home  |  nieuws  |  wie we zijn  |  wat we doen  |  magazine  |  links  |  contact  |  aanmelden  
Open brief aan Raad van Toezicht van Beth Shalom
16-01-2013 door Flory Neter

Open brief aan Beth Shalom

Een ‘open’ gesprek met de voorzitter van de Raad van Toezicht, mevrouw Ella Wijnschenk; toen in oktober 2012.
Nu zichtbaar, de bedroevende gevolgen van stuurloosheid. Naderend onheil voor Beth Shalom, een debacle voor de ouderenzorg.
Een 'open' brief over ontbrekende transparantie en openheid maar ook over grote bezorgdheid voor het lot van onze ouderen. Deze kwetsbare groep is ook doelgroep van het VBV.

Schellinkhout, 14-01-2013

Open brief aan Ella Wijnschenk-Oestermans,

Beste Ella,

Enige maanden geleden spraken wij elkaar uitvoerig. Ik had om dit gesprek gevraagd omdat ik van jou als voorzitter van de Raad van Toezicht van Beth Shalom (RvT) persoonlijk openheid wilde krijgen over de gang van zaken bij Beth Shalom. Dat gesprek vond plaats in een uiterst vriendelijke atmosfeer. Achteraf blijkt dat jij niet veel meer losliet dan noodzakelijk is om de spreekwoordelijk ‘dalles’ te dekken.

Als voorzitter van het VBV en bepaald niet onbekend op het gebied van het besturen van maatschappelijk getinte organisaties laat je mij geen andere keus dan te concluderen dat de RvT van Beth Shalom als bestuurlijke organisatie heeft gefaald. Jammer, omdat ik van mening ben dat jij persoonlijk zoveel beter zou kunnen presteren.

Zo’n maand geleden hoorde ik vanuit het joods bestuurlijke circuit dat gedurende het traject vanaf het ontslag van Bloemendal de mening van het VBV aan de juiste kant van de opinievorming zat.

Wij zijn ons bewust van de akelige twittercampagnes opgezet door de paranimfen van Bloemendal. Dit heeft ons echter niet weerhouden ons standpunt publiekelijk duidelijk te maken.

Tijdens onze ontmoeting vroeg ik je naar het waarheidsgehalte over het astronomische bedrag dat Bloemendal als afscheidscadeautje mocht toucheren. Jij vertelde toen dat dit conform het contract was dat was afgesloten bij het aantreden van Bloemendal en dat er aan dat contract niet was te tornen.

Ik vroeg nog of jij de gouden handdruk van 800.000 euro kon bevestigen. Jij deed dit niet maar wel gaf je toe dat het om een heel erg hoog bedrag ging. Kennelijk was dan ook contractueel vastgelegd dat wanbeleid en wanprestatie waren toegestaan!

Afgelopen week werd ik gebeld door het NIW. Het VBV-standpunt werd nog eens duidelijk gemaakt. Dat standpunt is ook jou bekend. Wij zijn van mening dat de zorg voor onze ouderen een precaire zaak is waarvoor wij
grote verantwoordelijkheid dragen. Onze ouderen hebben in de naoorlogse jaren er mede toe bij gedragen dat wij allen zijn geworden tot wat we zijn. Op die ouderen kunnen wij trots zijn en voor die ouderen hebben wij een
verantwoordelijkheid. Die generatie heeft op de puinhopen van de oorlog, nadat zij voor zichzelf de poorten van de hel hadden gesloten, ons grootgebracht.

Ik wil niet moraliseren en dat doe ik niet als ik stel dat er te veel zaken uit
onkunde, onwil en schraperigheid er toe hebben bijgedragen dat Beth Shalom gewoon failliet is.

Ik vroeg je of de leden van de RvT wel eens op de werkvloer kwamen. Dat was niet het geval want zo vertelde je, dat was hun taak niet.

Ik herinner mij je gevraagd te hebben hoe je dan weet wat er op de werkvloer gebeurt. Je zei mij over genoeg informatiekanalen te beschikken. Vanuit menselijk oogpunt totaal onvoldoende als je je bewust bent van de geestelijke broosheid van onze ouderen.

Ook tijdens het gesprek dat wij hadden op het kantoor van Beth Shalom werd er gegoocheld met feiten. Er werd ons verteld door iemand uit het bestuur hoe veel de extra beveiliging kostte. Na wat rondbellen bleek dat de beveiliging die bij de bouw was aangelegd, al jaren is afgeschreven. Creatief boekhouden?

De arrogantie binnen de besturen van het Joods zorgcircuit zorgen ervoor dat de verhoudingen tussen doelgroepen en uitvoerenden uit het oog worden verloren.

Toezichthouders laten vaak als tandeloze tijgers de oren hangen naar de peptalks van de directies. Lastige vragen worden niet gewaardeerd. Maar was het niet juist die kwetsbare doelgroep die mede het bestaan van deze
organisaties rechtvaardigt?

Of is het zo dat diezelfde kwetsbare mensen zorgen dat de bestuurders veilig en wel hun pensioen halen?

Het feit dat Beth Shalom niet meer op eigen benen kan staan is bedroevend. Het rechtvaardigt de vraag hoe het kan dat het verpleegtehuis kampt met een liquiditeitstekort van 700.000 euro terwijl Bloemendal met 800.000 euro vertrekt. Leuk cadeautje voor inmiddels bewezen wanbeleid?

Mogelijk zijn er daarvoor argumenten te vinden maar die zijn niet te begrijpen voor normale mensen.

Het salaris van Colette mag dan ook worden beschouwd als weggegooid geld dat werd onttrokken aan de gelden van de gemeenschap. Immers, de Joodse Invalide is in feite een organisatie met het doel de belangen te behartigen van chronisch zieken en bejaarden.

Als je het financieel zo moeilijk hebt waarom wordt dan voor de duurste oplossing gekozen?

De vraag die aan de RvT moet worden voorgelegd, is dan ook of zij van mening is dat er met deze gelden zo onzorgvuldig mag worden omgegaan en of de lening van 2 miljoen ooit kan worden terug betaald.

De ontwikkelingen van het afgelopen jaar tonen helaas aan dat er van gedegen zorg voor onze ouderen geen sprake is en dat de verantwoordelijkheid voor ons gemeenschapsgeld ver is te zoeken. Dan laat ik het verzorgingskundige aspect en het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg nog buiten beschouwing.

