgewezen aanvragers wordt dan per 1 januari 2012 rechthebbend.

Nieuwe aanvragen artikel 2
Zij die in het verleden nooit hebben aangevraagd moeten dat nu wel zo snel mogelijk doen; de nieuwe regeling geldt vanaf 1 januari 2012 (geen terugwerkende kracht). Zie verder hieronder het vernieuwde schema inzake de criteria voor de artikel 2 uitkering.


Heeft u al een aanvraag ingediend, doe dit dan niet nogmaals!
Alle afgewezen aanvragen worden opnieuw volgens deze gewijzigde criteria gecontroleerd.

Houd het volgende in het oog
De door de CC vermelde bedragen zijn vastgesteld in US-dollars; houd dus rekening met de omrekening naar een andere valuta, zoals bijvoorbeeld naar euro’s. De dollarkoers kan variëren en de hoogte van op te geven bedragen is dus afhankelijk van de datum waarop de financiële gegevens moeten worden ingediend.


Gewijzigd schema voor de bepaling van het recht op een Artikel-2-uitkering.

1) Bent u in Nederland als jood vervolgd gedurende WO-II?
 • Ja > Ga naar vraag 2.
 • Neen > Niet gerechtigd.

2) Is uw inkomen lager dan netto $ 16.000,- (€10.757,02) per jaar?
N.B.: Niet tot het inkomen worden gerekend: uitkering WUV, en staatsouderdomspensioen zoals AOW en/of andere pensioenen.
 • Uw inkomen is lager dan boven aangegeven > Ga naar vraag 3.
 • Uw inkomen is hoger dan boven aangegeven > Niet gerechtigd.

3) Is uw vermogen minder dan $ 500.000,- (€336.157,-)?
N.B.: Niet tot vermogen wordt gerekend het door u zelf bewoonde eigen huis.
 • Uw vermogen is minder dan hierboven aangegeven > Ga naar vraag 4
 • Uw vermogen is meer dan hierboven aangegeven > Niet gerechtigd.

4) Bent u 12 maanden - met inbegrip van 9 maanden zwangerschap - of langer ondergedoken geweest?
 • 12 maanden of langer > Ga naar vraag 5
 • Korter dan 12 maanden > Niet gerechtigd.

5) Heeft u in de 60-ger jaren (tijdens de afwikkeling van de CADSU gelden) het equivalent van €17.895,- of meer uit Duitsland ontvangen als schadevergoeding (doorgaans voor Nederlanders niet van toepassing)?
 • U heeft €17.000,- of meer ontvangen > Niet gerechtigd.
 • U heeft minder dan €17.000,- ontvangen > U bent gerechtigd.

In de praktijk komt het er op neer dat aanvragen die werden afgewezen wegens een onderduikperiode korter dan 18 maanden opnieuw worden beoordeeld en nu dus wel zullen worden geaccepteerd indien die onderduikperiode tenminste 12 maanden was.Artikel 2 en achtergronden voor limiet van 18 maanden onderduik
27-04-2010 door E. Neter, F. Neter

Na de wijziging van de Criteria inzake de CADSU en het Sterrengeld heeft een aantal mensen het VBV benaderd met vragen over de limiet van 18 maanden onderduik.
Daarover werd navraag gedaan bij de Claims Conference. Het VBV kreeg onderstaand antwoord.

In 1990 werd het Artikel-2-fonds opgericht voor Nazislachtoffers die niet in aanmerking konden komen voor een uitkering uit het Bundes Entsch


Officieel standpunt van de Duitse overheid inzake Artikel 2
22-04-2009 door F. Neter

In dit schrijven geeft de Duitse ambassadeur duidelijk aan men alleen voor Artikel 2 in aanmerking kan komen als men voor eigen gevangenschap een compensatie heeft ontvangen en voor het verlies van een of meerdere ouders.
De Duitse overheid blijft dus vooralsnog bij het standpunt dat indien u voor uzelf voor het dragen van een ster CADSU heeft ontvangen u niet als rechthebbend voor artikel 2 wordt beschouwd.
Uiteraard is het VBV het zeer oneens met dit standpunt en bespreekt deze onrechtvaardig op dit moment in New York met de directie van de Claims Conference. Wij houden u van dit bezoek op de hoogte.

