home  |  nieuws  |  wie we zijn  |  wat we doen  |  magazine  |  links  |  contact  |  aanmelden  
Overeenkomst Kantoor Mayer en Kantoor Weber inzake BADV
12-08-2014 door Redactie VBVINFO

Kantoor Weber handelt laatste BADV-aanvragen af voor  Mayer

Mr. Frank Mayer is sedert eind vorige eeuw de advocaat van het VBV voor Duitse zaken. Hij behandelde ditmaal bijna honderd aanvragen voor het gettofonds bij de BADV. De meeste aanvragen werden inmiddels met succes afgewikkeld.

Voor kantoor Mayer behoren gettofonds noch gettopensioen tot de corebusiness, reden dan ook om naar een passende oplossing te zoeken voor enkele resterende zaken.
Tijdens het verblijf van Mayer in Israël was er uitgebreid contact en overleg met het kantoor Weber & Co. Weber is, zoals eerder gepubliceerd, gespecialiseerd in Duitse herstelbetalingen; mede daarom heeft mr. Mayer verzocht om de nu nog lopende aanvragen verder te laten afhandelen door kantoor Weber. Weber was daartoe bereid en ook de BADV is inmiddels daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht. De inhoud van die brief staat onder dit bericht. Uiteraard is dit gebeurd met volle instemming van het VBV-bestuur temeer daar kantoor Weber eerder een ‘Dutch Desk’ voor gettofonds en gettopensioen heeft geopend. Zie ook de VBV-publicatie op deze website d.d. 1 juni 2014.

Hieronder de bevestigingsbrief van mr. Mayer aan de BADV:

Sehr geehrte Frau,
ich darf Ihnen hiermit mitteilen, dass ich der Anwaltskanzlei Weber & Co, Law Firm and Notary, Levinstein Tower 23 Menachim Begin, Rd., Tel Aviv, Istrael, Untervollmacht erteilt habe.
Wir haben den Kollegen ein vollständiges Aktendoppel zur weiteren Bearbeitung ausgehändigt. Wir dürfen das BADV bitten, sämtliche Korrespondenz in dieser Angelegenheit in Bezug auf die von uns vertretenen Antragsteller nur noch über die o.g. Law Firm zu führen.
Für uns ist das Mandat an dieser Stelle beendet. Wir bedanken uns für die kooperative bisherige Zusammenarbeit.
Nachfolgend die Kontaktdaten:
Franziska Alvanos, German Desk
Myrthe Rosenbaum, Dutch DeskDringend verzoek: Staak bellen naar advocatenkantoor in Dusseldorf
10-06-2014 door Redactie VBVINFO

A.U.B.: Geen telefoontjes naar mr. Mayer in Düsseldorf

Advocatenkantoor Mayer in Düsseldorf behandelt op dit moment zo'n 99 aanvragen voor een eenmalige uitkering van €2.000,- vanuit het gettofonds bij het BADV (Bundesamt für zentrale Dineste und offene Vermögensfrage). Met de nodige zorg worden alle aanvragen behandeld. Niet alleen in Nederland maar ook in Duitsland malen ambtelijke molens helaas langzaam en kantoor Mayer kan daar helaas geen verandering in brengen; bellen is niet alleen nutteloos maar wel zeer storend.
Zodra er algemene informatie is, wordt dit op deze website gepubliceerd en persoonlijke informatie wordt direct en rechtstreeks aan u persoonlijk toegezonden.   

Wees zo vriendelijk om het kantoor Mayer niet meer te achtervolgen. Ook voor u werkt men zich een slag in de rondte en beantwoording van alle bellers kost zo veel tijd dat men nauwelijks meer toekomt aan het werk waarvoor het kantoor werd ingehuurd.

Namens de medewerkers van kantoor Mayer wordt u bedankt voor uw begrip. 
Schema gettofonds: Wie is mogelijk rechthebbend?
01-06-2014 door Redactie VBVINFO

GETTOFONDS

Criteria voor de aanvraag van een éénmalige uitkering van €2.000,- vanuit Duitsland via Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen (BADV)

Let op:

Indien een rechthebbende het indienen van een aanvraag is komen te overlijden, kunnen eventuele erfgenamen alsnog recht doen gelden op deze eenmalige uitkering.

1)     Bent u als jood vervolgd gedurende WO-II?

 • Ja >                Ga naar vraag 2).
 • Neen >         Niet gerechtigd

2)     Woonde u enige tijd in een gebied dat als getto werd aangemerkt?

 • Ja >                Ga naar vraag 3)
 • Neen >         Niet gerechtigd

3)     Is uw geboortejaar 1940 of eerder?

 • Ja >                Ga naar vraag 4)
 • Neen >         Niet gerechtigd

4)     Is het aannemelijk dat u op vrijwillige basis heeft gewerkt tijdens uw verblijf in een gebied dat in die periode als getto werd aangemerkt?

 • Ja >                U wordt geadviseerd een aanvraag in te dienen; neem contact op met het VBV >> info@vbvinfo.nl
 • Neen >         Niet gerechtigd

 Bijzondere bepalingen alleen inzake het getto van Amsterdam:

5)     Woonde u enige tijd in Amsterdam tussen september 1941 en september 1943?

 • Ja  >               Ga naar vraag 6
 • Neen  >        Niet gerechtigd

6)     Woonde u in een van de als getto aangemerkte wijken, te weten Centrum, Rivierenbuurt of Transvaalbuurt? (straatnamen zijn bekend en op te vragen bij het VBV)

 • Ja >                U wordt geadviseerd een aanvraag in te dienen; neem contact op met het VBV >> info@vbvinfo.nl
 • Neen >         Niet gerechtigd.

