home  |  nieuws  |  wie we zijn  |  wat we doen  |  magazine  |  links  |  contact  |  aanmelden  
Commentaar inzake gerechtelijke uitspraak fiscus en getto-uitkeringen
26-05-2019 door Robert Berendsen

Getto-uitkering onterecht belast

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 7 mei 2019 geoordeeld dat de belastingdienst ten onrechte de uitkering die een overlevende van de holocaustin 2015 uit Duitsland had ontvangen heeft gerekend tot het verzamelinkomen (*1).

Achtergrond
In 1997 heeft de hoogste rechter op het gebied van sociaalverzekeringsrecht in Duitsland, het Bundessozialgericht(BSG), uitgesproken(*2) dat de Duitse regering de wettelijke mogelijkheid moest creëren voor het verkrijgen van hetrecht op pensioen voor mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in een getto hadden gewerkt. Daarom werd in2002 de Wet inzake Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto (betaling van pensioen wegenswerk in een getto, ZRBG) ingevoerd. Die wet regelt het recht op pensioen voor de mensen die in de TweedeWereldoorlog in een getto hebben gewoond en daar vrijwillig tegen een vergoeding hebben gewerkt en hun weduwen.Degenen die daar recht op hebben kunnen aanspraak maken op het pensioen vanaf 1 juli 1997, dus met terugwerkendekracht.

Pas na een wetswijziging in 2014 konden veel aanvragen ook werkelijk worden gehonoreerd. Voordien werd 90% vande aanvragen op formele gronden afgewezen.Het pensioen is volgens de ZRBG een uitkering aan vervolgden in de zin van de Bundesentschädigungsgesetz (Federalewet op de schadevergoeding) in het kader van de Wiedergutmachung van nazi-onrecht in de sociale verzekeringen.

Volgens het Nederlands-Duits belastingverdrag, mag alleen Duitsland zijn ZRBG-pensioenen belasten metinkomstenbelasting. In Duitsland zijn die pensioenen echter onbelast. Wel heeft Nederland het zogenoemdeprogressievoorbehoud. Dat houdt in dat de uitkering wordt meegenomen bij de bepaling van de hoogte van hetinkomen uit werk en woning. Daardoor kunnen zulke pensioenen leiden tot het moeten betalen van meerinkomstenbelasting en premies volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet.
Een ander gevolg van dat progressievoorbehoud is dat zij deel uitmaken van het toetsinkomen voorinkomensafhankelijke regelingen, zoals toeslagen. Ontvangers van zulke pensioenen kunnen daardoor hun toeslagkwijtraken.

Het probleem en de oplossing
Een belanghebbende heeft in 2015 een nabetaling ter grootte van €61.400 ontvangen. Ze maakt bezwaar tegen het heffen van meer belasting en bijdrage Zorgverzekeringswet, op de grond dat het pensioen een schadevergoeding is wegens aangedaan leed.
Het bezwaar wordt door de belastinginspecteur ongegrond verklaard en het daartegen ingestelde beroep bij de Rechtbank sneuvelt begin 2018 ook. In maart en mei tekent belanghebbende hoger beroep aan tegen de uitspraak van de rechtbank van 8 februari 2018.
In de tussentijd roert het parlement zich. Er worden vragen gesteld aan de staatssecretaris van financiën en er wordt gevraagd om een vrijstelling van het progressievoorbehoud. De staatssecretaris legt in oktober 2017 uit waarom hij geen uitzondering kan maken, maar dan, nadat de uitspraak van de rechtbank van februari 2018 bekend wordt, bericht de staatssecretaris dat hij toch naar een oplossing zal zoeken. In zijn brief van 18 mei 2018 presenteert hij de oplossing. Het gaat om een ingewikkelde oplossing die er op neerkomt dat ZRBG-uitkeringen en twee andere oorlogsuitkeringen uit Duitsland niet meer zullen meetellen bij het verzamelinkomen, zodat het nadeel voor de belanghebbenden niet meer wordt gevoeld. Als ingangsdatum van die oplossing wordt gekozen 1 januari 2016, de datum met ingang waarvan ook de oorlogsuitkering ingevolge het zgn. Artikel 2-fonds een wettelijke uitzondering heeft gekregen.
De oplossing is formeel gerealiseerd bij Koninklijk Besluit van 19 december 2018 tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen.

Uitspraak van het hof
Het hof komt tot het oordeel dat er sprake is van een ongelijke behandeling van gelijke gevallen, waar het de ingangsdatum betreft: slachtoffers die vóór 1 januari 2016 de uitkering uit Duitsland hebben ontvangen vallen immers niet onder de oplossing en moeten daardoor wel een deel van de uitkering uit Duitsland afstaan aan de Staat der Nederlanden, terwijl zij die na 1 januari 2016 zo’n uitkering hebben ontvangen of zullen ontvangen daarvan niets hoeven af te staan aan het rijk.
Het staat de wetgever volgens het hof in beginsel vrij om zelf te bepalen met ingang van welke datum een wettelijke regeling wordt ingevoerd. Dat uitgangspunt is echter volgens het hof geclausuleerd: hoewel de keuze van de wet in beginsel dient te worden geëerbiedigd, kan er aanleiding bestaan een uitzondering te maken op dit uitgangspunt, namelijk als door de wetgever gemaakte onderscheid zodanig is dat de keuze van de wetgever evident van redelijke grond is ontbloot. Daarvan is in dit geval volgens het hof sprake geweest. Het hof heeft daarom de uitzondering zoals die in het Koninklijk Besluit van 19 december 2018 is bekend gemaakt ook van toepassing verklaard op de situatie van vóór 1 januari 2016.

Standpunt VBV
Het is een gedenkwaardige uitspraak. Wij zijn onder de indruk van het Gerechtshof, omdat het uit de kille mist (*3) de zon is ingetreden: voor het antwoord op juridische kwesties die te maken hebben met de grootste volkerenmoord in de geschiedenis van de mensheid schieten gevestigde juridische noties soms tekort. Benjamin Ferencz gebruikte in 1946 de term Genocide in zijn aanklachten in de strafzaken tegen Otto Ohlendorf en de zijnen, ofschoon die term pas in 1944 was geïntroduceerd door Raphael Lemkin (*4) en pas eind 1948 (*5) officieel als misdrijf werd erkend. Het Gerechtshof toont met zijn uitspraak aan hen die teruggekeerd zijn uit de hel van de holocaust, dat het de moed heeft om voor hen op te komen, dat het zich niet verschuilt achter allemaal formele onmogelijkheden, waarachter zich zovelen gedurende en na de oorlog hebben verschuild.
Wij, belangenbehartigers en vertegenwoordigers van de enkelen die de volkerenmoord hebben overleefd, begrijpen dat de Inspecteur van de Belastingdienst zich nog aan het beraden is op het mogelijk instellen van cassatie. Daarom verzoeken wij u met klem om geen cassatie tegen de uitspraak aan te tekenen. Geef de overlevenden van de holocaust in hun laatste levensjaren het gevoel dat de Nederlandse regering en het Nederlandse volk hen omarmt, hen steunt waar dat mogelijk is, alles om het leed te verzachten.
Amsterdam, 24 mei 2019
Mr. Robert M. Berendsen, Voorzitter VBV

*1 Gerechtshof Amsterdam 7-5-2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:15672 *2 De Sophie Bild-zaak, Bundessozialgericht, zaaknummer 5 RJ 66/95, 18-6-1997
*3 Raymund Schütz, Kille mist, Het Nederlandse notariaat en de erfenis van de oorlog, Boom uitgevers Amsterdam 2016
*4 Raphael Lemkin, Axis rule in occupied Europe, Washington, D.C., 1944
*5 Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide, Parijs, 9-12-1948Publicatie Ministerie van FinanciŽn
02-03-2019 door Redactie VBV-INFO

Het Ministerie van Financiën verzocht zowel VBV als JMW de officiele tekst te publiceren om daarmee een grote groep belanghebbenden te bereiken.
Inmiddels werd ook door de belastingdienst rechtstreeks informatie verzonden aan personen die voorheen getto-uitkeringen in hun aangifte hadden opgenomen.

Voor de toekomst hoeven mensen de uitkeringen niet meer aan te geven. Het is echter voor de terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2016 mogelijk eerdere aangiften te laten herzien.

Voor alle duidelijkheid zetten wij hier nog eens op een rijtje welke uitkeringen met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2016 niet meer worden belast voor inkomstenbelasting en premieheffing:

 

1) Artikel 2-uitkeringen van de CC (Claim Conference)
2) Getto-uitkeringen van de DRV (Deutsche Rentenversicherung)
3) NGJ-uitkeringen van Duitse Ministerie
4) Herstelbetalingen onder de naam ‘Wiedergutmachung'

De publicatie van het Ministerie van Financiën:
Correctie aangiften en toeslagen door Belastingdienst vanwege getto-uitkeringen.

Zoals eerder door ons aangekondigd, worden diverse oorlogsuitkeringen die Duitsland verstrekt in het kader van de Wiedergutmachung met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2016 niet meer gezien als inkomen voor de inkomstenbelasting en toeslagen.

