home  |  nieuws  |  wie we zijn  |  wat we doen  |  magazine  |  links  |  contact  |  aanmelden  
Getto-uitkeringen en belastingvrijstelling
22-08-2019 door Redactie

Getto-uitkeringen en fiscus

In het VBV-nieuwsbericht van 26-05-2019 werd gemeld dat het Gerechtshof Amsterdam heeft bepaald dat de Belastingdienst ten onrechte de uitkering die een overlevende van de holocaust in 2015 uit Duitsland had ontvangen heeft gerekend tot het verzamelinkomen. Tegen dit besluit is geen cassatie ingesteld zodat de uitspraak definitief vaststaat.

De achtergronden
In 2018 besloot Staatssecretaris Snel van Financiën dat alle getto-uitkeringen (ook wel getto-pensioenen genoemd) met terugwerkend kracht tot 01-01-2016 niet fiscaal worden belast en niet voor premieheffing in aanmerking komen.
De uitspraak van het Gerechtshof in mei dit jaar houdt in dat ook getto-uitkeringen die vóór 01-01-2016 zijn uitgekeerd niet behoren te worden belast. 

Ministerie van Financiën
Het VBV en Ronald Vecht hebben over de uitspraak diverse malen contact gehad met het ministerie met als doel dat de uitspraak van het Hof gerespecteerd wordt. Recent werd onderstaand antwoord ontvangen:[RV1] 
Intussen heeft het ministerie ons laten weten in september terug te komen op de fiscale gevolgen van de uitspraak van het Hof. 

Aanslagen over jaren vóór 2016
Advies aan diegenen die een Gettovergoeding, een BEG-uitkering of een uitkering die Duitsland op grond van de Anerkennungsrichtlinie für Arbeit im Ghetto ohne Zwang aan Nederlandse ingezetenen verstrekt, hebben ontvangen het volgende te doen:

 • Hebt u al een definitieve aanslag over deze uitkeringen voor de jaren voor 2016 ontvangen, dien dan zo vlug mogelijk bij de Inspecteur te Eindhoven een verzoek in om deze definitieve aanslag ambtshalve te herzien.
 • Hebt u over de jaren voor 2016 nog geen definitieve aanslag ontvangen doe dan hernieuwd aangifte zonder vermelding van deze uitkering(en).

Via de link geheel onder kunt u een voorbeeldbrief downloaden. Ook erfgenamen die zelf een vergoeding ontvingen of erfgenamen van rechthebbenden die zelf niet meer in leven zijn adviseren wij op deze wijze te handelen.

Wees alert bij de (definitieve) aanslagen vanaf 2016
Inmiddels is gebleken dat het besluit over belastingvrijdom met de terugwerkende tot 01-01-2016 van getto-uitkeringen -als gevolg van automatishce afhandeling- niet altijd correct wordt uitgevoerd. Controleer met name uw aanslagen over 2016 en 2017 of laat deze controleren! Voorbeeldbrieven aan belastingdienst


Kort nieuws: Ledenvergadering VBV - WOB-procedure 22-maart - Over de Petitie
18-02-2018 door Redactie

Zondag 18 maart 2018 >> Algemene Ledenvergadering VBV 


De algemene leden-/donateursvergadering van het VBV wordt zoals sinds jaren gebruikelijk gehouden in een van de zalen van Casa 400.
Het adres is Eerste Ringdijkstraat 4, 1097 BC Amsterdam. Zaal open 9.00 uur , aanvang huishoudelijk deel van deze vergadering om 10.45 uur.

Helaas heeft een aanval van griep ook de redactie van de INFO geveld. Als gevolg daarvan kan de gedrukte versie van BV-Nieuws met de agenda van deze vergadering enige dagen later dan gebruikelijk in uw brievenbus vallen. Daarvoor onze welgemeende excuses. 

Belangrijke WOB-procedure inzake Getto-vergoedingen
Aanstaande donderdag de 22ste februari dient bij de Raad van State in Den Haag de zaak die VBV-lid mevrouw Prenzlau heeft aangespannen tegen de overheid. In het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) wil zij inzage krijgen in het advies van de Landsadvocaat welk advies destijds aan de minister is gegeven inzake de Artikel-2 uitkeringen van de Claims Conference. Vanuit het ministerie wordt vooralsnog openbaarheid geweigerd omdat het advies van de Landsadvocaat persoonlijke beleidsadviezen zou bevatten en alleen zijn bedoeld voor intern beraad.

Uiteraard steunt het VBV mevrouw Prenzlau in deze kwestie en heeft verzocht om zich  te voegen bij dit beroep op de WOB. Dit verzoek werd echter afgewezen omdat het VBV geen direct belang zou hebben bij inzage van deze stukken.
Het spreekt voor zich dat het VBV-bestuur vertegenwoordigd is bij deze zitting op donderdag 22ste februari en zelf aanwezig zal zijn tijdens deze zitting.
Bijzonder is dat deze zitting staat vermeld op de persagenda van de Raad van State en mocht u komende donderdag in Den Haag zijn en gelegenheid hebben om 10.00 aanwezig te zijn zal dat erg op prijs worden gesteld.
Het betreft Zaaknummer 201705532/1. Voor nadere details en informatie klik op link hier>>>  https://www.raadvanstate.nl/agenda/persagenda.html?date=2018-02-22&year=2018&month=02 

Petitie ,  Petitie, Petitie

Op het moment dat dit werd geschreven, stond de teller op 2476. Bij lange na niet genoeg.
Wij doen daarom nog een keer een beroep op u om te tekenen en er ook bij uw familie, vrienden en kennissen er op aan te dringen om toch vooral te stemmen.
Het kan niet zo zijn dat de Nederlandse overheid een graantje meepikt van schadevergoedingen voor gedane  kinderarbeid tijdens het verblijf in een Nazi-getto.

