home  |  nieuws  |  wie we zijn  |  wat we doen  |  magazine  |  links  |  contact  |  aanmelden  
Verslag bijeenkomst Stichting VBV op 28 april 2019 in Casa 400 te Amsterdam
26-05-2019 door Monique Kettenis i.c.m. redactie

VERSLAG donateursbijeenkomst Stichting VBV
op 28-04-2019

De voorzitter (VZ) van Stichting VBV, Flory Neter opent rond 11 uur de vergadering en heet allen hartelijk welkom. Het welkomstwoord wordt separaat gepubliceerd.
Bestuurslid Wil Groen kan wegens ziekte helaas niet aanwezig zijn.
1.     Verslag vorige vergadering
Geen op- en aanmerkingen. De notulen van de vergadering van ALV van 2018 worden goedgekeurd met dank aan de notulist.
2.     Verslag financieel boekhoudburo Westfriesland
Arian Blokdijk van BWF meldt dat hij en medewerkster Jessica verheugd zijn om bij de stichting op administratief gebied betrokken te zijn. De financiën zien er rooskleurig uit, we staan €8000 in de plus. De nieuwe stichtingsvorm ziet er goed uit. We kunnen weer een tijd vooruit.
3.     Verslag Kascontrole Commissie
David Hersch kan niet deelnemen aan de KCC. Erna Houtkooper is bereid om samen met Arthur Roselaar wederom in de KCC zitting te nemen.
Arthur: na grondige controle en goed beantwoorde vragen kunnen we concluderen dat het een uitstekend financieel verslag is geworden. Er is nog steeds ruimte voor donaties. Spreekt de hoop uit dat het verslag volgend jaar door extra giften er nog beter uitziet. De donatiekaarten liggen bij de ingang.
4.     Introductie nieuwe Stichtingsvoorzitter
Flory stelt met veel plezier Robert Berendsen voor als nieuwe voorzitter van de stichting.
De kersverse VZ neemt het woord; ook deze voordracht wordt separaat gepubliceerd.
VZ dankt Flory die maar liefst 26 jaar als voorzitter van de VBV meer dan uitstekend werk heeft verricht. Dit wordt onderstreept met een mooi boeket bloemen en een hartelijk applaus van de aanwezigen.
5.     Onderwerpen middaggesprek
Na de lunch zullen twee rondetafelgesprekken plaatsvinden. De bedoeling is per tafel minimaal één 1e generatie deelnemer aangevuld met 2e en 3e generatie deelnemers. De bedoeling is dat 1e generatie met de 2e en 3e in gesprek gaan. Vervolgens zal geprobeerd worden om een inventarisatie te maken naar de wens om ook materiële genoegdoening voor de naoorlogse generatie te bereiken en in welke vorm.
Flory: heet Avraham Roet woonachtig in Israël en aanwezig bij de bijeenkomst een speciaal welkom.
En dan, Herman Boekdrukker, wie kent hem nog? Hij was degene die Flory in het begin van haar voorzitterschap de voorzittershamer gaf. Nu overhandigt Flory deze op haar beurt aan de nieuwe voorzitter.
6.     Lopende zaken
- Het is gelukt om Artikel 2 en het Gettopensioen gedefiscaliseerd te krijgen zijn. Het Ministerie van Financiën heeft een speciaal telefoonnummer beschikbaar gesteld dat gebruikt kan worden voor informatie over deze fiscaliteit.
- Overleg met de Nederlandse Spoorwegen (NS) over genoegdoening voor door hen vervoerde Joodse mannen, vrouwen en kinderen tijdens WO2. Vastgesteld wordt dat de NS  helaas momenteel op geen enkele wijze beweegt.
Flory: op de website is een stuk geplaatst dat geschreven is door Yaëla Cohen-Kool, met betrekking tot de implicaties bij de tweede generatie naoorlogse slachtoffers als gevolg van het verraad door de Nederlandse bevolking en de NS.
7.     Rondvraag
Wiet Gans: Job Cohen, voorzitter van de speciale NS onderzoekscommissie vertraagt de resultaten.
VZ: de NS houdt inderdaad de boot nu af. Als belangrijke belangenbehartiger zouden wij niet buitengesloten moeten worden. Overigens hebben we onze stem duidelijk laten horen.
Avraham Roet:
* Heeft 23 jaar heel plezierig samengewerkt met Flory. Voor hem was haar grootste wapenfeit de kwestie van de Maror-gelden. Het ging over de hoogte van uitbetaalde gelden dat heeft geresulteerd in 80% als norm. Dit percentage wordt nu wereldwijd als norm gehanteerd.
* Nederlandse roofkunst: deze week bijeenkomst bij Ministerie van OCW bijgewoond. Daaruit blijkt dat 50% van de kunst die zich in Nederland bevindt, geen erven (bekend) zijn. Dit erfgoed blijft dus in handen van de Nederlandse staat en/of musea, zonder enkele tegenwaarde. Maar het gaat wel over circa 2 miljard euro. Niemand weet hoe daar mee om te gaan. Het VBV is hierin een van de belangrijkste partijen die zich bemoeit met de holocaust- overlevenden en heeft hierin wel degelijk een stem.
* De resultaten uit de laatste NS brief zijn onmogelijk. Het verdere verloop is moeilijk te voorspellen. De door de NS ingestelde commissie gedraagt zich alsof ze alles beter weet. Helaas kan geen enkele belangengroepering iets inbrengen, niet mondeling, niet schriftelijk. Op hun website wordt niets vermeld. Triest omdat na onderzoek van de wrede en onmenselijke kindertransporten is gebleken, dat deze transporten nooit hadden kunnen plaatsvinden zonder de medewerking van de NS. Benadrukt het belang hierbij van actieve rol van de stichting.