 

 
Gemeenschappelijke publicatie van JMW en VBV inzake Gettofonds
19-02-2014 door Redactie VBV INFO

Dankzij de inspanningen van het VBV heeft het Duitse Ministerie van Financiën het principebesluit genomen om de definitie van het getto ‘Amsterdam’ te verruimen.
Onlangs is, na overleg tussen VBV, JMW en dit ministerie, bevestigd dat het gebied rond het Waterlooplein (de oude Jodenbuurt), de Rivierenbuurt en de Transvaalbuurt daaronder komen te vallen.
Om in aanmerking te komen voor het Gettofonds zijn er drie criteria, waaraan u alle drie dient te voldoen:
 1. U woonde als Jood tussen september 1941 en september 1943 in het getto van Amsterdam, d.w.z. in een straat die door het (onder het ministerie vallende) Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen (BADV) is erkend
  (JMW en VBV beschikken over de volledige straatnamenlijst),
 2. U verrichtte in Amsterdam, binnen of buiten het getto, werk (huishoudelijk werk in uw eigen woning wordt niet gezien als werk),
 3. De leeftijd die u in bovengenoemde periode had, was zes jaar of ouder. Wanneer u tussen de drie en zes jaar was, kunt u een aanvraag indienen, maar moet u nader toelichten wat het werk inhield.
Iedereen die reeds een aanvraag heeft ingediend kan op korte termijn een brief tegemoet zien van het BADV, waarin het volgende kan staan:
 1. Uw aanvraag wordt afgewezen, omdat u niet aan alle drie criteria voldoet,
 2. Uw aanvraag wordt toegewezen, omdat u aan alle drie criteria voldoet,
 3. Het BADV heeft nadere informatie nodig om uw aanvraag te beoordelen. In dat geval wordt u verwezen naar JMW of het VBV om uw aanvraag te completeren.
Wanneer u uw aanvraag nog niet heeft ingediend en u voldoet aan de drie genoemde criteria kunt u uiteraard eveneens een beroep doen op JMW of het VBV.

JMW is op alle werkdagen tussen 9.30 - 12.00 uur telefonisch te bereiken onder telefoonnummer 020-577 6 577.
Het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers is bereikbaar onder nummer 020-673 3 233 of via deze website.

Het BADV is ook bereikbaar, onder nummer 0049 22899 7030-1324, alwaar men u in het Duits of Engels te woord kan staan.

HOEWEL AAN DE TEKST VAN DEZE ADVERTENTIE DE UITERSTE ZORG IS 
BESTEED, KUNNEN ER GEEN RECHTEN AAN WORDEN ONTLEEND.
VBV overtuigt BADV inzake getto Amsterdam en Gettofonds
19-01-2014 door Redactie VBVINFO

Bon Bonn! Doorbraak inzake gettofonds
Vrijdag de 17de januari was er in Bonn een overleg tussen een afvaardiging van het Duitse ministerie van financiën en een delegatie van het VBV-bestuur. Flory Neter en Wil Groen onderdrukten hun griepaanvallen en reisden vroeg in de ochtend naar Bonn.

Het ministerie had daags daarvoor zeer welwillend gereageerd op het verzoek om de afspraak naar een iets ‘christelijker’ tijdstip te verzetten zodat files konden worden vermeden. De ontvangst in het redelijk zwaar bewaakte departementsgebouw was plezierig en in een buitengewoon aimabele sfeer opende mr. dr. Langner de bijeenkomst rond 13.00uur. Daarbij werd onder meer aangestipt welke taken en functies deze afdeling van het ministerie uit moet voeren en vervolgens werd het gesprek meer toegespitst op het probleem waarvoor deze reis naar Bonn was ondernomen.
Frank Mayer, de jurist die het VBV reeds jaren bijstaat in Duitse zaken, gaf vervolgens met een helder betoog aan, dat de beperking van het Amsterdamse getto tot enkele straten historisch gezien onjuist is. Uitgebreide documentatie met kaarten, fotomateriaal en archiefstukken van het NIOD tonen immers aan dat het niet is vol te houden om alleen en uitsluitend een beperkt gedeelte van het centrale stadsdeel tot getto te benoemen.
In het bijzonder werden platte gronden van Amsterdam van toen en nu nog eens grondig bestudeerd en gezamenlijk bekeken. Belangrijk daarbij bleken tekst en uitleg van zowel Wil Groen als Flory Neter. Gewezen werd op de natuurlijke afgrenzing door kanalen, rivier, treintalud en in aanleg al aanwezige talud van de ringweg. 

Gettostatus voor drie Judenviertel
Het beslissingsbevoegde team van dit departement kreeg dankzij deze toelichting inzicht in de geografische gesteldheid van de stadsdelen die hier in het geding waren. Het was duidelijk dat de ogen hiermee werden geopend en de weerstand, gebaseerd op formaliteiten was uit de weg geruimd.
Men begreep en accepteerde nu dat misinterpretatie onder meer van kaartmateriaal leidde tot een onjuist inzicht. Na een laatste gloedvol betoog en pleidooi van Flory en Wil werden drie ‘Judenviertel’ definitief erkend en benoemd als Amsterdams getto. Het betreft een groot deel van het centrum waarin de oude Jodenbuurt, de Rivierenbuurt en de gehele Transvaalbuurt.

Hoger beroep in Duitsland
De ambtelijke top van het ministeriële departement had tevoren aangegeven dat men wel tot overleg bereid was maar dan onder voorwaarde dat het proces in hoger beroep zou worden afgeblazen. Ook in Duitsland zat men kennelijk niet op dit niveau te wachten op een mogelijk toch onverkwikkelijke uitstraling die immers uitgaat van dit soort gerechtelijke procedures.
Het VBV-bestuur was sowieso niet erg happig om dit proces te voeren. Kosten enerzijds en de gerede kans op verlies anderzijds waren zwaarwegende argumenten om de dagvaarding terug te trekken. Evenals in de eerste procedure was het aannemelijk dat de rechtbank alleen zou toetsen op juiste uitvoering van de regelgeving.

De grote winst die nu werd binnengehaald met deze reis naar Bonn:
Het Bundesamt keert op zijn schreden terug en het gettofonds wordt uitgekeerd aan hen die vrijwillig arbeid hebben verricht tijdens hun verblijf in een van drie stadsdelen die nu wel de gettostatus hebben verkregen.
De rond 1200 eerder ingediende aanvragen (ook die zijn afgewezen) zullen opnieuw worden beoordeeld. Desgevraagd werd aangegeven dat het Gettofonds nog steeds open staat voor nieuwe aanvragen.

De wrange smaak van onderhandelen over zaken als gettostatus van Amsterdam en nazimisdaden blijft. Het positieve resultaat voor aanvragers van het Gettofonds en voor Amsterdam -dat nu als 'gettostad' historisch juister op de kaart is gezet- gaf deze uitkomst van overleg toch een heel klein beetje de smaak van een ‘bonbon’.
Ontwikkelingen rond gettofonds en status getto Amsterdam
15-12-2013 door Redactie

Ontwikkelingen BADV
Recent heeft onze jurist in Duitsland een overleg gehad met het ministerie van financiën van de Bondsrepubliek en vervolgens met het BADV (Gettofonds).

