home  |  nieuws  |  wie we zijn  |  wat we doen  |  magazine  |  links  |  contact  |  aanmelden  
Claims Conference en onbetaalde uitkeringen
30-03-2016 door Redactie VBVINFO

Claims Conference en uitkeringen 'Lost Childhood'

Naar aanleiding van vele e-mails, brieven en telefoontjes over het uitblijven van betaling van het Lost Childhood Fund kreeg het VBV vrijwel per kerende e-mail antwoord op vragen van voorzitter Flory Neter. Het betreft hier de eenmalige uitkering van €2.500,- voor 'Verloren Jeugd', een uitkering waarover in augustus 2014 overeenstemming werd bereikt en waarvan ook het bedrag toen werd vastgesteld.

De Claims Conference schreef daarover het volgende:
Iedereen die in februari jl. een brief ontving waarin de uitkering werd toegezegd maar dit bedrag nog niet heeft ontvangen, wordt geadviseerd zijn/haar bankgegevens, dus IBAN en BIC nogmaals te sturen aan:
Claims Conference
Gräfstrasse 97
60487 Frankfurt - Duitsland
Dit schrijven moet tevens worden voorzien van een datum en een originele handtekening.

Van personen die in februari 2016 nog geen enkel bericht ontvingen, wordt aangenomen dat die aanvragen nog in staat van behandeling zijn. De laatste betalingen vanuit het bovengenoemde fonds dateren van 29 februari 2016.
Voorts schreef de CC dat kan worden aangenomen dat alle aanvragen in de 'afwerkingsfase' zijn en vele aanvragers wachten nog op de uitbetaling van deze €2.500,-.
Hieronder het originele schrijven van de CC:

Dear Flory Neter,

Thank you for your inquiry.
All members who received an approval letter in Feb 2016 concerning a CSF payment and did not receive it until now, should send us their bank details (IBAN and BIC/ SWIFT) again, signed and dated by themselves.

All others who did not receive a letter, we suggest that their claims are still in process.
The last CSF payment was made on Feb 29, 2016 (value date).
In the whole, half of all CSF claims were finalized now. So, there are still a lot of claimants waiting.

Hope, this information answered your question.
Yours sincerely,

Claims Conference
Logistical Center
Graefstr. 97
60487 Frankfurt
Germany

 
Update en rectificatie inzake uitkeringen Lost Childhood
28-10-2015 door Redactie VBVINFO

Nieuws over Lost Childhood -- Verloren Jeugd 

Tijdens het recente overleg op 24 oktober in Bonn met de afvaardiging van het Duitse Ministerie van Financiën werden de uitkeringen ‘Lost Childhood’ (‘Verloren kinderjaren’) ter sprake gebracht . Daarbij stond de vertraagde uitbetaling aan rechthebbenden centraal.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving op 24-08-2015 via deze site waarin uit een andere bron werd geciteerd, blijkt dat Claims Conference (CC) geen enkele blaam treft. De CC heeft het afgesproken deel van rechthebbenden (een vastgelegd percentage) uitbetaald. Daarmee was men de verplichting nagekomen welke was vastgelegd in 2014 tijdens de Conferentie in Berlijn over deze Verloren Kinderjaren.
Voor de uitbetaling van de volgende groep rechthebbenden moest worden gewacht op aanvullende financiële middelen welke door de Duitse overheid zou worden gestort.
En daar ontstond het probleem aangezien een volgende tranche niet direct beschikbaar bleek mede door onvoorziene uitgaven wegens de grote instroom van vluchtelingen onder meer vanuit Syrië. Bovendien, zo deelde dr. Dirk Langner (hoogste ambtenaar ) mee, was het aantal rechthebbenden aanzienlijk groter dan men bij het ministerie had ingeschat.
Van de ‘pot’ Humanitaire Fondsen 2015 waaruit moet worden betaald, is de bodem zichtbaar. Hetzelfde fonds dus dat de kosten ophoest t.b.v. vluchtelingen.

