home  |  nieuws  |  wie we zijn  |  wat we doen  |  magazine  |  links  |  contact  |  aanmelden  
Aanvullende uren thuiszorg t.b.v. holocaustoverlevenden via JMW.
31-10-2018 door Redactie VBV-INFO

Extra uren thuiszorg via de Claims Conference

De Claims Conference maakt het voor overlevenden van de Holocaust mogelijk om in aanmerking te komen voor extra uren thuiszorg. JMW verzorgt namens de Claims Conference de indicaties hiervoor. In Amsterdam werken wij nu voor de uitvoering van de extra uren thuiszorg samen met andere zorgaanbieders. Graag willen wij deze werkwijze uitbreiden naar cliënten in heel Nederland.

Deze uitbreiding is nieuw voor JMW. We willen dit zorgvuldig doen. Daarom voeren we het project stapsgewijs uit; als eerste in de regio’s Den Haag en Rotterdam.

Wanneer komt u in hiervoor aanmerking?

1. U woont zelfstandig thuis

2. U bent bekend bij de Claims Conference (Artikel-2, Child Survivor Fund of Hardship Fund)

3. U heeft een indicatie voor zorg (bijvoorbeeld een Wmo-indicatie voor huishouding, of een Huishoudelijk Hulp Toelage vanuit de Wuv/Wubo of een indicatie voor Persoonlijke Zorg)

Hoe kunt u zich aanmelden?

Wanneer u denkt hiervoor in aanmerking te komen, kunt u contact met ons opnemen. We maken dan een afspraak voor een huisbezoek. Tijdens dit huisbezoek bespreken we hoe het op dit moment met u gaat. Wat gaat goed, en op welk gebied heeft u behoefte aan extra zorg of ondersteuning. We bepalen hoeveel extra uren thuiszorg mogelijk zijn en zoeken daar een passende zorgverlener bij. 

De zorg is nog niet direct gewaarborgd. We zullen contact moeten leggen met thuiszorgaanbieders in uw omgeving om te onderzoeken of zij in staat en bereid zijn om deze zorg te bieden tegen het tarief dat de Claims Conference biedt. Ondertussen zijn wij ook in gesprek met landelijke aanbieders van thuiszorg. Op deze manier hopen wij eraan bij te dragen dat u deze extra uren thuiszorg ook daadwerkelijk krijgt.

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Lianne Scholten of Charles Vree; via 088 – 165 22 00. Of u kunt een email sturen naar l.scholten@joodswelzijn.nl of c.vree@joodswelzijn.nl.
Extra betaling Claims Conference
17-08-2016 door Redactie

Claims Conference betaalt extra bedrag van €416,00

Naar aanleiding van een zeer recent ontvangen extra uitbetaling door de CC van €416,00 werd het VBV belaagd met vragen hierover. VBV-voorzitter Flory Neter heeft daarom hedenochtend contact opgenomen met de Claims Conference in Frankfurt.
Het antwoord was kort en bondig maar nog niet geheel compleet:
 • Een brief met verklaring hierover volgt eerdaags.
 • Duidelijk werd vermeld dat het hier inderdaad een extra bedrag betreft.
 • Duidelijk werd vermeld dat niet behoeft te worden terugbetaald. 
Met name dit laatste punt was waarover velen zich zorgen maakten. Opheldering over het hoe en waarom volgt ongetwijfeld via een nog te ontvangen brief van de CC. 


Algemeen aanvraagformulier t.b.v. alle uitkeringen van de Claims Conference
09-03-2015 door Redactie VBVINFO

Claims Conference (CC) en aanvragen voor uitkeringen
Regelmatig komen er via deze website verzoeken om formulieren te sturen onder meer voor het 'Lost Childhood fund'.
Personen die reeds bekend waren bij de CC kregen vrijwel allen een vereenvoudigd formulier dat na invulling en inzending door de CC werd beantwoord met een  ontvangstbericht en mededeling dat verwerking en afhandeling rond vijf maanden zal gaan duren.

De CC heeft echter meer uitkeringsfondsen en heeft sinds begin dit jaar een universeel formulier ontwikkeld. U dient dit lange formulier in te vullen en in te sturen. Via dit ingevulde formulier kan men bij de CC vaststellen voor welke uitkering(-en) men in aanmerking kan komen.
Het VBV adviseert om op de eerste pagina van dit formulier in ieder geval aan te geven welke uitkering u denkt aan te vragen.
Via de link hieronder krijgt u het aanvraagformulier in beeld en kunt u dat printen.

 http://www.claimscon.org/wp-content/uploads/2015/01/CC_APP_english_D8.pdf
Resultaat Berlijns overleg leidt tot uitkering aan Childsurvivors
05-09-2014 door Redactie VBVINFO

Resultaat onderhandelingen in Berlijn: uitkering voor holocaust overlevenden

Claims Conference (CC) en organisaties die wereldwijd de overlevenden van WO-II vertegenwoordigen, organiseerden vorige week de 27ste augustus samen met het Duitse ministerie van financiën een symposium in Berlijn. Rond het hoofdthema VERLOREN JEUGD werden vele aspecten behandeld van deze verloren jeugdjaren door onder meer onderduik en concentratiekamp. De vaak zeer verstrekkende gevolgen daarvan voor deze generatie van kind-overlevenden kwamen aan de orde in bijdragen van internationaal erkende experts uit Duitsland, Nederland, Canada en Israël. Aan het eind van deze dag formuleerde ambassadeur Stuart Eizenstat zijn conclusie die tevens een aanzet moest zijn voor onderhandelingen met de Duitse overheid.

Onderhandelingsteam
Na het symposium startte de onderhandelingen met de Duitse overheid; onderhandelingen welke overigens moeizaam en met complicaties verliepen. Het onderhandelingsteam met ondersteunende leden werden gevormd door Stuart Eizenstat, Roman Kent, Colette Avital, Uri Chanoch, Ben Helfgott, Marian Tuski, Reuven Merhav, Andrew Baker, waarbij vice-president Greg Schneider zijn team van professionals leidde dat bestond uit Rudi Mahlo, Karen Heilig, Christiane Reeh an Konrad Matschke.

Onderhandelingsresultaat
Drie september kwam het bericht dat de onderhandelingen met succes waren afgerond en dat een bedrag van $250 miljoen beschikbaar zou komen voor een nieuw fonds dat door de CC zal worden beheerd. Duitsland betaalt 3/4 deel en het resterende 1/4 deel wordt door de CC opgebracht.
Uitkeringen uit dit fonds zijn bedoeld voor shoah-overlevenden die zijn geboren na 31 december 1927 en die voldoen aan een aantal criteria welke in een later stadium nog bekend zullen worden gemaakt. De oudsten uit deze groep waren jonge kinderen toen Hitler in 1933 aan de macht kwam.

De eenmalige uitkering zal naar verwachting rond €2.500 (ongeveer $3.280)  gaan bedragen.

Bondsdag
Het Duitse parlement dient echter dit onderhandelingsresultaat nog te accorderen. Zodra dit fiat is gegeven, wordt dit direct gepubliceerd.
Als er daarna meer bekend is over aanvragen en er duidelijkheid is over alle voorwaarden wordt dit uiteraard ook weer zo snel mogelijk bekend gemaakt ook op deze website.Claims Conference en mediaberichten
07-06-2013 door Redactie VBVINFO

Claims Conference, berichten in de media
Regelmatig wordt het VBV benaderd met vragen in verband met publicaties in de media over nieuwe resultaten die de Claims Conference zou hebben behaald. Het gaat daarbij om:
• Vergoedingen voor verzorging in tehuizen.