Het gaat om uitkeringen op grond van:
de 'Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto' (ZRBG, de zogenoemde getto-uitkering)

  • de ‘Bundesgesetz zur Entschädigung für auf dem Gebiet des ehemaligen Deutschen Reiches lebende Opfer der NS-Verfolgung (BEG-uitkeringen)
  • het ‘Härtefonds für rassisch Verfolgte nicht jüdischen Glaubens‘ (NJG-uitkeringen/HNG-fondsuitkeringen)

Doordat de uitkeringen geen inkomen meer zijn voor de inkomstenbelasting en de uitkeringen ook niet meer meetellen bij het toetsingsinkomen voor de toeslagen, kan het zijn dat u minder belasting verschuldigd bent of dat u recht heeft op een (hogere) toeslag.

Hoe gaat het nu verder?
De Belastingdienst werkt op dit moment aan de uitvoering van het besluit. Dat betekent onder andere dat zij alle mensen die zo’n uitkering ontvangen, voor zover mogelijk op de hoogte stellen van de veranderingen. Daarna kunnen ze voor deze mensen nagaan:

  • of en zo ja, hoeveel belasting zij terugkrijgen
  • of het recht op een toeslag of de hoogte ervan verandert

De Belastingdienst heeft de uitkeringsgerechtigden die bij hem bekend zijn een brief gestuurd over wat de wijziging voor hen kan betekenen. Niet alle uitkeringsgerechtigden zijn bekend bij de Belastingdienst. De Nederlandse overheid heeft daarom ook aan ons gevraagd de regeling kenbaar te maken. Het doel is om ook de mensen die nog niet bij de Belastingdienst bekend zijn te bereiken.

Krijgt u een van bovenstaande uitkeringen en heeft u géén brief van de Belastingdienst ontvangen? En heeft u aangifte gedaan in 2016 of 2017 waarin u de uitkering heeft aangegeven? Dan kunt u een verzoek om aanpassing van uw aanslag richten aan:

Belastingdienst/kantoor Eindhoven
t.a.v. IBR/Getto-uitkering

Postbus 90056
5600 PJ Eindhoven

Als u vragen heeft, kunt u rechtstreeks contact opnemen. Wij kunnen u met de juiste mensen bij de Belastingdienst in contact brengen. U belt ons op telefoonnummer 0229 - 503519, of vanuit het buitenland op + 31 229 - 503519.
Bericht van Ministerie FinanciŽn over vrijstelling belastingen
23-12-2018 door Redactie VBV-INFO

Regeling belastingvrijdom getto-uitkeringen
Op 2 oktober werd op deze website aangekondigd dat het verzoek om getto-uitkeringen vrij te stellen van belasting zou worden ngewilligd en wel met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2016. Een nadere omschrijving van alle onder deze regeling vallende uitkeringen volgt nog in een bericht op deze website naar verwachting februari 2019.

Ministeriële publicatie op 28-12-2018  
In overleg met het VBV laat het ministerie nog het volgende weten:
"De eerder door het Ministerie van Financiën aangekondigde oplossing voor de getto-uitkeringen is opgenomen in een ministeriële regeling die op 28 december 2018 zal worden gepubliceerd. De ministeriële regeling zal in werking treden op 1 januari 2019 en terugwerkende kracht hebben tot en met 1 januari 2016. De Belastingdienst zal daarop volgend in februari 2019 communicatie inzetten om de belanghebbenden te benaderen over de gevolgen van de regeling en welke stappen daarvoor gezet moeten worden. In de communicatieberichten zal ook worden aangegeven waar u terecht kunt voor vragen en hulp. Hartelijk dank voor uw aanmelding als donateur. Binnenkort ontvangt u nader bericht via het kantoor BWF dat de administratie voor het VBV t.b.v. donateurs en financiën verzorgt en bijhoudt."
Ministerie FinanciŽn: Uitkeringen welke fiscaal vrij zijn vanaf 01-01-2016
02-10-2018 door Redactie VBV-INFO

Publicatie in samenwerking met Ministerie  Financiën

Vrijdag 8 september was het VBV-bestuur uitgenodigd voor een overleg op het Ministerie van Financiën in Den Haag. Ambtelijk Financiën en VWS  ontvingen de afvaardiging van het VBV-bestuur en mr. Ronald Vecht. Onderwerp was de reeds op 18 mei van dit jaar verzonden kamerbrief van Staatssecretaris Menno Snel en Staatssecretaris Paul Blokhuis waarin is aangegeven dat de getto-uitkeringen en de uitkeringen op grond van het ‘Bundesentschädigungsgesetz’ met terugwerkende kracht vanaf 2016 fiscaal worden vrijgesteld voor de ontvangers van de uitkering.

Tijdens het buitengewoon plezierige overleg werd uitgelegd dat de regelgeving in concept klaar is, maar dat er nog wel een traject is te gaan om het besluit uit te voeren. Vanaf het moment van inwerkingtreding kan worden verzocht om betaalde belasting te verrekenen of terug te betalen en -indien van toepassing- ook herberekening van premieheffingen met herziening van de daarvan afhankelijke toeslagen. Om hierbij behulpzaam te zijn is de Belastingdienst voornemens om de betrokkenen persoonlijk te benaderen. In het voorjaar van 2019 ontvangen deze mensen daarvoor een brief van de Belastingdienst. Zodra deze brief van de Belastingdienst gereed is, wordt deze ook aan het VBV toegezonden. Publicatie daarvan vindt u onder meer ook op deze website. Voorts werd verzocht de brief van de Belastingdienst af te wachten. Bij volgende aangiften dienen de bovengenoemde uitkeringen niet meer te worden opgegeven en dus geheel buiten beschouwing te blijven.

In het kort:
De hieronder genoemde uitkeringen zijn met terugwerkende kracht vanaf 2016 fiscaal vrijgesteld voor de ontvangers van de uitkering en behoeven niet meer in de aangifte te worden vermeld:

  • Uitkeringen op grond van de ‘Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto‘ (getto-uitkeringen) en
  • Uitkeringen op grond van het ‘Bundesentschädigungsgesetz’ (BEG-uitkeringen)

Indien u een van deze uitkeringen ontvangt, wordt geadviseerd om de brief van de Belastingdienst af te wachten voordat u om teruggave of verrekening verzoekt bij de Belastingdienst.
Verheugend nieuws: Uitkeringen voor gettowerk vanaf 2016 heffingsvrij
19-05-2018 door Redactie

Overheid nu toch solidair met holocaustoverlevenden
Gisterenmiddag 18 mei werd een delegatie van het VBV-bestuur bestaande uit Flory Neter (voorzitter), Eddy Neter (redacteur website) en Henry Neeter (bestuurslid/redacteur INFO) samen met Ronald Vecht en Inge Prenzlau ontvangen bij de Staatssecretaris Menno Snel.
Na jaren van strijd over de fiscalisering van getto-uitkeringen werd ons medegedeeld dat het Ministerie van Financiën en VWS samen een oplossing vonden waarbij de overheid de kosten voor haar rekening neemt.
Staatssecretais Snel en zijn team kregen het uiteindelijk voor elkaar: volledige fiscale vrijdom van alle getto-uitkeringen met terugwerkende kracht vanaf 2016.

Vrijdag 18 mei 2018 werd dan ook een gedenkwaardige dag. Ronald Vecht en het VBV-bestuur, tevens de initiatiefnemers van de petitie met acties naar parlement en regering, vernamen dit besluit als eersten uit de mond van de staatssecretaris tijdens de ontvangst op het ministerie. De Tweede Kamer werd direct daarna per brief geïnformeerd.

Voorzitter Flory Neter met haar VBV-bestuur was al twee jaren bezig om een regeling tot stand te krijgen toen vorig jaar Ronald Vecht te hulp kwam en het proces in een stroomversnelling bracht.
Het was zijn moeder, mevrouw Prenzlau, die eveneens werd geconfronteerd met de weinig elegante wijze waarop haar inmiddels verkregen getto-uitkering dreigde te worden afgeroomd door de Nederlandse fiscus onder het motto 'regels zijn regels'
Gezamenlijk werd begin 2018 (zie ook archiefstukken hiernaast) een petitie opgestart ondersteund door een brief van het Simon Wiesenthal Centre aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ruim 6000 sympathisanten uit vrijwel alle delen van de wereld ondertekenden deze petitie.

Tijdens de bijeenkomst bleek echter hoezeer Staatssecretaris Snel en zijn ambtenaren begaan waren met de doelgroep van amper 150 oude tot zeer oude mensen. Snel toonde zich dan ook zeer verheugd over de gevonden weg welke, zoals hij vertelde, voor het ministerie een moeizaam fiscaal-juridisch traject was gebleken dat wel nog wettelijk moet worden vastgelegd en waarbij iedere precedentwerking volledig moet worden uitgesloten.