Voortgang uitbetaling
Verheugend is dat men toch een uitweg heeft weten te vinden. Langner deelde Flory Neter mee dat op 16 oktober werd besloten om alsnog in 2015 een bedrag van €50.000.000,- vrij te maken t.b.v. de uitbetaling door de CC aan rechthebbenden ‘Verloren Jeugd’. Het laatste deel komt dan naar verwachting in 2016 beschikbaar.
Het lijkt duidelijk dat men zich ook bij de CC duidelijk heeft verslikt in de grote hoeveelheid aanvragen die moeten worden gehonoreerd. Er wordt naar gestreefd om het deel dat ten laste komt van de Duitse overheid voor de Kerst uit te betalen waarna de CC weer verder aan de volgende groep kan uitbetalen. 
Grote zorgen over uitkeringen uit het fonds Verloren Jeugd
24-08-2015 door Redactie VBVINFO

Uitkering ‘Verloren Jeugd’ verder vertraagd

Uit reacties blijkt dat vele rechthebbenden nog steeds wachten op de uitkering van €2.500,- uit het Child Survivor Fund oftewel het fonds voor verloren jeugdjaren. JMW dat een samenwerkingsverband heeft met de Claims Conference (CC) kreeg over de uitbetaling inmiddels meer duidelijkheid.
JMW schrijft daarover:
De Claims Conference heeft afspraken gemaakt met de Duitse overheid over de betaling van budgetten in fasen. Het Child Survivor Fund ging op 1 januari 2015 van start. De eerste betalingen vonden plaats in mei aan 22.000 oorlogskinderen.
Nu is het geld voor 2015 op. Volgende betalingen gaan pas plaatsvinden in 2016. Als dat budget op is wordt het 2017. In totaal hebben 90.000 mensen zich aangemeld voor een uitkering, waarvan ca. 72.000 daadwerkelijk voor dit eenmalige bedrag in aanmerking komen.
De Nederlandse vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van de Claims Conference, Max Arpels Lezer (Vice-President World Federation of Jewish Child Survivors of the Holocaust & Descendants) heeft met scherpe bewoordingen deze afspraken tussen de Claims Conference en de Duitse overheid veroordeeld. Ook JMW betreurt het zeer dat deze afspraken zijn gemaakt en dat deze niet eerder bekend zijn gemaakt.”

Het VBV is het eveneens volstrekt oneens met deze gang van zaken. Tijdens een komend overleg tussen het Duitse Ministerie van Financiën en het VBV-bestuur zal deze kwestie zeker ter sprake worden gebracht. Over de uitkomsten daarvan wordt u uiteraard weer via deze website geïnformeerd.
Uitkering 'Verloren Jeugd' weer vertraagd.
17-01-2015 door Redactie VBVINFO

Claims Conference: uitkering ‘Verloren Jeugd’ vertraagd

Eind vorig jaar kondigde de Claims Conference aan dat begin januari 2015 de aanvraagformulieren t.b.v. de uitkering  voor ‘Verloren Jeugd’ beschikbaar zouden zijn. Het VBV-bestuur betreurt het ten zeerste dat de daarna aangekondigde datum van 15 januari door de CC niet is nagekomen. Gezien de leeftijd van de rechthebbenden is het VBV van oordeel dat meer haast moet worden gemaakt.

Op de site van de CC is nu te lezen dat deze aanvraagformulieren niet eerder dan 1 februari a.s. zijn te verwachten. Inmiddels bereiken ons berichten dat in Israël wel degelijk aanvraagformulieren (uitsluitend Hebreeuws) voorhanden zijn en dat deze werden verspreid.
Zie hieronder de eigen tekst van de CC.

 “Where do I get an application?
If you did not receive an application in the mail, you can use the application that will be posted on our website on February 1, 2015 or we can mail one to you on that date. Please note that this date is different from the one previously published. Contact us <mailto:csf@claimscon.org> for more information.”