• Vergoeding voor hen die kinderen waren gedurende de oorlog; zij die zijn geboren tussen januari 1928 en mei 1945. Duitsland heeft een opening geboden om de traumatische gevolgen van de verloren kindertijd mogelijk te compenseren.
• Vergoedingen voor diegenen die in een open getto verbleven.
Alles bij elkaar uitermate verwarrend. Van geen van de bovengenoemde eventuele voorzieningen zijn op dit moment criteria bekend.
Naar verwachting wordt niet eerder dan in augustus 2014 een vergadering in Berlijn belegd. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Wereldfederatie van Child Survivors waar mogelijk verdere criteria zullen worden besproken.
Uiteraard houdt het VBV u op de hoogte.

Belangrijk:
Recent werd bekend dat financiële criteria m.b.t. het Artikel 2 fonds zijn gewijzigd. Dit kan consequenties hebben voor diegene die waren afgewezen omdat het jaarinkomen hoger was dan $16.000 of het equivalent daarvan. Die inkomensgrens is dus nu verhoogd naar $25.000. Behoort u tot deze categorie dan raden wij u aan om de afgewezen aanvraag opnieuw aanhangig te maken bij de Claims Conference.VBV en Claims Conference te Frankfurt: Artikel 2 (nieuwe criteria en schema!!!), levensbewijs, jodenvervolging Ned. Indi
28-12-2011 door Redactie VBVINFO

Recent waren Wil Groen en Flory Neter voor overleg en informatie bij de Claims Conference in Frankfurt.De ontvangst was hartelijk en gesproken werd met Monika Beyerle (hoofd van de afdeling casuïstiek) en Christiane Reeh (hoofd juridische zaken).Hieronder leest u de informatie over zaken die aan de orde kwamen.

1 Bewijs van in leven zijn
Er zijn veel problemen met het jaarlijks terugkerende maar wel noodzakelijk in te sturen bewijs van in leven zijn. Voor veel mensen die hun huis niet meer uit kunnen en geen vrienden of verwanten hebben, is de autorisatie daarvan problematisch.
Uiteraard zijn wij behulpzaam bij deze gevallen maar het zou beter zijn als er wordt gezocht naar een oplossing die voor de Duitse wet juridisch verantwoord is en voor de mensen eenvoudiger.
Er is gebrainstormd over mogelijke oplossingen. Zodra een en ander is uitgewerkt en een passende oplossing is gevonden, brengen wij u op de hoogte.

2 Jappenkamp, jodenvervolging en Artikel 2
Het is ons duidelijk geworden dat joden die in voormalig Nederland Indië in Japanse kampen hebben gezeten in aanmerking kunnen komen voor een Artikel 2 uitkering.
Het betreft mensen die in aparte barakken speciaal voor joden hebben gezeten; dit als gevolg van maatregelen welke door de nazi's werden opgelegd. Het gaat hier dus om kampen die door de Duitse overheid zijn erkend. Zie daartoe de lijst van het Bundesministerium der Finanzen.

3 Verdere versoepeling criteria Artikel – 2
De meesten van u hebben al kunnen lezen dat de richtlijnen met betrekking tot lengte van de onderduikperiode is verkort van 18 maanden naar 12 maanden.
Ook de 9 maanden zwangerschap kan daarbij worden meegerekend. Dat houdt in dat mensen die geboren zijn tijdens de onderduik, uiterlijk drie maanden voor de bevrijding, rechthebbend zijn. Deze nieuwe regeling gaat in op 1 januari 2012.
Zie ook het nieuwe schema onderaan!
Mensen in deze categorie die hieromtrent nadere informatie willen, kunnen uiteraard altijd contact met ons opnemen.

4 Gettofonds
Er is nog al wat onwetendheid over de mogelijkheden van het Gettofonds.
Voor alle duidelijkheid:
Het Gettofonds staat totaal los van het Gettopensioen. Zoals ook al werd gecommuniceerd, is de sluitingsdatum van 31 december 2011 vervallen. Er is in het geheel geen sluitingsdatum meer.
Er is geen leeftijdslimiet voor de aanvrager, maar het moet wel plausibel worden gemaakt dat er daadwerkelijk arbeid is verricht. Zonder dwang wel te verstaan.
Het Gettofonds en het Gettopensioen betreffen gescheiden trajecten. Indien men echter in aanmerking komt voor het Gettofonds, is het traject van het Gettopensioen eenvoudiger.
Het is duidelijk dat mensen die zijn geboren na 1939 nauwelijks plausible kunnen maken dat zij hebben gewerkt. Maar het staat uiteraard een ieder vrij om een aanvraag in te dienen.
Om misverstanden te voorkomen:
De BADV heeft weliswaar geen leeftijdsgrens gesteld maar de CC gaf de VBV-afvaardiging te kennen dat het voor kinderen wel echt plausibel moet worden gemaakt dat zij werk konden verrichten.

5 Gettopensioen
Gezien de overeenkomst tussen Nederland en Duitsland aangaande Rente en AOW, wordt de Rente apart van de AOW beoordeeld en behandeld.
Het werk in het Getto wordt gezien als basisvoorwaarde. Dit moet ten minste één maand zijn. Dit Gettowerk is de conditie, de start en de bijdrage aan de tijd.Werk in de kampen wordt gezien als plaatsvervangende tijd; school en studie als wachttijd. Dit houdt in dat als men in een Getto heeft gewerkt men mogelijk ook de vereiste vijf werkjaren haalt.Men moet wel ergens in loondienst zijn geweest. Werk voor geld, kleding en voedsel tellen mee.
Werk dat men in Nederland heeft verricht, wordt gewoon meegerekend.De uitkering voor ‘Slave labor 2004’ houdt hier geen verband mee.
Duidelijke richtlijnen en inlichtingen over het Gettopensioen kunt u begin januari via deze website verwachten.

>>Aanvragen voor het Gettopensioen zowel als voor het Gettofonds kunnen worden ingediend door een ieder die tussen 1941 en 1943 in Amsterdam verbleef en aannemelijk kan maken daar zonder dwang te hebben gewerkt.
Mochten er vragen zijn, stel die dan zo veel mogelijk per mail. U krijgt dan per ommegaande antwoord.Criteria Artikel 2 per 01-01-2012. Vernieuwd schema waarbij zwangerschapsperiode meetelt.

In onderhandeling met de Duitse overheid is het de Claims Conference (CC) gelukt om de voorwaarde van 18 maanden onderduik terug te brengen naar 12 maanden onderduik waarbij ook de 9 maanden zwangerschap mogen meetellen. Dit houdt in dat zij die werden afgewezen omdat de voorgeschreven onderduikperiode van 18 maanden niet werd gehaald nu rechthebbend zijn geworden.

Heeft u eerder een aanvraag ingediend dan wordt u aangeraden om te wachten met opnieuw aanvragen want de namen van de afgewezen aanvragers zijn bij de CC bekend. De CC verzekerde ons dat zij iedereen die in het verleden heeft aangevraagd maar werd afgewezen wegens de tijdsduur van onderduik, nogmaals zullen worden benaderd. Die categorie afgewezen aanvragers wordt dan per 1 januari 2012 rechthebbend.

Nieuwe aanvragen artikel 2
Zij die in het verleden nooit hebben aangevraagd moeten dat nu wel zo snel mogelijk doen; de nieuwe regeling geldt vanaf 1 januari 2012 (geen terugwerkende kracht). Zie verder hieronder het vernieuwde schema inzake de criteria voor de artikel 2 uitkering.


Heeft u al een aanvraag ingediend, doe dit dan niet nogmaals!
Alle afgewezen aanvragen worden opnieuw volgens deze gewijzigde criteria gecontroleerd.