 Officieel standpunt Duitse overheid inzake Artikel 2


Overzicht bepalingen inzake Artikel-2-fonds
14-08-2008 door F. Neter namens het VBV bestuur

In het kader van het verstrekken van zo veel mogelijk eensluidende informatie wordt de onderstaande, door JMW opgestelde tekst, op de VBV-site geplaatst via het aanklikbare PDF bestand.
Dit mede n.a.v. een door JMW nog te plaatsen advertentie in het NIW.

 Overzicht bepalingen inzake Artikel-2-fonds


Aanvullende informatie van Claims Conference Art.-2-fonds
27-06-2008 door F. Neter, E. Neter

De CC antwoordt op de vraag of afgewezen aanvragen in het verleden opnieuw moeten worden ingediend: De CC is gehouden aan de norm die geldt voor alle overlevenden uit Nederland. De CC wacht in de onderhavige gevallen op een antwoord van de PUR of een CADSU-2-uitkering werd gedaan op grond van eigen vervolging of wegens de dood van ouder(s). Pas als de CC over deze informatie beschikt, kan de procedure worden vervolgd. Houd er rekening mee dat de grote toestroom van nieuwe aanvragen alsmede het werk dat de PUR hier voor moet verrichten de heropening van eerdere aanvragen aanzienlijk kan vertragen. Naar verwachting zullen er enige maanden mee zijn gemoeid. De CC verzoekt om geduld. ________________________________________ In response to your e-mail, please be advised that a review of the Article 2 Pension Fund file indicates that, as is the norm with all claims submitted by Survivors from the Netherlands, we are awaiting a response to a request made to the Pensioen-en Uitkeringsraad (PUR) as to whether or not the payment made under the Global Agreement (CADSU-II) in 1960 was as a result of own persecution or for the death of the parents. Until we have this information no further processing of the claim can be undertaken. Please be aware that as a result of a significantly large influx of new applications and the potential reopening of those submitted within the past years but put aside for a variety of reasons recently addressed in the recent successful negotiations with the German government, the PUR?s response time has increased significantly and I anticipate that it will be several more months before we hear back from them. Please continue to be patient with us. ________________________________________ Het VBV overlegt nog met de Claims Conference of het gewenst is om een herinnering te sturen naar de CC onder vermelding van het registratienummer. Zo snel mogelijk wordt u hierover nog ge?nformeerd. Uiteraard is dit alleen bedoeld voor diegenen die onder de nieuwe voorwaarden w?l gerechtigd zullen zijn om een uitkering te ontvangen uit het artikel-2-fonds. Zie daartoe eerdere berichtgeving op deze site.


Duits Bondsdaglid verduidelijkt criteria Artikel-2-fonds
19-06-2008 door E. Neter, F. Neter

Per email ontving het VBV onderstaande brief van Salvador Becker, politiek medewerker van Maik Reichel, Bondsdagafgevaardigde. De heer Reichel is een van de Duitse politici met wie het VBV regelmatig contact heeft ondermeer inzake het Artikel-2-fonds. De inhoud van deze brief neemt eventuele onduidelijkheden weg. Zie verder ook de gezamenlijke advertentie in het NIW.
___________________________

Dear Ms Neter,

Several hours ago, we received a letter from the Federal Ministry of Finance. I am very happy to inform you, that the negotiations between the JCC an the Min-istry in the beginning of June led to a very successful result. It is said, that every survivor of the holocaust, who was imprisoned in a camp or a ghetto or lost a family member and was a citizen of a western-European state, and who received a payment from the German Government in the past (such as "CADSU II"), can from now on apply for additional payments from the Article 2-Funds of the JCC." The only criteria is indigence on the one side and official recognition as a victim of persecution on the other.

I hope, that you will find that solution appropriate! If you have further questions, please don?t hesitate to contact us. Please let me also know, if you still wish to come to Berlin in that case.

With kindest regards on behalf of Mr. Reichel
Salvador e. Becker


Verwarring door berichtgeving over nieuwe criteria van de Claims Conference
17-06-2008 door F. Neter, E. Neter

Enkele dagen terug liet het VBV een nieuwsbericht uitgaan inzake de nieuwe criteria van het Artikel 2 fonds. Verwezen werd naar de correspondentie met ondermeer de Duitse Bondsdag.