Het VBV herhaalt zijn belofte:
Zodra het desbetreffende formulier voorhanden is, wordt dit samen met een aankondiging aan alle abonnees toegezonden. 
Fonds Verloren Jeugd en informatie over aanvragen
27-12-2014 door Redactie VBVINFO

Fonds Verloren Jeugd, aanvullend bericht

Een aantal reacties op deze website wijst op onjuiste interpretatie van hetgeen gisteren werd gepubliceerd inzake het Fonds Verloren Jeugd. Daarom hieronder nog eens de belangrijkste punten met betrekking tot de aanvraagformulieren, de wijze van afhandeling door de Claims Conference (CC) en het advies van de zijde van het VBV:

  • Zover bekend en naar verwachting start de CC in januari met het verzenden van aanvraagformulieren.
  • De CC maakt hierbij gebruik van het eigen adressenbestand.
  • Vanuit VBV-bestuur noch vanuit de redactie is bekend wanneer precies de postverzending van aanvraagformulieren zal starten.
  • De CC geeft aan dat zij in principe deze formulieren verzenden aan personen die vrij zeker aan de criteria beantwoorden.
  • Aanvraagformulieren zijn nu nog niet beschikbaar.
  • Zodra formulieren voorhanden zijn, wordt dit bekendgemaakt.  
  • Geadviseerd wordt om in de maand januari 2015 eerst deze postzending af te wachten.
  • Ontvangt u in januari 2015 geen bericht van de CC over het Fonds en meent u rechthebbend te zijn, neem dan contact op met de CC.Claims Conference start in januari 2015 met Fonds Verloren Jeugd.
26-12-2014 door Redactie VBVINFO

Fonds voor Verloren Kinderjaren

Het Fonds ‘Verloren Kinderjaren’ is een erkenning van specifieke en unieke consequenties van joden die de tweede wereldoorlog overleefden als kinderen.
Criteria voor rechthebbenden zijn:

1)      Verblijf in concentratiekamp en/of

2)      Verblijf in getto en/of

3)      Onderduikperiode van minimaal zes maanden)

4)      Valse identiteit.

Het fonds wordt geopend op 1 januari 2015. De Claims Conference zal aanvraagformulieren toezenden aan allen die op enigerlei wijze via hen een betaling ontvangen. Deze personen zijn al door de Claims Conference op legitimiteit gecontroleerd.

Gerechtigden voor dit fonds ontvangen op verzoek een eenmalige betaling van 2.500 Euro. Eerdere betalingen via de Claims Conference geven echter geen garantie dat men ook voor dit programma rechthebbend is. Gedetailleerde regelgeving en informatie omtrent het rechthebbend zijn, is te vinden op de website van de Claims Conference.

Indien u meent voor dit fonds in aanmerking te komen en beantwoordt aan bovengenoemde richtlijnen van het ‘Child Surviver Fund’ (Fonds Verloren Kinderjaren) maar desondanks geen aanvraagformulier heeft ontvangen dan kunt u dit aanvragen via de website www.claimscon.org.

Als u in USA verblijft kunt u contact opnemen met het Service Departement van de Claims Conference (1) 646-536-9100 of via de emailadres info@claimscon.org. 

De aanvraagformulieren zijn kosteloos en ook de aanvraag zelf is vrij van kosten en U heeft hier geen advocaat bij nodig. 

>> Er kan geen aanvraag worden ingediend voor reeds overleden personen.
>> Er is geen inkomenslimiet.

Voor vragen en informatie kan contact worden opgenomen met JMW of met het VBV.

Bron: Claims Conference
Actueel Nieuws
10-10-2019 NS en het broodje-aap-verhaal; waar of niet waar?
24-09-2019 Boekbespreking: De Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd.
23-09-2019 VBV-bestuur reageert na de bijeenkomst van de 1ste september jl.

Tags
Antisemitisme, Artikel 2 Duitsland, BAN, Belasting, Belgische fiscus, Beth Shalom, Bijeenkomst IsraŽl, Boekbespreking, Claims Conference, Column, Correspondentie, de Joint, Duitse rechtsgang, Fonds Verloren Jeugd, Frankrijk, Gemeentegiro-Erfpacht, Gettofonds, Gettopensioen, Gettowerk, Jaarvergadering, Javapost, JMW, Le-Ezrath Ha-Jeled, Maror, Nederlandse Spoorwegen, NIOD, Notulen, Oorlogsmisdaden, Oorlogswezen, Overheid, PUR, Rechtspraak, Sinti/Roma, Stolpersteine, Tweede en derde Generatie, VBV, VBV-Bestuur, Vermogensbeheer, Voormalig Nederlands-IndiŽ, Westerbork, Wie kent Wie, WO II, WUV-IsraŽl, WUV/WUBO, Zikna,