De regeling houdt in dat getto-uitkeringen niet meer behoeven te worden opgegeven bij de belastingaangifte. De terugwerkende kracht vanaf 2016 zal mogelijk iets meer werk veroorzaken als de aangifte is ingediend en aanslagen zijn betaald. Zie voor details van het besluit de link: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/05/18/oplossing-voor-ontvangers-getto-uitkering


Flory Neter bracht ook de NGJ-uitkering onder de aandacht. Deze eveneens Duitse uitkering, waarvoor hoogstens vijftien mensen in Nederland in aanmerking komen, is vrijwel gelijk aan de Artikel-2-uitkering van de Claims Conference. Ook hierover zal men in Duitsland gegevens opvragen om een gefundeerd besluit te kunnen nemen.
Bij het feestelijk getinte afscheid werd dank overgebracht aan staatssecretaris en zijn team. Het komt vermoedelijk maar zelden voor dat alle partijen zich zo gelukkig en tevreden voelen bij een fiscaal besluit van het Ministerie van Financiën.
Namens het VBV-bestuur kan worden gezegd dat er met respect en grote vreugde wordt gekeken naar deze elegante en betekenisvolle oplossing.


Belasting op getto-vergoedingen: oplossing mogelijk nabij
05-04-2018 door Redactie

Doorbraak defiscalisering getto-vergoedingen

Het VBV, Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers heeft op 4 april met vreugde de brief van staatssecretaris Snel gelezen. Snel belooft alsnog een oplossing om getto-vergoedingen buiten het belastingsysteem te houden. “Deze kwestie verdient een oplossing en heeft mijn volle aandacht”, zo zegt Snel. Later dit voorjaar wordt de Tweede Kamer daar nog nader over geïnformeerd.

Samen met Ronald Vecht zal de nu nog onbekende oplossing kritisch worden beoordeeld. Met name ook de kwestie van terugwerkende kracht van deze regeling zal royaal moeten zijn.

De petitie loopt nog steeds goed <> tot 22 mei kan nog worden getekend. Zie daarvoor deze link:
https://petities.nl/petitions/tegen-fiscale-vervolging-van-150-holocaust-overlevenden-uit-tweede-wereldoorlog/signatures?locale=nl

Tekenen is nog steeds belangrijk zolang de oplossing, waar Snel nu aan werkt, onbekend is en zolang wij niet weten of daarmee kan worden ingestemd.

VBV-Bestuur en Ronald Vecht.
Kort nieuws: Ledenvergadering VBV - WOB-procedure 22-maart - Over de Petitie
18-02-2018 door Redactie

Zondag 18 maart 2018 >> Algemene Ledenvergadering VBV 


De algemene leden-/donateursvergadering van het VBV wordt zoals sinds jaren gebruikelijk gehouden in een van de zalen van Casa 400.
Het adres is Eerste Ringdijkstraat 4, 1097 BC Amsterdam. Zaal open 9.00 uur , aanvang huishoudelijk deel van deze vergadering om 10.45 uur.

Helaas heeft een aanval van griep ook de redactie van de INFO geveld. Als gevolg daarvan kan de gedrukte versie van BV-Nieuws met de agenda van deze vergadering enige dagen later dan gebruikelijk in uw brievenbus vallen. Daarvoor onze welgemeende excuses. 

Belangrijke WOB-procedure inzake Getto-vergoedingen
Aanstaande donderdag de 22ste februari dient bij de Raad van State in Den Haag de zaak die VBV-lid mevrouw Prenzlau heeft aangespannen tegen de overheid. In het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) wil zij inzage krijgen in het advies van de Landsadvocaat welk advies destijds aan de minister is gegeven inzake de Artikel-2 uitkeringen van de Claims Conference. Vanuit het ministerie wordt vooralsnog openbaarheid geweigerd omdat het advies van de Landsadvocaat persoonlijke beleidsadviezen zou bevatten en alleen zijn bedoeld voor intern beraad.

Uiteraard steunt het VBV mevrouw Prenzlau in deze kwestie en heeft verzocht om zich  te voegen bij dit beroep op de WOB. Dit verzoek werd echter afgewezen omdat het VBV geen direct belang zou hebben bij inzage van deze stukken.
Het spreekt voor zich dat het VBV-bestuur vertegenwoordigd is bij deze zitting op donderdag 22ste februari en zelf aanwezig zal zijn tijdens deze zitting.
Bijzonder is dat deze zitting staat vermeld op de persagenda van de Raad van State en mocht u komende donderdag in Den Haag zijn en gelegenheid hebben om 10.00 aanwezig te zijn zal dat erg op prijs worden gesteld.
Het betreft Zaaknummer 201705532/1. Voor nadere details en informatie klik op link hier>>>  https://www.raadvanstate.nl/agenda/persagenda.html?date=2018-02-22&year=2018&month=02 

Petitie ,  Petitie, Petitie

Op het moment dat dit werd geschreven, stond de teller op 2476. Bij lange na niet genoeg.
Wij doen daarom nog een keer een beroep op u om te tekenen en er ook bij uw familie, vrienden en kennissen er op aan te dringen om toch vooral te stemmen.
Het kan niet zo zijn dat de Nederlandse overheid een graantje meepikt van schadevergoedingen voor gedane  kinderarbeid tijdens het verblijf in een Nazi-getto.

Ga naar >> https://petities.nl/petitions/tegen-fiscale-vervolging-van-150-holocaust-overlevenden-uit-tweede-wereldoorlog?locale=nl

 
Petitie, petitie, petitie, STEM! -- WOB-procedure bij Raad van State
04-02-2018 door Redactie

Nog niet gestemd tegen fiscaliseren van getto-uitkeringen? Doe het nu!!
Iedere stem telt.

De petitie welke een week terug werd opgestart nadert nu een stand van 1000 ondertekenaars.
Onderteken deze petitie en overtuig 
met uw stem dat de Nederlandse regering moet stoppen met deze vorm van fiscale vervolging van slechts een handevol holocaustoverlevenden.

Iedere stem telt, heeft u nog niet getekend? Doe het dan nu en klik met de linkermuisknop op onderstaande link

https://petities.nl/petitions/tegen-fiscale-vervolging-van-150-holocaust-overlevenden-uit-tweede-wereldoorlog?locale=nl

WOB of flop?
Voor de derde keer vraagt de Tweede Kamer aan de regering naar de tekst van het advies van de Landsadvocaat. Het betreft het advies dat in 2014 is opgesteld en betreft de defiscalisering van de uitkeringen van het Artikel 2-fonds door de Claims Conference.

Ondanks het in de grondwet verankerde recht op informatie van de Tweede Kamer heeft de regering dit verzoek tot openbaarmaking tot nu toe steeds geweigerd. In de afwijzing van de defiscalisering van de getto-vergoeding doet de regering echter wel een beroep op dit advies, maar weigert om dit openbaar te maken. Over deze kwestie loopt nu ook een zaak bij de Raad van State. Deze dient op 22 februari aanstaande om 10.00 uur in Den Haag. Iedereen is uiteraard welkom.
Teken de petitie tegen belasting op getto-vergoedingen!!
29-01-2018 door Redactie

Petitie tegen immorele belastingheffing over getto-vergoedingen, klik op de link hieronder

>>> https://petities.nl/petitions/tegen-fiscale-vervolging-van-150-holocaust-overlevenden-uit-tweede-wereldoorlog?locale=nl <<<

Ons dringend verzoek: stuur deze petitie zo veel mogelijk door aan een ieder die solidair is met onze strijd tegen dit onrecht.

In het kader van de gesprekken binnen de Vaste Commissie van Financiën en de Overheid over de fiscaliteit van de Gettobetalingen hebben wij een petitie opgesteld om nogmaals ons standpunt kracht bij te zetten. Daar hebben wij dringend uw hulp bij nodig. Wij vinden belastingheffing over deze gettovergoedingen immoreel en onnodig!

>>>Teken daarom via de link hieronder en ondersteun deze actie. Uw hulp is hierbij dringend nodig.

 >>> https://petities.nl/petitions/tegen-fiscale-vervolging-van-150-holocaust-overlevenden-uit-tweede-wereldoorlog?locale=nl  <<<

Wat passeerde en bleek
In eerste instantie werd de Kamercommissie Financiën door de regering er nog van overtuigd dat de handelwijze van het Ministerie van Financiën correct en juist zou zijn onderbouwd ook al ontbrak nog steeds het in dit kader belangrijke en enkele jaren eerder uitgebrachte advies van de landsadvocaat.