Het VBV krijgt van diverse zijden berichten dat de nieuwe criteria inzake artikel 2 niet door iedereen juist worden ge?nterpreteerd. Om verwarring hierover uit te sluiten, volgt hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Voorheen uitgesloten maar nu wel rechthebbend, zijn:

1. Zij die een CADSU-uitkering ontvingen en ook in een concentratiekamp hebben gezeten en voldoen aan de overige criteria.

2. Wezen of half-wezen die een CADSU-uitkering kregen voor vermoorde familieleden en voldoen aan de overige criteria.

Zij die 18 maanden of langer ondergedoken waren en geen CADSU-uitkering ontvingen, waren in principe al rechthebbend voor een artikel 2 uitkering.

Nog dubieus is wat de Duitse overheid gaat doen met hen die wel ?sterrengeld?-CADSU hebben ontvangen en die ook waren ondergedoken.

Onverkort geldt dat men moet beantwoorden aan de door de Duitse overheid gestelde criteria. Ook de inkomenspositie speelt daarbij een rol.


Verbeteringen Artikel 2
12-06-2008 door F. Neter, E. Neter

De inzet van het VBV inzake het Artikel 2 fonds is niet voor niets geweest. Zie ook de in deze site opgeslagen correspondentie van het VBV met de Bondsdag van Duitsland. Mede door druk van het VBV is het de Claims Conference in haar onderhandelingen met de Bondsdag gelukt om verbeteringen aan te brengen inzake enige zeer grote onredelijkheden m.b.t. de CADSU. Vervolgden die in de 60-ger jaren CADSU ontvingen wegens de dood van een of meer familieleden werden uitgesloten van een uitkering. Vanaf nu zullen zij wel rechthebbend zijn. Uiteraard moet men dan wel aan de overige, geldende criteria beantwoorden. De nieuwe overeenkomst houdt ook een verbetering in voor Holocaustoverlevenden die een Nederlander waren en gevangen waren in een van de concentratiekampen. Zij, die voorheen in deze categorie werden afgewezen - wegens CADSU-uitbetalingen - kunnen nu wel in aanmerking komen voor een artikel-2-uitkering. Tevens worden de uitkeringen verhoogd met 8 procent. De uitkering van 270 euro gaat naar 291 euro per maand. Tot zover een samenvatting van de belangrijkste punten uit het persbericht van de Claims Conference. Voor uitgebreidere informatie wordt u verwezen naar de site van de Claims Conference.

 Website Claims Conference


Correspondentie Artikel 2 Duitsland
29-03-2008 door F. Neter

De bijlagen bij dit bericht bevatten een deel van de briefwisseling van het VBV met ondermeer de Duitse Bondsdag in Berlijn alsmede met het Duitse ministerie van Financi

 Klik hier om de correspondentie te lezen.


Actueel Nieuws
01-11-2019 Getto-uitkeringen en verdere belastingvrijstelling tot 01-01-2014

Tags
Antisemitisme, Artikel 2 Duitsland, BAN, Belasting, Belgische fiscus, Beth Shalom, Bijeenkomst IsraŽl, Boekbespreking, Claims Conference, Column, Correspondentie, de Joint, Duitse rechtsgang, Fonds Verloren Jeugd, Frankrijk, Gemeentegiro-Erfpacht, Gettofonds, Gettopensioen, Gettowerk, Jaarvergadering, Javapost, JMW, Le-Ezrath Ha-Jeled, Maror, Nederlandse Spoorwegen, NIOD, Notulen, Oorlogsmisdaden, Oorlogswezen, Overheid, PUR, Rechtspraak, Sinti/Roma, Stolpersteine, Tweede en derde Generatie, VBV, VBV-Bestuur, Vermogensbeheer, Voormalig Nederlands-IndiŽ, Westerbork, Wie kent Wie, WO II, WUV-IsraŽl, WUV/WUBO, Zikna,