Ga naar >> https://petities.nl/petitions/tegen-fiscale-vervolging-van-150-holocaust-overlevenden-uit-tweede-wereldoorlog?locale=nl

 
Wie heeft recht op gettovergoedingen? Compleet schema Gettopensioen
09-02-2018 door Redactie

Vergoedingen voor werk in nazi-getto’s tijdens WO-II voor rechthebbenden zelf of hun nabestaanden
(ook Getto-pensioen genoemd)

Sedert vele jaren kent de Duitse overheid speciale vergoedingen toe aan joodse vervolgden die in een getto hebben gewerkt. Na diverse gerechtelijke procedures over deze Duitse wetgeving en amendementen vanuit de Duitse Bundestag lijkt het verstandig om u nogmaals te informeren over de criteria.
Deze informatie is weer actueel geworden sinds de stad Amsterdam in begin 2014 werd toegevoegd aan de lijst van officieel erkende getto’s. Voor het Amsterdams getto geldt  de periode van september 1941 tot september 1943.
De lijst met alle officieel erkende getto’s kunt u vinden op internet: http://avivshoa.co.il/pdf/Ghetto-List-1.8.2014.pdf

Dit overzicht met voorwaarden is opgesteld door het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers (VBV) in samenwerking met het op dit gebied gespecialiseerde advocatenkantoor Weber in Tel Aviv.

Rechthebbend voor vergoedingen van gettowerk zijn:

 • joodse overlevenden die zijn geboren vóór 1937 en
 • verbleven in een door Nazi Duitsland bezet en officieel erkend getto en
 • aannemelijk kunnen maken dat zij toen hebben gewerkt en
 • nooit een eerdere uitbetaling hebben gehad van de Duitse Sociale Verzekering

Zij kunnen dan recht hebben op:

 • op een maandelijkse vergoeding en
 • op een retroactieve uitbetaling van deze vergoedingen met terugwerkende kracht tot uiterlijk 01-07-1997 of later, afhankelijk van het tijdstip waarop iemand de 65-jarige leeftijd heeft bereikt.

Indien bovenbedoelde rechthebbende is overleden ná 30-06-2002
Een stukje bijzondere Duitse wetgeving maakt het mogelijk voor erfgenamen om in sommige gevallen alsnog een uitkering te claimen en te ontvangen. Ook voor deze categorie stelden VBV en Weber een lijstje met criteria op.

Een weduwe of weduwnaar van een rechthebbende heeft rechten indien:

 • de rechthebbende zelf is overleden na 01-07-2002 en
 • heeft recht op een percentage van de maandelijkse vergoeding
 • heeft recht op de retroactieve betaling vanaf 01-07-1997 tot datum van overlijden van rechthebbende.

Erfgenamen -niet weduwe/weduwnaar- van een rechthebbende
 • zijn rechthebbend volgens Nederlands erfrecht
 • kunnen uitsluitend recht hebben op het retroactieve deel van de gettovergoeding indien rechthebbende is overleden na 01-07-2002 en
 • kunnen dan recht hebben op het retroactieve deel van de gettovergoeding vanaf 01-07-1997 tot aan de datum van overlijden van rechthebbende.

Meer informatie en/of hulp via VBV:               info@vbvinfo.nl      of 

Advocatenkantoor Weber in Tel Aviv – helpdesk: dutchdesk@wyf-law.com
VBV doet beroep op Kamercommissie FinanciŽn inzake getto-uitkeringen
08-11-2017 door Redactie

Via onderstaande brief werden de leden van de vaste Kamercommissie van Financiën nogmaals benaderd inzake fiscus en Duitse getto-uitkeringen.

Met ontsteltenis en ongeloof hebben wij kennisgenomen van het afgelopen vrijdag aan u toegezonden standpunt van de staatssecretaris van financiën inzake het fiscaliseren van Duitse getto-uitkeringen aan Nederlandse Holocaust-overlevenden.

De staatssecretaris volhardt in zijn standpunt dat de omstreeks 150 overlevenden die ooit als kind in het getto van Amsterdam hebben moeten werken thans in de inkomstenbelasting voor hun Duitse uitkering dienen te worden aangeslagen. “Het zijn uitkeringen van de Duitse overheid in de vorm van pensioen dat is verbonden met in de Tweede Wereldoorlog - tegen betaling - verrichte arbeid”, aldus de staatsecretaris. 

De Duitse overheid zelf ziet de uitkering echter nadrukkelijk als een vorm van smartengeld en keert de bedragen dus onbelast uit. Nederland wil echter graag een graantje meepikken. Bovendien deugen de gehanteerde argumenten niet. De getto-uitkering heeft alleen de schijn van pensioen doordat de Duitse wetgever bij de totstandkoming van de Wet ZRGB gebruik heeft gemaakt van ficties om in feite de betaling van smartengelden mogelijk te maken. Het ZRGB schept niet eens een recht op een uitkering als zodanig.