Terechte twijfel ontstond echter naderhand bij enige Tweede Kamerleden; reden om alsnog de tekst van het advies van de Landsadvocaat op te vragen. Minister, staatssecretaris en ambtenarenapparaat blijken nu de hakken in het zand te hebben en weigeren vooralsnog om de tekst van dit advies van de landsadvocaat vrij te geven. Reden weer voor enige achterdocht en zeker voor vraagtekens.
Bovenstaande gang van zaken was reden voor prof. dr. Peter Essers om zich in het artikel "Amoreel of immoreel" (zie ook bericht 15-01-2018) onder meer te verbazen over het feitelijk buitenspel zetten van de Kamercommissie en daarmee ook de hele Tweede Kamer. Essers plaatst de nodige kanttekeningen bij de gang van zaken, bij de besluitvorming en bij de onderbouwing daarvan.
Voor uitgebreidere informatie zie ook onze vorige berichten op deze website van 15-01-2018 en 17-01-2018 over deze kwestie.
Zie daartoe kolom rechts >>> Actueel Nieuws.
Gettovergoedingen: actie 50PLUS in Tweede Kamer
17-01-2018 door Redactie

50PLUS activeert Vaste Commissie Financiën

Martin van Rooijen, lid Tweede Kamer 50PLUS, heeft de Vaste Commissie Financiën verzocht om een agendapunt toe te voegen aan de eerstvolgende procedurevergadering. Het betreft een verzoek tot het openbaar maken van het advies van de Landsadvocaat inzake de vrijstellingen voor de Artikel-2-fondsuitkeringen. De heer van Rooijen is van mening dat dit advies van essentieel belang is voor de kamer om te voldoen aan haar grondwettelijke plicht om de regering te controleren. Zie ook de recente column van hoogleraar belastingrecht prof. dr. Peter Essers in het weekblad Fiscaal Recht dat eerder op deze site werd gepubliceerd. Ook hij wees op een omissie in deze kwestie.
Deze bijdrage met de tittel 'Amoreel of immoreel?' wordt nogmaals hieronder toegevoegd als bijlage.

Het verzoek van Van Rooijen is inmiddels gehonoreerd en zal worden behandeld in de vergadering van 25 januari a.s.

  Amoreel of immoreel? door prof. Dr. P. H. J. Essers


Groot verzet tegen Nederlandse fiscalisering van Duitse Getto-vergoedingen
15-01-2018 door Redactie

Organisaties en media in opstand tegen Nederlandse fiscalisering van Duitse Getto-vergoedingen

Het laatste kwartaal van 2017 stond het Gettopensioen en de houding van de Nederlandse overheid weer prominent op onze agenda. Uiteraard betreft het ons veelvuldig verzoek tot defiscalisering van deze in basis als smartengeld bedoelde uitkering.
Alhoewel zeer content met de solidaire houding van de bij deze zaak betrokken leden van de Tweede Kamer, hebben al onze acties tot nu toe geen vruchten afgeworpen. Ook werd de aanvraag van het VBV afgewezen om inzage te krijgen in het advies van de Landsadvocaat inzake het fiscale besluit inzake Artikel-2-uitkeringen. Het betrof een aanvraag in het kader van de WOB (wet  openbaarheid bestuur). Voor het VBV van belang omdat Artikel-2-uitkeringen sinds 2016 niet meer worden gefiscaliseerd. Die afwijzing en ook de starre houding van bewindslieden zijn zeer teleurstellend. Men houdt nog steeds vast aan een immorele stellingname en dat is niet alleen de visie van het VBV. Zie onder meer de publicatie Wiesenthal Centre to Dutch Interior Minister: “Stop Fiscal Persecution of 86 Year Old Holocaust Survivor” en klik op de link hieronder voor de complete tekst:

http://www.wiesenthal.com/site/apps/nlnet/content.aspx?c=lsKWLbPJLnF&b=8776547&ct=15009029¬oc=1

Dit artikel van het Wiesenthal Centre van 8-1-2018 laat van de moraliteit in deze kwestie geen spaan heel.

Het 'Weekblad voor Financieel Recht' publiceerde op 4 januari jl. het artikel "Amoreel of immoreel" van de hand van prof. Peter Essers. Ook daarin wordt, gebaseerd op duidelijke rechtsgronden, de stellingname van de overheid tot pulp vermalen.
Om dit artikel te lezen: klik helemaal onder op de bijlage >>>"Amoreel of immoreel?"<<

Recent plaatste het Financieel Dagblad een artikel van de hand van Laurens Berentsen over mevrouw Prenzlau, waarin beeldend wordt beschreven hoe de situatie was in Amsterdam en hoe pijnlijk de houding van de overheid van nu is:

‘Als we in Hitler-Duitsland waren gebleven, had ik nu geen belasting hoeven te betalen’
De Joodse Inge Prenzlau (86) ligt overhoop met de fiscus. Ze moet belasting betalen over ‘pensioen’ dat ze tijdens de Bezetting zou hebben opgebouwd.
In de Tweede Wereldoorlog liep de 11-jarige Inge Prenzlau dagelijks van Amstelveen naar de Jordaan in Amsterdam, om in de fabriek van haar vader en diens compagnon pillen te draaien. 'Dat gebeurde toen nog handmatig', zegt de nu 86-jarige vrouw. Met haar rechterhand maakt ze een draaiende beweging boven het tafelblad. 'Daarna de pillen in een buisje stoppen. Soms vulde ik flesjes hoestdrank. Dat gaf wat afwisseling.'
Inge Prenzlau met haar ouders in 1939 in Amstelveen.
Kurt Prenzlau mocht als Joodse man in het voorjaar van 1942 niet meer met de tram reizen. Zijn zwakke gezondheid liet het niet toe dat hij vanuit Amstelveen naar zijn bedrijf aan de Amsterdamse Brouwersgracht liep. Dochter Inge ging meehelpen in de fabriek om aan de medewerkers te laten zien dat de familie, die in 1937 uit Berlijn was gevlucht voor de nazi's, nog steeds verbonden was aan de onderneming met de naam Pharmaceutische Industrie Amsterdam, oftewel PhIA.

Gettovergoeding
Sinds het najaar van 1941 ging Inge Prenzlau niet meer naar school. 'Ik zat in de vierde klas van een algemene school toen ze zeiden: Joodse kinderen moeten weg', vertelt ze in haar flat in Amsterdam-Zuid nadat ze koffie en schaaltjes met koekjes en chocolaatjes heeft geserveerd. Aan het 'Joodse klasje', met kinderen van 6 tot 12, werd zo nu en dan onderwijs gegeven. Dan ging ze een dag niet naar de fabriek.
Mevrouw Prenzlau wordt de laatste jaren vaker aan deze 'rottijd' herinnerd dan haar lief is. Ze ligt overhoop met de Belastingdienst. Sinds 2014 ontvangt ze een uitkering van de Duitse overheid wegens het werk dat zij noodgedwongen verrichtte in het bedrijf van haar vader. Op grond van het Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschaftigungen in einem Ghetto (ZRBG), kortheidshalve aangeduid als de gettovergoeding, krijgt ze maandelijks €130 uitgekeerd. De Nederlandse fiscus wil dat zij daar belasting over betaalt.

Zo bekrompen
Het gezin-Prenzlau dook in 1943 onder. Vader Prenzlau had ternauwernood de Grüne Polizei en de Nederlandse agenten die belast waren met de jacht op Joden, kunnen afwimpelen toen die op de stoep stonden. Inge werd in de onderduik gescheiden van haar ouders. Haar vader overleed vier weken voor de bevrijding, omdat hij niet aan de medicijnen kon komen die hij nodig had voor zijn ziekte.
‘Het doet pijn en maakt me verdrietig dat ik 72 jaar na de oorlog hier nog mee bezig moet zijn', zegt ze. 'Zo zit ik nog steeds met die oorlog, moet ik terugdenken aan hoe ik uit pure ellende van Amstelveen naar de Jordaan liep.' Maar ze is strijdbaar: 'We geven niet snel op. Ik vind het zo onbegrijpelijk, zo bekrompen', zegt ze over het geschil met de fiscus. 'In de oorlog zijn we volkomen in de steek gelaten. Laat de regering dan nu niet kinderachtig doen. Als het nou om veel geld ging, maar het is een bedrag van niets. Wel €1,4 mrd aan het buitenland schenken, maar voor die paar Joodse mensen die deze vergoeding nog krijgen is geen geld.’

Honderdvijftig overlevenden
Volgens de Belastingdienst is de gettovergoeding een pensioenuitkering die meetelt voor de inkomstenbelasting en waarover premies moeten worden betaald. Bovendien telt de uitkering mee bij het vaststellen van inkomensafhankelijke aftrekposten en toeslagen. 'Ze zijn gek', zegt mevrouw Prenzlau. 'Ik werkte als 11-jarige. Ik heb daar geen geld voor gekregen.'
‘Ik wist niet eens wat pensioen was, laat staan dat ik het opbouwde’
Duitsland heeft om technische redenen een pensioen gemaakt van de gettovergoeding, vult zoon en jurist Ronald Vecht aan. Hij heeft zich vastgebeten in het onrecht dat zijn moeder en nog ongeveer honderdvijftig andere overlevenden van de Jodenvervolging in zijn ogen wordt aangedaan. Zijn dossier beslaat inmiddels meerdere ringbanden.