Archief
28-08-2019 Aanvullende informatie over aanvraag tegemoetkoming Nederlandse Spoorwegen
22-08-2019 Getto-uitkeringen en belastingvrijstelling
17-08-2019 Zondag 1 september 2019: VBV-bijeenkomst over NS en tegemoetkomingen
04-08-2019 NS-tegemoetkomingen, het uitkeringsreglement in het kort en aanvraagformulieren.
01-08-2019 Persbericht van de NS-Adviescommissie
18-07-2019 Zondag 1 september 2019: VBV-bijeenkomst over NS en tegemoetkomingen
03-07-2019 Reactie VBV-bestuur op het advies van Commissie aan NS
28-06-2019 NS en smartengelden
27-05-2019 Hoe de VBV-bijeenkomst van 28 april jl. door Renťe Citroen werd ervaren.
27-05-2019 Column: Westerbork als demonstratieterrein?
26-05-2019 Verslag bijeenkomst Stichting VBV op 28 april 2019 in Casa 400 te Amsterdam
26-05-2019 Commentaar inzake gerechtelijke uitspraak fiscus en getto-uitkeringen
26-05-2019 Openingsrede van Flory Neter tijdens de VBV-bijeenkomst in Casa 400 op 28 april jl.
26-05-2019 Column: "Pensioentje met suiker"
27-04-2019 NS en smartengelden
21-03-2019 NS en smartengelden
15-03-2019 Aanklacht van Jacques Barth tegen NIW verwezen naar rijk der fabelen
07-03-2019 Aankondiging jaarlijkse bijeenkomst en Verslag VBV-vergadering op 18-03-2018
02-03-2019 Publicatie Ministerie van FinanciŽn
20-02-2019 NS en smartengelden
23-12-2018 Bericht van Ministerie FinanciŽn over vrijstelling belastingen
19-12-2018 SVB mag AOW niet korten met gettopensioen.
17-12-2018 De eerste duizend dagen na de conceptie
07-12-2018 Raad van de Europese Unie over antisemitisme op 6 december 2018
06-12-2018 NS-vergoedingen voorlopig nog niet op de rails.
04-12-2018 De Snoge in Nijenhuis, column door Flory Neter
28-11-2018 Felicitaties voor Salo Muller
02-11-2018 Herberekening WUV/WUBO wegens lager percentage vermogenskorting vanaf 01-01-2018
31-10-2018 Aanvullende uren thuiszorg t.b.v. holocaustoverlevenden via JMW.
16-10-2018 Artikel-2-uitkeringen fors verhoogd in de komende drie jaren
09-10-2018 In memoriam Gerrit Goudeketting
02-10-2018 Ministerie FinanciŽn: Uitkeringen welke fiscaal vrij zijn vanaf 01-01-2016
14-08-2018 De kwestie Jacques Barth
12-06-2018 Informatie in het kader van de privacy wetgeving
19-05-2018 Verheugend nieuws: Uitkeringen voor gettowerk vanaf 2016 heffingsvrij
13-04-2018 JMW, Claims Conference en persoonsgebonden budget
13-04-2018 Aanmelding voor VBV-bijeenkomst in IsraŽl
05-04-2018 Belasting op getto-vergoedingen: oplossing mogelijk nabij
16-03-2018 Afschaffing antihardheid WUV - SVB versus wetgever
07-03-2018 Aangepaste informatie over Stolpersteine en hoe te handelen.
18-02-2018 Kort nieuws: Ledenvergadering VBV - WOB-procedure 22-maart - Over de Petitie
09-02-2018 Wie heeft recht op gettovergoedingen? Compleet schema Gettopensioen
04-02-2018 Petitie, petitie, petitie, STEM! -- WOB-procedure bij Raad van State
29-01-2018 Teken de petitie tegen belasting op getto-vergoedingen!!
17-01-2018 Gettovergoedingen: actie 50PLUS in Tweede Kamer
15-01-2018 Groot verzet tegen Nederlandse fiscalisering van Duitse Getto-vergoedingen
07-12-2017 Mogelijk moreel rechtsherstel voor Joodse eigenaren van vastgoed in Den Haag
05-12-2017 VARA-documentaire over tragedie rond Van Imhoff en zoektocht VBV