Het VBV is diep geschokt over de wijze waarop de Nederlandse overheid (kort na publicatie van het ontluisterende rapport over het Nederlandse Rode Kruis m.b.t. de Jodenvervolging) zich kil en zonder de geringste empathie jegens een zeer kleine groep Joodse landgenoten opstelt.

De ca 150 overlevenden die deze Duitse uitkering krijgen, hebben als kind hun steentje moeten bijdragen aan het familieonderhoud in een situatie en periode waarin ze door de bezetter vogelvrij waren verklaard en geen rechtsbescherming genoten van de Nederlandse overheid.

Het is bitter en wrang dat de huidige overheid thans meer gericht is op het fiscaliseren van het handjevol overlevenden dan het toentertijd gericht was op het bieden van bescherming aan hen. 

De staatssecretaris verschuilt zich achter een advies van de Landsadvocaat dat hij weigert openbaar te maken, hoewel uw Kamer al twee keer om dat advies heeft gevraagd. Maar zelfs een negatieve opinie van de Landsadvocaat behoeft de staatssecretaris er niet van te weerhouden gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid om af te zien van een vermeend heffingsrecht en de wet hierop aan te passen. 

Het lijkt erop dat de Staatssecretaris hoopt dat de kwestie vanzelf overwaait en wacht tot de kleine groep mensen die het betreft er niet meer is. Wij roepen de Tweede Kamer op bij de behandeling van het Belastingplan aan dit onrecht een einde te maken per 1 januari 2016. Dat was ook de dag waarop eveneens op uw initiatief een einde kwam aan de fiscalisering van de gelijksoortige vergoedingen uit het artikel 2 Fonds. Wij zijn u voor uw ingrijpen destijds nog altijd dankbaar. Wij hopen dat de door de Staatssecretaris veroorzaakte grote onrust door u ook nu zal worden weggenomen. 

Namens het VBV-bestuur,
Flory Neter, voorzitter
Ronald Vecht (adviseur)
Fiscus en uitkeringen voor gettowerk
31-10-2017 door Redactie

Nieuwe acties voor vrijstelling belasting op Duits smartengeld 

Direct met de start van het nieuwe kabinet heeft het VBV-bestuur de draad inzake fiscalisering van gettopensioenen weer opgepakt. Allereerst werd een persbericht verzonden en gelijkerijd werd de vaste Kamercommissie van Financiën van informatie voorzien. Partij 50PLUS en ChristenUnie hebben inmiddels kamervragen gesteld over dit onderwerp. Vooralsnog waren de antwoorden gebaseerd op eerder ingenomen standpunten van de overheid.
In de bijlage (klik op pdf onderaan) vindt u het persbericht en direct hieronder de informatie zoals aan alle leden van de Tweede Kamercommissie voor Financiën werd toegezonden.

Een nieuw kabinet betekent mogelijk ook nieuwe inzichten en bereidheid om een hele kleine groep fiscaal tegemoet te komen en onredelijkheid weg te nemen.
Wij houden 'Vertrouwen in de Toekomst'.

Schellinkhout, 27-10-2017

Aan de leden van de vaste Kamercommissie van Financiën

Ruim zeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog is de financiële nasleep van de oorlog na zoveel jaren nog steeds niet geregeld. Het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers is nu al enkele jaren met de bewindspersonen van Financiën in overleg om een einde te maken aan een fiscale ongerechtigheid. Het gaat om de belastbaarheid door Nederland van uitkeringen die de Duitse overheid in het kader van Wiedergutmachung verstrekt aan Joodse burgers die hebben geleden onder de misdaden in de Tweede Wereldoorlog. Het betreft de uitkering die Duitsland verstrekt krachtens de zogenoemde Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschaftigungen in einem Getto (ZRGB). Deze wet kent een vergoeding toe voor kinderarbeid tijdens het verblijf in het getto. Pas enkele jaren komen Joodse Nederlanders voor deze uitkering ook in aanmerking. Met de wisseling van de wacht vraagt het verbond nogmaals aandacht hiervoor en verzoekt de nieuwe regering en Tweede Kamer deze onbillijkheid bij de behandeling van het belastingplan 2018 weg te nemen. Budgettair heeft dit geen gevolgen, nu het helaas nog maar een hele kleine groep vervolgden betreft. Het Verbond juicht het toe dat intussen 50Plus over deze kwestie recentelijk Kamervragen heeft gesteld. Al eerder is op instigatie van de Tweede Kamer een gelijksoortige uitkering (Artikel 2-Fonds) per 2016 vrijgesteld van belastingheffing. Het Verbond verwacht dat per gelijke datum de ZRG_-uitkering uit Duitsland alsnog wordt vrijgesteld.

Toelichting:

In tegenstelling tot de Duitse overheid, worden deze uitkeringen door de Nederlandse overheid belast. Nederland meent dat deze uitkeringen een pensioenkarakter hebben. Dit is een dubieus standpunt. Het betreft hier arbeid die destijds door de omstandigheden noodzakelijk was om de betreffende gezinnen in leven te houden onder het motto ‘alle hens aan dek’! Degenen die voor deze uitkering in aanmerking komen waren gedurende de oorlogsjaren kind. Zij verrichten het werk niet om later pensioen op te bouwen. Het is ook niet voor niets dat Duitsland deze vergoeding belastingvrij uitkeert. Nederland lijkt daarentegen een ‘graantje mee te willen pikken’ met een vergoeding die de Nederlandse overheid geen cent kost. 