Flory: Het is pijnlijk te zien dat de NS zich gedraagt zoals ze zich gedraagt. We doen momenteel uitgebreid onderzoek naar de verdwenen diamanten vanuit Nederland. Als je speurt in de archieven tref je nog wel eens interessante bijvangst aan. De NS blijkt in 1945 aan 12 foute rijksduitsers een pensioen te hebben uitbetaald van € 120 euro per maand. Het gaat hier om Duitsers die al waren teruggekeerd naar Duitsland, maar de NS heeft ze wel uitbetaald.
Niet bekend is hoeveel Joden in dienst waren van de NS. Aan de nabestaanden echter is nooit enige genoegdoening gedaan. Flory heeft dit zwart op wit.
Wiet Gans: weet dat sommige Nederlandse musea wel moeite hebben met de roofkunst en bereid zijn onderzoek te doen. Zonodig stelt hij graag zijn kennis beschikbaar.
Ro Wertheimer: zij heeft een brief gestuurd aan de VBV maar tot op heden geen reactie ontvangen. En ze merkt in het kader van de NS kwestie op, dat zij tijdens de WO2 is vervoert met de gemeente tram. Dit als aandachtspunt.
Flory: bedoelde brief is helaas niet ontvangen in de postbus. Graag een kopie ter verdere behandeling.
Mirjam Loonstijn: heeft de NS een email gestuurd waarin ze meedeelt geen vertrouwen te hebben in Job Cohen. Flory Neter hoort in deze commissie plaats te nemen. Het is heel triest dat de NS-commissie niet wil praten met het VBV.
Greet Piller: het is bekend dat Prins Bernhard als eerste van onze genoegdoeningsgelden zelf 1 mln gulden heeft ontvangen. Toen oud-mininster Luns de zogenaamde wereldwijde overeenkomst sloot met Nederland zijn in de jaren 60 herstelbetalingen gedaan in Duitsland. Het is juist dat Bernhard direct l mln gulden heeft opgeëist als vergoeding voor zijn, vermeend verloren gegane bezittingen.
Henry Neeter: weet dat in 1942 het personeel van de NS wilde staken en weigerde om mee te werken aan de Joden-transporten. De directie heeft daarop een telegram gezonden naar de regering in Londen. Deze heeft daar om economische redenen een stokje voor gestoken, de transporten moesten doorgaan en het NS personeel mocht niet staken.
Erna Houtkooper: Kan het artikel hierover in het VBV-blad niet beter in de landelijke pers geplaatst worden, zodat buitenstaanders hiervan kennis kunnen nemen.
Flory: Een week geleden heeft in het NHD een stuk gestaan waarin het ging om  een journalist die contact opneemt via een telefoonnummer van de NS. Hem werd door de NS meegedeeld, dat hij zich maar moest verstaan met de persafdeling van de NS. De journalist had daar natuurlijk geen zin in.
VZ: We hebben de statuten van de stichtingscommissie van Job Cohen.We moeten het advies eerst maar eens afwachten. Veel organisaties hebben de NS benaderd en zullen tezijnertijd ook op dit adviesrapport gaan schieten. Wij zijn niet betrokken bij het opstellen van het advies en dat zal niet veranderen.
We doen voorlopig even niks met de landelijke pers. Eerst het adviesrapport. Verwachting is dat dit rapport vóór de zomer bekend wordt en het strategische beter is om deze dan door onze stichting te laten bestuderen en bespreken.
Ro Wertheimer: Er waren werkkampen in Groningen en Drente. De elders werkloos gemaakte Joodse arbeiders werden daar te werk gesteld door de Ned. Heidemij. De nabestaanden hebben 9 gulden per week kunnen krijgen. Het gaat hier om duizenden belanghebbenden. Zijn deze kampen in het Maror-traject meegenomen? De werkkampen maakten geen onderdeel uit van de restitutieregeling.
Oproep aan de Joodse gemeenschap in Nederland: alle organisaties zullen moeten samenwerken om succes te behalen.
Astrid Marcus: Wat is de inbreng van onze burgemeester Halsema, en waarom kan de regering niet meer doen aan deze schandalen? Waarom worden mensen als Bernhard en Wilhemina zo beschermd?
Wiet Gans: mijn ouders hebben dit anders ervaren. De hulp kwam o.a. uit London via koningin Wilhelmina.
Loes Steenhuis: Hebben jullie überhaupt vertrouwen in de commissie Cohen. Het lijkt erop dat men het vertraagt voor de 1e generaties slachtoffers vanwege hun hoge leeftijd en beperkte levensduurverwachting.
VZ: Het stichtingsbestuur kan zich dat niet voorstellen. We hebben geen reden om te veronderstellen dat Cohen de boel bewust en met dat doel traineert.
Roet is het vertrouwen in de commissie Cohen verloren. Men wil met niemand spreken, er is totaal geen contact met de meeste van de betrokken Joodse organisaties.
VZ vindt het onjuist dat men wel praat met stichting 40/45.Maar wil toch eerst het rapport afwachten. Daarna is het moment om te oordelen.
John Koekoek: is het volstrekt oneens met de voorzitter om het rapport af te wachten. Er moet druk worden uitgeoefend. Als we nu afwachten, dan krijgen we een onaanvaardbaar resultaat. Er moet met alle betrokken Joodse organisaties gezamenlijk worden opgetrokken.
Barto Staubesand: Graag aandacht voor de herdenking van de Joodse school in de Jekerstraat.
Sonja Taman
*Ten eerste, als je wilt dat gerechtigheid zal zegevieren dan moet je dat via social media organiseren. En de jongere garde moet het stokje overnemen.