Uiteraard was het onderwerp de status van Amsterdam gedurende het Naziregime en de starre, ambtelijke wijze waarop het BADV de Rode Kruisverklaring uit 1951 interpreteert. Een van de speerpunten was natuurlijk het hoger beroep dat na het vonnis in de rechtszaak in Keulen werd ingesteld (zie eerdere berichten op deze site).

Geen hoger beroep
Het bestuur was daar geen voorstander van omdat er sinds 2004 al drie keer in dezen een rechtszaak werd verloren. Immers, rechters hebben geen andere handvatten dan het toetsen van datgene wat de wet zegt over de technische afhandeling. Over historische feiten hebben rechters geen voorschriften en kunnen daarom hierover ook geen uitspraak doen. Ook onze jurist is van mening dat Hoger Beroep niet het gewenste resultaat zal kunnen brengen. 

Ook beton kan bewegen
Het betonblok dat ‘Getto van Amsterdam’ heet, was sinds onze eerste zaak in 2004 onbeweeglijk. Nu echter lijkt hier toch lichtelijk verandering in te komen. Wij zijn voorzichtig optimistisch daar na het overleg met de vertegenwoordiging van het Bondsministerie Financiën de verzekering werd gegeven dat het ministerie de zaak wil heropenen.
Er is nu een platform voor overleg ontstaan en in de tussentijd zullen geen afwijzingen meer worden verzonden. Uiteraard is er nog geen enkel geen zicht op de uitkomst van het verdere overleg; vrijwel worden Flory Neter en Wil Groen uitgenodigd om in januari deel te nemen aan het voortgezet overleg.

Aanvraag Gettopensioen
In tegenstelling tot het aantal aanvragen voor het Gettofonds (rond 2200) werden relatief weinig aanvragen ingediend voor het Gettopensioen. Het VBV adviseert nogmaals en met klem omdat alsnog te doen. De criteria in het kort zijn als volgt:

 1. Heeft u in Amsterdam gewoond tussen september 1941 en september 1943?
 2. Kunt u aannemelijk maken dat u daar op vrijwillige basis heeft gewerkt?
 3. Kunt u aannemelijk maken dat u de leeftijd had om (met de mogelijkheden van een kind) werkzaamheden te verrichten?

In tegenstelling tot het Gettofonds (eenmalige uitkering) betreft het Gettopensioen een maandelijkse uitkering. Als de aanvraag van het Gettopensioen wordt gehonoreerd, zijn de financiële tegemoetkomingen in de meeste gevallen redelijk.

Het VBV-bestuur wenst iedereen plezierige feestdagen en vanzelfsprekend  al het geluk van de wereld ook weer in 2014! 
Keulen en principieel standpunt VBV inzake gettofonds
25-10-2013 door Redactie VBVINFO

Verzoek uitbetaling Gettofonds afgewezen
Zoals was te verwachten, heeft de rechter van het Verwaltungsgericht in Keulen gemeend te moeten beslissen dat de afhandeling m.b.t. het Gettofonds door de BADV juist was. Inhoudelijk is men nauwelijks op de zaak ingegaan.
Ook de rechter houdt vast aan een opgave uit 1951, van het Rode Kruis, dat alleen het gedeelte tussen het Waterlooplein en de Jodenbreestraat gerekend kan worden tot ‘Getto van Amsterdam’. Dat er inmiddels sprake is van voortschrijdend inzicht en jurisprudentie voor handen is, was voor de Rechtbank geen aanleiding om de BADV naar huis te sturen met de opdracht om de criteria te herformuleren.

Jurisprudentie
In 2010 bepaalde de rechter in Baden-Württemberg dat er sprake was van ‘Gettoïsering’ als er van hogerhand en gerechtelijk zijde werd gedwongen om te verhuizen naar een plaats waar regels golden die bedreigend waren en vrijheid beperkend voor de Joden. Dat er in deze buurt ook nog andere bevolkingsgroepen woonden, deed aan de gegettoïseerde buurt niets af. Het feit dat die regels werden uitgevaardigd om deportatie te vereenvoudigen, maakte van een woonwijk een Getto. Aldus is het kort de uitspraak.

Ambtelijk afgehandeld, zaak gesloten
Met kennis van deze jurisprudentie en met de stellingname van het NIOD en Yad Vashem heeft de rechter geen rekening willen houden. Het was een kille afweging van ambtelijke en uitvoeringstechnische aspecten.
Ook het feit dat het gettopensioen veel coulanter is en er van uitgaat dat heel Amsterdam als getto moet worden gezien, was voor de rechter geen aanleiding om in ons voordeel te beslissen.

Principieel standpunt VBV
Voor het bestuur van het VBV was het en is het nu zeker een principiële zaak geworden. Wij zijn van mening dat, los van het geld, het leed dat de Nazi’s in Amsterdam hebben veroorzaakt alleen maar kon plaatsvinden door het instellen van Judenviertel. Gettoisering dus.
Komende week zal het bestuur samen met mr. Frank Mayer bepalen wat de vervolgstappen zullen zijn.
Deze feuilleton wordt uiteraard vervolgd.
Proces tegen BADV in Keulen
12-10-2013 door Redactie VBVINFO

Recht hebben en recht krijgen
Woensdag 9 oktober diende voor de rechtbank in Keulen de zaak tegen de BADV met als inzet het gettofonds waarbij de gettostatus van Amsterdam de belangrijkste rol speelde.

Het was, is en blijft een vreemde zaak dat de Duitse uitkeringsinstantie die het gettopensioen uitkeert, geheel Amsterdam als getto erkent terwijl de BADV die het getttofonds regelt slechts enkele straten in het centrum van Amsterdam als getto erkent. Dit valt al helemaal niet te rijmen als men beseft dat beide uitkeringsinstanties ressorteren onder hetzelfde Duitse ministerie van financiën.
Aanvragen voor gettopensioenen worden dan ook correct en soepel afgewikkeld. Een aantal aanvragers kreeg inmiddels al de nabetaling vanaf hun 65-jarige leeftijd en ontvangt maandelijks een pensioen; vrijwel alle aanvragen voor een uitkering uit het gettofonds worden echter afgewezen.