08-11-2017 VBV doet beroep op Kamercommissie FinanciŽn inzake getto-uitkeringen
31-10-2017 Fiscus en uitkeringen voor gettowerk
28-09-2017 VBV stopt samenwerking Jacques Barth
25-08-2017 Bronbelasting, buitenland en WO-II gerelateerde uitkeringen
08-07-2017 Belgische fiscus en uitkeringen Nederlandse oorlogswetten - WUV en WUBO
01-05-2017 De Tweede Generatie - Voordracht van Yaela Cohen
16-04-2017 Conceptverslag Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2017
26-02-2017 Verslag VBV-bijeenkomst in Tel Aviv op 12-02-2017
21-01-2017 Verslag Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2016
17-11-2016 Uitnodiging voor de presentatie van en paneldiscussie over het proefschrift Ghetto Workers Law van dr. A. Weber
17-11-2016 Voordracht opperrabbijn Jacobs tijdens symposium Holocaust en Geschiedenisonderwijs
17-11-2016 De Zaak Menten in drie afleveringen bij omroep MAX, verfilmd naar het boek van Hans Knoop
17-08-2016 Extra betaling Claims Conference
22-05-2016 Frits van der Starre zoekt naar familie van Anna van der Starre-Neter.
05-04-2016 Claims inzake Erfpachtboetes en Gemeentegiro Amsterdam
30-03-2016 Claims Conference en onbetaalde uitkeringen
30-03-2016 Verslag Algemene Ledenvergadering op 22-03-2015 van het VBV
01-03-2016 Aanmelding voor de Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2016
15-02-2016 ING-onderzoek inzake niet-ontvangen Artikel-2-uikeringen
08-02-2016 Verslag VBV-bijeenkomst in Israel op 07-02-2016
03-02-2016 NL-ambassade Israel corrigeert krantenbericht inzake WUV
01-02-2016 Informele bijeenkomst VBV in Tel Aviv op zondag 7 februari 2016
10-01-2016 ING-bank en problemen rond Artikel-2-uitkeringen
09-01-2016 Premieheffing Artikel-2-uitkeringen eindigt
19-11-2015 Akkoord Indisch platform en Staatssecretaris van Rijn
28-10-2015 VBV regelt uitkering voor Roma en Sinti - - - Akkoord gettostatus Asterdorp
28-10-2015 Update en rectificatie inzake uitkeringen Lost Childhood
15-09-2015 Einde onterechte premieheffing Artikel-2-fonds lijkt nabij.
07-09-2015 Amsterdam wil erfpachtboetes en Gemeentegirotegoeden terugbetalen
24-08-2015 Grote zorgen over uitkeringen uit het fonds Verloren Jeugd
24-08-2015 MinFin besluit tot onderzoek MAROR-gelden
13-06-2015 Mogelijk einde van premieheffing over Artikel-2-uitkering
06-06-2015 CliŽntenraad initieert belangrijke beleidswijziging SVB/PUR inzake osteoporose
23-03-2015 Verslag-notulen Algemene Ledenvergadering van het VBV op 23 maart 2014
09-03-2015 Algemeen aanvraagformulier t.b.v. alle uitkeringen van de Claims Conference
17-01-2015 Uitkering 'Verloren Jeugd' weer vertraagd.
27-12-2014 Fonds Verloren Jeugd en informatie over aanvragen
26-12-2014 Claims Conference start in januari 2015 met Fonds Verloren Jeugd.
14-12-2014 Informatie en criteria inzake Franse herstelbetalingen WOII
05-09-2014 Resultaat Berlijns overleg leidt tot uitkering aan Childsurvivors
12-08-2014 Overeenkomst Kantoor Mayer en Kantoor Weber inzake BADV
05-08-2014 Petitie tegen antisemitisme
28-07-2014 VBV reageert op demonstraties en antisemitisme
19-06-2014 Gezocht: Openstaande claims voormalig Nederlands-IndiŽ
13-06-2014 Claims conference: Verruiming voorwaarden Artikel-2-uitkering