VZ: dat is best lastig. De 2e generatie twijfelt in het algemeen wat te doen. Zijn dochter is bijvoorbeeld 20 jaar en het blijkt best ingewikkeld om haar te betrekken bij een actieve rol over de WO2.
*Ten tweede moeten we nu harder van de toren blazen inzake de NS. De Joodse gemeenschap moet dat wel met één stem doen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De slachtoffers moeten vertegenwoordigd worden door onze stichitng. Dat is relatief nog eenvoudig. Maar ook andere Joodse organisaties hebben hun eigen motivaties en redenen. Kijk naar Ronnie Naftaniel.
Flory: wij wilden dat traject niet alleen lopen. Daarom heeft het bestuur met Ronnie Naftaniel en JMW contact opgenomen. Het is verheugend dat wij nu met de directrice van de JMW  op één lijn zitten. Ronnie heeft beloofd een afspraak te regelen met Job Cohen waarbij wordt voorgesteld om Flory als woordvoerder te benoemen, zodat onze mening duidelijk verkondigd wordt. Met één stem actievoeren namens alle Joodse belangenorganisaties is buitengewoon moeilijk. Wij hebben als VBV individuele genoegdoening als goal. Anderen streven weer andere doelen na. Er zijn gewoon te veel verschillende standpunten.
Louis Rozendaal: de vertrouwenscommissie van Job Cohen werkt als een slak. Adviseert een brief te sturen namens als belanghebbenden met de vraag hoe lang de uitslag nog op zich laat wachten, vreest anders dat veel mensen zijn overleden.
VZ: wij hebben een brief gestuurd en daarop een standaardreactie terugontvangen. Tenzij Joods Nederland alsnog in staat is met één stem te spreken heeft het weinig zin nu meer druk op de ketel te zetten. Voor de zomer moet het advies klaar zijn. Dus of nu een eensgezinde vuist of anders afwachten.
John Sijes: alle credits voor Flory en Eddy. Zeer enthousiast over het VBV. Aanhakend aan de uitdrukking: en we deden een plas en alles blijft zoals het was, leeft het onderwerp NS zeer onder de leden. En ondertussen gebeurt er niks. Mijn geduld is op. We moeten echt nu actie ondernemen. We kunnen alleen iets doen als we gezamenlijk naar buiten treden, met alle Joodse instanties. Hoort en ziet niks van de Joodse gemeente om een gebaar te maken naar de overheid.
Link ?: mocht de NS  geld uitkeren, naar wie gaat het geld? Is bang dat het niet naar degene gaat die het nodig hebben. Vermoedelijk deels naar slachtoffers maar het overgrote deel naar organisaties die zijdelings betrokken zijn.
NF: wij zijn de enige organisatie die een politieke vuist kan maken.We moeten niet afwachten. We moeten nu kijken of we met een alternatief kunnen komen.
Mogelijk individueel rechtsherstel van de NS. Maar hoe ziet dat er uit? Welke opties? Hoe zit het met de eerste en tweede generatie. Voorspelt dat een deel van het geld naar het Shoa museum en een deel naar de Namenwand zal gaan.
VZ: de wens van de NS is om individuele erkenning te bewerkstelligen. Voor de VBV is de Namenwand geen optie. Inventariseren hoe de genoegdoening er uit moet zien. Dan hebben we een onderhandelingspositie.
Wiet Gans: zo komen we geen millimeter verder. Wil van de Nederlandse rechter horen dat de NS een compensatie wel/niet vaststelt, een compensatie voor het leed, een vordering instellen. Als er al een organisatie in staat zou zijn een rechtszaak aan te spannen dan is dat wel de VBV. Er is geen andere stichting dan die van ons die de de individuele belangen behartigt.
VZ: die procedure kan lang duren. Een kort geding is niet aan de orde. Het advies van Cohen is toch  de snelste manier. Nogmaals, in de summiere correspondentie is aan Flory  meegedeeld, dat de NS commissie ernaar streeft de uitkomst vóór deze zomer te presenteren.
John Sijes: heeft de statuten van de NS commissie gelezen en is ervan geschrokken. Daarom concludeert hij, dat er niet veel van terecht zal komen. Er wordt een peildatum genoemd voor een uitkering en daar houdt het wel mee op.
VZ: leest Art. 2 punt 1 lid A voor: de stichting heeft tot doel (zie statuten Commissie Cohen).
Roet: alle benodigde informatie is al lang aangeleverd en bekend bij de commissie Cohen. Waarom duurt het zo lang. Het gaat om een reactie van onze stichting zodat men zich niet achteraf kan verschuilen en zeggen, waarom hehben jullie niet tijdig gereageerd. En welke mening moet worden geventileerd. Hij zal zijn opinie daaromtrent schriftelijk aan Flory zenden.
VZ: het is een goed idee om namens de slachtoffers op korte termijn onze meningen te delen.
John Koekoek: Maror uitkeringen zijn in 1998 gestart vanwege het belang van de schade- omvang. Een gemeenschappelijke doelstelling dus. De Joodse organisaties moeten niet zelf gaan bepalen waar de gelden naar toe gaan.
De heer Hal: wij zijn geen vereniging meer en de stichting heeft geen leden. Met dank aan Flory.
Flory: graag aandacht voor de nieuwe layout vormgeving. Allen geven hieraan hun goedkeuring.
VZ nodigt om 12.30 uur de aanwezigen uit voor de lunch.