Archief
10-10-2019 NS en het broodje-aap-verhaal; waar of niet waar?
24-09-2019 Boekbespreking: De Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd.
23-09-2019 VBV-bestuur reageert na de bijeenkomst van de 1ste september jl.
28-08-2019 Aanvullende informatie over aanvraag tegemoetkoming Nederlandse Spoorwegen
22-08-2019 Getto-uitkeringen en belastingvrijstelling
17-08-2019 Zondag 1 september 2019: VBV-bijeenkomst over NS en tegemoetkomingen
04-08-2019 NS-tegemoetkomingen, het uitkeringsreglement in het kort en aanvraagformulieren.
01-08-2019 Persbericht van de NS-Adviescommissie
18-07-2019 Zondag 1 september 2019: VBV-bijeenkomst over NS en tegemoetkomingen
03-07-2019 Reactie VBV-bestuur op het advies van Commissie aan NS
28-06-2019 NS en smartengelden
27-05-2019 Hoe de VBV-bijeenkomst van 28 april jl. door Renťe Citroen werd ervaren.
27-05-2019 Column: Westerbork als demonstratieterrein?
26-05-2019 Verslag bijeenkomst Stichting VBV op 28 april 2019 in Casa 400 te Amsterdam
26-05-2019 Commentaar inzake gerechtelijke uitspraak fiscus en getto-uitkeringen
26-05-2019 Openingsrede van Flory Neter tijdens de VBV-bijeenkomst in Casa 400 op 28 april jl.
26-05-2019 Column: "Pensioentje met suiker"
27-04-2019 NS en smartengelden
21-03-2019 NS en smartengelden
15-03-2019 Aanklacht van Jacques Barth tegen NIW verwezen naar rijk der fabelen
07-03-2019 Aankondiging jaarlijkse bijeenkomst en Verslag VBV-vergadering op 18-03-2018
02-03-2019 Publicatie Ministerie van FinanciŽn
20-02-2019 NS en smartengelden
23-12-2018 Bericht van Ministerie FinanciŽn over vrijstelling belastingen
19-12-2018 SVB mag AOW niet korten met gettopensioen.
17-12-2018 De eerste duizend dagen na de conceptie
07-12-2018 Raad van de Europese Unie over antisemitisme op 6 december 2018
06-12-2018 NS-vergoedingen voorlopig nog niet op de rails.
04-12-2018 De Snoge in Nijenhuis, column door Flory Neter
28-11-2018 Felicitaties voor Salo Muller
02-11-2018 Herberekening WUV/WUBO wegens lager percentage vermogenskorting vanaf 01-01-2018
31-10-2018 Aanvullende uren thuiszorg t.b.v. holocaustoverlevenden via JMW.
16-10-2018 Artikel-2-uitkeringen fors verhoogd in de komende drie jaren
09-10-2018 In memoriam Gerrit Goudeketting
02-10-2018 Ministerie FinanciŽn: Uitkeringen welke fiscaal vrij zijn vanaf 01-01-2016
14-08-2018 De kwestie Jacques Barth
12-06-2018 Informatie in het kader van de privacy wetgeving
19-05-2018 Verheugend nieuws: Uitkeringen voor gettowerk vanaf 2016 heffingsvrij
13-04-2018 JMW, Claims Conference en persoonsgebonden budget
13-04-2018 Aanmelding voor VBV-bijeenkomst in IsraŽl
05-04-2018 Belasting op getto-vergoedingen: oplossing mogelijk nabij
16-03-2018 Afschaffing antihardheid WUV - SVB versus wetgever
07-03-2018 Aangepaste informatie over Stolpersteine en hoe te handelen.
18-02-2018 Kort nieuws: Ledenvergadering VBV - WOB-procedure 22-maart - Over de Petitie
09-02-2018 Wie heeft recht op gettovergoedingen? Compleet schema Gettopensioen
04-02-2018 Petitie, petitie, petitie, STEM! -- WOB-procedure bij Raad van State
29-01-2018 Teken de petitie tegen belasting op getto-vergoedingen!!
17-01-2018 Gettovergoedingen: actie 50PLUS in Tweede Kamer
15-01-2018 Groot verzet tegen Nederlandse fiscalisering van Duitse Getto-vergoedingen