10-06-2014 Dringend verzoek: Staak bellen naar advocatenkantoor in Dusseldorf
01-06-2014 Gettopensioen en samenwerking met advocatenkantoor Weber en Co
01-06-2014 Schema gettofonds: Wie is mogelijk rechthebbend?
01-06-2014 Schema gettopensioen: Wie is mogelijk rechthebbend?
23-05-2014 Verslag VBV-bijeenkomst IsraŽl op 8 mei 2014
22-05-2014 Afwijzing Ministerie Financien inzake premieheffing Artikel 2
19-02-2014 Gemeenschappelijke publicatie van JMW en VBV inzake Gettofonds
20-01-2014 Aanvraagformulier voor vervolgde Roma en Sinti door naziregime
19-01-2014 VBV overtuigt BADV inzake getto Amsterdam en Gettofonds
15-12-2013 Ontwikkelingen rond gettofonds en status getto Amsterdam
25-10-2013 Keulen en principieel standpunt VBV inzake gettofonds
21-10-2013 Artikel 2 versus 'Rietkerk-regeling'
16-10-2013 Holocaustslachtoffers dubbel beroofd
12-10-2013 Proces tegen BADV in Keulen
17-09-2013 Eerste zitting proces tegen BADV over gettofonds
30-08-2013 Bericht met verzoek aan alle abonnees
13-08-2013 Proces tegen BADV (gettofonds) opgestart
11-08-2013 Herdenkingen van capitulatie Japan op 15 augustus 1945
23-07-2013 Belangrijk bericht over Engelse bezwaarbrief en BADV.
16-07-2013 Oproep voor afgewezen aanvragers gettofonds door BADV
11-07-2013 Nieuwe informatie over BADV en afwijzingen voor Gettofonds
04-07-2013 Problemen rond aanvragen gettofonds
26-06-2013 Boekaankondiging:
07-06-2013 Claims Conference en mediaberichten
29-05-2013 Protesten NIOD lijken te werken
21-05-2013 NIOD en VBV-archief
02-05-2013 Peidooi voor gedegen onderwijs over WO II
26-04-2013 VBV heeft succes: Duitsland erkent gettostatus Amsterdam
11-04-2013 Openingsrede ledenvergadering VBV d.d. 24 maart 2013
10-04-2013 Wie kent wie? Joodse onderduikers in Kerkrade
09-04-2013 Voordracht middagprogramma VBV-Ledenvergadering-2013
09-04-2013 Bewijs van in leven zijn t.b.v. Gettofonds en -pensioen
09-04-2013 Aanpassing Wuv, Wubo en Buitengewoon pensioen
31-03-2013 Definitief verslag jaarverg. VBV 1-april-2012, PDF & platte tekst
15-03-2013 Informatie over plaatsing Stolpersteine
03-03-2013 Holocaustwetenschap en -onderzoek
16-01-2013 Open brief aan Raad van Toezicht van Beth Shalom
12-01-2013 Gettofonds: Dringend advies om bezwaarschrift in te sturen.
07-01-2013 Amsterdam had drie getto
22-11-2012 Solidariteitsbezoek Nederlandse ambassadeur in Isra
14-11-2012 Gettopensioen wordt niet gekort
22-10-2012 VBV spreekt met CC en advocaat in Frankfurt
08-10-2012 Afwijzingen gettofonds en -pensioen
15-09-2012 Van de voorzitter
22-06-2012 Herinnering aan weggevoerde Joden in Hoorn
20-06-2012 Bericht over aanvragen 'Gettofonds'
15-05-2012 Zestien Stolpersteinen op 18 juni a.s. in de stad Hoorn
21-04-2012 Belasting- en premieheffing een recht maar geen plicht
14-04-2012 Informatie over aanvragen Getto-fonds
04-04-2012 Petitie aangenomen op de Algemene ledenvergadering van het VBV
04-04-2012 Persbericht inzake Artikel 2
15-03-2012 Wezen en incorrecte afhandeling JMW
11-02-2012 VBV in actie tegen fiscalisering Artikel-2-uitkering
09-02-2012 Verslag van de bijeenkomst van VBV-leden in Isra
28-12-2011 VBV en Claims Conference te Frankfurt: Artikel 2 (nieuwe criteria en schema!!!), levensbewijs, jodenvervolging Ned. Indi