Aanvang middagprogramma 14.10 uur.

Gastspreker Dirk Webster is onverwacht niet aanwezig.
Flory neemt de honeurs waar.
Of je nu 1e 2e of zelfs 3e generatie bent, we moeten het met elkaar doen.
Als inleiding voor de rondetafelgesprekken leest Flory de presentatie over PTSS voor van Yaëlla Cohen, die in Israël als psychotherapeut werkt met 1e en 2e generatie Joodse Nederlanders. Zie eerder gepubliceerde tekst op deze website. (21-03-2019)

De rondetafelgesprekken vallen in twee delen uiteen:
1. gesprekken tussen 1e, 2e en mogelijk 3e generatie.
2. gesprekken over genoegdoening 2e  oftewel naoorlogse generatie.
De conclusies zullen naast in deze bijeenkomst mondeling, ook in de nieuwsbrief van mei/juni worden gepubliceerd.Het verzoek is om voor dit verslag opnamen te maken via mobiel/tablet. 

De tafelvoorzitters doen verslag van de eerste rondetafelsessie:

 - gesprek op gang brengen tussen 1e en 2e generatie

Edgar Mendelsohn
Er is ook deelnemer 3e generatie.
- Mooi gesprek.
- Iedereen is aan bod gekomen.
- Conclusie: ieder is op zijn eigen manier getraumatiseerd.
- Iedereen leeft in angst. Het is treurig om te zien.
- Iedereen heeft een rugzak. Deze rugzak legt een bepaalde last bij de partner.
- De relaties zijn vaak slecht. Sprake van tweede of derde huwelijken.
Madelon Bino
-Contact met kinderen en kleinkinderen.
-Gemeenschappelijke factor: niemand spreekt uitvoerig met de kinderen.
-Vooral doorgaan en niet praten.
-Heeft praten wel zin.
-Kinderen zijn ook afhoudend.
-Misschien met kleinkinderen, maar vaak nog te jong.
-Laten we het omzetten naar iets positiefs.
-Geen discriminatie in de toekomst, maar mensen positief tegemoetkomen.
-Iedereen heeft z’n trauma’s mede door de samengestelde gezinnen na de oorlog.
-Stiefvaders, stiefmoeders geen contact meer vader/moeder die zich heeft afgekeerd van het gezin
-Het is makkelijker om met vreemden te spreken dan in gezinsverband.
Dolly de Hond
-1e generatie heeft in verhouding weinig kunnen praten, soms wel, maar niet diepgaand.
-2e generatie konden wel met hun kleinkinderen praten.
-Sommigen wilden er wel wat van weten anderen niet. Bij 3e generatie 50/50 wel/niet.
-Wens om vanuit de stichting meer bekendheid te geven en mogelijkheid tot gesprekken.
-Het kleinkind doet veel in Joodse verenigingsvorm over het Joodszijn/gemeenschap
-Liever niet meer praten over “oorlogsslachtoffers” maar over “overlevenden” of alternatief.
-Taalcommissie?
Debby Mendelsohn
-Tafel alleen met 1e generatie.
-Veel diep leed, er werd niet over gesproken.
-Kleinkinderen stellen vragen aan oma, en oma praat.
-Gemis aan een verleden, je kunt niks doorgeven.
-Het gevolg laat diepe sporen na en traumatiseert de kinderen.
Gitta Hertz
-Geen conclusies.
-In de oorlog in Limburg een katholieke opvoeding, weer een ander protestants.
-In Amerika gewoond, wel Joodse opvoeding meegekregen.
-Niet in de slachtofferrol.
-Groep acht lesgeven over oorlogsverleden.
-Iemand van 2e generatie: zwijgen, zwijgen, zwijgen.
Judith Meijer
-1e en 2e generatie moeder en dochter, die nog maar net met elkaar in gesprek zijn geraakt.
-Emotioneel.
-VBV goed dat dit is georganiseerd.
-Moeder en dochter: je doet zo je best maar het loopt mis.
-Dit wordt algemeen onderschreven.
-Blijf praten, het gesprek is het enige middel dat kan helpen.
-Eenzaamheid.
-Verder geen conclusies.
Esti Cohen
-Veel contactverbrekingen ouders/kind 1e en 2e generatie.
-Komt het doordat te veel/te weinig wordt gepraat over de oorlog?
-Verdrietig, emoties moeilijk te benoemen.
-Hoe ben je zelf behandeld als oorlogsgetroffene en hoe voed je je kinderen op.
-Je doet je best, het komt wel goed.
-Geen liefde krijgen, geen voorbeeldfunctie om door te geven.
-Je bent geen slechte ouder als je kinderen het contact verbreken.
-Als je geen contact met elkaar hebt, kun je ook geen bonje met elkaar krijgen.
-Wat houdt Joods zijn in, is dat oorlog?
-Het kleinkind van 3 jaar huppelt in vrijheid rond in Amsterdam.
-Die vrijheid moeten we koesteren.
Henry Neeter
-Met twee NS medewerkers gesproken aan tafel.
-Intern lastige relatie ouders/kinderen.
-Daarom heeft dochter onderzoek gedaan naar verleden.
-Waarom hun vaderzo moeilijk was, met driftbuien.
-Kon hieruit kraht putten waardoor in het reine met eigen gezin.
-Iemand die in de oorlog in de Jodenbuurt woonde, emotioneel.
-Heeft over bevrijding kunnen praten met een warm gevoel.
-Hoe beleef je de generatiekloof?
-Conclusie: wat is dit fijn, deze rondetafelgespekken tussen verschillende generaties.
-Hiermee doorgaan.
-Rol voor stichting.
-Mensen bij elkaar krijgen die met elkaar kunnen praten en zich daarin vrij kunnen voelen.
Joosje Asser
-Groep met vnl 1e generatie kinderen die net in de oorlog geboren waren.
-Veel onderduikverhalen.
-Mooie verhalen over geen familie meer, maar warme onderduikfamilie waarmee nog lang contact is geweest.
-Verhalen divers, ieder op z’n eigen manier.
-Problematiek rondom biologische ouders terugivnden.
-Pleegouders waar je heel erg gesteld op bent en toch weer in oude gezin moeten aanpassen.
-Heftige en extreme verhalen.
-Conclusie: gelijkluidendheid, angst, eenzaamheid.
-Verantwoordelijkheid nemen voor je ouders, je ouders worden je kind en het kind wordt de ouder.
-De grenzeloosheid en hoe gaan we dat nu weer terugbrengen en onze kinderen en kleinkinderen een normaal leven geven. 