De pogingen van het Verbond om deze fiscale misstand te beëindigen zijn tot nu toe helaas vergeefs. Het betreft hier echter smartengeld dat refereert aan een stuk geschiedenis waarvan de slechtheid van de mens zich in al zijn hevigheid heeft geopenbaard en waar ook de Nederlandse overheid uit die jaren onmogelijk de handen in onschuld kan wassen. Het Verbond hoopt dat de nieuwe regering het tot nu ingenomen standpunt bij de behandeling van het belastingplan2018 terugdraait en bij deze kleine groep Nederlanders de onrust door deze fiscale onheuse bejegening wegneemt. 

Voor nadere informatie/toelichting kunt u contact opnemen met de voorzitter van het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers, mevrouw Flory Neter-Polak. Persbericht van het VBV 27-10-2017


Uitnodiging voor de presentatie van en paneldiscussie over het proefschrift Ghetto Workers Law van dr. A. Weber
17-11-2016 door Redactie www.vbvinfo.nl

L.S.,

Bij voldoende belangstelling organiseert de uitgever van het proefschrift van dr. Avraham Weber deze presentatie met panel waaraan Flory Neter en Hans Knoop zullen deelnemen. Nadere details over de locatie en het programma vindt u in de tekst hieronder.  
Om deze presentatie bij te wonen, dient u zich aan te melden via deze link >>
  Please click here to sign up


The Ghetto Workers Law

Social Security Benefits for Work Undertaken in Nazi Ghettos under the German Federal Law

The Ghetto Workers Law
 • Year of publication 2016
 • 204 pages
Author: Avraham Weber
Category: Law Law (general)
Icon_printbook 978‐94‐6236‐661‐9 hardcover 1st edition € 75.00 / $ 122.50 / £ 69.00

Under the Nazi regime, tens of thousands of Jews lived in ghettos, working more or less normal jobs. Some of these ghettos had their own employment centers, and some employers even paid into retirements funds. Legislation known as “German Pensions for Work in Ghettos,” or by its German acronym, ZRBG (Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto) was passed in 2002 to grant pensions to some of these former laborers. But more than ten years after its passage, its implementation was still subject to considerable conflict, mainly until the ZRBG-ÄndG (the Ghetto pension reform law) from August 2014 came into life, allowing fundamental jurisprudence to be incorporated in the form of legislation. For many years, former laborers in Nazi ghettos have been fighting to get the pension that this law ostensibly guarantees them, but the vast majority of their applications have been rejected. Since 2002, around 70,000 survivors have invoked the ZRBG. However, over ninety percent of these applications were initially rejected by German authorities for various legal and practical reasons.

This book is an attempt to summarize the major steps in the implementation of the law. It begins with an overview of the historical background, and then will shift focus to the judicial, diplomatic, political, and practical problems with the implementation of the ZRBG.

Book launch 30 November - Pulchri, The Hague
Lange Voorhout 15 - 2514 EA - Den Haag 

Join us as the official launch of The Ghetto Workers Law  on the 30th of November at Pulchri, The Hague. During the launch the author will provide a short introduction to the ghetto workers law and its implications. The second part of the programme will consist of a panel discussion with, among others, Flory Neter (Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers) and Hans Knoop (journalist, The Menten Case). The author, will present the first copy of the book to Israel's ambassador to the Netherlands Aviv Shir-On.

Programme
16:00 - 16:30    Reception
16:30 - 16:45    Introduction by Avraham Weber
16:45 - 17:40    Panel Discussion
17:40 - 17:55    Question and answer session                 
17:55 - 18:00    First copy presented to ambassador Aviv Shir-On     
18:00 - 19:00    Drinks reception

This event will take place on the 30th of November 2016 at Pulchri, Lange Voorhout 15 in The Hague. Attendance is free of charge, but registration before the 28th of November is required.

Please click here to sign up

Author's information

Avraham Weber is a lawyer at Weber & Co. specializing in German and European law. Since 2008 he is the consultant to the Ministry for Senior Citizens chartered by the Israeli government to negotiate with foreign government for restitution of property and Jewish rights.
Overeenkomst Kantoor Mayer en Kantoor Weber inzake BADV
12-08-2014 door Redactie VBVINFO

Kantoor Weber handelt laatste BADV-aanvragen af voor  Mayer

Mr. Frank Mayer is sedert eind vorige eeuw de advocaat van het VBV voor Duitse zaken. Hij behandelde ditmaal bijna honderd aanvragen voor het gettofonds bij de BADV. De meeste aanvragen werden inmiddels met succes afgewikkeld.

Voor kantoor Mayer behoren gettofonds noch gettopensioen tot de corebusiness, reden dan ook om naar een passende oplossing te zoeken voor enkele resterende zaken.
Tijdens het verblijf van Mayer in Israël was er uitgebreid contact en overleg met het kantoor Weber & Co. Weber is, zoals eerder gepubliceerd, gespecialiseerd in Duitse herstelbetalingen; mede daarom heeft mr. Mayer verzocht om de nu nog lopende aanvragen verder te laten afhandelen door kantoor Weber. Weber was daartoe bereid en ook de BADV is inmiddels daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht. De inhoud van die brief staat onder dit bericht. Uiteraard is dit gebeurd met volle instemming van het VBV-bestuur temeer daar kantoor Weber eerder een ‘Dutch Desk’ voor gettofonds en gettopensioen heeft geopend. Zie ook de VBV-publicatie op deze website d.d. 1 juni 2014.