07-12-2017 Mogelijk moreel rechtsherstel voor Joodse eigenaren van vastgoed in Den Haag
05-12-2017 VARA-documentaire over tragedie rond Van Imhoff en zoektocht VBV
08-11-2017 VBV doet beroep op Kamercommissie FinanciŽn inzake getto-uitkeringen
31-10-2017 Fiscus en uitkeringen voor gettowerk
28-09-2017 VBV stopt samenwerking Jacques Barth
25-08-2017 Bronbelasting, buitenland en WO-II gerelateerde uitkeringen
08-07-2017 Belgische fiscus en uitkeringen Nederlandse oorlogswetten - WUV en WUBO
01-05-2017 De Tweede Generatie - Voordracht van Yaela Cohen
16-04-2017 Conceptverslag Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2017
26-02-2017 Verslag VBV-bijeenkomst in Tel Aviv op 12-02-2017
21-01-2017 Verslag Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2016
17-11-2016 Uitnodiging voor de presentatie van en paneldiscussie over het proefschrift Ghetto Workers Law van dr. A. Weber
17-11-2016 Voordracht opperrabbijn Jacobs tijdens symposium Holocaust en Geschiedenisonderwijs
17-11-2016 De Zaak Menten in drie afleveringen bij omroep MAX, verfilmd naar het boek van Hans Knoop
17-08-2016 Extra betaling Claims Conference
22-05-2016 Frits van der Starre zoekt naar familie van Anna van der Starre-Neter.
05-04-2016 Claims inzake Erfpachtboetes en Gemeentegiro Amsterdam
30-03-2016 Claims Conference en onbetaalde uitkeringen
30-03-2016 Verslag Algemene Ledenvergadering op 22-03-2015 van het VBV
01-03-2016 Aanmelding voor de Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2016
15-02-2016 ING-onderzoek inzake niet-ontvangen Artikel-2-uikeringen
08-02-2016 Verslag VBV-bijeenkomst in Israel op 07-02-2016
03-02-2016 NL-ambassade Israel corrigeert krantenbericht inzake WUV
01-02-2016 Informele bijeenkomst VBV in Tel Aviv op zondag 7 februari 2016
10-01-2016 ING-bank en problemen rond Artikel-2-uitkeringen
09-01-2016 Premieheffing Artikel-2-uitkeringen eindigt
19-11-2015 Akkoord Indisch platform en Staatssecretaris van Rijn
28-10-2015 VBV regelt uitkering voor Roma en Sinti - - - Akkoord gettostatus Asterdorp
28-10-2015 Update en rectificatie inzake uitkeringen Lost Childhood
15-09-2015 Einde onterechte premieheffing Artikel-2-fonds lijkt nabij.
07-09-2015 Amsterdam wil erfpachtboetes en Gemeentegirotegoeden terugbetalen
24-08-2015 Grote zorgen over uitkeringen uit het fonds Verloren Jeugd
24-08-2015 MinFin besluit tot onderzoek MAROR-gelden
13-06-2015 Mogelijk einde van premieheffing over Artikel-2-uitkering
06-06-2015 CliŽntenraad initieert belangrijke beleidswijziging SVB/PUR inzake osteoporose
23-03-2015 Verslag-notulen Algemene Ledenvergadering van het VBV op 23 maart 2014
09-03-2015 Algemeen aanvraagformulier t.b.v. alle uitkeringen van de Claims Conference
17-01-2015 Uitkering 'Verloren Jeugd' weer vertraagd.
27-12-2014 Fonds Verloren Jeugd en informatie over aanvragen
26-12-2014 Claims Conference start in januari 2015 met Fonds Verloren Jeugd.
14-12-2014 Informatie en criteria inzake Franse herstelbetalingen WOII
05-09-2014 Resultaat Berlijns overleg leidt tot uitkering aan Childsurvivors
12-08-2014 Overeenkomst Kantoor Mayer en Kantoor Weber inzake BADV
05-08-2014 Petitie tegen antisemitisme
28-07-2014 VBV reageert op demonstraties en antisemitisme