Ik beschouw dit als een open brief. Het is erg genoeg dat maatschappelijke discussies onderling worden gevoerd door besturen die middels coöptatie zijn verkozen. Het is duidelijk dat wij van mening zijn dat deze zaken die het belang van ons allen dienen, zitten te springen om de nodige transparantie. Slechts dan kunnen wij verder verschoond blijven van zulke onverkwikkelijkheden.

Hopend op een betere toekomst,

Hartelijke groet,

Flory
Neter
Verslag van de bijeenkomst van VBV-leden in Isra
09-02-2012 door Redactie VBVINFO

De volgende onderwerpen zijn in deze bijeenkomst aan bod gekomen:
  • Uitspraak van de CRvB
  • Overgang PUR/SVB
  • Bankzaken
  • Wezen
  • Beth Shalom
  • Artikel 2
  • Gettofonds
  • Stichting Heart.
U kunt het verslag lezen via onderstaande PDF.

 Gehele verslag van de bijeenkomst.


Directeur Beth Shalom vertrekt
18-10-2011 door Redactie VBVINFO

Directeur Beth Shalom vertrekt

Vandaag werd via een persbericht medegedeeld dat Michaël Bloemendal vertrekt als bestuurder bij Beth Shalom. Dat vertrek blijkt echter te zijn vastgesteld op
1 mei 2012.

Het bericht vermeldt verder dat interim-bestuurder Jeroen Collette per direct is benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van Beth Shalom. Hij heeft daarmee tevens vanaf heden de totale eindverantwoordelijkheid voor de organisatie.
Het is vooralsnog niet duidelijk hoe de heer Collette als ‘interim’, ook voorzitter van de Raad van Bestuur kan zijn. Dit krijgen wij graag nog verduidelijkt.

Verder wordt in het persbericht vermeld dat gedurende de resterende periode van ruim zes maanden, Bloemendal verantwoordelijk zal zijn voor het opleidingsplan voor medewerkers inzake de joodse identiteit. Ook gaat hij de voor de joodse identiteit relevante zaken vastleggen en overdragen; bovendien krijgt hij een adviestaak voor de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.

Alhoewel Collette vanaf heden dus de eindverantwoor-delijke is, blijft het onduidelijk in hoeverre Bloemendal met zijn resterende functies nog kans heeft om op bestuurlijk vlak te interfereren. Met het aftreden van Bloemendal en met het aantreden van Collette als opperhoofd lijkt de directe noodzaak om de hulp van de rechter in te roepen, voorlopig te zijn verdwenen.
Wij blijven uiteraard de zaak scherp en kritisch monitoren want het VBV-bestuur verlangt dat Beth Shalom weer zal gaan behoren tot de beste bejaarden- en verzorgings-tehuizen in Nederland. Het VBV neemt daarom als belangenbehartiger voor een kwetsbare groep ouderen, met liefde het voortouw temeer daar andere organisaties en instellingen binnen eigen gelederen het af laten weten.

Natuurlijk staat het bestuur open voor constructieve gesprekken met de Raad van Toezicht en/of de heer Collette. Het is immers beter om direct te communiceren dan via de inspectie volksgezondheid of via advocaten.
Beth Shalom en kort geding
15-10-2011 door Redactie VBVINFO

Op de 5de oktober werd onderstaande brief verzonden aan het advocatenkantoor Van Doorn. Dit is tevens het kantoor dat Beth Shalom zal bijstaan in het kort geding dat het VBV zeker aan zal spannen indien geen bevredigende oplossingen worden geboden welke leiden naar een gegarandeerde optimale bejaardenzorg.
Tot op heden werd geen officieel antwoord van dat kantoor ontvangen.

Als het niet ander kan, dan……
De eerdere eis van het VBV was dat de huidige manager van Beth Shalom zou worden ontslagen dan wel op non-actief zou worden gesteld. Die eis blijft onverminderd van kracht.
Verwacht werd dat via de raadsman van het VBV vóór 12 oktober een antwoord tegemoet kon worden zien; antwoord dus op de brief welke hieronder is afgedrukt. Dat antwoord is tot op heden niet ontvangen.
Het VBV-bestuur heeft de Raad van Toezicht van Beth Shalom, langer dan wenselijk werd geacht, toch ruim de tijd gegeven om officieel en positief te reageren.
Het ontbreken van positieve reacties op de brief hieronder zou het wel eens noodzakelijk kunnen maken om een kort geding alsnog aan te spannen.

Wordt vervolgd.

Geachte collega,

Dank voor uw brief van 28 september jl.

Mijn cliënte heeft er goede nota van genomen dat de kwaliteit van de zorg alle aandacht heeft van uw cliënte. De gewenste hoge kwaliteit van de zorg is ook voor mijn cliënte de enige motivatie voor haar verzoek aan uw cliënte zoals verwoord in mijn brief van 17 augustus jl.

Cliënte gaat ervan uit dat in de mededeling in uw brief dat de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de zorg volledig ligt bij de heer Collette impliceert dat de huidige bestuurder niet in de gelegenheid is - direct of indirect - invloed uit te oefenen. Indien dit verondersteld uitgangspunt niet juist zou zijn, verzoek ik u mij zulks per omgaande mee te delen.

Ik breng uw cliënte voorts onder de aandacht dat cliënte mij heeft geïnstrueerd zonder nadere aankondiging over te gaan tot de maatregelen zoals aangegeven in mijn brief van 17 augustus jl. in het geval zij niet uiterlijk 12 oktober a.s. de overtuiging heeft gekregen dat de huidige bestuurder vanaf die datum niet langer direct of indirect betrokken is bij de bedrijfsvoering.

Met vriendelijke groet,

H.H.Q. Abeln


Nieuws over Beth Shalom
14-10-2011 door Redactie VBVINFO

Inzake de ontwikkelingen rond Beth Shalom is het bestuur van het VBV uitgenodigd door de Inspectie voor de Volksgezondheid voor overleg. Dit overleg heeft inmiddels plaatsgevonden.

De ontwikkelingen rond Beth Shalom waren voor de Inspectie Volksgezondheid reden om het VBV-bestuur uit te nodigen voor overleg. Tijdens dit overleg heeft het VBV aangegeven dat de bedrijfsvoering van Beth Shalom zo spoedig mogelijk moet worden geoptimaliseerd. Het door het VBV samengestelde ‘zwartboek’ was daarbij een belangrijke leidraad.