Houd het volgende in het oog
De door de CC vermelde bedragen zijn vastgesteld in US-dollars; houd dus rekening met de omrekening naar een andere valuta, zoals bijvoorbeeld naar euro’s. De dollarkoers kan variëren en de hoogte van op te geven bedragen is dus afhankelijk van de datum waarop de financiële gegevens moeten worden ingediend.


Gewijzigd schema voor de bepaling van het recht op een Artikel-2-uitkering.

1) Bent u in Nederland als jood vervolgd gedurende WO-II?
 • Ja > Ga naar vraag 2.
 • Neen > Niet gerechtigd.

2) Is uw inkomen lager dan netto $ 16.000,- (€10.757,02) per jaar?
N.B.: Niet tot het inkomen worden gerekend: uitkering WUV, en staatsouderdomspensioen zoals AOW en/of andere pensioenen.
 • Uw inkomen is lager dan boven aangegeven > Ga naar vraag 3.
 • Uw inkomen is hoger dan boven aangegeven > Niet gerechtigd.

3) Is uw vermogen minder dan $ 500.000,- (€336.157,-)?
N.B.: Niet tot vermogen wordt gerekend het door u zelf bewoonde eigen huis.
 • Uw vermogen is minder dan hierboven aangegeven > Ga naar vraag 4
 • Uw vermogen is meer dan hierboven aangegeven > Niet gerechtigd.

4) Bent u 12 maanden - met inbegrip van 9 maanden zwangerschap - of langer ondergedoken geweest?
 • 12 maanden of langer > Ga naar vraag 5
 • Korter dan 12 maanden > Niet gerechtigd.

5) Heeft u in de 60-ger jaren (tijdens de afwikkeling van de CADSU gelden) het equivalent van €17.895,- of meer uit Duitsland ontvangen als schadevergoeding (doorgaans voor Nederlanders niet van toepassing)?
 • U heeft €17.000,- of meer ontvangen > Niet gerechtigd.
 • U heeft minder dan €17.000,- ontvangen > U bent gerechtigd.

In de praktijk komt het er op neer dat aanvragen die werden afgewezen wegens een onderduikperiode korter dan 18 maanden opnieuw worden beoordeeld en nu dus wel zullen worden geaccepteerd indien die onderduikperiode tenminste 12 maanden was.VBV en de contacten met Claims Conference (CC)
28-12-2010 door E. Neter, F. Neter

Een autoritje door sneeuw en ijs naar Frankfurt heen en terug.

VBV en de contacten met Claims Conference (CC)

Bij elke voorziening met bijbehorende regelgeving blijven er vrijwel altijd onduidelijkheden die nadere verklaring behoeven. Voeg dat nu bij zaken die mogelijk aan verbetering toe zijn, combineer dat met de wetenschap dat vrijwel alle aanvragen inzake Artikel 2 nu in Duitsland worden afgehandeld en er zijn voldoende redenen om weer eens richting Frankfurt te reizen en een gesprek aan te gaan met de top van de Claims Conference (CC) in Frankfurt.

Weliswaar onderhoudt het VBV-bestuur bijna dagelijks contact met de CC toch blijven er altijd principiële zaken die een bezoek aan Frankfurt rechtvaardigen; bellen en mailen doe je over individuele casussen, maar principiële problemen komen dan niet aan de orde.
Het bleek dan ook een juist besluit om richting Frankfurt te reizen en diverse zaken te bespreken met het onderhandelingsteam van de CC. Het team dat tevens op maandelijkse basis met de Duitse overheid overlegt en altijd bereid is om te luisteren. Juist daardoor kunnen hun onderhandelingspunten worden gebaseerd op datgene wat zij meekrijgen van de achterban. En die achterban wordt vertegenwoordigd door het VBV.

Gesprek met ook een trieste noot
Sneeuw en kou werden getrotseerd en de afvaardiging van het VBV-bestuur -te weten Flory Neter en Wil Groen- reisden naar Frankfurt. Eerlijkheidshalve moet worden gezegd dat Frankfurt geen straf is. Jammer genoeg betreft het hier echter geen reisbeschrijving.
Flory en Wil werden op 16 december jl. ontvangen door Christiane Reeh (hoofd juridische afdeling), Monica Beyerle (hoofd afhandeling Artikel 2), Jacek Stachowsky (case worker) en Andrea Pilz (case worker). Deze laatste is overigens de enige die Nederlands spreekt. Velen van u zullen haar wel eens aan de telefoon hebben gehad.
Uiteraard werd eerst Georg Heuberger -die recent is overleden- herdacht. Heuberger was de officiële vertegenwoordiger van de CC in Duitsland en een bijna wandelende encyclopedie op het gebied van de WOII.  Hij was ook een enthousiaste en warme pleitbezorger bij de Duitse overheid voor de overlevenden van de Holocaust. Wij missen hem. Op dit moment is het nog niet duidelijk wie hem zal gaan opvolgen.

Punten van bespreking en onderhandeling
Zij die als kind de oorlog overleefden, veelal ‘child surviver’ genoemd, kortweg in het Nederlands: kindoverlevende.
In Amerika gaan er stemmen op die bepleiten om deze categorie een extra vergoeding toe te kennen. Maar maak u niet blij met een ‘dooie mus’; zo ver is het nog lang niet.
Het VBV-bestuur had echter een probleem met de definiëring van het begrip ‘kindoverlevende’. Het blijkt nu dat de Duitse overheid en de CC daarvoor een datum hebben vastgesteld, een soort definiëring dus:
Een ieder, geboren na 31 december 1927, wordt gezien als ‘kindoverlevende’.
Feitelijk komt het er op neer dat -met uitzondering van nog enkele ouderen- vrijwel iedere Artikel-2-rechthebbende een ‘kindoverlevende’ is. Het blijft moeilijk om te verdedigen dat een overlevend kind wél en de ouder géen extra vergoeding verdient.

Extra voorzieningen
Tijdens de bespreking is aangegeven dat het VBV graag ziet meegenomen in de onderhandelingen met Duitse overheid, de wenselijkheid van een extra vergoeding voor o.a. huishoudelijke hulp. Een ieder streeft er naar om zo lang mogelijk in het eigen huis te blijven. Vrijwel niemand verheugt zich op het verblijf in een bejaardentehuis. Juist met die extra hulp is het mogelijk om langer in de eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen.
Het VBV is zich er van bewust dat de CC (dus indirect de Duitse overheid) op jaarbasis zeer veel geld uitgeeft aan overlevenden via de zogenaamde zorginstellingen. Het VBV is er een voorstander van dat deze gelden via een persoonsgebonden beschikking rechtstreeks worden toebedeeld aan de rechthebbenden of aan de bejaardentehuizen die op hun manier invulling geven aan de extra’s die de individuele levensvreugde van bewoners verhoogt.

Vooralsnog is het zo dat huishoudelijke hulp niet in de criteria van het Artikel 2 voorkomt en dat de Duitse overheid evenmin graag in die richting opschuift.
Het laatste woord is hierover nog niet gezegd. Bij de CC moet het rijpen en het VBV zal er bij een volgend gesprek zeker op terugkomen.

Kinderen uit gemengde huwelijken
Het is het VBV gebleken dat de CC in sommige gevallen de argumentatie van de PUR overneemt waar inzake het kinderen uit gemengde huwelijken betreft.
Meermalen schopt de PUR tegen het zere been van de betrokkenen en het bestuur van het VBV en meent kinderen uit gemengde huwelijken af te moeten wijzen. Gehanteerd wordt daarbij de stelling dat zij volgens de perceptie van de PUR geen vervolging hadden te vrezen. Het VBV –en het VBV staat daarin niet alleen- is van mening dat deze stelling eigenlijk niet houdbaar is. Het is daarom een zure zaak dat ook de CC in sommige gevallen mensen afwijst die hetzelfde hebben meegemaakt als kinderen met 4 joodse grootouders.