Hieronder de bevestigingsbrief van mr. Mayer aan de BADV:

Sehr geehrte Frau,
ich darf Ihnen hiermit mitteilen, dass ich der Anwaltskanzlei Weber & Co, Law Firm and Notary, Levinstein Tower 23 Menachim Begin, Rd., Tel Aviv, Istrael, Untervollmacht erteilt habe.
Wir haben den Kollegen ein vollständiges Aktendoppel zur weiteren Bearbeitung ausgehändigt. Wir dürfen das BADV bitten, sämtliche Korrespondenz in dieser Angelegenheit in Bezug auf die von uns vertretenen Antragsteller nur noch über die o.g. Law Firm zu führen.
Für uns ist das Mandat an dieser Stelle beendet. Wir bedanken uns für die kooperative bisherige Zusammenarbeit.
Nachfolgend die Kontaktdaten:
Franziska Alvanos, German Desk
Myrthe Rosenbaum, Dutch DeskGettopensioen en samenwerking met advocatenkantoor Weber en Co
01-06-2014 door Redactie VBVINFO

In bijgaand artikel (zie hieronder geplaatste pdf) wordt uitgebreid ingegaan op het gettopensioen en wat de samenwerking met het advocatenkantoor Weber & Co voor aanvragers en VBV kan betekenen.

 Samenwerking VBV en Weber en Co


Schema gettopensioen: Wie is mogelijk rechthebbend?
01-06-2014 door Redactie VBVINFO

GETTOPENSIOEN

Criteria voor de aanvraag van een periodieke uitkering vanuit Duitsland via Deutsche RentenVersicherung (DRV), bedrag onbekend.

Let op:

 • Gettopensioenen worden niet gekort op WUV of WUBO maar worden wel in Nederland fiscaal belast. Dit kan ook het premie-inkomen beïnvloeden met mogelijk gevolgen voor subsidies zoals voor huur, zorg en dergelijke.
 • Indien een rechthebbende is overleden na juni 2002 kunnen erfgenamen alsnog een aanvraag indienen voor uitbetaling van het retroactieve bedrag.
 • Achtergebleven partners kunnen recht doen gelden op 70% van het gettopensioen. 

1)     Bent u als jood vervolgd gedurende WO-II?

 • Ja >                Ga naar vraag 2)
 • Neen >         Niet gerechtigd

2)     Woonde u enige tijd in een gebied dat als getto werd aangemerkt?

 • Ja >                Ga naar vraag 3)
 • Neen >         Niet gerechtigd.

3)     Is uw geboortejaar 1940 of eerder?

 • Ja >                Ga naar vraag 4)
 • Neen >         Niet gerechtigd

4)     Is het aannemelijk dat u op vrijwillige basis heeft gewerkt tijdens uw verblijf in een gebied dat in die periode als getto werd aangemerkt?

 • Ja >                U wordt geadviseerd een aanvraag in te dienen. Neem contact op met het VBV >> info@vbvinfo.nl
 • Neen >         Niet gerechtigd

Bijzondere bepalingen voor het getto van Amsterdam:

5)     Woonde u enige tijd in Amsterdam in de periode september 1941 tot september 1943?

 • Ja  >               U wordt geadviseerd een aanvraag in te dienen. Neem contact op met het VBV >> info@vbvinfo.nl
 • Neen>          Niet gerechtigdActueel Nieuws
10-10-2019 NS en het broodje-aap-verhaal; waar of niet waar?
24-09-2019 Boekbespreking: De Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd.
23-09-2019 VBV-bestuur reageert na de bijeenkomst van de 1ste september jl.

Tags
Antisemitisme, Artikel 2 Duitsland, BAN, Belasting, Belgische fiscus, Beth Shalom, Bijeenkomst IsraŽl, Boekbespreking, Claims Conference, Column, Correspondentie, de Joint, Duitse rechtsgang, Fonds Verloren Jeugd, Frankrijk, Gemeentegiro-Erfpacht, Gettofonds, Gettopensioen, Gettowerk, Jaarvergadering, Javapost, JMW, Le-Ezrath Ha-Jeled, Maror, Nederlandse Spoorwegen, NIOD, Notulen, Oorlogsmisdaden, Oorlogswezen, Overheid, PUR, Rechtspraak, Sinti/Roma, Stolpersteine, Tweede en derde Generatie, VBV, VBV-Bestuur, Vermogensbeheer, Voormalig Nederlands-IndiŽ, Westerbork, Wie kent Wie, WO II, WUV-IsraŽl, WUV/WUBO, Zikna,