Achtergronden procesvoering
BADV hanteert regelgeving vanuit de 50-ger jaren van de vorige eeuw. Eigen onderzoek door het VBV-bestuur en verklaringen vanuit NIOD en Yad Vashem tonen aan dat die enkele tot getto benoemde straten in het centrum op geen enkele manier afwijken van de overige stadsdelen in Amsterdam. Tijdens het naziregime golden immers voor heel Amsterdam dezelfde beperkingen voor joden. De grootste delen van de stad waren op dezelfde wijze af te sluiten als het gedeelte dat wel als getto te boek staat bij de BADV. Dit onbegrijpelijke en bekrompen standpunt van de BADV kwam dan ook uitgebreid aan de orde tijdens de zitting voor een college van zes personen, een meervoudige kamer dus.
Een ander argument dat werd gehanteerd, was de vrijwilligheid van de uitkering uit het gettofonds. De advocaat van de BADV betoogde dat daar geen rechten aan konden worden ontleend. Daarom kan de BADV eigen regels opstellen en zelfstandig beslissen. De ambtenaren hebben besloten tot afwijzen conform deze eigen richtlijnen, aldus de advocaat van de tegenpartij.

Verwaltungsgericht Köln
Dit rechtscollege is goed te vergelijken met de Centrale Raad van Beroep in Utrecht. Ook de CRvB oordeelt slechts of er administratief juist is gehandeld. De mogelijkheden van dit college worden daardoor helaas beperkt temeer daar voorzichtig viel op te maken dat men het VBV-standpunt en de aangevoerde onderbouwingen alleszins redelijk leek te vinden.
Dat VBV-standpunt was en is: men accepteert heel Amsterdam als getto of niet. Een tussenweg is er niet, gezien datgene wat de historie laat zien.
Om de zaak low profile te houden was er geen pers uitgenodigd. Achteraf misschien jammer?

Het verloop
Tijdens de zitting werden beide standpunten door een van de rechters samengevat en ruim aandacht werd besteed aan de kaarten uit 1942 van de verschillende Judenviertel. Kaarten overigens gemaakt door de Nazi’s zelf.
De tegenpartij blijft bij het standpunt dat het hier een vrijwillige uitbetaling betreft.
Aan vrijwilligheid kunnen geen rechten worden ontleend, zo werd gesteld. Daarom kan de BADV eigen regels opstellen en zelfstandig beslissen. De ambtenaren hebben conform hun eigen richtlijnen besloten aldus de advocaat van de tegenpartij.
Het VBV-standpunt werd vurig verdedigd maar de BADV bleef onder meer twijfelen aan de verordening om verplicht te verhuizen naar een van de Judenviertel.

Vonnis
Ofschoon de beslissing van de rechtbank moet worden afgewacht zijn wij niet echt hoopvol gestemd. De rechters zijn nu eenmaal afhankelijk van het juridische gereedschap dat hen wordt geboden, maar  ook gemakzucht ligt op de loer.
Uitspraak over drie a vier weken.
Eerste zitting proces tegen BADV over gettofonds
17-09-2013 door Redactie VBVINFO

Snelle start van proces tegen BADV
Het proces dat het VBV namens een 100-tal mensen heeft aangespannen tegen de BADV dient begin oktober in Keulen. Wat daar de uitkomst van zal zijn, is op dit moment onbekend. Wel heeft de BADV zich behoorlijk ingegraven in argumenten die volgens ons niet steekhoudend zijn.
Men beroept zich op de gangbare omschrijving van het woord 'getto' en beschouwen alleen het gebied rond het Waterlooplein als getto.
Echter, dan blijft de vraag: "Wat was dan het verschil tussen de ene en de andere buurt?"

Deze beperking tot twee straten blijft een onzinnige stelling als men in aanmerking neemt dat de afsluitbaarheid van de Rivierenbuurt, Amsterdam Oost en Centrum geen enkel verschil maakt. Ook woonden er tijdens deze periode van de oorlog minder joden in de z.g. ‘Jodenbuurt’ dan in Rivierenbuurt en Amsterdam Oost.

Aangezien men werd gedwongen naar Amsterdam te verhuizen vanuit de rest van Nederland is het volkomen te verdedigen dat heel Amsterdam gezien moet worden als ‘Open Getto’.
Ook omdat Amsterdam voor wat de vervolging betreft zo onjuist op de kaart staat, is dit voor het VBV een principiële zaak. Alle maatregelingen van Nazi-Duitsland hadden ‘gettoïsering’ en deportatie tot gevolg.
Uiteraard wordt u weer op de hoogte gehouden van het proces in Keulen en de voortgang.
Proces tegen BADV (gettofonds) opgestart
13-08-2013 door Redactie VBVINFO

Proces inzake gettofonds tegen BADV opgestart
Na de recente oproep om afgewezen aanvragen voor het gettofonds bij het VBV aan te melden, kwamen er vele reacties binnen. De oproep van het VBV betrof uitsluitend afwijzingen wegens het ontkennen van het Amsterdamse  getto.

Met medewerking van JMW en de Israëlische organisatie Irgoen Holland kwamen bijna 100 aanmeldingen binnen. Deze lijst met bijbehorende gegevens is door de advocaat van het VBV samen met de overige processtukken ingediend.

Duitse brief
Een aantal afgewezen aanvragers zond een in het Engels gesteld bezwaar naar de BADV. Zij kregen antwoord in vrijwel onbegrijpelijk Duits.
Onze volmaakt tweetalige vriend die eerder bij vertalingen was betrokken, schreef daarover: “In het laatste derde gedeelte van de tekst staan een paar woorden, die ik nog nooit gehoord heb, waarvan ik de betekenis niet kan raden en die ook niet in mijn grote dikke vette woordenboek staan.”
Begrijpelijk dat ook voor ontvangers van zo’n brief dit onbegrijpelijke taal was.

Resultaat tot nu
Een bezwaarbrief in het Engels bleek niet toegestaan. De advocaat van het VBV in Duitsland heeft de rechtbank en BADV op de hoogte gebracht en er is met partijen overeengekomen dat alle afzonderlijke bezwaren worden samengevoegd in een enkele procedure.
Een ambtenaar van de BADV deelde nog mee dat men de uitspraak van de recht-bank als bindend zal beschouwen.
Over het vervolg wordt u uiteraard via deze weg op de hoogte gehouden.
Belangrijk bericht over Engelse bezwaarbrief en BADV.
23-07-2013 door Redactie VBVINFO

Dringend verzoek aan: 
Allen die een Engelse bezwaarbrief stuurden aan het hof van Appel in Duitsland inzake de BADV. Deze brief stond onlangs op deze site en is kort daarop verwijderd.

Wij verzoeken met klem:
Een ieder die bovengenoemde brief verstuurde, zich bij ons te melden via deze site of via info@vbvinfo.nl .
De advocaat van het VBV zal deze namen in zijn Bezwaar meenemen om te voorkomen dat een conflict ontstaat over het feit dat de verzonden brief in het Engels werd geschreven en niet in het Duits.