Het recente overleg maakte ons duidelijk dat de CC toch een andere argumentatie hanteert dan de PUR.
Feitelijk zijn er maar twee zaken onaantastbaar:

 • achttien maanden onderduik en
 • het leven onder een valse naam.

Als kan worden hardgemaakt dat het verblijf gedurende de vervolgingsjaren gelijk kan worden gesteld met onderduik dan is het niet van belang of men een kind is uit een gemengd huwelijk of niet.
Er is geen sprake van een verloopdatum. Bezwaar maken kan te allen tijden, ook al is de brief van afwijzing lang geleden.
Als u meent ten onrechte te zijn afgewezen omdat er wel degelijk sprake is van 18 maanden onderduik, teken dan alsnog bezwaar aan. Indien nodig helpt het VBV u daarbij.

Discutabele achttien maanden onderduik
De praktijk leert dat die 18 maanden onderduik soms moeilijk is aan te tonen met als gevolg dat daardoor onrechtvaardig kan worden afgewezen.
Was het kind dat vlucht en als zwerver op straat leeft, niet ondergedoken?
Wat te denken van het kind van wie de ouders werden vermoord maar net niet de volle 18 maanden ondergedoken is geweest?
Is 12 maanden onderduik onder vreselijke omstandigheden minder erg dan 18 maanden in een liefdevol onderduikgezin?
Die kinderen zouden dus niet rechthebbend zijn. Hoe verkoop je zoiets?
De CC verzekerde ons dat de termijn van 18 maanden een continue terugkerend onderwerp van de agenda is maar dat vooralsnog de Duitse overheid niet van zins is om die termijn aan te passen. Een groot probleem bij een eventuele aanpassing is de situatie in Hongarije gedurende Jodenvervolging. Die heeft namelijk maar 12 maanden geduurd. Als men de 18 maanden zou verlagen naar 12 maanden dan heeft dat grote consequenties voor de Duitse staatskas. Daar zit men vooralsnog niet op te wachten.

Vluchtelingen
Vlucht komt als zodanig niet voor in de criteria voor Artikel 2. Daardoor is het vaak gecompliceerd om de historie van vluchtelingen te beschrijven zodat het past in het kader van onderduik en/of het leven onder een valse naam.
Het VBV wordt nog al eens geconfronteerd met schrijnende verhalen, waarbij niet eenvoudig ‘onderduik’ of ‘leven onder een valse naam’ kan worden aangetoond. Een van de moeilijkheden daarbij is dat het VBV-bestuur niet altijd kennis heeft van de aard van de bezetting in de verschillende Europese landen. Met name de situatie in half bezette  landen -zoals Frankrijk en Italië- is voor historische leken lastig te beoordelen. En in vrijheid was men nu eenmaal niet ondergedoken.
In die gevallen waarbij het voor u of voor ons moeilijk is om een historisch perspectief aan te geven, is het mogelijk om een huisbezoek aan te vragen met interview door een door de CC aangestelde historicus.
Het VBV heeft erop aangedrongen om vlucht te zien als een vorm van onderduik. Het is niet uit te leggen wat het verschil is tussen onderduiken op een zolderkamer driehoog-achter en op de vlucht te zijn in het onbekende. Immers in beide gevallen ben je uit het zicht van de vervolger. Inhoudelijk is er daarom geen verschil tussen vlucht en onderduik.

Het positieve resultaat van deze nogal barre en ijzige tocht naar Frankfurt is het diepgaande gesprek en discussie met de CC waardoor duidelijk is geworden hoe dit soort aanvragen moeten worden ingediend en dienen te worden begeleid.
Mocht u tot deze, hierboven beschreven categorie behoren en werd u afgewezen dan kunt u zich tot het VBV wenden zodat er alsnog bezwaar kan worden gemaakt waarbij een passende rapportage in historisch perspectief kan worden ingediend.

Mochten er nog vragen zijn of rijzen dan kunt u zich altijd tot het VBV wenden. U weet het VBV vast te vinden en dat is maar goed ook.

Foto 1: van links naar rechts: Flory Neter, Wil Groen, Christiane Reeh, Monica Beyerle, Jacek Stachowsky.
Foto 2: Sophienstrasse 44, 5de etage. Bovenstaande tekst kunt u ook lezen in dit PDF document
Artikel 2 en achtergronden voor limiet van 18 maanden onderduik
27-04-2010 door E. Neter, F. Neter

Na de wijziging van de Criteria inzake de CADSU en het Sterrengeld heeft een aantal mensen het VBV benaderd met vragen over de limiet van 18 maanden onderduik.
Daarover werd navraag gedaan bij de Claims Conference. Het VBV kreeg onderstaand antwoord.

In 1990 werd het Artikel-2-fonds opgericht voor Nazislachtoffers die niet in aanmerking konden komen voor een uitkering uit het Bundes Entsch


Verslag Claims Conferentie Frankfurt
20-04-2010 door E. Neter, F. Neter

Na ons bezoek aan de Claims Conference in New York, waarover u elders op de site kunt lezen, brachten Wil Groen en Flory Neter op 14 december jl een bezoek aan Frankfurt.
De directe aanleiding was de verklaring die het NIOD heeft afgegeven om de bewijslast te vereenvoudigen. In New York hadden wij al aangegeven dat bewijs voor onderduik zoveel jaar na dato vaak heel moeilijk is te leveren. En dat de kunst van het onderduiken juist is dat je geen sporen na laat. In Nederland waren er ( enkele uitzonderingen daargelaten) slechts 2 mogelijkheden. Onderduik of deportatie.
Ofschoon deze stelling en de verklaring van het NIOD de insteek van de bijeenkomst in Frakfurt was is er uiteraard een aantal andere zaken uitvoerig aan de orde geweest. Wij hebben gesproken met Georg Heuberger, Conrad Matschke, Christine Reeh en Monica Beyerle. Allen deel uitmakend van het dagelijks onderhandelingsteam.
Een keer per jaar vinden er op hoog niveau onderhandelingen plaats maar op lager niveau zijn de onderhandelingen continue.

Afhandeling,
Aan ons wordt regelmatig gevraagd waarom de Nederlandse zaken worden afgehandeld in New York.
De Claims Conference heeft een interne een taakverdeling. Die taakverdeling houdt in dat heel West Europa wordt behandeld in Frankfurt met uitzondering van Nederland.
Wij vinden dat niet handig om verschillende redenen. De belangrijkste is wel dat het veel eenvoudiger is om met een map casussen naar Frankfurt te reizen dan naar New York.Claims Conferentie Frankfurt overlegt met VBV
18-03-2010 door E. Neter, F. Neter

Het is inmiddels een kleine week geleden dat het onderhandelingsteam van de Claims Conference -nog maar net terug uit Berlijn- aan het VBV-bestuur per telefoon en via een persoonlijk mailbericht het onderhandelingsresultaat doorgaf. De aandachtige lezer heeft dit via www.vbvinfo.nl allemaal kunnen lezen want dit bericht werd direct op vrijdag de 12de maart op de website geplaatst.

Claims Conference samen met Duitse overheid
Nu een en ander wat is bezonken, was er vandaag weer een telefonisch overleg met het hoofd van de afdeling casu


Verslag bezoek Claims Conference New York
12-05-2009 door F. Neter

De 24ste en de 27ste april waren Flory Neter en Wil Groen in New York bij de Claims Conference.

Besproken werden:
De problemen rond de CADSU,
De problemen rond de wees en half weeskinderen in relatie tot de CADSU,
Verbetering inzake pensioenen,
Situatie in Nederland gedurende het Naziregime,
Problemen omtrent verificatie onderduik,

Onderstaand het verslag van het bezoek van Wil groen en Flory Neter aan de Claims Conference, samenvattend komt het neer op het volgende:


Gideon Taylor geeft een samenvatting over Artikel 2 en wat er in de onderhandelingen is bereikt. Tevens benadrukt hij de problemen die de Claims conference ondervindt bij het geven van uitleg van verschillende situatie van mensen die zijn afgewezen.