Archief
28-08-2019 Aanvullende informatie over aanvraag tegemoetkoming Nederlandse Spoorwegen
22-08-2019 Getto-uitkeringen en belastingvrijstelling
17-08-2019 Zondag 1 september 2019: VBV-bijeenkomst over NS en tegemoetkomingen
04-08-2019 NS-tegemoetkomingen, het uitkeringsreglement in het kort en aanvraagformulieren.
01-08-2019 Persbericht van de NS-Adviescommissie
18-07-2019 Zondag 1 september 2019: VBV-bijeenkomst over NS en tegemoetkomingen
03-07-2019 Reactie VBV-bestuur op het advies van Commissie aan NS
28-06-2019 NS en smartengelden
27-05-2019 Hoe de VBV-bijeenkomst van 28 april jl. door Renťe Citroen werd ervaren.
27-05-2019 Column: Westerbork als demonstratieterrein?
26-05-2019 Verslag bijeenkomst Stichting VBV op 28 april 2019 in Casa 400 te Amsterdam
26-05-2019 Commentaar inzake gerechtelijke uitspraak fiscus en getto-uitkeringen
26-05-2019 Openingsrede van Flory Neter tijdens de VBV-bijeenkomst in Casa 400 op 28 april jl.
26-05-2019 Column: "Pensioentje met suiker"
27-04-2019 NS en smartengelden
21-03-2019 NS en smartengelden
15-03-2019 Aanklacht van Jacques Barth tegen NIW verwezen naar rijk der fabelen
07-03-2019 Aankondiging jaarlijkse bijeenkomst en Verslag VBV-vergadering op 18-03-2018
02-03-2019 Publicatie Ministerie van FinanciŽn
20-02-2019 NS en smartengelden
23-12-2018 Bericht van Ministerie FinanciŽn over vrijstelling belastingen
19-12-2018 SVB mag AOW niet korten met gettopensioen.
17-12-2018 De eerste duizend dagen na de conceptie
07-12-2018 Raad van de Europese Unie over antisemitisme op 6 december 2018
06-12-2018 NS-vergoedingen voorlopig nog niet op de rails.
04-12-2018 De Snoge in Nijenhuis, column door Flory Neter
28-11-2018 Felicitaties voor Salo Muller
02-11-2018 Herberekening WUV/WUBO wegens lager percentage vermogenskorting vanaf 01-01-2018
31-10-2018 Aanvullende uren thuiszorg t.b.v. holocaustoverlevenden via JMW.
16-10-2018 Artikel-2-uitkeringen fors verhoogd in de komende drie jaren
09-10-2018 In memoriam Gerrit Goudeketting
02-10-2018 Ministerie FinanciŽn: Uitkeringen welke fiscaal vrij zijn vanaf 01-01-2016
14-08-2018 De kwestie Jacques Barth
12-06-2018 Informatie in het kader van de privacy wetgeving
19-05-2018 Verheugend nieuws: Uitkeringen voor gettowerk vanaf 2016 heffingsvrij
13-04-2018 JMW, Claims Conference en persoonsgebonden budget
13-04-2018 Aanmelding voor VBV-bijeenkomst in IsraŽl
05-04-2018 Belasting op getto-vergoedingen: oplossing mogelijk nabij
16-03-2018 Afschaffing antihardheid WUV - SVB versus wetgever
07-03-2018 Aangepaste informatie over Stolpersteine en hoe te handelen.
18-02-2018 Kort nieuws: Ledenvergadering VBV - WOB-procedure 22-maart - Over de Petitie
09-02-2018 Wie heeft recht op gettovergoedingen? Compleet schema Gettopensioen
04-02-2018 Petitie, petitie, petitie, STEM! -- WOB-procedure bij Raad van State
29-01-2018 Teken de petitie tegen belasting op getto-vergoedingen!!
17-01-2018 Gettovergoedingen: actie 50PLUS in Tweede Kamer
15-01-2018 Groot verzet tegen Nederlandse fiscalisering van Duitse Getto-vergoedingen
07-12-2017 Mogelijk moreel rechtsherstel voor Joodse eigenaren van vastgoed in Den Haag
05-12-2017 VARA-documentaire over tragedie rond Van Imhoff en zoektocht VBV
08-11-2017 VBV doet beroep op Kamercommissie FinanciŽn inzake getto-uitkeringen
31-10-2017 Fiscus en uitkeringen voor gettowerk
28-09-2017 VBV stopt samenwerking Jacques Barth
25-08-2017 Bronbelasting, buitenland en WO-II gerelateerde uitkeringen
08-07-2017 Belgische fiscus en uitkeringen Nederlandse oorlogswetten - WUV en WUBO
01-05-2017 De Tweede Generatie - Voordracht van Yaela Cohen
16-04-2017 Conceptverslag Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2017
26-02-2017 Verslag VBV-bijeenkomst in Tel Aviv op 12-02-2017
21-01-2017 Verslag Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2016
17-11-2016 Uitnodiging voor de presentatie van en paneldiscussie over het proefschrift Ghetto Workers Law van dr. A. Weber
17-11-2016 Voordracht opperrabbijn Jacobs tijdens symposium Holocaust en Geschiedenisonderwijs
17-11-2016 De Zaak Menten in drie afleveringen bij omroep MAX, verfilmd naar het boek van Hans Knoop
17-08-2016 Extra betaling Claims Conference
22-05-2016 Frits van der Starre zoekt naar familie van Anna van der Starre-Neter.