In het kort
Onder meer werd gesproken over de mogelijkheden binnen het kader van de regelgeving; regels en mogelijkheden dus zoals die voor iedere instelling gelden. Beth Shalom is geenszins een uitzondering en kan dan ook evenmin recht doen gelden op een uitzonderingspositie. Duidelijk is dat de overheid voor Beth Shalom dezelfde financiële middelen ter beschikking stelt als voor elk ander wél goed functionerende instelling.
Uiteraard kwamen ook zaken als respect voor de patiënt, veiligheid en kwaliteitsborging tijdens dit overleg aan de orde.

Het spreekt van zelf dat er nog een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst wordt geschreven. Zodra dit gereed is, is dit bij de inspectie op te vragen. De redactie van VBVINFO zal het verslag op de site plaatsen of meedelen hoe dit verslag is te verkrijgen.

Wordt vervolgd.


Visie VBV over huidige stand van zaken Beth Shalom
28-08-2011 door Redactie VBVINFO

Interim-manager moet Beth Shalom uit slop halen.

ALL ANIMALS ARE EQUAL,BUTSOME ANIMALS ARE MORE EQUAL THAN OTHERS.

Via de website van het VBV maar ook in diverse media werd gemeld dat het bestuur van Beth Shalom de heer Jeroen Collette (57 jaar) heeft aangesteld als interim-manager en naar het zich laat aanzien ook als trouble shooter. De Raad van Toezicht (RvT) van Beth Shalom verwacht van hem dat hij in deze functie het huidige management -onder Michael Bloemendal (56 jaar)- weer op de rails kan krijgen. Aanleiding en reden voor deze wijzigingen in het management zijn de verontrustende rapporten van de inspectie en vele geluiden –zowel recent als uit het verleden- over mismanagement en ontbrekende en/of niet nageleefde protocollen in deze zorginstellingen in Amsterdam en Amstelveen.

Vooropgesteld moet worden dat Collette een indrukwekkende staat van dienst heeft. Hij is een bekende in het zorgcircuit en heeft onder meer als manager gewerkt in het Eindhovens Catharina ziekenhuis, het Eindhovens Diakonessen ziekenhuis, de provincie Friesland, het College voor Zorgverzekeringen & College Toezicht Zorgverzekeringen in Amstelveen, Leids Universitair Medisch Centrum, vijf jaar als divisiedirecteur Bedrijfsvoering en vervolgens drie jaar als directeur Facilitair Bedrijf. Dat is wat Google uit de archieven haalt. Eveneens is via internet te vinden dat de marktconforme tarieven voor deze categorie managers gemiddeld tussen de €1.000,- en €1.300,- euro excl. BTW- per dag liggen.

Oorzaak en gevolg
Met deze achtergrond moge het duidelijk zijn dat Collette weliswaar duur is maar de cruciale vraag is waarom zo’n kostbare ingreep terwijl een sinds jaren falende manager blijft zitten?
Collette zegt op internet: “Ik denk dat ik bij 60% van de opdrachten te horen krijg dat ik duur ben. Dat komt dan niet bij de opdrachtgever vandaan, maar van de interne organisatie. Ik ga nooit zwaar in de verdediging, je moet proberen het enigszins langs je heen te laten gaan. Ik kan me voorstellen dat men zo denkt: een dure interim-manager die ons gaat vertellen dat we moeten bezuinigen.
En heb je het dan over echt duur, dan is dat uiteraard Bloemendal met een salaris van bijna anderhalve ton per jaar. Dat is voor de goede kijker al heel lang een kostbare en een onverantwoorde uitgave gebleken. Bloemendal immers, is de oorzaak dat een manager van het ‘kaliber Collette’ moest worden aangetrokken om puin te komen ruimen.Kijk naar de resultaten van en klachten over het management van de afgelopen jaren.

Falend beleid
De informatie dat het honorarium ‘marktconform is’, zal vast wel kloppen maar wij mogen niet uit het oog verliezen dat deze extra financiële last mede is veroorzaakt door het falend beleid van de huidige manager.
De benoeming van een interim is ongetwijfeld noodzakelijk en dat dit extra kosten met zich meebrengt is eveneens logisch. Echter de gezamenlijke posten van zowel de interim als de huidige directeur (140.000 euro ) lijkt toch een wel wat te zware belasting voor de stichting Beth Shalom die toch al in een financieel moeilijke positie schijnt te verkeren.Tel het honorarium van de interim op bij Bloemendals jaarloon dan mag je in alle objectiviteit vaststellen dat dit management een mega-waterhoofd aangemeten heeft gekregen.
Prioriteit behoort bij de bewoners te liggen en niet bij het management. De bewoners mogen in deze situatie in geen geval de dupe worden.

Het is onbegrijpelijk dat de RvT zegt nog steeds vertrouwen te hebben in de huidige directeur. Het is de RvT die de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt voor het maken van zulke extra hoge kosten.
De RvT heeft jarenlang deze onwaardige situatie laten voortduren en heeft getolereerd dat een zeer goed gekwalificeerde adjunct werd tegengewerkt en binnen zes maanden zelfs werd weggewerkt. Verbeteringen zoals voorgeschreven door de inspectie konden niet worden uitgevoerd.
Zoals het VBV -sinds het bekend worden van deze kwestie- steeds heeft gezegd, moet er afscheid worden genomen van deze falende bestuurder/manager en moet er met spoed worden gezocht naar een competente vrouw of man.

Antieke conceptplannen van aanpak nu pas uitgepakt
In een nieuwsbericht op internet meldt Beth Shalom: “Collette gaat het proces leiden naar verbetering van de kwaliteit van de zorg in het centrum en van de hele organisatie. Uitgangspunt voor zijn werkzaamheden is het conceptplan van aanpak, dat de zittende bestuurder Michael Bloemendal eerder opstelde. Collette werkt in dit traject nauw samen met Bloemendal, die zijn taken tijdelijk heeft overgedragen om zich in te zetten voor de dagelijkse gang van zaken in de organisatie en de bewaking van de Joodse identiteit.”

Het is triest om te moeten constateren dat het huidige toch al dure management heeft gefaald en nu nog eens moet worden geassisteerd door een nog duurdere interim-manager. Zien de bestuurders van Beth Shalom deze zorginstelling als opleidingsinstituut voor een al jaren falende manager? Moet de joodse gemeenschap tezamen met alle overige subsidiegevers daarvoor financieel bloeden?
Dat wordt dan een exorbitant dure les en het resultaat moet nog maar worden afgewacht. Met het jarenlange mismanagement voor ogen is dat resultaat wel voorspelbaar!