De verificatie van de aanvragen die moet worden verstrekt door door externe organisatie zoals het Rode Kruis en de PUR duurt vaak lang.

Er zijn 20 case workers voor 9000 mensen wereldwijd.

De CC is het er over eens dat de wezen en half wezen er slecht van af komen.

De opmerking van het VBV dat iedere jood geboren voor 1945 ofwel ondergedoken is geweest ofwel gedeporteerd is voor de Duitse overheid onvoldoende. Men wil bewijs.

Overeengekomen werd dat hangende aanvragen uit Nederland zullen als het mogelijk is versneld worden verwerkt. Flory houdt contact met de CC en stuurt lijsten in.

Indien U voldoet aan alle bekende criteria voor een uitkering van het artikel 2 fonds en toch problemen/dringende vragen heeft met of over Uw aanvraag kunt U zich voor informatie schriftelijk bij ons melden. postbus 87594, 1080 JN Amsterdam en/of per mail via onze website: www.vbvinfo.nl


Onderstaand het hele verslag in het Engels

Meeting between Flory Neter Polak, Dr. W. Groen of the VBV and Gideon Taylor, Greg Schneider, Karen Heilig and Lydia Griffin of the Claims Conference, April 2009.

Key issues of importance to Netherlands Holocaust survivors were discussed, as well as the VBVs mission and work to assist their members and other survivors in the Netherlands.

In his opening remarks, Gideon Taylor reviewed some of the Claims Conference negotiating efforts and successes on behalf of Holocaust survivors from Western European countries previously excluded from the programs administered by the Claims Conference and funded by the German government. These programs, Hardship Fund - one time lump sum payment of Euro 2556 - and the Article 2 Fund - monthly pension of Euro 291 - are governed by eligibility criteria established by the German Ministry of Finance. The Claims Conference pursues annual negotiations with the Ministry to liberalize the criteria. Longstanding efforts have been aimed at securing compensation from the German government to "Western Persecutees" from formerly occupied Western European countries. In 2003, the Claims Conference negotiated that certain persons who were citizens of Western countries at the time of persecution and had been previously unable to apply could now, under specific circumstances, receive Article 2 payments. Previously, persons who were citizens of certain Western European countries at the time of persecution and at the time of the Global Agreement between Germany and the relevant country were excluded from receiving payments from the Article 2 Fund. As a result of negotiations in February 2003 and in June 2008, persons who were previously excluded from receiving a payment from the Article 2 Fund, because they were citizens of certain Western European countries at the time of persecution and citizens of such countries at the time of the Global Agreement between the Western European country and the Federal Republic of Germany (for exact dates see below), may now be able to receive a payment from the Article 2 Fund. The detailed criteria for such applicants are set out below:

The applicant meets the persecution criteria of the Article 2 Fund and has not received any payment from a German source OR
The applicant meets the persecution criteria of the Article 2 Fund and during the applicants persecution he/she was in a concentration camp or ghetto, in this case, any payment(s) received from a German source for the persecution he/she suffered will be disregarded (except for ongoing pensions from a German source such as the BEG or Austrian Opferfuersorge pension); OR
The applicant meets the persecution criteria of the Article 2 Fund and the only payment received by the applicant from a German source was for the death of a family member, in this case, the payment from aGerman source will be disregarded. This provision regarding "Western Persecutees" applies to persons who were a citizen of one of the following countries at the time of persecution and in the year stated: Austria (only citizenship on or before March 13, 1938 is relevant), Belgium (1960), Denmark (1959), France (1960), Holland (1960), Italy (1961), Luxembourg (1959), Norway (1959), Sweden (1964), Switzerland (1961), United Kingdom (1964).
In addition other agreements made with the German authorities, such as the changes in criteria that limit income, have allowed Western European survivors previously excluded because of income to become eligible for the Article 2 pension, because we obtained that old age and retirement and governmental pensions should not be counted as income, and we proved to the German regulators that even invalid of war pensions and war damages pensions from European government must be counted as social security and not as compensation payments, therefore enabling the recipients to receive also the Article 2 Fund pension.

Gideon Taylor described the difficulties of negotiations and the several groups of Holocaust survivors around the world who remain excluded from German compensation to this day. Even in the case of Western persecutees such as the Dutch Jews, certain problems are linked to the German official interpretation of both their original Federal Indemnification Laws and their national social welfare codes or standard, conventional historical readings that are not flexible but rather formulaic.

The problems - generally out of Claims Conference control - that arise in connection with processing the Article 2 cases from the Netherlands were discussed, such as the PUR and CADSU II payment issues that are required to be verified. The ways in which the Claims Conference can review its administrative procedures for speed or efficiency were examined, with input from Flory and Wim. On these there is complete flexibility and we are ready to do all we can. But we pointed out that on politicial issues such as what is decided by the Germans during negotiations, all we can do is keep trying and pressing. It is not in our hands. Also on certain protocols for processing (see for instance below on the issue of lack of proof for Dutch hidden children cases).

The latest negotiations with Germany have resulted in the agreement that we would create working committees on the negotiations, to work with counterparts in the German Ministry. One of the working committees of ther Claims Conference has been reserved for examining Child Survivor issues specifically, and this becomes pertinent to some of the issues that VBV raised (orphans). We will ask VBV for assistance if necessary on documentary materials for the working committees.

We responded to issues that VBV presented for review, which need to be addressed and possibly resolved, such as:
Orphans are worst off
Yellow Star payment by CADSU - Wearing the Yellow Star is not among the criteria of Article 2, but was paid by CADSU. The Claims Conference does not consider this an impediment to approval since the person was likely in hiding, which is eligible under the program
Yellow Star not paid to younger survivors by CADSU
Lack of proof in cases of hiding: Claims Conference of course works with this issue in all cases of hiding and manages to get them approved when possible, but will re-examine any Dutch case that is presented to us in particular, when there is no proof at all of hiding. A general legal "presumption of a situation in a given country" _ such as the idea put forth by VBV that all Dutch survivors who are alive and were not in camps were in hiding - is not acceptable to the German government in principle. The German government has requested that each case be processed on a case by case basis and globalizing assumptions are not admitted.

Issue of trusteeship monies discussed.

It was decided that a list of cases that are pending from Netherlands would be reviewed personally by our chief counsel and Associate Executive VP Karen Heilig - Also that Flory would send us a list of cases that should be approved and have not been yet - for review.


Overzicht bepalingen inzake Artikel-2-fonds
14-08-2008 door F. Neter namens het VBV bestuur

In het kader van het verstrekken van zo veel mogelijk eensluidende informatie wordt de onderstaande, door JMW opgestelde tekst, op de VBV-site geplaatst via het aanklikbare PDF bestand.
Dit mede n.a.v. een door JMW nog te plaatsen advertentie in het NIW.