05-04-2016 Claims inzake Erfpachtboetes en Gemeentegiro Amsterdam
30-03-2016 Claims Conference en onbetaalde uitkeringen
30-03-2016 Verslag Algemene Ledenvergadering op 22-03-2015 van het VBV
01-03-2016 Aanmelding voor de Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2016
15-02-2016 ING-onderzoek inzake niet-ontvangen Artikel-2-uikeringen
08-02-2016 Verslag VBV-bijeenkomst in Israel op 07-02-2016
03-02-2016 NL-ambassade Israel corrigeert krantenbericht inzake WUV
01-02-2016 Informele bijeenkomst VBV in Tel Aviv op zondag 7 februari 2016
10-01-2016 ING-bank en problemen rond Artikel-2-uitkeringen
09-01-2016 Premieheffing Artikel-2-uitkeringen eindigt
19-11-2015 Akkoord Indisch platform en Staatssecretaris van Rijn
28-10-2015 VBV regelt uitkering voor Roma en Sinti - - - Akkoord gettostatus Asterdorp
28-10-2015 Update en rectificatie inzake uitkeringen Lost Childhood
15-09-2015 Einde onterechte premieheffing Artikel-2-fonds lijkt nabij.
07-09-2015 Amsterdam wil erfpachtboetes en Gemeentegirotegoeden terugbetalen
24-08-2015 Grote zorgen over uitkeringen uit het fonds Verloren Jeugd
24-08-2015 MinFin besluit tot onderzoek MAROR-gelden
13-06-2015 Mogelijk einde van premieheffing over Artikel-2-uitkering
06-06-2015 CliŽntenraad initieert belangrijke beleidswijziging SVB/PUR inzake osteoporose
23-03-2015 Verslag-notulen Algemene Ledenvergadering van het VBV op 23 maart 2014
09-03-2015 Algemeen aanvraagformulier t.b.v. alle uitkeringen van de Claims Conference
17-01-2015 Uitkering 'Verloren Jeugd' weer vertraagd.
27-12-2014 Fonds Verloren Jeugd en informatie over aanvragen
26-12-2014 Claims Conference start in januari 2015 met Fonds Verloren Jeugd.
14-12-2014 Informatie en criteria inzake Franse herstelbetalingen WOII
05-09-2014 Resultaat Berlijns overleg leidt tot uitkering aan Childsurvivors
12-08-2014 Overeenkomst Kantoor Mayer en Kantoor Weber inzake BADV
05-08-2014 Petitie tegen antisemitisme
28-07-2014 VBV reageert op demonstraties en antisemitisme
19-06-2014 Gezocht: Openstaande claims voormalig Nederlands-IndiŽ
13-06-2014 Claims conference: Verruiming voorwaarden Artikel-2-uitkering
10-06-2014 Dringend verzoek: Staak bellen naar advocatenkantoor in Dusseldorf
01-06-2014 Gettopensioen en samenwerking met advocatenkantoor Weber en Co
01-06-2014 Schema gettofonds: Wie is mogelijk rechthebbend?
01-06-2014 Schema gettopensioen: Wie is mogelijk rechthebbend?
23-05-2014 Verslag VBV-bijeenkomst IsraŽl op 8 mei 2014
22-05-2014 Afwijzing Ministerie Financien inzake premieheffing Artikel 2
19-02-2014 Gemeenschappelijke publicatie van JMW en VBV inzake Gettofonds
20-01-2014 Aanvraagformulier voor vervolgde Roma en Sinti door naziregime
19-01-2014 VBV overtuigt BADV inzake getto Amsterdam en Gettofonds
15-12-2013 Ontwikkelingen rond gettofonds en status getto Amsterdam
25-10-2013 Keulen en principieel standpunt VBV inzake gettofonds
21-10-2013 Artikel 2 versus 'Rietkerk-regeling'
16-10-2013 Holocaustslachtoffers dubbel beroofd
12-10-2013 Proces tegen BADV in Keulen
17-09-2013 Eerste zitting proces tegen BADV over gettofonds
30-08-2013 Bericht met verzoek aan alle abonnees
13-08-2013 Proces tegen BADV (gettofonds) opgestart
11-08-2013 Herdenkingen van capitulatie Japan op 15 augustus 1945
23-07-2013 Belangrijk bericht over Engelse bezwaarbrief en BADV.
16-07-2013 Oproep voor afgewezen aanvragers gettofonds door BADV
11-07-2013 Nieuwe informatie over BADV en afwijzingen voor Gettofonds
04-07-2013 Problemen rond aanvragen gettofonds
26-06-2013 Boekaankondiging:
07-06-2013 Claims Conference en mediaberichten
29-05-2013 Protesten NIOD lijken te werken
21-05-2013 NIOD en VBV-archief
02-05-2013 Peidooi voor gedegen onderwijs over WO II
26-04-2013 VBV heeft succes: Duitsland erkent gettostatus Amsterdam
11-04-2013 Openingsrede ledenvergadering VBV d.d. 24 maart 2013
10-04-2013 Wie kent wie? Joodse onderduikers in Kerkrade
09-04-2013 Voordracht middagprogramma VBV-Ledenvergadering-2013
09-04-2013 Bewijs van in leven zijn t.b.v. Gettofonds en -pensioen
09-04-2013 Aanpassing Wuv, Wubo en Buitengewoon pensioen
31-03-2013 Definitief verslag jaarverg. VBV 1-april-2012, PDF & platte tekst
15-03-2013 Informatie over plaatsing Stolpersteine
03-03-2013 Holocaustwetenschap en -onderzoek