Niet aanblijven maar afblijven
Het VBV ziet geen heil in het aanblijven van Bloemendal en/of het behouden van functies binnen Beth Shalom. Gedurende zijn bewind sinds zijn aanstelling in 2000, is Beth Shalom naar een bedenkelijk niveau afgegleden en alleen al zijn aanwezigheid is een bedreiging voor welke nieuwe manager dan ook. De eis is daarom ook dat hij per direct op non-actief wordt gesteld mede gezien het reële risico dat hij zich zal mengen in de beleidshervormingen en de aanpassingen conform de zorgprotocollen. Dat station is gepasseerd.

Bloemendal zelf geeft al toe dat na de eerste klachten bij het SIGRA in 2004, de daarna doorgevoerde verbeteringen helaas zijn ‘verwaterd’. Blijft hij in functie dan is het risico levensgroot dat kostbare verbeteringen die Collette ongetwijfeld wil implementeren ook weer in hoog tempo zullen ‘verwateren’.

Collette op Twitter: “wat kunnen mensen elkaar opsluiten in constructen, waarbij ‘een buigt voor de ander” en citeert George Orwell’s animalfarm: “All animals are equal, but some animals are more equal than others.
De visie van het VBV-bestuur is dat de bewoners van Beth Shalom ‘more equal’ zijn dan het management.

 Bericht in PDF


Brief van advocaat mr. Abeln namens het VBV aan het bestuur van Beth Shalom
24-08-2011 door Redactie VBVINFO

Uit de reacties op de berichten over Beth Shalom maakte de redactie op dat de brief van mr. Abeln velen is ontgaan. Deze brief werd namens het VBV-bestuur geschreven en verzonden en was een apart aanhangsel aan het bericht dd. 18 augustus 2011. De brief kreeg daardoor een weinig opvallende plaats, reden om deze brief nogmaals via dit nieuwsbericht onder de aandacht te brengen. De brief is hieronder afgedrukt.Ook het NIW wil deze week weer aandacht besteden aan de kwesties rond Beth Shalom.

PER AANGETEKENDE POST

Aan het Bestuur van de Stichting Beth Shalom
Kastelenstraat 80
1083 DE AMSTERDAM

Amsterdam, 17 augustus 2011
Onze referentie: dossiernummer 84057

Geacht bestuur,

Op verzoek van het bestuur van Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers (VBV) te Amsterdam, wend ik mij tot u in verband met de bestaande situatie in het door de stichting geëxploiteerde zorgcentrum te Buitenveldert en verpleeghuis te Amstelveen.

Cliënte verwijst naar het rapport van juli 2011 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. In dit rapport van het vervolginspectiebezoek, dat op 21 juni jl. plaatsvond, concludeert de Inspectie dat binnen het zorgcentrum te Buitenveldert randvoorwaarden, praktijken of processen bestaan die zeer risicovol zijn voor de veiligheid, effectiviteit of de cliëntgerichtheid van de zorg. De Inspectie oordeelt vervolgens dat zij geen vertrouwen heeft dat de bestuurder van Beth Shalom de kwaliteitsverbetering en cultuurveranderingen van voldoende kwaliteit direct in werking kan zetten. De Inspectie oordeelt voorts dat cliënten zorggevaar lopen vanwege de (aanhoudende) aanwezigheid van zeer hoge risico's.

Cliënte baseert zich daarnaast op berichten die haar rechtstreeks bereiken over (het gebrek aan) kwaliteit van de zorg c.q. misstanden, hetzij van cliënten die in het zorgcentrum of bejaardenhuis zijn opgenomen, hetzij van naaste familieleden die rechtstreeks met de situatie worden geconfronteerd.

Zoals blijkt uit het rapport van de Inspectie en uit de berichten bestaat er een zeer hoog risico op ongelukken; er is dus sprake van een situatie dat - naast de beschreven misstanden - direct gevaar dreigt voor de cliënten in de door de stichting geëxploiteerde instellingen.

De bestaande risicovolle en hoogst onwenselijke situatie alsmede de zwaarte van de conclusie van het inspectierapport leiden, naar het oordeel van cliënte , dwingend tot de conclusie dat uw bestuur met onmiddellijke ingang het besluit moet nemen de huidige bestuurder van zijn functie te ontheffen c.q. hem op non-actief te stellen c.q. zodanige maatregelen te nemen dat hij niet langer direct of indirect betrokken is bij de bedrijfsvoering.

Namens cliënte, die te dezen handelt zowel als behartiger van de belangen van een aantal van haar individuele leden als namens zichzelf, uit kracht van haar statutair doel tot belangenbehartiging, verzoek ik uw bestuur mij te willen bevestigen dat u op de kortst mogelijke termijn zult overgaan tot de hiervoren beschreven maatregel.

Ik moet onder uw aandacht brengen dat cliënte voornemens is hetzij namens zichzelf, hetzij namens direct betrokkenen over te gaan tot maatregelen in kort geding indien ik de verzochte bevestiging niet zal mogen ontvangen. Zij wenst daarnaast onder uw aandacht te brengen dat, in de situatie dat ernstige risico 's zich zouden verwezenlijken, terwijl uw bestuur in gebreke zou zijn gebleven met het nemen van passende maatregelen, zulks zou kunnen leiden tot civiel- of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Het verzoek tot het treffen van de voren omschreven maatregel laat onverlet dat cliënte uw bestuur daarnaast verzoekt de nodige maatregelen te nemen teneinde te bewerkstelligen dat de blijkens het inspectierapport noodzakelijke verbeteringen kunnen worden gerealiseerd.

Indien uw bestuur dat wenst, is cliënte graag bereid tot nader overleg of toelichting van haar standpunt.

Ik zend u een kopie van deze brief per gewone post.

Met vriendelijke groet,

H.H.Q. Abeln


Beth Shalom stelt externe manager aan
18-08-2011 door Redactie VBVINFO

Dagblad ‘Het Parool’ van maandag 15 augustus vermeldt dat een externe manager is benoemd voor Beth Shalom. Volgens dit bericht gaat deze interim-manager proberen orde op zaken te stellen. Verder meldt dit bericht dat de huidige directeur samen met de deze ‘tijdelijke, van Boer en Croon ingehuurde kracht’ van een reorganisatie wil uitvoeren.

De oorzaak  van het probleem, kan, neen mag hier nooit de oplossing zijn. Deze boodschap houdt in dat een directeur die al zo lang, zo veel steken heeft laten vallen gewoon moet worden vervangen zodat deze op generlei wijze meer een stoorzender kan zijn voor het nieuwe management.