 Overzicht bepalingen inzake Artikel-2-fonds


Aanvullende informatie van Claims Conference Art.-2-fonds
27-06-2008 door F. Neter, E. Neter

De CC antwoordt op de vraag of afgewezen aanvragen in het verleden opnieuw moeten worden ingediend: De CC is gehouden aan de norm die geldt voor alle overlevenden uit Nederland. De CC wacht in de onderhavige gevallen op een antwoord van de PUR of een CADSU-2-uitkering werd gedaan op grond van eigen vervolging of wegens de dood van ouder(s). Pas als de CC over deze informatie beschikt, kan de procedure worden vervolgd. Houd er rekening mee dat de grote toestroom van nieuwe aanvragen alsmede het werk dat de PUR hier voor moet verrichten de heropening van eerdere aanvragen aanzienlijk kan vertragen. Naar verwachting zullen er enige maanden mee zijn gemoeid. De CC verzoekt om geduld. ________________________________________ In response to your e-mail, please be advised that a review of the Article 2 Pension Fund file indicates that, as is the norm with all claims submitted by Survivors from the Netherlands, we are awaiting a response to a request made to the Pensioen-en Uitkeringsraad (PUR) as to whether or not the payment made under the Global Agreement (CADSU-II) in 1960 was as a result of own persecution or for the death of the parents. Until we have this information no further processing of the claim can be undertaken. Please be aware that as a result of a significantly large influx of new applications and the potential reopening of those submitted within the past years but put aside for a variety of reasons recently addressed in the recent successful negotiations with the German government, the PUR?s response time has increased significantly and I anticipate that it will be several more months before we hear back from them. Please continue to be patient with us. ________________________________________ Het VBV overlegt nog met de Claims Conference of het gewenst is om een herinnering te sturen naar de CC onder vermelding van het registratienummer. Zo snel mogelijk wordt u hierover nog ge?nformeerd. Uiteraard is dit alleen bedoeld voor diegenen die onder de nieuwe voorwaarden w?l gerechtigd zullen zijn om een uitkering te ontvangen uit het artikel-2-fonds. Zie daartoe eerdere berichtgeving op deze site.


Duits Bondsdaglid verduidelijkt criteria Artikel-2-fonds
19-06-2008 door E. Neter, F. Neter

Per email ontving het VBV onderstaande brief van Salvador Becker, politiek medewerker van Maik Reichel, Bondsdagafgevaardigde. De heer Reichel is een van de Duitse politici met wie het VBV regelmatig contact heeft ondermeer inzake het Artikel-2-fonds. De inhoud van deze brief neemt eventuele onduidelijkheden weg. Zie verder ook de gezamenlijke advertentie in het NIW.
___________________________

Dear Ms Neter,

Several hours ago, we received a letter from the Federal Ministry of Finance. I am very happy to inform you, that the negotiations between the JCC an the Min-istry in the beginning of June led to a very successful result. It is said, that every survivor of the holocaust, who was imprisoned in a camp or a ghetto or lost a family member and was a citizen of a western-European state, and who received a payment from the German Government in the past (such as "CADSU II"), can from now on apply for additional payments from the Article 2-Funds of the JCC." The only criteria is indigence on the one side and official recognition as a victim of persecution on the other.

I hope, that you will find that solution appropriate! If you have further questions, please don?t hesitate to contact us. Please let me also know, if you still wish to come to Berlin in that case.

With kindest regards on behalf of Mr. Reichel
Salvador e. Becker


Verwarring door berichtgeving over nieuwe criteria van de Claims Conference
17-06-2008 door F. Neter, E. Neter

Enkele dagen terug liet het VBV een nieuwsbericht uitgaan inzake de nieuwe criteria van het Artikel 2 fonds. Verwezen werd naar de correspondentie met ondermeer de Duitse Bondsdag.

Het VBV krijgt van diverse zijden berichten dat de nieuwe criteria inzake artikel 2 niet door iedereen juist worden ge?nterpreteerd. Om verwarring hierover uit te sluiten, volgt hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Voorheen uitgesloten maar nu wel rechthebbend, zijn:

1. Zij die een CADSU-uitkering ontvingen en ook in een concentratiekamp hebben gezeten en voldoen aan de overige criteria.

2. Wezen of half-wezen die een CADSU-uitkering kregen voor vermoorde familieleden en voldoen aan de overige criteria.

Zij die 18 maanden of langer ondergedoken waren en geen CADSU-uitkering ontvingen, waren in principe al rechthebbend voor een artikel 2 uitkering.

Nog dubieus is wat de Duitse overheid gaat doen met hen die wel ?sterrengeld?-CADSU hebben ontvangen en die ook waren ondergedoken.

Onverkort geldt dat men moet beantwoorden aan de door de Duitse overheid gestelde criteria. Ook de inkomenspositie speelt daarbij een rol.


Verbeteringen Artikel 2
12-06-2008 door F. Neter, E. Neter

De inzet van het VBV inzake het Artikel 2 fonds is niet voor niets geweest. Zie ook de in deze site opgeslagen correspondentie van het VBV met de Bondsdag van Duitsland. Mede door druk van het VBV is het de Claims Conference in haar onderhandelingen met de Bondsdag gelukt om verbeteringen aan te brengen inzake enige zeer grote onredelijkheden m.b.t. de CADSU. Vervolgden die in de 60-ger jaren CADSU ontvingen wegens de dood van een of meer familieleden werden uitgesloten van een uitkering. Vanaf nu zullen zij wel rechthebbend zijn. Uiteraard moet men dan wel aan de overige, geldende criteria beantwoorden. De nieuwe overeenkomst houdt ook een verbetering in voor Holocaustoverlevenden die een Nederlander waren en gevangen waren in een van de concentratiekampen. Zij, die voorheen in deze categorie werden afgewezen - wegens CADSU-uitbetalingen - kunnen nu wel in aanmerking komen voor een artikel-2-uitkering. Tevens worden de uitkeringen verhoogd met 8 procent. De uitkering van 270 euro gaat naar 291 euro per maand. Tot zover een samenvatting van de belangrijkste punten uit het persbericht van de Claims Conference. Voor uitgebreidere informatie wordt u verwezen naar de site van de Claims Conference.

 Website Claims Conference


Actueel Nieuws
10-10-2019 NS en het broodje-aap-verhaal; waar of niet waar?
24-09-2019 Boekbespreking: De Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd.
23-09-2019 VBV-bestuur reageert na de bijeenkomst van de 1ste september jl.

Tags
Antisemitisme, Artikel 2 Duitsland, BAN, Belasting, Belgische fiscus, Beth Shalom, Bijeenkomst IsraŽl, Boekbespreking, Claims Conference, Column, Correspondentie, de Joint, Duitse rechtsgang, Fonds Verloren Jeugd, Frankrijk, Gemeentegiro-Erfpacht, Gettofonds, Gettopensioen, Gettowerk, Jaarvergadering, Javapost, JMW, Le-Ezrath Ha-Jeled, Maror, Nederlandse Spoorwegen, NIOD, Notulen, Oorlogsmisdaden, Oorlogswezen, Overheid, PUR, Rechtspraak, Sinti/Roma, Stolpersteine, Tweede en derde Generatie, VBV, VBV-Bestuur, Vermogensbeheer, Voormalig Nederlands-IndiŽ, Westerbork, Wie kent Wie, WO II, WUV-IsraŽl, WUV/WUBO, Zikna,