Hardheidsclausule
Conform het Nederlands-Duitse belastingverdrag is Duitsland de eerstaangewezene om belasting te heffen over de getto-uitkering. Maar Duitsland beschouwt de vergoeding als een verzoeningsgebaar, aldus Vecht, en heeft die wegens haar immateriële karakter vrijgesteld van belasting. 'Als we in Duitsland bij Hitler waren gebleven, wat we gelukkig niet hebben gedaan, had ik nu geen belasting hoeven te betalen', merkt zijn moeder ironisch op.
Zij deed in eerste instantie een beroep op de zogeheten hardheidsclausule om belastingvrijstelling te krijgen. Toenmalig staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes wees dat af, met als argument dat dit tot een precedent zou leiden waarop ook andere belastingplichtigen zich zouden kunnen beroepen. Bij de belastingrechter in Haarlem loopt een rechtszaak tegen de belastingaanslag waarin de gettovergoeding is meegenomen.

Juridisch succes
Deze zomer boekte mevrouw Prenzlau een juridische overwinning, een bescheiden succes in haar zaak, maar wel één met een bredere strekking. Ze vroeg Wiebes in overleg te treden met diens Duitse collega over de ongelijke fiscale behandeling van de gettovergoeding in Duitsland en Nederland, omdat die in strijd zou zijn met de non-discriminatiebepaling in het belastingverdrag tussen beide landen. Het verdrag voorziet in een overlegprocedure.
De staatssecretaris wees het verzoek af in een beslissing die volgens hem niet kon worden aangevochten bij de rechter. De rechtbank Amsterdam floot Wiebes terug. De meervoudige bestuurskamer oordeelde dat de staatssecretaris bij overleg dat in een belastingverdrag staat een besluit moet nemen dat bij de rechter kan worden aangevochten.

Opnieuw afgewezen
Financiën heeft geen hoger beroep aangetekend tegen deze uitspraak. Hierdoor kunnen andere belastingplichtigen in vergelijkbare situaties naar deze jurisprudentie verwijzen als zij een beslissing van het ministerie willen aanvechten.
Over het verzoek voor overleg met Duitsland heeft de huidige staatssecretaris, Menno Snel, een nieuwe beslissing genomen. Het is opnieuw afgewezen, maar deze keer met een motivering. Prenzlau is bij de bestuursrechter in beroep gegaan tegen de afwijzing.
Ondertussen schreef zij een brief aan Wiebes (VVD) en na de wisseling van de wacht op Financiën aan Snel (D66). Ze wilde haar standpunt toelichten in een persoonlijk gesprek. Er kwam geen reactie van het ministerie. 'Gewoon onbehoorlijk', vindt ze. 'Zeg dan dat je me niet wilt spreken.'

Overleg met staatssecretaris
Dit najaar leek er plotseling een eind te kunnen komen aan het juridische gevecht. 50Plus, ChristenUnie en PVV brachten de belasting op de gettovergoeding ter sprake in het overleg met Snel over de fiscale plannen voor 2018. 50Plus-Kamerlid en fiscalist Martin van Rooijen had een amendement in zijn achterzak toen hij vroeg om belastingvrijstelling.

Belastingvrijstelling volgens staatssecretaris 'principieel onjuist'
Martin van Rooijen kaartte de fiscale behandeling van de getto-uitkering aan in de Tweede Kamer. Maar de parlementariër van 50Plus heeft zich laten overtuigen dat vrijstelling van belasting voor wat ook wel de kinderarbeidregeling wordt genoemd, niet mogelijk is.
Voor vrijstelling zou een uitzondering op de regels moeten worden gemaakt, waardoor een precedent ontstaat dat de schatkist veel geld kan gaan kosten, kreeg Van Rooijen te horen in een besloten technische uitleg door ambtenaren van Financiën. 'Ik ben ervan overtuigd geraakt dat een uitzondering helaas niet kan', zegt het Kamerlid in een telefonische toelichting.
Staatssecretaris Menno Snel van Financiën waarschuwde de Kamer in een brief voor precedentwerking voor 'vele andere uitkeringen die hun oorzaak vinden in de gevolgen van bijvoorbeeld oorlog, rampen, terreur, gijzeling of mishandeling'. In dezelfde brief noemde Snel het niet meetellen van zulke draagkrachtverhogende uitkeringen in de belastingheffing 'principieel onjuist'.
Kamerleden zeiden met 'schroom' over het onderwerp te praten. De staatssecretaris nam de woorden 'sympathie' en 'gevoel' in de mond. Hij gaf grif toe dat zijn afwijzende standpunt 'een beetje hardvochtig of weinig empathisch' overkomt. Maar na een besloten technische uitleg door ambtenaren van Financiën deelden de Kamerleden de opvatting van Snel dat belastingvrijstelling niet mogelijk is (zie inzet).

Opmerkelijke samenloop
De enkele Nederlandse Joden die de concentratiekampen overleefden of ondergedoken hadden gezeten, viel na de oorlog een onverschillige en soms ronduit vijandige bejegening van hun landgenoten ten deel. Inge Prenzlau merkte er weinig van. 'Mijn moeder heeft alles opgevangen, ook voor mij. Zij was een flinke vrouw', zegt ze.
De enige wanklank die zij zich herinnert, is het tevergeefse beroep dat haar moeder op het Rode Kruis deed om een oom gerepatrieerd te krijgen. Prenzlau: 'De behandeling in de Tweede Kamer van ons verzoek om belastingvrijstelling, viel samen met het nieuws dat het Rode Kruis excuses maakt voor zijn opstelling ten opzichte van de Joden in de Tweede Wereldoorlog.' Een opmerkelijke samenloop, noemt ze het.

Compensatie uit Artikel 2-Fonds wél vrijgesteld van belasting
In 2015 was in het Belastingplan 2016 een wetsvoorstel opgenomen om uitkeringen aan Joden die waren opgesloten in concentratiekampen, gevangen hadden gezeten of in getto's of waren ondergedoken, vrij te stellen van belasting. Het ging om uitkeringen uit het zogeheten Artikel 2-Fonds.
In de memorie van toelichting liet toenmalig staatssecretaris Eric Wiebes zich van zijn empathische kant zien: ‘Zowel binnen het kabinet als in de Tweede Kamer leeft de opvatting dat een tegemoetkoming aan de mensen met een uitkering uit het Artikel 2-Fonds te billijken zou zijn, nu deze groep oorlogsslachtoffers lang heeft moeten wachten op de uitkering, en uiteindelijk het gevoel heeft dat die via allerlei wegen weer wordt 'afgenomen'.'
Blijkbaar was Wiebes even vergeten dat de Tweede Kamer hemel en aarde had moeten bewegen om het kabinet zo ver te krijgen dat Joodse vervolgingsslachtoffers die 45 jaar na dato, na de eenwording van West en Oost, een uitkering uit Duitsland ontvingen daarvoor werden vrijgesteld van belasting. Het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers, dat zich had ingezet voor de-fiscalisering van de uitkeringen, maakt zich er nu sterk voor hetzelfde te doen met de Duitse ZRBG-uitkeringen.
Nog een citaat van Wiebes uit 2015: 'Gelet op de bijzondere positie die deze groep inneemt in onze samenleving en gelet op het leed waarmee deze uitkeringen samenhangen, zou onrust rondom deze uitkeringen voorkomen moeten worden.' Amoreel of immoreel? door prof. Dr. P. H. J. Essers


Fiscus en uitkeringen voor gettowerk
31-10-2017 door Redactie

Nieuwe acties voor vrijstelling belasting op Duits smartengeld 

Direct met de start van het nieuwe kabinet heeft het VBV-bestuur de draad inzake fiscalisering van gettopensioenen weer opgepakt. Allereerst werd een persbericht verzonden en gelijkerijd werd de vaste Kamercommissie van Financiën van informatie voorzien. Partij 50PLUS en ChristenUnie hebben inmiddels kamervragen gesteld over dit onderwerp. Vooralsnog waren de antwoorden gebaseerd op eerder ingenomen standpunten van de overheid.
In de bijlage (klik op pdf onderaan) vindt u het persbericht en direct hieronder de informatie zoals aan alle leden van de Tweede Kamercommissie voor Financiën werd toegezonden.

Een nieuw kabinet betekent mogelijk ook nieuwe inzichten en bereidheid om een hele kleine groep fiscaal tegemoet te komen en onredelijkheid weg te nemen.
Wij houden 'Vertrouwen in de Toekomst'.

Schellinkhout, 27-10-2017

Aan de leden van de vaste Kamercommissie van Financiën

Ruim zeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog is de financiële nasleep van de oorlog na zoveel jaren nog steeds niet geregeld. Het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers is nu al enkele jaren met de bewindspersonen van Financiën in overleg om een einde te maken aan een fiscale ongerechtigheid. Het gaat om de belastbaarheid door Nederland van uitkeringen die de Duitse overheid in het kader van Wiedergutmachung verstrekt aan Joodse burgers die hebben geleden onder de misdaden in de Tweede Wereldoorlog. Het betreft de uitkering die Duitsland verstrekt krachtens de zogenoemde Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschaftigungen in einem Getto (ZRGB). Deze wet kent een vergoeding toe voor kinderarbeid tijdens het verblijf in het getto. Pas enkele jaren komen Joodse Nederlanders voor deze uitkering ook in aanmerking. Met de wisseling van de wacht vraagt het verbond nogmaals aandacht hiervoor en verzoekt de nieuwe regering en Tweede Kamer deze onbillijkheid bij de behandeling van het belastingplan 2018 weg te nemen. Budgettair heeft dit geen gevolgen, nu het helaas nog maar een hele kleine groep vervolgden betreft. Het Verbond juicht het toe dat intussen 50Plus over deze kwestie recentelijk Kamervragen heeft gesteld. Al eerder is op instigatie van de Tweede Kamer een gelijksoortige uitkering (Artikel 2-Fonds) per 2016 vrijgesteld van belastingheffing. Het Verbond verwacht dat per gelijke datum de ZRG_-uitkering uit Duitsland alsnog wordt vrijgesteld.