 
Oproep voor afgewezen aanvragers gettofonds door BADV
16-07-2013 door Redactie VBVINFO

Oproep aan hen die werden afgewezen wegens ontkenning van de gettostatus van Amsterdam
In het vorige bericht op deze site lieten wij u weten de modelbrief te hebben verwijderd op advies van onze advocaat en na zijn contact met de BADV (Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen).

Zoals bekend bewerkstelligde onze advocaat dat de gettostatus van Amsterdam t.b.v. het gettopensioen werd geaccepteerd door de DRV. Het ligt in de bedoeling dat voor de BADV, dus voor het gettofonds, de volgende route wordt gelopen:
* Het VBV zal de verdere procedure voor hen die werden afgewezen gezamenlijk proberen af te handelen.
* Via een ‘Klagevermeidungsvereinbarung’ wordt een overeenkomst gesloten zodat een proces wordt vermeden en evenmin verdere persoonlijke klachten/bezwaren behoeven te worden ingediend.
* Dit kan dan als proefproces dienen waarbij alle verdere belanghebbenden met name worden genoemd. In de bijbehorende lijst moeten dan alle namen worden vermeld voorzien van juiste adressering, registratienummer en tenaamstelling.
* Deze overeenkomst houdt tevens in dat de BADV een verklaring afgeeft om af te zien van afwijzingen wegens overschrijden van de bezwaartermijn.
 
Nadat de fundamentele vraag over de status van het Getto van Amsterdam in positieve zin is beantwoord, zouden daarna alle individuele aanvragen kunnen worden herzien. Het spreekt van zelf dat afwijzingen zoals bij voorbeeld op grond van leeftijd hier buiten vallen.
Wij verwachten in de loop van deze week een bericht hierover van de BADV.

Een zo compleet mogelijke lijst
Het VBV verzoekt leden en niet-leden die willen meeliften met de hierboven voorgestelde route om zich via deze site te melden onder vermelding van:
* Volledige naam
* Adres
* Registratienummer BADV
* Indien mogelijk de datum van afwijzing wegens gettostatus van Amsterdam.
Stuur a.u.b. aan info@vbvinfo.nl
Nieuwe informatie over BADV en afwijzingen voor Gettofonds
11-07-2013 door Redactie VBVINFO

Afwijzingen Gettofonds mogelijk toch
centraal afgehandeld

Zojuist is er uitvoerig contact geweest met de jurist die het VBV terzijde staat. In overleg met en op advies van hem werden eerdere berichten met bezwaarbrief van deze website verwijderd.
Hij deelde ons mee dat hij een  rechtszaak vermijdende overeenkomst zal indienen, oftewel in het Duits een ‘Klagenvermeidung Vereinbarung’.
Dit betekent ook dat de bezwaarbrief welke eerder op deze site werd geplaatst beter nog niet kan worden verzonden. Het is namelijk niet uitgesloten dat daaraan gerechtelijke kosten zijn verbonden. Die moeten hoe dan ook zo veel mogelijk worden vermeden.

Verstrijken van bezwaartermijn

Mochten er echter personen zijn bij wie de bezwaartermijn dreigt te verlopen dan raden wij u aan om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het VBV. Dat kan via deze website of rechtstreek via info@vbvinfo.nl .
De hele kwestie is nu in handen van de advocaat van het VBV en hij houdt ons geheel op de hoogte van zijn acties en de voortgang daarvan.
Zodra er meer bekend is, krijgt u direct langs deze weg informatie. Naar verwachting is dat begin volgende week.
Problemen rond aanvragen gettofonds
04-07-2013 door Redactie VBVINFO

Gettopensioen geaccepteerd,
Gettofonds mogelijk op losse schroeven

In de afgelopen periode werd diverse malen op deze website gepubliceerd over gettofonds en gettopensioen. De laatste publicatie betrof de Deutsche Renteversicherung (DRV) en de officiële erkenning dat Amsterdam in de jaren 1941-1943 als (open) getto moest worden bestempeld. De DRV keert een pensioen uit dat enigszins is te vergelijken met de Nederlandse AOW.
 
Het VBV-bestuur trok daaruit de logische conclusie dat als de DRV, als officiële Duitse instantie, de gettostatus van Amsterdam erkent, dit dan ook automatisch zou moeten gelden voor andere Duitse instanties zoals de BADV. Dit Duitse orgaan beheert het gettofonds en handelt de aanvragen af.
Het VBV-bstuur heeft de berichten van de zijde van zijn Duitse advocaat als leidraad genomen voor verdere publicatie.

Bij het VBV kwamen tot enige dagen geleden alleen afwijzingen voor het gettofonds binnen wegens te jonge leeftijd. De laatste berichten echter schijnen nu toch ook –geheel tegen de verwachtingen- afwijzingen te betreffen wegens ontkenning van de gettostatus van Amsterdam door de BADV.
Het laatste woord hierover is uiteraard nog niet gezegd of geschreven maar het wordt zeer betreurd als aanvragers door berichten via deze website al zeker meenden te zijn van een uitkering uit het gettofonds.
Samen met de advocaat in Duitsland worden stappen en acties ondernomen om het standpunt van de BADV gelijkluidend te krijgen aan dat van de DRV zodat ook de BADV accepteert dat Amsterdam gedurende de periode september 1941 tot september 1943 als ‘getto’ of beter gedefinieerd als ‘open getto’ moet worden gezien.

Voor hen die een afwijzing op basis van de status van Amsterdam hebben ontvangen publiceren wij zo spoedig mogelijk een modelbrief die u kunt gebruiken om u er van te verzekeren dat de BADV in ieder geval een actieve lijst bijhoudt van aanvragers/rechthebbenden.
Bewijs van in leven zijn t.b.v. Gettofonds en -pensioen
09-04-2013 door Redactie VBVINFO

Nog steeds is er onduidelijkheid over hoe men in Duitsland over het Getto van Amsterdam zal gaan oordelen. Wel is er een aantal mensen dat inmiddels een brief van de BADV heeft ontvangen inzake het Gettopensioen en Gettofonds.
Bijgevoegd kan zijn een zo genoemde 'Lebensbescheinigung' oftewel een 'Attestatie de Vita', in het Nederlands een 'Bewijs van in leven zijn'.
Dit formulier moet worden ingevuld door een officiële, door Duitsland erkende instantie.
Zoals daar zijn: de gemeente, uw huisarts, de bank, het ziekenhuis, het Rode Kruis of het Duitse consulaat.
Hieronder zijn de gegevens van het Duitse consulaat te Amsterdam waar inmiddels uitgebreid contact mee is geweest.
Openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 11.30 uur.
Ook kunt u bellen met mevrouw Jutta De Ron die op de hoogte is.
Adres van het Consulaat-Generaal van de Bondsrepubliek Duitsland:
Honthorststraat 36 - 38 - 1071 DG Amsterdam
Tel. 020 574 77 00 - direct: 020 574 77 18
Gettofonds: Dringend advies om bezwaarschrift in te sturen.
12-01-2013 door Redactie VBVINFO

Dringend advies aan een ieder die werd afgewezen door het Gettofonds (BADV)

Hierbij vindt u een concept voor een bezwaarbrief; geadviseerd wordt om deze te versturen.