Archief
28-08-2019 Aanvullende informatie over aanvraag tegemoetkoming Nederlandse Spoorwegen
22-08-2019 Getto-uitkeringen en belastingvrijstelling
17-08-2019 Zondag 1 september 2019: VBV-bijeenkomst over NS en tegemoetkomingen
04-08-2019 NS-tegemoetkomingen, het uitkeringsreglement in het kort en aanvraagformulieren.
01-08-2019 Persbericht van de NS-Adviescommissie
18-07-2019 Zondag 1 september 2019: VBV-bijeenkomst over NS en tegemoetkomingen
03-07-2019 Reactie VBV-bestuur op het advies van Commissie aan NS
28-06-2019 NS en smartengelden
27-05-2019 Hoe de VBV-bijeenkomst van 28 april jl. door Renťe Citroen werd ervaren.
27-05-2019 Column: Westerbork als demonstratieterrein?
26-05-2019 Verslag bijeenkomst Stichting VBV op 28 april 2019 in Casa 400 te Amsterdam
26-05-2019 Commentaar inzake gerechtelijke uitspraak fiscus en getto-uitkeringen
26-05-2019 Openingsrede van Flory Neter tijdens de VBV-bijeenkomst in Casa 400 op 28 april jl.
26-05-2019 Column: "Pensioentje met suiker"
27-04-2019 NS en smartengelden
21-03-2019 NS en smartengelden
15-03-2019 Aanklacht van Jacques Barth tegen NIW verwezen naar rijk der fabelen
07-03-2019 Aankondiging jaarlijkse bijeenkomst en Verslag VBV-vergadering op 18-03-2018
02-03-2019 Publicatie Ministerie van FinanciŽn
20-02-2019 NS en smartengelden
23-12-2018 Bericht van Ministerie FinanciŽn over vrijstelling belastingen
19-12-2018 SVB mag AOW niet korten met gettopensioen.
17-12-2018 De eerste duizend dagen na de conceptie
07-12-2018 Raad van de Europese Unie over antisemitisme op 6 december 2018
06-12-2018 NS-vergoedingen voorlopig nog niet op de rails.
04-12-2018 De Snoge in Nijenhuis, column door Flory Neter
28-11-2018 Felicitaties voor Salo Muller
02-11-2018 Herberekening WUV/WUBO wegens lager percentage vermogenskorting vanaf 01-01-2018
31-10-2018 Aanvullende uren thuiszorg t.b.v. holocaustoverlevenden via JMW.
16-10-2018 Artikel-2-uitkeringen fors verhoogd in de komende drie jaren
09-10-2018 In memoriam Gerrit Goudeketting
02-10-2018 Ministerie FinanciŽn: Uitkeringen welke fiscaal vrij zijn vanaf 01-01-2016
14-08-2018 De kwestie Jacques Barth
12-06-2018 Informatie in het kader van de privacy wetgeving
19-05-2018 Verheugend nieuws: Uitkeringen voor gettowerk vanaf 2016 heffingsvrij
13-04-2018 JMW, Claims Conference en persoonsgebonden budget
13-04-2018 Aanmelding voor VBV-bijeenkomst in IsraŽl
05-04-2018 Belasting op getto-vergoedingen: oplossing mogelijk nabij
16-03-2018 Afschaffing antihardheid WUV - SVB versus wetgever
07-03-2018 Aangepaste informatie over Stolpersteine en hoe te handelen.
18-02-2018 Kort nieuws: Ledenvergadering VBV - WOB-procedure 22-maart - Over de Petitie
09-02-2018 Wie heeft recht op gettovergoedingen? Compleet schema Gettopensioen
04-02-2018 Petitie, petitie, petitie, STEM! -- WOB-procedure bij Raad van State
29-01-2018 Teken de petitie tegen belasting op getto-vergoedingen!!
17-01-2018 Gettovergoedingen: actie 50PLUS in Tweede Kamer
15-01-2018 Groot verzet tegen Nederlandse fiscalisering van Duitse Getto-vergoedingen
07-12-2017 Mogelijk moreel rechtsherstel voor Joodse eigenaren van vastgoed in Den Haag
05-12-2017 VARA-documentaire over tragedie rond Van Imhoff en zoektocht VBV
08-11-2017 VBV doet beroep op Kamercommissie FinanciŽn inzake getto-uitkeringen
31-10-2017 Fiscus en uitkeringen voor gettowerk
28-09-2017 VBV stopt samenwerking Jacques Barth
25-08-2017 Bronbelasting, buitenland en WO-II gerelateerde uitkeringen
08-07-2017 Belgische fiscus en uitkeringen Nederlandse oorlogswetten - WUV en WUBO
01-05-2017 De Tweede Generatie - Voordracht van Yaela Cohen
16-04-2017 Conceptverslag Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2017
26-02-2017 Verslag VBV-bijeenkomst in Tel Aviv op 12-02-2017
21-01-2017 Verslag Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2016
17-11-2016 Uitnodiging voor de presentatie van en paneldiscussie over het proefschrift Ghetto Workers Law van dr. A. Weber
17-11-2016 Voordracht opperrabbijn Jacobs tijdens symposium Holocaust en Geschiedenisonderwijs
17-11-2016 De Zaak Menten in drie afleveringen bij omroep MAX, verfilmd naar het boek van Hans Knoop
17-08-2016 Extra betaling Claims Conference
22-05-2016 Frits van der Starre zoekt naar familie van Anna van der Starre-Neter.
05-04-2016 Claims inzake Erfpachtboetes en Gemeentegiro Amsterdam
30-03-2016 Claims Conference en onbetaalde uitkeringen
30-03-2016 Verslag Algemene Ledenvergadering op 22-03-2015 van het VBV
01-03-2016 Aanmelding voor de Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2016
15-02-2016 ING-onderzoek inzake niet-ontvangen Artikel-2-uikeringen
08-02-2016 Verslag VBV-bijeenkomst in Israel op 07-02-2016
03-02-2016 NL-ambassade Israel corrigeert krantenbericht inzake WUV
01-02-2016 Informele bijeenkomst VBV in Tel Aviv op zondag 7 februari 2016
10-01-2016 ING-bank en problemen rond Artikel-2-uitkeringen
09-01-2016 Premieheffing Artikel-2-uitkeringen eindigt
19-11-2015 Akkoord Indisch platform en Staatssecretaris van Rijn
28-10-2015 VBV regelt uitkering voor Roma en Sinti - - - Akkoord gettostatus Asterdorp
28-10-2015 Update en rectificatie inzake uitkeringen Lost Childhood
15-09-2015 Einde onterechte premieheffing Artikel-2-fonds lijkt nabij.
07-09-2015 Amsterdam wil erfpachtboetes en Gemeentegirotegoeden terugbetalen
24-08-2015 Grote zorgen over uitkeringen uit het fonds Verloren Jeugd
24-08-2015 MinFin besluit tot onderzoek MAROR-gelden
13-06-2015 Mogelijk einde van premieheffing over Artikel-2-uitkering
06-06-2015 CliŽntenraad initieert belangrijke beleidswijziging SVB/PUR inzake osteoporose
23-03-2015 Verslag-notulen Algemene Ledenvergadering van het VBV op 23 maart 2014
09-03-2015 Algemeen aanvraagformulier t.b.v. alle uitkeringen van de Claims Conference
17-01-2015 Uitkering 'Verloren Jeugd' weer vertraagd.
27-12-2014 Fonds Verloren Jeugd en informatie over aanvragen
26-12-2014 Claims Conference start in januari 2015 met Fonds Verloren Jeugd.
14-12-2014 Informatie en criteria inzake Franse herstelbetalingen WOII
05-09-2014 Resultaat Berlijns overleg leidt tot uitkering aan Childsurvivors
12-08-2014 Overeenkomst Kantoor Mayer en Kantoor Weber inzake BADV
05-08-2014 Petitie tegen antisemitisme
28-07-2014 VBV reageert op demonstraties en antisemitisme
19-06-2014 Gezocht: Openstaande claims voormalig Nederlands-IndiŽ
13-06-2014 Claims conference: Verruiming voorwaarden Artikel-2-uitkering