Toelichting:

In tegenstelling tot de Duitse overheid, worden deze uitkeringen door de Nederlandse overheid belast. Nederland meent dat deze uitkeringen een pensioenkarakter hebben. Dit is een dubieus standpunt. Het betreft hier arbeid die destijds door de omstandigheden noodzakelijk was om de betreffende gezinnen in leven te houden onder het motto ‘alle hens aan dek’! Degenen die voor deze uitkering in aanmerking komen waren gedurende de oorlogsjaren kind. Zij verrichten het werk niet om later pensioen op te bouwen. Het is ook niet voor niets dat Duitsland deze vergoeding belastingvrij uitkeert. Nederland lijkt daarentegen een ‘graantje mee te willen pikken’ met een vergoeding die de Nederlandse overheid geen cent kost. 

De pogingen van het Verbond om deze fiscale misstand te beëindigen zijn tot nu toe helaas vergeefs. Het betreft hier echter smartengeld dat refereert aan een stuk geschiedenis waarvan de slechtheid van de mens zich in al zijn hevigheid heeft geopenbaard en waar ook de Nederlandse overheid uit die jaren onmogelijk de handen in onschuld kan wassen. Het Verbond hoopt dat de nieuwe regering het tot nu ingenomen standpunt bij de behandeling van het belastingplan2018 terugdraait en bij deze kleine groep Nederlanders de onrust door deze fiscale onheuse bejegening wegneemt. 

Voor nadere informatie/toelichting kunt u contact opnemen met de voorzitter van het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers, mevrouw Flory Neter-Polak. Persbericht van het VBV 27-10-2017


Bronbelasting, buitenland en WO-II gerelateerde uitkeringen
25-08-2017 door Redactie

Fiscus buitenland versus WUV en WUBO

Regelmatig krijgt het VBV vragen over de fiscale opstelling van andere landen met betrekking tot Nederlandse uitkeringen gerelateerd aan WO-II. Uitkeringen dus in het kader van Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen in de wandeling genoemd VenO. De vraag heel kort door de bocht geformuleerd: “Is mijn WUV-of WUBO-uitkering nu wel of niet belastingvrij als ik elders mijn domicilie kies?”
Er wordt wel erg veel over dit onderwerp gekletst; veel is niet juist en soms zelfs helemaal niet waar. Om teleurstellingen te voorkomen raadt het VBV aan om vóór emigratie zich altijd gedegen te laten informeren. 

Enige feiten
Nederland heeft ter voorkoming van dubbele belasting, verdragen met andere landen. Deze verdragen worden weliswaar regelmatig aangepast en/of gewijzigd maar er zijn in ieder geval heldere basisregels:
Indien er geen verdrag bestaat met het land van bestemming dan heft het bronland en dat is in dit geval Nederland.
Indien er wel een verdrag bestaat dan kan dit per land verschillen en zal men dit nader moeten onderzoeken.

De praktijk
1)      U woont in een land dat een verdrag heeft met Nederland en in dat verdrag staat dat het bronland moet heffen. In dat geval worden uitkeringen WUV/WUBO in Nederland belast ook al hanteert uw woonland vrijstellingen voor dit soort aan WO-II gerelateerde uitkeringen.
2)      U woont in een land dat een verdrag heeft met Nederland en in dat verdrag staat dat het woonland moet heffen. In dat geval worden dus uitkeringen WUV/WUBO in uw woonland belast. Alleen indien dit woonland vrijstellingen hanteert voor dit soort aan WO-II gerelateerde uitkeringen dan zult u de uitkeringen zonder inhoudingen ontvangen; u betaalt dus verder geen belasting hierover.
Het meest sprekende voorbeeld is Israël. Het verdrag tussen Nederland en Israël vermeldt dat belasting wordt geheven in het woonland. Israël kent echter vrijstellingen voor oorlogspensioenen en hierdoor blijven onder meer WUV- en WUBO-uitkeringen onbelast. Ook de Nederlandse AOW wordt niet in Israël belast.
Echter, dat verdrag betreft uitsluitend Israëlisch grondgebied, dus niet de bezette gebieden. Formeel en fiscaalrechtelijk zou Nederland dus belasting mogen heffen aan de bron bij uitkeringsgerechtigden die op de Westbank en in Oost-Jeruzalem wonen. Daar heeft Nederland uiteindelijk van afgezien. 

Advies ten slotte
Voorkom grote teleurstellingen en onderzoek grondig alle consequenties van verandering van woonland. Laat een droom geen nachtmerrie worden en laat u deskundig voorlichten.
Indien u graag wilt duizelen dan is het aan te bevelen om de officiële tekst van het besluit van 8 oktober 1996 IFZ96/906M van het Ministerie van Financiën nog eens hierop na te slaan. Het VBV wenst u daarbij natuurlijk veel leesplezier.
Premieheffing Artikel-2-uitkeringen eindigt
09-01-2016 door Redactie VBVINFO

Artikel 2 uitkeringen volledig heffingsvrij

In het nieuwsartikel op deze website van 15 september jl. en in het VBV-Nieuws Najaar 2015 werd de verwachting uitgesproken dat Artikel-2-uitkeringen binnenkort niet alleen vrij van inkomstenbelasting maar ook vrij zouden zijn van premieheffingen volksverzekeringen. Het betreffende wetsontwerp als deel van de belastingwetgeving voor het thans lopende jaar lag klaar om door het parlement te worden aangenomen. 

VBV-lid Nico Velleman hield de beraadslagingen van het parlement nauwlettend in de gaten en deelde ons eind vorig jaar mee dat het belastingplan 2016 waaronder Wetsvoorstel 34303 (vrijstelling uitkering Art.2 fonds) op 22 december 2015 in zijn geheel was aangenomen. Publicatie daarvan volgt uiteraard in de Staatscourant.

Parlementsleden, media, fiscalisten en VBV-leden hebben samen met het VBV-bestuur jarenlang deze kwestie telkens weer aanhangig gemaakt. Het VBV-bestuur is dan ook verheugd dat er een eind komt aan een wringende situatie waarbij vele holocaustoverlevenden nauwelijks tot geen profijt hadden van deze ondersteuning die feitelijk werd gefinancierd vanuit de Duitse staatskas door de Duitse belastingbetaler.

Vragen over deze aanpassing in de belastingwet en hoe daarmee om te gaan, kunt u voorleggen aan het VBV. Stuur uw vragen aan info@vbvinfo.nl
Belasting- en premieheffing een recht maar geen plicht
21-04-2012 door Redactie VBVINFO

Joodse holocaust-overlevenden die smartengeld uit Duitsland ontvangen, moeten hierover wel sociale premies betalen; ook telt de uitkering mee bij het berekenen van de toeslagen.  Dit heeft de belastingkamer van het gerechtshof in Arnhem afgelopen dinsdag bepaald. Het Hof concludeerde dat als we het anders willen dat de belastingwetten moeten worden aangepast.
Recent ook ontving het VBV van Staatssecretaris Weekers van Financiën een antwoord op de brief van het bestuur van het VBV dd. 03-02-2012.
Deze brief is hier bijgevoegd. Zie daartoe de pdf.

Het VBV-bestuur is van mening dat waar Duitsland de betaling van Artikel 2 ziet als restitutie, de Nederlandse overheid geen schoonheidsprijs verdient als zij dit beschouwt als inkomen. Het getuigt van weinig compassie voor het  levenslot van de slachtoffers.
De staatssecretaris vergelijkt Artikel 2 met WUV en WUBO. Dat lijkt ons onjuist. WUV en WUBO zijn voortvloeisels uit het sociale stelsel. Derhalve zijn deze uitkeringen aan te merken als inkomen. Artikel 2 echter wordt periodiek uitbetaald als smartengeld en restitutie zoals dat ook staat vermeld op ieder bankafschrift.
Artikel 2 maakt dus geen deel uit van welk sociaal stelsel dan ook. Het is in het leven geroepen om  slachtoffers van het Nationaal socialisme te restitueren in de vorm van smartengeld. De overheid heeft misschien wel het recht om belasting en/of premie volksverzekeringen te heffen, maar is daartoe absoluut niet verplicht. De Staatssecretaris maakt in zijn antwoorden aan Kamer en VBV een vergelijking met slachtoffers van ander leed en ongelukken; dit is echter vervalsing van de historie. Er is geen enkele vergelijking mogelijk met de genocide op joden waar ook  Nederlandse overheidsinstanties vlijtig aan hebben meegewerkt. Zie ook de schokkende en onthullende boeken van Ad van Liempt, ‘De Oorlog en Jodenjagers’.
De belastingrechter geeft aan dat als wij het anders willen, de wet moeten worden aangepast. Gezien het feit dat het heffen van belasting en premie wel een recht maar geen plicht is, lijkt ons die aanpassing niet zo moeilijk en is wel dringend gewenst.