U kunt deze brief downloaden en printen. Let er goed op dat u uw persoonlijke gegeven zoals datum en registratienummer toevoegt.

Deze brief is opgesteld door onze jurist die de zaak voor ons gaat bepleiten.

Aan deze service is een voorwaarde verbonden.

Als u gebruik maakt van deze brief dan zien wij graag dat u zich bij ons meldt (via de mail) met een duidelijke vermelding van uw naam, adres en registratienummer.

Alleen langs deze weg kan gezamenlijk een vuist worden gemaakt. Individueel de strijd aangaan, is als Don Quichot en zijn windmolens.

Het VBV laat deze zaak geheel afhandelen door een jurist hetgeen zeker efficiënter en mogelijk ook succesvoller is dan het voeren van een eenzame strijd.

Verder wijzen wij met klem op de verloopdatumdatum van de bezwaartermijn.

U wordt dringend aangeraden om deze brief zo snel mogelijk te versturen. Bezwaarschrift voor BADV


Actueel Nieuws
01-11-2019 Getto-uitkeringen en verdere belastingvrijstelling tot 01-01-2014

Tags
Antisemitisme, Artikel 2 Duitsland, BAN, Belasting, Belgische fiscus, Beth Shalom, Bijeenkomst IsraŽl, Boekbespreking, Claims Conference, Column, Correspondentie, de Joint, Duitse rechtsgang, Fonds Verloren Jeugd, Frankrijk, Gemeentegiro-Erfpacht, Gettofonds, Gettopensioen, Gettowerk, Jaarvergadering, Javapost, JMW, Le-Ezrath Ha-Jeled, Maror, Nederlandse Spoorwegen, NIOD, Notulen, Oorlogsmisdaden, Oorlogswezen, Overheid, PUR, Rechtspraak, Sinti/Roma, Stolpersteine, Tweede en derde Generatie, VBV, VBV-Bestuur, Vermogensbeheer, Voormalig Nederlands-IndiŽ, Westerbork, Wie kent Wie, WO II, WUV-IsraŽl, WUV/WUBO, Zikna,