15-12-2011 Javapost
12-11-2011 Centrale Raad van Beroep, SVB/PUR, geprivatiseerde Kibbutz Tzorah
03-11-2011 Nieuwe versie regelgeving werken in getto's - deel 2
18-10-2011 Directeur Beth Shalom vertrekt
15-10-2011 Beth Shalom en kort geding
14-10-2011 Nieuws over Beth Shalom
23-09-2011 Nieuwe versie regelgeving Gettowerk
28-08-2011 Visie VBV over huidige stand van zaken Beth Shalom
24-08-2011 Brief van advocaat mr. Abeln namens het VBV aan het bestuur van Beth Shalom
18-08-2011 Beth Shalom stelt externe manager aan
11-08-2011 Vervolg van VBV versus directie Beth Shalom
10-08-2011 Persverklaring stichting BAN inzake kort geding uitspraak ADO Den Haag
02-08-2011 Persbericht: Indische geschiedenis kamp Westerbork krijgt actueel tintje
31-07-2011 Stichting Zikna, pastorale hulp aan holocaustoverlevenden
29-07-2011 Persbericht: VBV eist vertrek directie en bestuur Beth Shalom
21-07-2011 Stichting Heart - Roerende en onroerende goederen wellicht te claimen.
20-07-2011 Persbericht, Stichting BAN, Kort Geding tegen ADO
24-06-2011 Gewijzigde statuten van het VBV
05-05-2011 Korte samenvatting voordracht van Hans Knoop
03-05-2011 Verslag van de Jaarvergadering 20 maart 2011
02-05-2011 Openingsrede jaarvergadering maart 2011
18-03-2011 Statutenwijziging
17-03-2011 Verzoek van de Jewish Joint Distribution Organisation
21-02-2011 Verslag van de jaarvergadering van maart 2010
28-12-2010 VBV en de contacten met Claims Conference (CC)
20-12-2010 Laatste nieuws oorlogswezen versus JMW en de visie van VBV
14-10-2010 Erfgoed van de Oorlog
01-10-2010 Jaarvergadering 2011 Zondag 20 maart
16-06-2010 VBV verwerpt bod Joods Maatschappelijk Werk (JMW) voor compensatie oorlogsweeskinderen
27-04-2010 Artikel 2 en achtergronden voor limiet van 18 maanden onderduik
20-04-2010 Verslag Claims Conferentie Frankfurt
18-03-2010 Claims Conferentie Frankfurt overlegt met VBV
25-09-2009 Belasting en aftrekbare giften
11-08-2009 Protestbrief via ambassadeur aan Israelische overhei
17-05-2009 Kind van de rekening, samenvattend verslag
12-05-2009 Verslag bezoek Claims Conference New York
11-05-2009 Alternatieve Jaarvergadering van het VBV te Tel Aviv
22-04-2009 Officieel standpunt van de Duitse overheid inzake Artikel 2
21-04-2009 Notulen van de Jaarvergadering van 22 maart 2009
18-03-2009 Kennismaking met de heer Stoov
28-12-2008 Financien
09-12-2008 Resultaten van het wetenschappelijk onderzoek naar het vermogensbeheer van de joodse oorlogswezen beschikbaar
27-11-2008 Overgang PUR naar SVB en de Wet Beperking Export Uitkeringen
14-11-2008 Overgang PUR-SVB
27-10-2008 Overgang PUR/SVB
14-08-2008 Overzicht bepalingen inzake Artikel-2-fonds
27-06-2008 Aanvullende informatie van Claims Conference Art.-2-fonds
19-06-2008 Duits Bondsdaglid verduidelijkt criteria Artikel-2-fonds
17-06-2008 Verwarring door berichtgeving over nieuwe criteria van de Claims Conference
12-06-2008 Verbeteringen Artikel 2
29-03-2008 Correspondentie Artikel 2 Duitsland
16-03-2008 Notulen Jaarvergadering 16 maart 2008

naar boven  |  copyright verbond belangenbehartiging voor vervolgingsslachtoffers  |  design en realisatie: 2BeeWeb