19-06-2014 Gezocht: Openstaande claims voormalig Nederlands-IndiŽ
13-06-2014 Claims conference: Verruiming voorwaarden Artikel-2-uitkering
10-06-2014 Dringend verzoek: Staak bellen naar advocatenkantoor in Dusseldorf
01-06-2014 Gettopensioen en samenwerking met advocatenkantoor Weber en Co
01-06-2014 Schema gettofonds: Wie is mogelijk rechthebbend?
01-06-2014 Schema gettopensioen: Wie is mogelijk rechthebbend?
23-05-2014 Verslag VBV-bijeenkomst IsraŽl op 8 mei 2014
22-05-2014 Afwijzing Ministerie Financien inzake premieheffing Artikel 2
19-02-2014 Gemeenschappelijke publicatie van JMW en VBV inzake Gettofonds
20-01-2014 Aanvraagformulier voor vervolgde Roma en Sinti door naziregime
19-01-2014 VBV overtuigt BADV inzake getto Amsterdam en Gettofonds
15-12-2013 Ontwikkelingen rond gettofonds en status getto Amsterdam
25-10-2013 Keulen en principieel standpunt VBV inzake gettofonds
21-10-2013 Artikel 2 versus 'Rietkerk-regeling'
16-10-2013 Holocaustslachtoffers dubbel beroofd
12-10-2013 Proces tegen BADV in Keulen
17-09-2013 Eerste zitting proces tegen BADV over gettofonds
30-08-2013 Bericht met verzoek aan alle abonnees
13-08-2013 Proces tegen BADV (gettofonds) opgestart
11-08-2013 Herdenkingen van capitulatie Japan op 15 augustus 1945
23-07-2013 Belangrijk bericht over Engelse bezwaarbrief en BADV.
16-07-2013 Oproep voor afgewezen aanvragers gettofonds door BADV
11-07-2013 Nieuwe informatie over BADV en afwijzingen voor Gettofonds
04-07-2013 Problemen rond aanvragen gettofonds
26-06-2013 Boekaankondiging:
07-06-2013 Claims Conference en mediaberichten
29-05-2013 Protesten NIOD lijken te werken
21-05-2013 NIOD en VBV-archief
02-05-2013 Peidooi voor gedegen onderwijs over WO II
26-04-2013 VBV heeft succes: Duitsland erkent gettostatus Amsterdam
11-04-2013 Openingsrede ledenvergadering VBV d.d. 24 maart 2013
10-04-2013 Wie kent wie? Joodse onderduikers in Kerkrade
09-04-2013 Voordracht middagprogramma VBV-Ledenvergadering-2013
09-04-2013 Bewijs van in leven zijn t.b.v. Gettofonds en -pensioen
09-04-2013 Aanpassing Wuv, Wubo en Buitengewoon pensioen
31-03-2013 Definitief verslag jaarverg. VBV 1-april-2012, PDF & platte tekst
15-03-2013 Informatie over plaatsing Stolpersteine
03-03-2013 Holocaustwetenschap en -onderzoek
16-01-2013 Open brief aan Raad van Toezicht van Beth Shalom
12-01-2013 Gettofonds: Dringend advies om bezwaarschrift in te sturen.
07-01-2013 Amsterdam had drie getto
22-11-2012 Solidariteitsbezoek Nederlandse ambassadeur in Isra
14-11-2012 Gettopensioen wordt niet gekort
22-10-2012 VBV spreekt met CC en advocaat in Frankfurt
08-10-2012 Afwijzingen gettofonds en -pensioen
15-09-2012 Van de voorzitter
22-06-2012 Herinnering aan weggevoerde Joden in Hoorn
20-06-2012 Bericht over aanvragen 'Gettofonds'
15-05-2012 Zestien Stolpersteinen op 18 juni a.s. in de stad Hoorn
21-04-2012 Belasting- en premieheffing een recht maar geen plicht
14-04-2012 Informatie over aanvragen Getto-fonds
04-04-2012 Petitie aangenomen op de Algemene ledenvergadering van het VBV
04-04-2012 Persbericht inzake Artikel 2
15-03-2012 Wezen en incorrecte afhandeling JMW
11-02-2012 VBV in actie tegen fiscalisering Artikel-2-uitkering
09-02-2012 Verslag van de bijeenkomst van VBV-leden in Isra