Hoe staat het er nu voor?
Niemand weet hoe de opdracht aan de externe manager, is geformuleerd.
Niemand weet hoe de taakomschrijving is.
Niemand weet aan wie de externe manager gaat rapporteren.
Niemand weet voor hoeveel uur de externe manager is ingehuurd.
Niemand weet wie eindverantwoordelijk is.
Niemand weet hoe dit bekostigd gaat worden.
Met name dat laatste is belangrijk; immers, één van de belangrijkste excuses die werd gebruikt, was nu juist het gebrek aan financiële middelen!

Volgende stappen
Na het eerste vernietigende rapport in 2010 was eerder  al een nieuwe adjunct aangesteld. Deze kreeg zo veel tegenwerking van de huidige directeur dat de achterstand niet maar de adjunct zelf wèl  kon worden weggewerkt en wel binnen een half jaar.
Wij zijn van mening dat gezien het voorafgaande de huidige directeur op generlei wijze bij de herstructurering betrokken kan en mag zijn. Wij hebben onze mening niet onder stoelen en banken gestoken en hebben dus ook de Raad van Advies aangeschreven. Omdat er door de Raad van Advies niet wordt gereageerd, restte ons niets anders dan een advocaat in de arm te nemen.
Dat heeft geresulteerd in een schrijven aan de Raad van Advies; de inhoud van deze brief vindt u in de bijlage.
De brief spreekt voor zich.

Wordt vervolgd. Brief aan de raad van advies


Vervolg van VBV versus directie Beth Shalom
11-08-2011 door Redactie VBVINFO

Over Beth Shalom

80% van ons ledenbestand potentiële cliënten van Beth Shalom.

Vanmiddag geïnterviewd door Nieuwsuur over de perikelen rond Beth Shalom. Geen idee wat de redactie uiteindelijk gebruikt.
Je wikt en weegt datgene dat je zegt. Je wilt niet persoonlijk zijn. Maar toch.
De ervaringen van de familie Verhoeve staan centraal. Deze familie had al in 2004 een lijst van wezenlijke klachten. Die maakte zij aanhangig maakte bij het SIGRA (Stichting Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam) de klachtencommissie voor de zorgsector.
Deze familie werd op ieder punt in het gelijk gesteld; de problematiek is dus niet nieuw. De problematiek bestaat dus niet sinds augustus 2010 toen de inspectie het rapport openbaar maakte.
Het is dus ook niet zo dat er mensen zijn die de vuile was buiten hangen. Die vuile was lag immers op straat toen het rapport openbaar werd gemaakt en niemand anders dan het management van Beth Shalom kan daar verantwoordelijke voor worden gesteld.
Ons medeleven gaat volledig naar de bewoners. Niet alleen medeleven maar ook de solidariteit.
Wij roeren ons in deze discussie omdat 80% van ons ledenbestand potentiële bewoners zijn van Beth Shalom.

Recht op kwaliteit geborgde zorg
Beth Shalom is het enige Joodse bejaardentehuis in Nederland. Dat feit schept extra verantwoordelijkheden.
Het zijn religieuze, sociale of historische achtergronden die mensen doen kiezen voor Beth Shalom. De gemeenschappelijke rugzak -WO-II- is ook een grote bindende factor.
Mensen kunnen geen weloverwogen keuze maken. Je kunt immers geen verschillende zorgcentra met elkaar vergelijken. Geen tehuis biedt wat Beth Shalom in de doelstellingen heeft staan. Je hebt immers maar één mogelijkheid.
Het kan niet zo zijn dat men wegens gebrek aan concurrentie, geen garantie heeft op kwaliteitsgeborgde zorg.

Kritiek niet laakbaar, wel noodzakelijk
De Nederlandse overheid heeft criteria vastgelegd waaraan de zorgcentra moeten voldoen. Daarvoor zijn protocollen opgesteld die nageleefd moeten worden. Ook door Beth Shalom. De directie van Beth Shalom is gezakt voor het geven van uitvoering aan een verantwoorde naleving van deze criteria. Los van de klachten die ons bereiken over zorg, bejegening en toewijding zijn er klachten van ernstiger aard. Deze klachten van de Inspectie zijn simpel; deze betreffen hygiëne, veiligheid in breedste zin van het woord, dossierkennis en het geven van leiding. Het aansturen dus van de verschillende disciplines binnen het bedrijf.
Beth Shalom werkt met verouderde kennis en gedateerde protocollen. De geldende normen voor een modern zorgcentrum worden door Beth Shalom niet gehaald.
Onze kritiek is niet laakbaar maar noodzakelijk.

Gebrek aan reflectie
Wij hebben ons gewend tot JMW en hebben gevraagd hoe deze zich gaat inzetten om de ontstane situatie te helpen oplossen.
Het antwoord was even simpel als verbijsterend: ‘Wij doen niets want het betreft hier een collegiale instelling en als de zaak gesloten moet worden dan moet de inspectie dat maar doen‘.
Uiteraard hebben wij de heer Bloemendal op de hoogte gesteld van ons standpunt. Hij heeft ons teruggemaild. Hij wil wel telefonisch een en ander aangaande het rapport aan ons uitleggen. Wij hebben daar echter niet zo’n behoefte aan.
Zijn gezichtspunt is duidelijk. Hij blijft zitten.
Hij zegt verder geen boodschap te hebben aan ‘die mensen van het VBV’.
Dit geeft in de kern het probleem aan. Ook zijn antwoord in het NIW is duidelijk. Hij kan er eigenlijk niet zo veel aan doen. Het is die grenzeloze zelfgenoegzaamheid die ons zo kritisch maakt. Er is op geen enkele wijze sprake van zelfreflectie.

Zorgcircuit
De ene organisatie binnen het joodszorgcircuit houdt de ander de hand boven het hoofd. Het rapport is nog warm en het zorgcircuit verstuurt een vrolijk gekleurde folder.
Bij Beth Shalom is het tof, staat er. Hoe zo tof?
Er staat niet dat de lift van Beth Shalom vaak de geur heeft van een openbaar urinoir.
Verder wordt er weer een vlot ogende advertentie geplaatst met een oproep voor nieuw personeel. Een advertentie voor het ‘meest bijzondere zorgcentrum van Nederland’.
Maar wat heb je eigenlijk aan personeel als je dat niet kunt aansturen. Het blijkt overigens bij inwinning van nadere informatie dat het contingent goed opgeleide verpleegkundigen voldoende zou moeten zijn.
Als is gebleken dat het management faalt, doet het nogal vreemd aan om nieuw personeel aan te trekken. Wie gaat dat nieuwe personeel dan aansturen? En is daar dan wel ineens geld voor?
Hoe zat het ook al weer met dat verdronken kalf en de put?
Het is interessant om te weten welke financiële bronnen voor deze actie worden aangeboord.