 Antwoord Staatssecretaris Weekers


Belasting en aftrekbare giften
25-09-2009 door E. Neter

Het VBV-bestuur is zeer verheugd dat het Ministerie van Financi
Actueel Nieuws
10-10-2019 NS en het broodje-aap-verhaal; waar of niet waar?
24-09-2019 Boekbespreking: De Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd.
23-09-2019 VBV-bestuur reageert na de bijeenkomst van de 1ste september jl.

Tags
Antisemitisme, Artikel 2 Duitsland, BAN, Belasting, Belgische fiscus, Beth Shalom, Bijeenkomst IsraŽl, Boekbespreking, Claims Conference, Column, Correspondentie, de Joint, Duitse rechtsgang, Fonds Verloren Jeugd, Frankrijk, Gemeentegiro-Erfpacht, Gettofonds, Gettopensioen, Gettowerk, Jaarvergadering, Javapost, JMW, Le-Ezrath Ha-Jeled, Maror, Nederlandse Spoorwegen, NIOD, Notulen, Oorlogsmisdaden, Oorlogswezen, Overheid, PUR, Rechtspraak, Sinti/Roma, Stolpersteine, Tweede en derde Generatie, VBV, VBV-Bestuur, Vermogensbeheer, Voormalig Nederlands-IndiŽ, Westerbork, Wie kent Wie, WO II, WUV-IsraŽl, WUV/WUBO, Zikna,