VZ: dank voor jullie presentaties. Dit is maar het begin. Is blij dat het initiatief voor deze  gesprekken zo breed gewaardeerd wordt. Bedoeling is om er iets concreets mee te gaan doen. Plan is om binnenkort opnieuw soortgelijke tafelgesprekken tussen generaties te organiseren. Het is een belangrijk thema en leeft enorm. 

Tweede rondetafel onderdeel waar het gaat over de vraag:
Heeft de naoorlogse generatie recht op genoegdoening?

VZ: je zou kunnen zeggen: die is er al, bijv. behandeling bij psychische nood waarvan de kosten worden betaald door de overheid. De 1e generatie vindt dat ook persoonlijke compensatie zou moeten komen voor de tweede generatie. Maar klopt dit wel?
NF
-Niet wachten op NS commissie.
-Actie of rapport afwachten?
-2e en 1e generatie aan tafel.
-Mijn kinderen zijn maatschappelijk succesvol, geen vergoeding nodig.
-Wel geestelijke hulp voor naoorlogse generatie als ze dat willen.
-TVP: mensen van de naoorlogse generatie hebben recht op therapie. WUV uitkering aangevraagd, maar nooit recht op hebben gehad dan TVP = psychotherapie.
-Tijdelijke vergoeding psychotherapie als de ziektekostenverzekering niet vergoed. Dus wassen neus.Iemand ziet problemen v.e. deel van de 2e generatie.
-Slecht contact met de kinderen, gebruik maken van pshycho therapie.
-Als onderduiker heb je geen recht op compensatie.
-We hebben niks met de spoorwegen te maken gehad.
-Nog nooit iemand meegemaakt van de 2e generatie die beschadigd is, dus geen recht op compensatie.
-Op latere leeftijd is de kans aanwezig op psychische schade.
-Nooit gehoord van WUV, TVP en alle andere regelingen.
-2e generatie aanwezigen willen wel graag dossier inzien van familieleden en dat schijnt niet mogelijk te zijn i.v.m. privacywet (JMW).
-Consensus waar we het over gehad hebben is dat we bijna allemaal willen dat de wet voor de 2e generatie verbreed en de WUV aangepast moet worden
Flory Neter
-3e generatie kind met oma meegekomen.
-Veel emoties die niet worden begrepen zowel bij 1e als 2generatie.
-Veel depressies.
-Vaak in therapiën die worden gevolgd waarbij het Joods-zijn en de holocasust niet worden meegenomen.
-Concentratie problemen.
-Hiaten ouders door de holocaust worden doorgegeven aan de kinderen.
-Zelfbeeld van de moeder, als de moeder geen goed zelfbeeld heeft kan ze die ook niet aan de kinderen meegeven.
-3e generatie geeft aan dat de oorlog het leven van haar ouders (2e generatie) heeft bepaald.
-Relaties lukken vaak niet.
-Geen van de acht kleinkinderen van een gespreksdeelneemster heeft een relatie.
-Problemen met eten, slapen en ook relaties.
-Kinderen willen de ouders vaak in bescherming nemen.
-Afschaffing van periodieke uitkering 2e generatie is heel verdrietig, moet opnieuw in ogenschouw worden genomen; gaat over erkenning.
Brigit Kamer
-Erkenning.
-1e generatie zegt ja, 2e generatie moet gecompenseerd.
-Of, als de 2e generatie het nodig heeft ze dan een beroep moeten kunnen doen op compensatie.
Ellie Sijes
-WUV uitkering voor 2e generatie moet doorgaan.
-Degene die het gekregen hebben en het nog ontvangen, dat is vaak willekeurig gegaan.
-Daar zijn veel mensen de dupe van geworden.
-Ze hebben een aanvraag gedaan toen ze jonger waren, maar het verleden haalt je in en je gaat merken dat je het nodig hebt.
-De eerstgeborene wel compensatie, de volgende kregen het niet.