28-12-2011 VBV en Claims Conference te Frankfurt: Artikel 2 (nieuwe criteria en schema!!!), levensbewijs, jodenvervolging Ned. Indi
15-12-2011 Javapost
12-11-2011 Centrale Raad van Beroep, SVB/PUR, geprivatiseerde Kibbutz Tzorah
03-11-2011 Nieuwe versie regelgeving werken in getto's - deel 2
18-10-2011 Directeur Beth Shalom vertrekt
15-10-2011 Beth Shalom en kort geding
14-10-2011 Nieuws over Beth Shalom
23-09-2011 Nieuwe versie regelgeving Gettowerk
28-08-2011 Visie VBV over huidige stand van zaken Beth Shalom
24-08-2011 Brief van advocaat mr. Abeln namens het VBV aan het bestuur van Beth Shalom
18-08-2011 Beth Shalom stelt externe manager aan
11-08-2011 Vervolg van VBV versus directie Beth Shalom
10-08-2011 Persverklaring stichting BAN inzake kort geding uitspraak ADO Den Haag
02-08-2011 Persbericht: Indische geschiedenis kamp Westerbork krijgt actueel tintje
31-07-2011 Stichting Zikna, pastorale hulp aan holocaustoverlevenden
29-07-2011 Persbericht: VBV eist vertrek directie en bestuur Beth Shalom
21-07-2011 Stichting Heart - Roerende en onroerende goederen wellicht te claimen.
20-07-2011 Persbericht, Stichting BAN, Kort Geding tegen ADO
24-06-2011 Gewijzigde statuten van het VBV
05-05-2011 Korte samenvatting voordracht van Hans Knoop
03-05-2011 Verslag van de Jaarvergadering 20 maart 2011
02-05-2011 Openingsrede jaarvergadering maart 2011
18-03-2011 Statutenwijziging
17-03-2011 Verzoek van de Jewish Joint Distribution Organisation
21-02-2011 Verslag van de jaarvergadering van maart 2010
28-12-2010 VBV en de contacten met Claims Conference (CC)
20-12-2010 Laatste nieuws oorlogswezen versus JMW en de visie van VBV
14-10-2010 Erfgoed van de Oorlog
01-10-2010 Jaarvergadering 2011 Zondag 20 maart
16-06-2010 VBV verwerpt bod Joods Maatschappelijk Werk (JMW) voor compensatie oorlogsweeskinderen
27-04-2010 Artikel 2 en achtergronden voor limiet van 18 maanden onderduik
20-04-2010 Verslag Claims Conferentie Frankfurt
18-03-2010 Claims Conferentie Frankfurt overlegt met VBV
25-09-2009 Belasting en aftrekbare giften
11-08-2009 Protestbrief via ambassadeur aan Israelische overhei
17-05-2009 Kind van de rekening, samenvattend verslag
12-05-2009 Verslag bezoek Claims Conference New York
11-05-2009 Alternatieve Jaarvergadering van het VBV te Tel Aviv
22-04-2009 Officieel standpunt van de Duitse overheid inzake Artikel 2
21-04-2009 Notulen van de Jaarvergadering van 22 maart 2009
18-03-2009 Kennismaking met de heer Stoov
28-12-2008 Financien
09-12-2008 Resultaten van het wetenschappelijk onderzoek naar het vermogensbeheer van de joodse oorlogswezen beschikbaar
27-11-2008 Overgang PUR naar SVB en de Wet Beperking Export Uitkeringen
14-11-2008 Overgang PUR-SVB
27-10-2008 Overgang PUR/SVB
14-08-2008 Overzicht bepalingen inzake Artikel-2-fonds
27-06-2008 Aanvullende informatie van Claims Conference Art.-2-fonds
19-06-2008 Duits Bondsdaglid verduidelijkt criteria Artikel-2-fonds
17-06-2008 Verwarring door berichtgeving over nieuwe criteria van de Claims Conference
12-06-2008 Verbeteringen Artikel 2
29-03-2008 Correspondentie Artikel 2 Duitsland
16-03-2008 Notulen Jaarvergadering 16 maart 2008

naar boven  |  copyright verbond belangenbehartiging voor vervolgingsslachtoffers  |  design en realisatie: 2BeeWeb