Wordt vervolgd.
Persbericht: VBV eist vertrek directie en bestuur Beth Shalom
29-07-2011 door Redactie VBVINFO

In verband met het feit dat, tot op heden, nog geen enkele joodse instantie enige actie heeft ondernomen voelt het Verbond Belangenbehartiging zich verplicht onderstaande verklaring af te leggen:

Het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers (VBV) heeft met verbijstering kennis genomen van het deze maand door de Inspectie voor de Gezondheidszorg uitgebrachte rapport over de kwaliteit van de zorg en de acute noodsituatie in Beth Shalom Buitenveldert en Amstelveen.Als belangenbehartiger van vele bewoners van Beth Shalom is het VBV van mening dat de i.v.m de mogelijke ernstige gevolgen voor de bewoners, directie en bestuur van deze zorginstelling hun functies ter beschikking moeten stellen en dat de aanstelling van een gekwalificeerde interim- manager die daadkrachtig de noodzakelijke maatregelen gewenst is.Uit het verslag van de inspectie blijkt dat er door gebrek aan management en gekwalificeerde medewerkers een in vele gevallen “hoog risicovolle” situatie voor de bewoners is ontstaan en de instelling onder curatele is gesteld.Op termijn dreigt zelfs een van overheidswege opgelegde sluiting van de instelling die nog een decennium geleden tot een der beste van het gehele land hoorde.Het VBV zal een oproep aan de subsidieverstrekkers doen om de financiële ondersteuning van Beth Shalom te bevriezen tot de huidige directie en bestuur hun functies hebben neergelegd en de weg hebben vrij gemaakt voor de aanstelling van een gekwalificeerde interim- manager.

 Persbericht Beth Sjalom


Actueel Nieuws
10-10-2019 NS en het broodje-aap-verhaal; waar of niet waar?
24-09-2019 Boekbespreking: De Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd.
23-09-2019 VBV-bestuur reageert na de bijeenkomst van de 1ste september jl.

Tags
Antisemitisme, Artikel 2 Duitsland, BAN, Belasting, Belgische fiscus, Beth Shalom, Bijeenkomst IsraŽl, Boekbespreking, Claims Conference, Column, Correspondentie, de Joint, Duitse rechtsgang, Fonds Verloren Jeugd, Frankrijk, Gemeentegiro-Erfpacht, Gettofonds, Gettopensioen, Gettowerk, Jaarvergadering, Javapost, JMW, Le-Ezrath Ha-Jeled, Maror, Nederlandse Spoorwegen, NIOD, Notulen, Oorlogsmisdaden, Oorlogswezen, Overheid, PUR, Rechtspraak, Sinti/Roma, Stolpersteine, Tweede en derde Generatie, VBV, VBV-Bestuur, Vermogensbeheer, Voormalig Nederlands-IndiŽ, Westerbork, Wie kent Wie, WO II, WUV-IsraŽl, WUV/WUBO, Zikna,