Archief
10-10-2019 NS en het broodje-aap-verhaal; waar of niet waar?
24-09-2019 Boekbespreking: De Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd.
23-09-2019 VBV-bestuur reageert na de bijeenkomst van de 1ste september jl.
28-08-2019 Aanvullende informatie over aanvraag tegemoetkoming Nederlandse Spoorwegen
22-08-2019 Getto-uitkeringen en belastingvrijstelling
17-08-2019 Zondag 1 september 2019: VBV-bijeenkomst over NS en tegemoetkomingen
04-08-2019 NS-tegemoetkomingen, het uitkeringsreglement in het kort en aanvraagformulieren.
01-08-2019 Persbericht van de NS-Adviescommissie
18-07-2019 Zondag 1 september 2019: VBV-bijeenkomst over NS en tegemoetkomingen
03-07-2019 Reactie VBV-bestuur op het advies van Commissie aan NS
28-06-2019 NS en smartengelden
27-05-2019 Hoe de VBV-bijeenkomst van 28 april jl. door Renťe Citroen werd ervaren.
27-05-2019 Column: Westerbork als demonstratieterrein?
26-05-2019 Verslag bijeenkomst Stichting VBV op 28 april 2019 in Casa 400 te Amsterdam
26-05-2019 Commentaar inzake gerechtelijke uitspraak fiscus en getto-uitkeringen
26-05-2019 Openingsrede van Flory Neter tijdens de VBV-bijeenkomst in Casa 400 op 28 april jl.
26-05-2019 Column: "Pensioentje met suiker"
27-04-2019 NS en smartengelden
21-03-2019 NS en smartengelden
15-03-2019 Aanklacht van Jacques Barth tegen NIW verwezen naar rijk der fabelen
07-03-2019 Aankondiging jaarlijkse bijeenkomst en Verslag VBV-vergadering op 18-03-2018
02-03-2019 Publicatie Ministerie van FinanciŽn
20-02-2019 NS en smartengelden
23-12-2018 Bericht van Ministerie FinanciŽn over vrijstelling belastingen
19-12-2018 SVB mag AOW niet korten met gettopensioen.
17-12-2018 De eerste duizend dagen na de conceptie
07-12-2018 Raad van de Europese Unie over antisemitisme op 6 december 2018
06-12-2018 NS-vergoedingen voorlopig nog niet op de rails.
04-12-2018 De Snoge in Nijenhuis, column door Flory Neter
28-11-2018 Felicitaties voor Salo Muller
02-11-2018 Herberekening WUV/WUBO wegens lager percentage vermogenskorting vanaf 01-01-2018
31-10-2018 Aanvullende uren thuiszorg t.b.v. holocaustoverlevenden via JMW.
16-10-2018 Artikel-2-uitkeringen fors verhoogd in de komende drie jaren
09-10-2018 In memoriam Gerrit Goudeketting
02-10-2018 Ministerie FinanciŽn: Uitkeringen welke fiscaal vrij zijn vanaf 01-01-2016
14-08-2018 De kwestie Jacques Barth
12-06-2018 Informatie in het kader van de privacy wetgeving
19-05-2018 Verheugend nieuws: Uitkeringen voor gettowerk vanaf 2016 heffingsvrij
13-04-2018 JMW, Claims Conference en persoonsgebonden budget
13-04-2018 Aanmelding voor VBV-bijeenkomst in IsraŽl
05-04-2018 Belasting op getto-vergoedingen: oplossing mogelijk nabij
16-03-2018 Afschaffing antihardheid WUV - SVB versus wetgever
07-03-2018 Aangepaste informatie over Stolpersteine en hoe te handelen.
18-02-2018 Kort nieuws: Ledenvergadering VBV - WOB-procedure 22-maart - Over de Petitie
09-02-2018 Wie heeft recht op gettovergoedingen? Compleet schema Gettopensioen
04-02-2018 Petitie, petitie, petitie, STEM! -- WOB-procedure bij Raad van State
29-01-2018 Teken de petitie tegen belasting op getto-vergoedingen!!
17-01-2018 Gettovergoedingen: actie 50PLUS in Tweede Kamer
15-01-2018 Groot verzet tegen Nederlandse fiscalisering van Duitse Getto-vergoedingen
07-12-2017 Mogelijk moreel rechtsherstel voor Joodse eigenaren van vastgoed in Den Haag
05-12-2017 VARA-documentaire over tragedie rond Van Imhoff en zoektocht VBV
08-11-2017 VBV doet beroep op Kamercommissie FinanciŽn inzake getto-uitkeringen
31-10-2017 Fiscus en uitkeringen voor gettowerk
28-09-2017 VBV stopt samenwerking Jacques Barth
25-08-2017 Bronbelasting, buitenland en WO-II gerelateerde uitkeringen
08-07-2017 Belgische fiscus en uitkeringen Nederlandse oorlogswetten - WUV en WUBO
01-05-2017 De Tweede Generatie - Voordracht van Yaela Cohen
16-04-2017 Conceptverslag Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2017
26-02-2017 Verslag VBV-bijeenkomst in Tel Aviv op 12-02-2017
21-01-2017 Verslag Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2016
17-11-2016 Uitnodiging voor de presentatie van en paneldiscussie over het proefschrift Ghetto Workers Law van dr. A. Weber
17-11-2016 Voordracht opperrabbijn Jacobs tijdens symposium Holocaust en Geschiedenisonderwijs
17-11-2016 De Zaak Menten in drie afleveringen bij omroep MAX, verfilmd naar het boek van Hans Knoop
17-08-2016 Extra betaling Claims Conference
22-05-2016 Frits van der Starre zoekt naar familie van Anna van der Starre-Neter.
05-04-2016 Claims inzake Erfpachtboetes en Gemeentegiro Amsterdam
30-03-2016 Claims Conference en onbetaalde uitkeringen
30-03-2016 Verslag Algemene Ledenvergadering op 22-03-2015 van het VBV
01-03-2016 Aanmelding voor de Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2016
15-02-2016 ING-onderzoek inzake niet-ontvangen Artikel-2-uikeringen
08-02-2016 Verslag VBV-bijeenkomst in Israel op 07-02-2016
03-02-2016 NL-ambassade Israel corrigeert krantenbericht inzake WUV
01-02-2016 Informele bijeenkomst VBV in Tel Aviv op zondag 7 februari 2016
10-01-2016 ING-bank en problemen rond Artikel-2-uitkeringen
09-01-2016 Premieheffing Artikel-2-uitkeringen eindigt
19-11-2015 Akkoord Indisch platform en Staatssecretaris van Rijn
28-10-2015 VBV regelt uitkering voor Roma en Sinti - - - Akkoord gettostatus Asterdorp
28-10-2015 Update en rectificatie inzake uitkeringen Lost Childhood
15-09-2015 Einde onterechte premieheffing Artikel-2-fonds lijkt nabij.
07-09-2015 Amsterdam wil erfpachtboetes en Gemeentegirotegoeden terugbetalen
24-08-2015 Grote zorgen over uitkeringen uit het fonds Verloren Jeugd
24-08-2015 MinFin besluit tot onderzoek MAROR-gelden
13-06-2015 Mogelijk einde van premieheffing over Artikel-2-uitkering
06-06-2015 CliŽntenraad initieert belangrijke beleidswijziging SVB/PUR inzake osteoporose
23-03-2015 Verslag-notulen Algemene Ledenvergadering van het VBV op 23 maart 2014
09-03-2015 Algemeen aanvraagformulier t.b.v. alle uitkeringen van de Claims Conference
17-01-2015 Uitkering 'Verloren Jeugd' weer vertraagd.
27-12-2014 Fonds Verloren Jeugd en informatie over aanvragen
26-12-2014 Claims Conference start in januari 2015 met Fonds Verloren Jeugd.
14-12-2014 Informatie en criteria inzake Franse herstelbetalingen WOII
05-09-2014 Resultaat Berlijns overleg leidt tot uitkering aan Childsurvivors
12-08-2014 Overeenkomst Kantoor Mayer en Kantoor Weber inzake BADV
05-08-2014 Petitie tegen antisemitisme
28-07-2014 VBV reageert op demonstraties en antisemitisme