16-01-2013 Open brief aan Raad van Toezicht van Beth Shalom
12-01-2013 Gettofonds: Dringend advies om bezwaarschrift in te sturen.
07-01-2013 Amsterdam had drie getto
22-11-2012 Solidariteitsbezoek Nederlandse ambassadeur in Isra
14-11-2012 Gettopensioen wordt niet gekort
22-10-2012 VBV spreekt met CC en advocaat in Frankfurt
08-10-2012 Afwijzingen gettofonds en -pensioen
15-09-2012 Van de voorzitter
22-06-2012 Herinnering aan weggevoerde Joden in Hoorn
20-06-2012 Bericht over aanvragen 'Gettofonds'
15-05-2012 Zestien Stolpersteinen op 18 juni a.s. in de stad Hoorn
21-04-2012 Belasting- en premieheffing een recht maar geen plicht
14-04-2012 Informatie over aanvragen Getto-fonds
04-04-2012 Petitie aangenomen op de Algemene ledenvergadering van het VBV
04-04-2012 Persbericht inzake Artikel 2
15-03-2012 Wezen en incorrecte afhandeling JMW
11-02-2012 VBV in actie tegen fiscalisering Artikel-2-uitkering
09-02-2012 Verslag van de bijeenkomst van VBV-leden in Isra
28-12-2011 VBV en Claims Conference te Frankfurt: Artikel 2 (nieuwe criteria en schema!!!), levensbewijs, jodenvervolging Ned. Indi
15-12-2011 Javapost
12-11-2011 Centrale Raad van Beroep, SVB/PUR, geprivatiseerde Kibbutz Tzorah
03-11-2011 Nieuwe versie regelgeving werken in getto's - deel 2
18-10-2011 Directeur Beth Shalom vertrekt
15-10-2011 Beth Shalom en kort geding
14-10-2011 Nieuws over Beth Shalom
23-09-2011 Nieuwe versie regelgeving Gettowerk
28-08-2011 Visie VBV over huidige stand van zaken Beth Shalom
24-08-2011 Brief van advocaat mr. Abeln namens het VBV aan het bestuur van Beth Shalom
18-08-2011 Beth Shalom stelt externe manager aan
11-08-2011 Vervolg van VBV versus directie Beth Shalom
10-08-2011 Persverklaring stichting BAN inzake kort geding uitspraak ADO Den Haag
02-08-2011 Persbericht: Indische geschiedenis kamp Westerbork krijgt actueel tintje
31-07-2011 Stichting Zikna, pastorale hulp aan holocaustoverlevenden
29-07-2011 Persbericht: VBV eist vertrek directie en bestuur Beth Shalom
21-07-2011 Stichting Heart - Roerende en onroerende goederen wellicht te claimen.
20-07-2011 Persbericht, Stichting BAN, Kort Geding tegen ADO
24-06-2011 Gewijzigde statuten van het VBV
05-05-2011 Korte samenvatting voordracht van Hans Knoop
03-05-2011 Verslag van de Jaarvergadering 20 maart 2011
02-05-2011 Openingsrede jaarvergadering maart 2011
18-03-2011 Statutenwijziging
17-03-2011 Verzoek van de Jewish Joint Distribution Organisation
21-02-2011 Verslag van de jaarvergadering van maart 2010
28-12-2010 VBV en de contacten met Claims Conference (CC)
20-12-2010 Laatste nieuws oorlogswezen versus JMW en de visie van VBV
14-10-2010 Erfgoed van de Oorlog
01-10-2010 Jaarvergadering 2011 Zondag 20 maart
16-06-2010 VBV verwerpt bod Joods Maatschappelijk Werk (JMW) voor compensatie oorlogsweeskinderen
27-04-2010 Artikel 2 en achtergronden voor limiet van 18 maanden onderduik
20-04-2010 Verslag Claims Conferentie Frankfurt
18-03-2010 Claims Conferentie Frankfurt overlegt met VBV
25-09-2009 Belasting en aftrekbare giften
11-08-2009 Protestbrief via ambassadeur aan Israelische overhei
17-05-2009 Kind van de rekening, samenvattend verslag
12-05-2009 Verslag bezoek Claims Conference New York
11-05-2009 Alternatieve Jaarvergadering van het VBV te Tel Aviv
22-04-2009 Officieel standpunt van de Duitse overheid inzake Artikel 2
21-04-2009 Notulen van de Jaarvergadering van 22 maart 2009
18-03-2009 Kennismaking met de heer Stoov
28-12-2008 Financien
09-12-2008 Resultaten van het wetenschappelijk onderzoek naar het vermogensbeheer van de joodse oorlogswezen beschikbaar
27-11-2008 Overgang PUR naar SVB en de Wet Beperking Export Uitkeringen
14-11-2008 Overgang PUR-SVB
27-10-2008 Overgang PUR/SVB
14-08-2008 Overzicht bepalingen inzake Artikel-2-fonds
27-06-2008 Aanvullende informatie van Claims Conference Art.-2-fonds
19-06-2008 Duits Bondsdaglid verduidelijkt criteria Artikel-2-fonds
17-06-2008 Verwarring door berichtgeving over nieuwe criteria van de Claims Conference
12-06-2008 Verbeteringen Artikel 2
29-03-2008 Correspondentie Artikel 2 Duitsland
16-03-2008 Notulen Jaarvergadering 16 maart 2008

naar boven  |  copyright verbond belangenbehartiging voor vervolgingsslachtoffers  |  design en realisatie: 2BeeWeb