Archief
28-08-2019 Aanvullende informatie over aanvraag tegemoetkoming Nederlandse Spoorwegen
22-08-2019 Getto-uitkeringen en belastingvrijstelling
17-08-2019 Zondag 1 september 2019: VBV-bijeenkomst over NS en tegemoetkomingen
04-08-2019 NS-tegemoetkomingen, het uitkeringsreglement in het kort en aanvraagformulieren.
01-08-2019 Persbericht van de NS-Adviescommissie
18-07-2019 Zondag 1 september 2019: VBV-bijeenkomst over NS en tegemoetkomingen
03-07-2019 Reactie VBV-bestuur op het advies van Commissie aan NS
28-06-2019 NS en smartengelden
27-05-2019 Hoe de VBV-bijeenkomst van 28 april jl. door Renťe Citroen werd ervaren.
27-05-2019 Column: Westerbork als demonstratieterrein?
26-05-2019 Verslag bijeenkomst Stichting VBV op 28 april 2019 in Casa 400 te Amsterdam
26-05-2019 Commentaar inzake gerechtelijke uitspraak fiscus en getto-uitkeringen
26-05-2019 Openingsrede van Flory Neter tijdens de VBV-bijeenkomst in Casa 400 op 28 april jl.
26-05-2019 Column: "Pensioentje met suiker"
27-04-2019 NS en smartengelden
21-03-2019 NS en smartengelden
15-03-2019 Aanklacht van Jacques Barth tegen NIW verwezen naar rijk der fabelen
07-03-2019 Aankondiging jaarlijkse bijeenkomst en Verslag VBV-vergadering op 18-03-2018
02-03-2019 Publicatie Ministerie van FinanciŽn
20-02-2019 NS en smartengelden
23-12-2018 Bericht van Ministerie FinanciŽn over vrijstelling belastingen
19-12-2018 SVB mag AOW niet korten met gettopensioen.
17-12-2018 De eerste duizend dagen na de conceptie
07-12-2018 Raad van de Europese Unie over antisemitisme op 6 december 2018
06-12-2018 NS-vergoedingen voorlopig nog niet op de rails.
04-12-2018 De Snoge in Nijenhuis, column door Flory Neter
28-11-2018 Felicitaties voor Salo Muller
02-11-2018 Herberekening WUV/WUBO wegens lager percentage vermogenskorting vanaf 01-01-2018
31-10-2018 Aanvullende uren thuiszorg t.b.v. holocaustoverlevenden via JMW.
16-10-2018 Artikel-2-uitkeringen fors verhoogd in de komende drie jaren
09-10-2018 In memoriam Gerrit Goudeketting
02-10-2018 Ministerie FinanciŽn: Uitkeringen welke fiscaal vrij zijn vanaf 01-01-2016
14-08-2018 De kwestie Jacques Barth
12-06-2018 Informatie in het kader van de privacy wetgeving
19-05-2018 Verheugend nieuws: Uitkeringen voor gettowerk vanaf 2016 heffingsvrij
13-04-2018 JMW, Claims Conference en persoonsgebonden budget
13-04-2018 Aanmelding voor VBV-bijeenkomst in IsraŽl
05-04-2018 Belasting op getto-vergoedingen: oplossing mogelijk nabij
16-03-2018 Afschaffing antihardheid WUV - SVB versus wetgever
07-03-2018 Aangepaste informatie over Stolpersteine en hoe te handelen.
18-02-2018 Kort nieuws: Ledenvergadering VBV - WOB-procedure 22-maart - Over de Petitie
09-02-2018 Wie heeft recht op gettovergoedingen? Compleet schema Gettopensioen
04-02-2018 Petitie, petitie, petitie, STEM! -- WOB-procedure bij Raad van State
29-01-2018 Teken de petitie tegen belasting op getto-vergoedingen!!
17-01-2018 Gettovergoedingen: actie 50PLUS in Tweede Kamer
15-01-2018 Groot verzet tegen Nederlandse fiscalisering van Duitse Getto-vergoedingen
07-12-2017 Mogelijk moreel rechtsherstel voor Joodse eigenaren van vastgoed in Den Haag
05-12-2017 VARA-documentaire over tragedie rond Van Imhoff en zoektocht VBV
08-11-2017 VBV doet beroep op Kamercommissie FinanciŽn inzake getto-uitkeringen
31-10-2017 Fiscus en uitkeringen voor gettowerk
28-09-2017 VBV stopt samenwerking Jacques Barth
25-08-2017 Bronbelasting, buitenland en WO-II gerelateerde uitkeringen
08-07-2017 Belgische fiscus en uitkeringen Nederlandse oorlogswetten - WUV en WUBO
01-05-2017 De Tweede Generatie - Voordracht van Yaela Cohen
16-04-2017 Conceptverslag Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2017
26-02-2017 Verslag VBV-bijeenkomst in Tel Aviv op 12-02-2017
21-01-2017 Verslag Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2016
17-11-2016 Uitnodiging voor de presentatie van en paneldiscussie over het proefschrift Ghetto Workers Law van dr. A. Weber
17-11-2016 Voordracht opperrabbijn Jacobs tijdens symposium Holocaust en Geschiedenisonderwijs
17-11-2016 De Zaak Menten in drie afleveringen bij omroep MAX, verfilmd naar het boek van Hans Knoop
17-08-2016 Extra betaling Claims Conference
22-05-2016 Frits van der Starre zoekt naar familie van Anna van der Starre-Neter.
05-04-2016 Claims inzake Erfpachtboetes en Gemeentegiro Amsterdam
30-03-2016 Claims Conference en onbetaalde uitkeringen
30-03-2016 Verslag Algemene Ledenvergadering op 22-03-2015 van het VBV
01-03-2016 Aanmelding voor de Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2016
15-02-2016 ING-onderzoek inzake niet-ontvangen Artikel-2-uikeringen
08-02-2016 Verslag VBV-bijeenkomst in Israel op 07-02-2016
03-02-2016 NL-ambassade Israel corrigeert krantenbericht inzake WUV
01-02-2016 Informele bijeenkomst VBV in Tel Aviv op zondag 7 februari 2016
10-01-2016 ING-bank en problemen rond Artikel-2-uitkeringen
09-01-2016 Premieheffing Artikel-2-uitkeringen eindigt
19-11-2015 Akkoord Indisch platform en Staatssecretaris van Rijn
28-10-2015 VBV regelt uitkering voor Roma en Sinti - - - Akkoord gettostatus Asterdorp
28-10-2015 Update en rectificatie inzake uitkeringen Lost Childhood
15-09-2015 Einde onterechte premieheffing Artikel-2-fonds lijkt nabij.
07-09-2015 Amsterdam wil erfpachtboetes en Gemeentegirotegoeden terugbetalen
24-08-2015 Grote zorgen over uitkeringen uit het fonds Verloren Jeugd
24-08-2015 MinFin besluit tot onderzoek MAROR-gelden
13-06-2015 Mogelijk einde van premieheffing over Artikel-2-uitkering
06-06-2015 CliŽntenraad initieert belangrijke beleidswijziging SVB/PUR inzake osteoporose
23-03-2015 Verslag-notulen Algemene Ledenvergadering van het VBV op 23 maart 2014
09-03-2015 Algemeen aanvraagformulier t.b.v. alle uitkeringen van de Claims Conference
17-01-2015 Uitkering 'Verloren Jeugd' weer vertraagd.
27-12-2014 Fonds Verloren Jeugd en informatie over aanvragen
26-12-2014 Claims Conference start in januari 2015 met Fonds Verloren Jeugd.
14-12-2014 Informatie en criteria inzake Franse herstelbetalingen WOII
05-09-2014 Resultaat Berlijns overleg leidt tot uitkering aan Childsurvivors
12-08-2014 Overeenkomst Kantoor Mayer en Kantoor Weber inzake BADV
05-08-2014 Petitie tegen antisemitisme
28-07-2014 VBV reageert op demonstraties en antisemitisme
19-06-2014 Gezocht: Openstaande claims voormalig Nederlands-IndiŽ
13-06-2014 Claims conference: Verruiming voorwaarden Artikel-2-uitkering