-Doorgaan met deze rondetafelgesprekken.
-Dan kunnen we onze kinderen volgende keer meenemen.
-Waardering.
Lies Vreeze-Verron Peperwortel
-2e generatie moet uitkering hebben.
-Schrijnende gevallen bij 2e generatie met zeer veel moeilijkheden thuis, hebben echt psychische hulp nodig.
-Ook zelfs soms voor 3e generatie.
Dochter Lies:
-Recht op uitkering voor oorlogsverleden van vader, nee hoe kom je daar nou bij?
Henry Neeter
Meldt dat een mevrouw nooit kinderen heeft willen hebben. Op aandringen van haar man heeft ze toch drie kinderen gekregen. Moedig heeft ze haar kinderen zonder trauma opgevoed.
-Ook hier, ja kinderen 2e en 3e generatie moeten recht hebben op het moment dat het slechter met ze gaat, bijv. bij dementie, trauma verwerking.
-Recht op erkenning en op financiële compensatie voor kinderen/kleinkinderen.
Wanya Kruier Bloemgarten:
-Aanwezig: 8 mensen totaal, 6 x 1Gen, 2 x 2G
-Vier van de zes 1G waren stellen (m/v), de overige deelnemers waren vrouw.
-Op het woord ‘compensatie’ werd aanvankelijk negatief gereageerd. Een man zei: “ze moeten niet apart worden behandeld, gewoon naar de GGZ als er problemen zijn net als andere Nederlanders”.
Daar werd flink over doorgepraat en ondersteund op één dame na.
-Zij, ook 1G: “ik heb de opvoeding behoorlijk verpest, mijn beide kinderen lukte het niet om een behoorlijk plek in de maatschappij te verwerven. Zij zijn arm. Enige compensatie zou helpen”. Dit standpunt werd niet door allen ondersteund.
-Er wordt door iemand opgemerkt dat mensen zich niet moeten wentelen in slachtofferscahp. Dit had de instemming van de acht aanwezigen.
-Ik bracht daar tegenin dat de oorlog aantoonbaar doorwerkt in de 2G. Ook al betekent dat niet dat allen daar veel last van hebben. Maar dat erkenning van die doorwerking zinvol is. Compensatie is een woord dat verwijst naar nalatigheid van de overheid, en, zo zei ik, als de overheid erkend dat er een bijzondere solidariteit nodig is gezien deze nalatigheid, dan kan compensatie in enige vorm zinvol zijn. “Deze bijzondere solidariteit maakt deze groep anders dan andere groepen”, zo besloot ik. Men ging hierin mee, maar het woord compensatie bleek niet goed te vallen. Belangenbehartiging wel. En individuele belangenbehartiging, daar kon zelfs de eerste spreker, die zich zo sterk keerde tegen een ‘bijzondere positie van de joodse 2G’, zich ook in vinden.
Conclusies:
- VBV, behartig de belangen van de 2G, maar noem het geen compensatie.
- werk met JMW een taakverdeling uit wie individuele belangenbehartiging doet en wie de collectieve punten oppakt naar de overheid, pers enz.
-Alom werd deze gelegenheid tot een gesprek gewaardeerd, met name dat het geen ‘gespreksgroep’ was want daar zou men niet zo gauw op af komen.
-Deze tip (van mijzelf, na afloop bedacht) volgt hieruit: blijf dit vooral doen, want je trekt een ander publiek dan JMW met haar gespreksgroepen, maar nodig mensen uit voor iets leuks en/of iets belangrijks en organiseer daaromheen deze ronde tafelgesprekken (wat achteraf als het belangrijkste deel van de bijeenkomst wordt gezien...).
VZ dankt de tafelvoorzitters voor hun presentatie en conclusies. De stichting gaat hiermee verder aan het werk, vooral met de geldelijke compensatie.
Tevens zullen gesprekken tussen de generaties worden gefaciliteerd, waarbij kinderen meer dan welkom zijn. 