19-06-2014 Gezocht: Openstaande claims voormalig Nederlands-IndiŽ
13-06-2014 Claims conference: Verruiming voorwaarden Artikel-2-uitkering
10-06-2014 Dringend verzoek: Staak bellen naar advocatenkantoor in Dusseldorf
01-06-2014 Gettopensioen en samenwerking met advocatenkantoor Weber en Co
01-06-2014 Schema gettofonds: Wie is mogelijk rechthebbend?
01-06-2014 Schema gettopensioen: Wie is mogelijk rechthebbend?
23-05-2014 Verslag VBV-bijeenkomst IsraŽl op 8 mei 2014
22-05-2014 Afwijzing Ministerie Financien inzake premieheffing Artikel 2
19-02-2014 Gemeenschappelijke publicatie van JMW en VBV inzake Gettofonds
20-01-2014 Aanvraagformulier voor vervolgde Roma en Sinti door naziregime
19-01-2014 VBV overtuigt BADV inzake getto Amsterdam en Gettofonds
15-12-2013 Ontwikkelingen rond gettofonds en status getto Amsterdam
25-10-2013 Keulen en principieel standpunt VBV inzake gettofonds
21-10-2013 Artikel 2 versus 'Rietkerk-regeling'
16-10-2013 Holocaustslachtoffers dubbel beroofd
12-10-2013 Proces tegen BADV in Keulen
17-09-2013 Eerste zitting proces tegen BADV over gettofonds
30-08-2013 Bericht met verzoek aan alle abonnees
13-08-2013 Proces tegen BADV (gettofonds) opgestart
11-08-2013 Herdenkingen van capitulatie Japan op 15 augustus 1945
23-07-2013 Belangrijk bericht over Engelse bezwaarbrief en BADV.
16-07-2013 Oproep voor afgewezen aanvragers gettofonds door BADV
11-07-2013 Nieuwe informatie over BADV en afwijzingen voor Gettofonds
04-07-2013 Problemen rond aanvragen gettofonds
26-06-2013 Boekaankondiging:
07-06-2013 Claims Conference en mediaberichten
29-05-2013 Protesten NIOD lijken te werken
21-05-2013 NIOD en VBV-archief
02-05-2013 Peidooi voor gedegen onderwijs over WO II
26-04-2013 VBV heeft succes: Duitsland erkent gettostatus Amsterdam
11-04-2013 Openingsrede ledenvergadering VBV d.d. 24 maart 2013
10-04-2013 Wie kent wie? Joodse onderduikers in Kerkrade
09-04-2013 Voordracht middagprogramma VBV-Ledenvergadering-2013
09-04-2013 Bewijs van in leven zijn t.b.v. Gettofonds en -pensioen
09-04-2013 Aanpassing Wuv, Wubo en Buitengewoon pensioen
31-03-2013 Definitief verslag jaarverg. VBV 1-april-2012, PDF & platte tekst
15-03-2013 Informatie over plaatsing Stolpersteine
03-03-2013 Holocaustwetenschap en -onderzoek
16-01-2013 Open brief aan Raad van Toezicht van Beth Shalom
12-01-2013 Gettofonds: Dringend advies om bezwaarschrift in te sturen.
07-01-2013 Amsterdam had drie getto
22-11-2012 Solidariteitsbezoek Nederlandse ambassadeur in Isra
14-11-2012 Gettopensioen wordt niet gekort
22-10-2012 VBV spreekt met CC en advocaat in Frankfurt
08-10-2012 Afwijzingen gettofonds en -pensioen
15-09-2012 Van de voorzitter
22-06-2012 Herinnering aan weggevoerde Joden in Hoorn
20-06-2012 Bericht over aanvragen 'Gettofonds'
15-05-2012 Zestien Stolpersteinen op 18 juni a.s. in de stad Hoorn
21-04-2012 Belasting- en premieheffing een recht maar geen plicht
14-04-2012 Informatie over aanvragen Getto-fonds
04-04-2012 Petitie aangenomen op de Algemene ledenvergadering van het VBV
04-04-2012 Persbericht inzake Artikel 2
15-03-2012 Wezen en incorrecte afhandeling JMW
11-02-2012 VBV in actie tegen fiscalisering Artikel-2-uitkering
09-02-2012 Verslag van de bijeenkomst van VBV-leden in Isra
28-12-2011 VBV en Claims Conference te Frankfurt: Artikel 2 (nieuwe criteria en schema!!!), levensbewijs, jodenvervolging Ned. Indi
15-12-2011 Javapost
12-11-2011 Centrale Raad van Beroep, SVB/PUR, geprivatiseerde Kibbutz Tzorah
03-11-2011 Nieuwe versie regelgeving werken in getto's - deel 2
18-10-2011 Directeur Beth Shalom vertrekt
15-10-2011 Beth Shalom en kort geding
14-10-2011 Nieuws over Beth Shalom
23-09-2011 Nieuwe versie regelgeving Gettowerk
28-08-2011 Visie VBV over huidige stand van zaken Beth Shalom
24-08-2011 Brief van advocaat mr. Abeln namens het VBV aan het bestuur van Beth Shalom
18-08-2011 Beth Shalom stelt externe manager aan
11-08-2011 Vervolg van VBV versus directie Beth Shalom
10-08-2011 Persverklaring stichting BAN inzake kort geding uitspraak ADO Den Haag
02-08-2011 Persbericht: Indische geschiedenis kamp Westerbork krijgt actueel tintje
31-07-2011 Stichting Zikna, pastorale hulp aan holocaustoverlevenden
29-07-2011 Persbericht: VBV eist vertrek directie en bestuur Beth Shalom
21-07-2011 Stichting Heart - Roerende en onroerende goederen wellicht te claimen.
20-07-2011 Persbericht, Stichting BAN, Kort Geding tegen ADO
24-06-2011 Gewijzigde statuten van het VBV
05-05-2011 Korte samenvatting voordracht van Hans Knoop
03-05-2011 Verslag van de Jaarvergadering 20 maart 2011
02-05-2011 Openingsrede jaarvergadering maart 2011
18-03-2011 Statutenwijziging
17-03-2011 Verzoek van de Jewish Joint Distribution Organisation
21-02-2011 Verslag van de jaarvergadering van maart 2010
28-12-2010 VBV en de contacten met Claims Conference (CC)
20-12-2010 Laatste nieuws oorlogswezen versus JMW en de visie van VBV
14-10-2010 Erfgoed van de Oorlog
01-10-2010 Jaarvergadering 2011 Zondag 20 maart
16-06-2010 VBV verwerpt bod Joods Maatschappelijk Werk (JMW) voor compensatie oorlogsweeskinderen
27-04-2010 Artikel 2 en achtergronden voor limiet van 18 maanden onderduik
20-04-2010 Verslag Claims Conferentie Frankfurt
18-03-2010 Claims Conferentie Frankfurt overlegt met VBV
25-09-2009 Belasting en aftrekbare giften
11-08-2009 Protestbrief via ambassadeur aan Israelische overhei
17-05-2009 Kind van de rekening, samenvattend verslag
12-05-2009 Verslag bezoek Claims Conference New York
11-05-2009 Alternatieve Jaarvergadering van het VBV te Tel Aviv
22-04-2009 Officieel standpunt van de Duitse overheid inzake Artikel 2
21-04-2009 Notulen van de Jaarvergadering van 22 maart 2009
18-03-2009 Kennismaking met de heer Stoov
28-12-2008 Financien
09-12-2008 Resultaten van het wetenschappelijk onderzoek naar het vermogensbeheer van de joodse oorlogswezen beschikbaar
27-11-2008 Overgang PUR naar SVB en de Wet Beperking Export Uitkeringen
14-11-2008 Overgang PUR-SVB
27-10-2008 Overgang PUR/SVB
14-08-2008 Overzicht bepalingen inzake Artikel-2-fonds
27-06-2008 Aanvullende informatie van Claims Conference Art.-2-fonds
19-06-2008 Duits Bondsdaglid verduidelijkt criteria Artikel-2-fonds
17-06-2008 Verwarring door berichtgeving over nieuwe criteria van de Claims Conference
12-06-2008 Verbeteringen Artikel 2
29-03-2008 Correspondentie Artikel 2 Duitsland
16-03-2008 Notulen Jaarvergadering 16 maart 2008

naar boven  |  copyright verbond belangenbehartiging voor vervolgingsslachtoffers  |  design en realisatie: 2BeeWeb