Archief
28-08-2019 Aanvullende informatie over aanvraag tegemoetkoming Nederlandse Spoorwegen
22-08-2019 Getto-uitkeringen en belastingvrijstelling
17-08-2019 Zondag 1 september 2019: VBV-bijeenkomst over NS en tegemoetkomingen
04-08-2019 NS-tegemoetkomingen, het uitkeringsreglement in het kort en aanvraagformulieren.
01-08-2019 Persbericht van de NS-Adviescommissie
18-07-2019 Zondag 1 september 2019: VBV-bijeenkomst over NS en tegemoetkomingen
03-07-2019 Reactie VBV-bestuur op het advies van Commissie aan NS
28-06-2019 NS en smartengelden
27-05-2019 Hoe de VBV-bijeenkomst van 28 april jl. door Renťe Citroen werd ervaren.
27-05-2019 Column: Westerbork als demonstratieterrein?
26-05-2019 Verslag bijeenkomst Stichting VBV op 28 april 2019 in Casa 400 te Amsterdam
26-05-2019 Commentaar inzake gerechtelijke uitspraak fiscus en getto-uitkeringen
26-05-2019 Openingsrede van Flory Neter tijdens de VBV-bijeenkomst in Casa 400 op 28 april jl.
26-05-2019 Column: "Pensioentje met suiker"
27-04-2019 NS en smartengelden
21-03-2019 NS en smartengelden
15-03-2019 Aanklacht van Jacques Barth tegen NIW verwezen naar rijk der fabelen
07-03-2019 Aankondiging jaarlijkse bijeenkomst en Verslag VBV-vergadering op 18-03-2018
02-03-2019 Publicatie Ministerie van FinanciŽn
20-02-2019 NS en smartengelden
23-12-2018 Bericht van Ministerie FinanciŽn over vrijstelling belastingen
19-12-2018 SVB mag AOW niet korten met gettopensioen.
17-12-2018 De eerste duizend dagen na de conceptie
07-12-2018 Raad van de Europese Unie over antisemitisme op 6 december 2018
06-12-2018 NS-vergoedingen voorlopig nog niet op de rails.
04-12-2018 De Snoge in Nijenhuis, column door Flory Neter
28-11-2018 Felicitaties voor Salo Muller
02-11-2018 Herberekening WUV/WUBO wegens lager percentage vermogenskorting vanaf 01-01-2018
31-10-2018 Aanvullende uren thuiszorg t.b.v. holocaustoverlevenden via JMW.
16-10-2018 Artikel-2-uitkeringen fors verhoogd in de komende drie jaren
09-10-2018 In memoriam Gerrit Goudeketting
02-10-2018 Ministerie FinanciŽn: Uitkeringen welke fiscaal vrij zijn vanaf 01-01-2016
14-08-2018 De kwestie Jacques Barth
12-06-2018 Informatie in het kader van de privacy wetgeving
19-05-2018 Verheugend nieuws: Uitkeringen voor gettowerk vanaf 2016 heffingsvrij
13-04-2018 JMW, Claims Conference en persoonsgebonden budget
13-04-2018 Aanmelding voor VBV-bijeenkomst in IsraŽl
05-04-2018 Belasting op getto-vergoedingen: oplossing mogelijk nabij
16-03-2018 Afschaffing antihardheid WUV - SVB versus wetgever
07-03-2018 Aangepaste informatie over Stolpersteine en hoe te handelen.
18-02-2018 Kort nieuws: Ledenvergadering VBV - WOB-procedure 22-maart - Over de Petitie
09-02-2018 Wie heeft recht op gettovergoedingen? Compleet schema Gettopensioen
04-02-2018 Petitie, petitie, petitie, STEM! -- WOB-procedure bij Raad van State
29-01-2018 Teken de petitie tegen belasting op getto-vergoedingen!!
17-01-2018 Gettovergoedingen: actie 50PLUS in Tweede Kamer
15-01-2018 Groot verzet tegen Nederlandse fiscalisering van Duitse Getto-vergoedingen
07-12-2017 Mogelijk moreel rechtsherstel voor Joodse eigenaren van vastgoed in Den Haag
05-12-2017 VARA-documentaire over tragedie rond Van Imhoff en zoektocht VBV
08-11-2017 VBV doet beroep op Kamercommissie FinanciŽn inzake getto-uitkeringen
31-10-2017 Fiscus en uitkeringen voor gettowerk
28-09-2017 VBV stopt samenwerking Jacques Barth
25-08-2017 Bronbelasting, buitenland en WO-II gerelateerde uitkeringen
08-07-2017 Belgische fiscus en uitkeringen Nederlandse oorlogswetten - WUV en WUBO
01-05-2017 De Tweede Generatie - Voordracht van Yaela Cohen
16-04-2017 Conceptverslag Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2017
26-02-2017 Verslag VBV-bijeenkomst in Tel Aviv op 12-02-2017
21-01-2017 Verslag Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2016
17-11-2016 Uitnodiging voor de presentatie van en paneldiscussie over het proefschrift Ghetto Workers Law van dr. A. Weber
17-11-2016 Voordracht opperrabbijn Jacobs tijdens symposium Holocaust en Geschiedenisonderwijs
17-11-2016 De Zaak Menten in drie afleveringen bij omroep MAX, verfilmd naar het boek van Hans Knoop
17-08-2016 Extra betaling Claims Conference
22-05-2016 Frits van der Starre zoekt naar familie van Anna van der Starre-Neter.
05-04-2016 Claims inzake Erfpachtboetes en Gemeentegiro Amsterdam
30-03-2016 Claims Conference en onbetaalde uitkeringen
30-03-2016 Verslag Algemene Ledenvergadering op 22-03-2015 van het VBV
01-03-2016 Aanmelding voor de Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2016
15-02-2016 ING-onderzoek inzake niet-ontvangen Artikel-2-uikeringen
08-02-2016 Verslag VBV-bijeenkomst in Israel op 07-02-2016
03-02-2016 NL-ambassade Israel corrigeert krantenbericht inzake WUV
01-02-2016 Informele bijeenkomst VBV in Tel Aviv op zondag 7 februari 2016
10-01-2016 ING-bank en problemen rond Artikel-2-uitkeringen
09-01-2016 Premieheffing Artikel-2-uitkeringen eindigt
19-11-2015 Akkoord Indisch platform en Staatssecretaris van Rijn
28-10-2015 VBV regelt uitkering voor Roma en Sinti - - - Akkoord gettostatus Asterdorp
28-10-2015 Update en rectificatie inzake uitkeringen Lost Childhood
15-09-2015 Einde onterechte premieheffing Artikel-2-fonds lijkt nabij.
07-09-2015 Amsterdam wil erfpachtboetes en Gemeentegirotegoeden terugbetalen
24-08-2015 Grote zorgen over uitkeringen uit het fonds Verloren Jeugd
24-08-2015 MinFin besluit tot onderzoek MAROR-gelden
13-06-2015 Mogelijk einde van premieheffing over Artikel-2-uitkering
06-06-2015 CliŽntenraad initieert belangrijke beleidswijziging SVB/PUR inzake osteoporose
23-03-2015 Verslag-notulen Algemene Ledenvergadering van het VBV op 23 maart 2014
09-03-2015 Algemeen aanvraagformulier t.b.v. alle uitkeringen van de Claims Conference
17-01-2015 Uitkering 'Verloren Jeugd' weer vertraagd.
27-12-2014 Fonds Verloren Jeugd en informatie over aanvragen
26-12-2014 Claims Conference start in januari 2015 met Fonds Verloren Jeugd.
14-12-2014 Informatie en criteria inzake Franse herstelbetalingen WOII
05-09-2014 Resultaat Berlijns overleg leidt tot uitkering aan Childsurvivors
12-08-2014 Overeenkomst Kantoor Mayer en Kantoor Weber inzake BADV
05-08-2014 Petitie tegen antisemitisme
28-07-2014 VBV reageert op demonstraties en antisemitisme
19-06-2014 Gezocht: Openstaande claims voormalig Nederlands-IndiŽ
13-06-2014 Claims conference: Verruiming voorwaarden Artikel-2-uitkering
10-06-2014 Dringend verzoek: Staak bellen naar advocatenkantoor in Dusseldorf
01-06-2014 Gettopensioen en samenwerking met advocatenkantoor Weber en Co
01-06-2014 Schema gettofonds: Wie is mogelijk rechthebbend?
01-06-2014 Schema gettopensioen: Wie is mogelijk rechthebbend?
23-05-2014 Verslag VBV-bijeenkomst IsraŽl op 8 mei 2014
22-05-2014 Afwijzing Ministerie Financien inzake premieheffing Artikel 2
19-02-2014 Gemeenschappelijke publicatie van JMW en VBV inzake Gettofonds
20-01-2014 Aanvraagformulier voor vervolgde Roma en Sinti door naziregime
19-01-2014 VBV overtuigt BADV inzake getto Amsterdam en Gettofonds
15-12-2013 Ontwikkelingen rond gettofonds en status getto Amsterdam
25-10-2013 Keulen en principieel standpunt VBV inzake gettofonds
21-10-2013 Artikel 2 versus 'Rietkerk-regeling'
16-10-2013 Holocaustslachtoffers dubbel beroofd
12-10-2013 Proces tegen BADV in Keulen
17-09-2013 Eerste zitting proces tegen BADV over gettofonds
30-08-2013 Bericht met verzoek aan alle abonnees
13-08-2013 Proces tegen BADV (gettofonds) opgestart
11-08-2013 Herdenkingen van capitulatie Japan op 15 augustus 1945
23-07-2013 Belangrijk bericht over Engelse bezwaarbrief en BADV.
16-07-2013 Oproep voor afgewezen aanvragers gettofonds door BADV
11-07-2013 Nieuwe informatie over BADV en afwijzingen voor Gettofonds
04-07-2013 Problemen rond aanvragen gettofonds
26-06-2013 Boekaankondiging:
07-06-2013 Claims Conference en mediaberichten
29-05-2013 Protesten NIOD lijken te werken
21-05-2013 NIOD en VBV-archief
02-05-2013 Peidooi voor gedegen onderwijs over WO II
26-04-2013 VBV heeft succes: Duitsland erkent gettostatus Amsterdam
11-04-2013 Openingsrede ledenvergadering VBV d.d. 24 maart 2013
10-04-2013 Wie kent wie? Joodse onderduikers in Kerkrade
09-04-2013 Voordracht middagprogramma VBV-Ledenvergadering-2013
09-04-2013 Bewijs van in leven zijn t.b.v. Gettofonds en -pensioen
09-04-2013 Aanpassing Wuv, Wubo en Buitengewoon pensioen
31-03-2013 Definitief verslag jaarverg. VBV 1-april-2012, PDF & platte tekst
15-03-2013 Informatie over plaatsing Stolpersteine
03-03-2013 Holocaustwetenschap en -onderzoek
16-01-2013 Open brief aan Raad van Toezicht van Beth Shalom
12-01-2013 Gettofonds: Dringend advies om bezwaarschrift in te sturen.
07-01-2013 Amsterdam had drie getto
22-11-2012 Solidariteitsbezoek Nederlandse ambassadeur in Isra
14-11-2012 Gettopensioen wordt niet gekort
22-10-2012 VBV spreekt met CC en advocaat in Frankfurt
08-10-2012 Afwijzingen gettofonds en -pensioen
15-09-2012 Van de voorzitter
22-06-2012 Herinnering aan weggevoerde Joden in Hoorn
20-06-2012 Bericht over aanvragen 'Gettofonds'
15-05-2012 Zestien Stolpersteinen op 18 juni a.s. in de stad Hoorn
21-04-2012 Belasting- en premieheffing een recht maar geen plicht
14-04-2012 Informatie over aanvragen Getto-fonds
04-04-2012 Petitie aangenomen op de Algemene ledenvergadering van het VBV
04-04-2012 Persbericht inzake Artikel 2
15-03-2012 Wezen en incorrecte afhandeling JMW
11-02-2012 VBV in actie tegen fiscalisering Artikel-2-uitkering
09-02-2012 Verslag van de bijeenkomst van VBV-leden in Isra
28-12-2011 VBV en Claims Conference te Frankfurt: Artikel 2 (nieuwe criteria en schema!!!), levensbewijs, jodenvervolging Ned. Indi
15-12-2011 Javapost
12-11-2011 Centrale Raad van Beroep, SVB/PUR, geprivatiseerde Kibbutz Tzorah
03-11-2011 Nieuwe versie regelgeving werken in getto's - deel 2
18-10-2011 Directeur Beth Shalom vertrekt
15-10-2011 Beth Shalom en kort geding
14-10-2011 Nieuws over Beth Shalom
23-09-2011 Nieuwe versie regelgeving Gettowerk
28-08-2011 Visie VBV over huidige stand van zaken Beth Shalom
24-08-2011 Brief van advocaat mr. Abeln namens het VBV aan het bestuur van Beth Shalom
18-08-2011 Beth Shalom stelt externe manager aan
11-08-2011 Vervolg van VBV versus directie Beth Shalom
10-08-2011 Persverklaring stichting BAN inzake kort geding uitspraak ADO Den Haag
02-08-2011 Persbericht: Indische geschiedenis kamp Westerbork krijgt actueel tintje
31-07-2011 Stichting Zikna, pastorale hulp aan holocaustoverlevenden
29-07-2011 Persbericht: VBV eist vertrek directie en bestuur Beth Shalom
21-07-2011 Stichting Heart - Roerende en onroerende goederen wellicht te claimen.
20-07-2011 Persbericht, Stichting BAN, Kort Geding tegen ADO
24-06-2011 Gewijzigde statuten van het VBV
05-05-2011 Korte samenvatting voordracht van Hans Knoop
03-05-2011 Verslag van de Jaarvergadering 20 maart 2011
02-05-2011 Openingsrede jaarvergadering maart 2011
18-03-2011 Statutenwijziging
17-03-2011 Verzoek van de Jewish Joint Distribution Organisation
21-02-2011 Verslag van de jaarvergadering van maart 2010
28-12-2010 VBV en de contacten met Claims Conference (CC)
20-12-2010 Laatste nieuws oorlogswezen versus JMW en de visie van VBV
14-10-2010 Erfgoed van de Oorlog
01-10-2010 Jaarvergadering 2011 Zondag 20 maart
16-06-2010 VBV verwerpt bod Joods Maatschappelijk Werk (JMW) voor compensatie oorlogsweeskinderen
27-04-2010 Artikel 2 en achtergronden voor limiet van 18 maanden onderduik
20-04-2010 Verslag Claims Conferentie Frankfurt
18-03-2010 Claims Conferentie Frankfurt overlegt met VBV
25-09-2009 Belasting en aftrekbare giften
11-08-2009 Protestbrief via ambassadeur aan Israelische overhei
17-05-2009 Kind van de rekening, samenvattend verslag
12-05-2009 Verslag bezoek Claims Conference New York
11-05-2009 Alternatieve Jaarvergadering van het VBV te Tel Aviv
22-04-2009 Officieel standpunt van de Duitse overheid inzake Artikel 2
21-04-2009 Notulen van de Jaarvergadering van 22 maart 2009
18-03-2009 Kennismaking met de heer Stoov
28-12-2008 Financien
09-12-2008 Resultaten van het wetenschappelijk onderzoek naar het vermogensbeheer van de joodse oorlogswezen beschikbaar
27-11-2008 Overgang PUR naar SVB en de Wet Beperking Export Uitkeringen
14-11-2008 Overgang PUR-SVB
27-10-2008 Overgang PUR/SVB
14-08-2008 Overzicht bepalingen inzake Artikel-2-fonds
27-06-2008 Aanvullende informatie van Claims Conference Art.-2-fonds
19-06-2008 Duits Bondsdaglid verduidelijkt criteria Artikel-2-fonds
17-06-2008 Verwarring door berichtgeving over nieuwe criteria van de Claims Conference
12-06-2008 Verbeteringen Artikel 2
29-03-2008 Correspondentie Artikel 2 Duitsland
16-03-2008 Notulen Jaarvergadering 16 maart 2008

naar boven  |  copyright verbond belangenbehartiging voor vervolgingsslachtoffers  |  design en realisatie: 2BeeWeb