VZ sluit de bijeenkomst om 16.50 uur en nodigt allen uit voor smoezen en borrelen en Henry Neeter vraagt of de mensen de gespreksopnamen naar hem willen doorzenden. 

VZ dankt alle aanwezigen voor hun komst, inbreng, steun en donaties voor de stichting.
Openingsrede van Flory Neter tijdens de VBV-bijeenkomst in Casa 400 op 28 april jl.
26-05-2019 door Flory Neter

Inleiding van Flory Neter tijdens VBV-bijeenkomst op 28 april

Ik kan niet zeggen hoe vreemd het voelt om na 26 jaar de voorzittershamer uit handen te geven. Ik ben vergroeid met u allen. U maakt een deel uit van mijn dagelijks leven. Uw verhalen zijn vervlochten met het mijne.
Ik heb dit alle jaren met grote liefde en enthousiasme gedaan. Ik heb veel beleefd. Samen met het bestuur natuurlijk. Ik zou kunnen zeggen dat ik de mens in al zijn/haar facetten heb leren kennen. Van die kennis heb ik wel eens wakker gelegen. Maar het mooie heeft altijd geprevaleerd.

We hebben ons zelf op de kaart gezet. In binnen- en buitenland. Tot onze eigen tevredenheid, maar niet altijd tot tevredenheid van andere organisaties. De MAROR- weg naar de uitbetaling aan individuen was een zware weg omdat er ook binnen het bestuur onenigheid  was over de gekozen weg. Bob Steinmetz en anderen waren bang dat wij ons belachelijk zouden maken ten opzichte van de Joodse gemeenschap maar Gerry Goudeketting en Hans Vos waren het eens met de ingeslagen weg. Gerry zei wel altijd: ik vind de ingeslagen weg geweldig, maar ik kan niet actief meedoen omdat ik er zo ziek van word. Ik wil al die emoties van toen niet opnieuw beleven.
Ik haal dit aan, omdat toen al duidelijk zichtbaar werd dat de tweede generatie m.b.t. de oorlog een andere belevingswereld heeft. Ik was en ben slechts een tussengeval. Voor mij was het een erezaak die wel pijn deed maar die ik kon verwerken zoals je naar verhalen luistert die je je eigen hebt gemaakt. Ik wilde de geschiedeins recht doen.