10-06-2014 Dringend verzoek: Staak bellen naar advocatenkantoor in Dusseldorf
01-06-2014 Gettopensioen en samenwerking met advocatenkantoor Weber en Co
01-06-2014 Schema gettofonds: Wie is mogelijk rechthebbend?
01-06-2014 Schema gettopensioen: Wie is mogelijk rechthebbend?
23-05-2014 Verslag VBV-bijeenkomst IsraŽl op 8 mei 2014
22-05-2014 Afwijzing Ministerie Financien inzake premieheffing Artikel 2
19-02-2014 Gemeenschappelijke publicatie van JMW en VBV inzake Gettofonds
20-01-2014 Aanvraagformulier voor vervolgde Roma en Sinti door naziregime
19-01-2014 VBV overtuigt BADV inzake getto Amsterdam en Gettofonds
15-12-2013 Ontwikkelingen rond gettofonds en status getto Amsterdam
25-10-2013 Keulen en principieel standpunt VBV inzake gettofonds
21-10-2013 Artikel 2 versus 'Rietkerk-regeling'
16-10-2013 Holocaustslachtoffers dubbel beroofd
12-10-2013 Proces tegen BADV in Keulen
17-09-2013 Eerste zitting proces tegen BADV over gettofonds
30-08-2013 Bericht met verzoek aan alle abonnees
13-08-2013 Proces tegen BADV (gettofonds) opgestart
11-08-2013 Herdenkingen van capitulatie Japan op 15 augustus 1945
23-07-2013 Belangrijk bericht over Engelse bezwaarbrief en BADV.
16-07-2013 Oproep voor afgewezen aanvragers gettofonds door BADV
11-07-2013 Nieuwe informatie over BADV en afwijzingen voor Gettofonds
04-07-2013 Problemen rond aanvragen gettofonds
26-06-2013 Boekaankondiging:
07-06-2013 Claims Conference en mediaberichten
29-05-2013 Protesten NIOD lijken te werken
21-05-2013 NIOD en VBV-archief
02-05-2013 Peidooi voor gedegen onderwijs over WO II
26-04-2013 VBV heeft succes: Duitsland erkent gettostatus Amsterdam
11-04-2013 Openingsrede ledenvergadering VBV d.d. 24 maart 2013
10-04-2013 Wie kent wie? Joodse onderduikers in Kerkrade
09-04-2013 Voordracht middagprogramma VBV-Ledenvergadering-2013
09-04-2013 Bewijs van in leven zijn t.b.v. Gettofonds en -pensioen
09-04-2013 Aanpassing Wuv, Wubo en Buitengewoon pensioen
31-03-2013 Definitief verslag jaarverg. VBV 1-april-2012, PDF & platte tekst
15-03-2013 Informatie over plaatsing Stolpersteine
03-03-2013 Holocaustwetenschap en -onderzoek
16-01-2013 Open brief aan Raad van Toezicht van Beth Shalom
12-01-2013 Gettofonds: Dringend advies om bezwaarschrift in te sturen.
07-01-2013 Amsterdam had drie getto
22-11-2012 Solidariteitsbezoek Nederlandse ambassadeur in Isra
14-11-2012 Gettopensioen wordt niet gekort
22-10-2012 VBV spreekt met CC en advocaat in Frankfurt
08-10-2012 Afwijzingen gettofonds en -pensioen
15-09-2012 Van de voorzitter
22-06-2012 Herinnering aan weggevoerde Joden in Hoorn
20-06-2012 Bericht over aanvragen 'Gettofonds'
15-05-2012 Zestien Stolpersteinen op 18 juni a.s. in de stad Hoorn
21-04-2012 Belasting- en premieheffing een recht maar geen plicht
14-04-2012 Informatie over aanvragen Getto-fonds
04-04-2012 Petitie aangenomen op de Algemene ledenvergadering van het VBV
04-04-2012 Persbericht inzake Artikel 2
15-03-2012 Wezen en incorrecte afhandeling JMW
11-02-2012 VBV in actie tegen fiscalisering Artikel-2-uitkering
09-02-2012 Verslag van de bijeenkomst van VBV-leden in Isra
28-12-2011 VBV en Claims Conference te Frankfurt: Artikel 2 (nieuwe criteria en schema!!!), levensbewijs, jodenvervolging Ned. Indi
15-12-2011 Javapost
12-11-2011 Centrale Raad van Beroep, SVB/PUR, geprivatiseerde Kibbutz Tzorah
03-11-2011 Nieuwe versie regelgeving werken in getto's - deel 2
18-10-2011 Directeur Beth Shalom vertrekt
15-10-2011 Beth Shalom en kort geding
14-10-2011 Nieuws over Beth Shalom
23-09-2011 Nieuwe versie regelgeving Gettowerk
28-08-2011 Visie VBV over huidige stand van zaken Beth Shalom
24-08-2011 Brief van advocaat mr. Abeln namens het VBV aan het bestuur van Beth Shalom
18-08-2011 Beth Shalom stelt externe manager aan
11-08-2011 Vervolg van VBV versus directie Beth Shalom
10-08-2011 Persverklaring stichting BAN inzake kort geding uitspraak ADO Den Haag
02-08-2011 Persbericht: Indische geschiedenis kamp Westerbork krijgt actueel tintje
31-07-2011 Stichting Zikna, pastorale hulp aan holocaustoverlevenden
29-07-2011 Persbericht: VBV eist vertrek directie en bestuur Beth Shalom
21-07-2011 Stichting Heart - Roerende en onroerende goederen wellicht te claimen.
20-07-2011 Persbericht, Stichting BAN, Kort Geding tegen ADO
24-06-2011 Gewijzigde statuten van het VBV
05-05-2011 Korte samenvatting voordracht van Hans Knoop
03-05-2011 Verslag van de Jaarvergadering 20 maart 2011
02-05-2011 Openingsrede jaarvergadering maart 2011
18-03-2011 Statutenwijziging
17-03-2011 Verzoek van de Jewish Joint Distribution Organisation
21-02-2011 Verslag van de jaarvergadering van maart 2010
28-12-2010 VBV en de contacten met Claims Conference (CC)
20-12-2010 Laatste nieuws oorlogswezen versus JMW en de visie van VBV
14-10-2010 Erfgoed van de Oorlog
01-10-2010 Jaarvergadering 2011 Zondag 20 maart
16-06-2010 VBV verwerpt bod Joods Maatschappelijk Werk (JMW) voor compensatie oorlogsweeskinderen
27-04-2010 Artikel 2 en achtergronden voor limiet van 18 maanden onderduik
20-04-2010 Verslag Claims Conferentie Frankfurt
18-03-2010 Claims Conferentie Frankfurt overlegt met VBV
25-09-2009 Belasting en aftrekbare giften
11-08-2009 Protestbrief via ambassadeur aan Israelische overhei
17-05-2009 Kind van de rekening, samenvattend verslag
12-05-2009 Verslag bezoek Claims Conference New York
11-05-2009 Alternatieve Jaarvergadering van het VBV te Tel Aviv
22-04-2009 Officieel standpunt van de Duitse overheid inzake Artikel 2
21-04-2009 Notulen van de Jaarvergadering van 22 maart 2009
18-03-2009 Kennismaking met de heer Stoov
28-12-2008 Financien
09-12-2008 Resultaten van het wetenschappelijk onderzoek naar het vermogensbeheer van de joodse oorlogswezen beschikbaar
27-11-2008 Overgang PUR naar SVB en de Wet Beperking Export Uitkeringen
14-11-2008 Overgang PUR-SVB
27-10-2008 Overgang PUR/SVB
14-08-2008 Overzicht bepalingen inzake Artikel-2-fonds
27-06-2008 Aanvullende informatie van Claims Conference Art.-2-fonds
19-06-2008 Duits Bondsdaglid verduidelijkt criteria Artikel-2-fonds
17-06-2008 Verwarring door berichtgeving over nieuwe criteria van de Claims Conference
12-06-2008 Verbeteringen Artikel 2
29-03-2008 Correspondentie Artikel 2 Duitsland
16-03-2008 Notulen Jaarvergadering 16 maart 2008

naar boven  |  copyright verbond belangenbehartiging voor vervolgingsslachtoffers  |  design en realisatie: 2BeeWeb