10-06-2014 Dringend verzoek: Staak bellen naar advocatenkantoor in Dusseldorf
01-06-2014 Gettopensioen en samenwerking met advocatenkantoor Weber en Co
01-06-2014 Schema gettofonds: Wie is mogelijk rechthebbend?
01-06-2014 Schema gettopensioen: Wie is mogelijk rechthebbend?
23-05-2014 Verslag VBV-bijeenkomst IsraŽl op 8 mei 2014
22-05-2014 Afwijzing Ministerie Financien inzake premieheffing Artikel 2
19-02-2014 Gemeenschappelijke publicatie van JMW en VBV inzake Gettofonds
20-01-2014 Aanvraagformulier voor vervolgde Roma en Sinti door naziregime
19-01-2014 VBV overtuigt BADV inzake getto Amsterdam en Gettofonds
15-12-2013 Ontwikkelingen rond gettofonds en status getto Amsterdam
25-10-2013 Keulen en principieel standpunt VBV inzake gettofonds
21-10-2013 Artikel 2 versus 'Rietkerk-regeling'
16-10-2013 Holocaustslachtoffers dubbel beroofd
12-10-2013 Proces tegen BADV in Keulen
17-09-2013 Eerste zitting proces tegen BADV over gettofonds
30-08-2013 Bericht met verzoek aan alle abonnees
13-08-2013 Proces tegen BADV (gettofonds) opgestart
11-08-2013 Herdenkingen van capitulatie Japan op 15 augustus 1945
23-07-2013 Belangrijk bericht over Engelse bezwaarbrief en BADV.
16-07-2013 Oproep voor afgewezen aanvragers gettofonds door BADV
11-07-2013 Nieuwe informatie over BADV en afwijzingen voor Gettofonds
04-07-2013 Problemen rond aanvragen gettofonds
26-06-2013 Boekaankondiging:
07-06-2013 Claims Conference en mediaberichten
29-05-2013 Protesten NIOD lijken te werken
21-05-2013 NIOD en VBV-archief
02-05-2013 Peidooi voor gedegen onderwijs over WO II
26-04-2013 VBV heeft succes: Duitsland erkent gettostatus Amsterdam
11-04-2013 Openingsrede ledenvergadering VBV d.d. 24 maart 2013
10-04-2013 Wie kent wie? Joodse onderduikers in Kerkrade
09-04-2013 Voordracht middagprogramma VBV-Ledenvergadering-2013
09-04-2013 Bewijs van in leven zijn t.b.v. Gettofonds en -pensioen
09-04-2013 Aanpassing Wuv, Wubo en Buitengewoon pensioen
31-03-2013 Definitief verslag jaarverg. VBV 1-april-2012, PDF & platte tekst
15-03-2013 Informatie over plaatsing Stolpersteine
03-03-2013 Holocaustwetenschap en -onderzoek
16-01-2013 Open brief aan Raad van Toezicht van Beth Shalom
12-01-2013 Gettofonds: Dringend advies om bezwaarschrift in te sturen.
07-01-2013 Amsterdam had drie getto
22-11-2012 Solidariteitsbezoek Nederlandse ambassadeur in Isra
14-11-2012 Gettopensioen wordt niet gekort
22-10-2012 VBV spreekt met CC en advocaat in Frankfurt
08-10-2012 Afwijzingen gettofonds en -pensioen
15-09-2012 Van de voorzitter
22-06-2012 Herinnering aan weggevoerde Joden in Hoorn
20-06-2012 Bericht over aanvragen 'Gettofonds'
15-05-2012 Zestien Stolpersteinen op 18 juni a.s. in de stad Hoorn
21-04-2012 Belasting- en premieheffing een recht maar geen plicht
14-04-2012 Informatie over aanvragen Getto-fonds
04-04-2012 Petitie aangenomen op de Algemene ledenvergadering van het VBV
04-04-2012 Persbericht inzake Artikel 2
15-03-2012 Wezen en incorrecte afhandeling JMW
11-02-2012 VBV in actie tegen fiscalisering Artikel-2-uitkering
09-02-2012 Verslag van de bijeenkomst van VBV-leden in Isra
28-12-2011 VBV en Claims Conference te Frankfurt: Artikel 2 (nieuwe criteria en schema!!!), levensbewijs, jodenvervolging Ned. Indi
15-12-2011 Javapost
12-11-2011 Centrale Raad van Beroep, SVB/PUR, geprivatiseerde Kibbutz Tzorah
03-11-2011 Nieuwe versie regelgeving werken in getto's - deel 2
18-10-2011 Directeur Beth Shalom vertrekt
15-10-2011 Beth Shalom en kort geding
14-10-2011 Nieuws over Beth Shalom
23-09-2011 Nieuwe versie regelgeving Gettowerk
28-08-2011 Visie VBV over huidige stand van zaken Beth Shalom
24-08-2011 Brief van advocaat mr. Abeln namens het VBV aan het bestuur van Beth Shalom
18-08-2011 Beth Shalom stelt externe manager aan
11-08-2011 Vervolg van VBV versus directie Beth Shalom
10-08-2011 Persverklaring stichting BAN inzake kort geding uitspraak ADO Den Haag
02-08-2011 Persbericht: Indische geschiedenis kamp Westerbork krijgt actueel tintje
31-07-2011 Stichting Zikna, pastorale hulp aan holocaustoverlevenden
29-07-2011 Persbericht: VBV eist vertrek directie en bestuur Beth Shalom
21-07-2011 Stichting Heart - Roerende en onroerende goederen wellicht te claimen.
20-07-2011 Persbericht, Stichting BAN, Kort Geding tegen ADO
24-06-2011 Gewijzigde statuten van het VBV
05-05-2011 Korte samenvatting voordracht van Hans Knoop
03-05-2011 Verslag van de Jaarvergadering 20 maart 2011
02-05-2011 Openingsrede jaarvergadering maart 2011
18-03-2011 Statutenwijziging
17-03-2011 Verzoek van de Jewish Joint Distribution Organisation
21-02-2011 Verslag van de jaarvergadering van maart 2010
28-12-2010 VBV en de contacten met Claims Conference (CC)
20-12-2010 Laatste nieuws oorlogswezen versus JMW en de visie van VBV
14-10-2010 Erfgoed van de Oorlog
01-10-2010 Jaarvergadering 2011 Zondag 20 maart
16-06-2010 VBV verwerpt bod Joods Maatschappelijk Werk (JMW) voor compensatie oorlogsweeskinderen
27-04-2010 Artikel 2 en achtergronden voor limiet van 18 maanden onderduik
20-04-2010 Verslag Claims Conferentie Frankfurt
18-03-2010 Claims Conferentie Frankfurt overlegt met VBV
25-09-2009 Belasting en aftrekbare giften
11-08-2009 Protestbrief via ambassadeur aan Israelische overhei
17-05-2009 Kind van de rekening, samenvattend verslag
12-05-2009 Verslag bezoek Claims Conference New York
11-05-2009 Alternatieve Jaarvergadering van het VBV te Tel Aviv
22-04-2009 Officieel standpunt van de Duitse overheid inzake Artikel 2
21-04-2009 Notulen van de Jaarvergadering van 22 maart 2009
18-03-2009 Kennismaking met de heer Stoov
28-12-2008 Financien
09-12-2008 Resultaten van het wetenschappelijk onderzoek naar het vermogensbeheer van de joodse oorlogswezen beschikbaar
27-11-2008 Overgang PUR naar SVB en de Wet Beperking Export Uitkeringen
14-11-2008 Overgang PUR-SVB
27-10-2008 Overgang PUR/SVB
14-08-2008 Overzicht bepalingen inzake Artikel-2-fonds
27-06-2008 Aanvullende informatie van Claims Conference Art.-2-fonds
19-06-2008 Duits Bondsdaglid verduidelijkt criteria Artikel-2-fonds
17-06-2008 Verwarring door berichtgeving over nieuwe criteria van de Claims Conference
12-06-2008 Verbeteringen Artikel 2
29-03-2008 Correspondentie Artikel 2 Duitsland
16-03-2008 Notulen Jaarvergadering 16 maart 2008

naar boven  |  copyright verbond belangenbehartiging voor vervolgingsslachtoffers  |  design en realisatie: 2BeeWeb