Wij zijn de weg ingeslagen van onderzoek naar de eventuele problematiek en noden van de tweede generatie. Pratend met mensen lijkt er een lijn te zijn die, net als je denkt dat je het allemaal begrijpt, toch weer even anders is. Ik ga daar niet verder op in omdat daar het middagprogramma voor is bedoeld.
We hebben veel nagedacht en gesproken; er dringen zich brokstukken op van werelden van beleving waar WO2 de kern van is.

Het zal mij worden vergeven dat ik delen gebruik van een verhaal dat ik onlangs hield in Almelo waar Stolpersteinen waren gelegd. Eigenlijk pleit ik als ‘Tussengeval’ voor inlevingsvermogen voor elkaar.
Officieel weet ik sinds kort dat mijn categorie de ‘Baby-survivors’ heet. Wetenschappers bepaalden dat er drie categorieënallen zijn, te weten:
Child-Survivors, Baby-Survivors en de Naoorlogse Generatie.Toch is er in jaren nauwelijks verschil tussen mijzelf en iemand die in 1945 is geboren en tot de tweede generatie behoort. De scheidslijn is dun.

Om tot een juist beeld te komen van de naoorlogse generatie is het noodzakelijk om bij het begin te beginnen. Er is zonder de eerste generatie namelijk geen tweede.
De eerste generatie is beroofd van alles wat de menselijke waardigheid bepaalt. Beroofd van status, beroofd van spullen, beroofd van alle bronnen van inkomsten, beroofd van bedrijven, beroofd van kunst, beroofd van geestelijk erfgoed en uiteindelijk beroofd van het leven.
Mentaal afgebroken zoals in een gruwelijk bootcamp zonder de noodzakelijke handreiking om te herstellen. De overlevenden -herrezen uit de as- moesten met deze herinneringen aan de hel het leven voortzetten.
Ik herinner mij de man die als 16-jarige jongen de gaskamers mocht ontdoen van de lijken. Iedere dag keek hij of hij zijn familie of vrienden in de ontzielde lichamen herkende. Gestoeld op deze ervaringen als puber moest hij na de oorlog doen alsof er niets was gebeurd.
Hij is getrouwd en heeft kinderen gekregen maar de vraagt rijst of een mens zulke ervaringen met zijn kinderen kan delen? De vraag rijst ook of deze man überhaupt het recht had om zijn kinderen deelgenoot te maken van deze gruwelen? Hij wilde en vond ook dat zijn kinderen zijn last niet hoefden te torsen.
Hij was geen makkelijke vader. Veeleisend, gesloten, driftig en bovenal gekwetst tot op het bot. Ontdaan van al zijn eigenwaarde. Hij hield zijn mond. Tot aan zijn dood. Zijn kinderen worstelen allen met het raadsel omtrent het verleden van hun vader.
De een duikt in de geschiedeis van de holocaust en de familie en zoekt minutieus naar gegevens; de ander heeft dit alles hermetisch buitengesloten. Maar de kinderen leven -ondanks de keuzen die zijzelf maakten- met een oorlog waar zij fysiek niet bij aanwezig waren.

Om onze wereld opnieuw van contouren te voorzien, om ons zelf met de wereld te verbinden en om voor ons aller nageslacht de verbindende lijn te herstellen, zullen wij onze eigen betrokkenheid moeten analyseren en loskoppelen van onze ervaringen door voor het eerst opnieuw te kijken naar onszelf en eigen nageslacht.
Misschien ben ik kort door de bocht, en daarvoor bied ik op voorhand mijn excuses aan, maar als wij willen verbinden in plaats van verdelen zullen wij moeten begrijpen dat die ouders die kort na de oorlog begonnen met het starten van een nieuw leven niet zo veel keus hadden.
Wat moesten zij? Hun kinderen deelgenoot maken van hetgeen zij zelf niet eens konden verwoorden? Hoe konden zij met hun kinderen ervaringen delen waarvoor zij zelf geen woorden hadden? Welke keus had de vader die zich begroef in zijn werk en ogenschijnlijk geen aandacht had voor zijn gezin? Wat voor keus had de moeder die zo beschadigd was dat zij haar kinderen alle verjaardagen van haar vermoorde familieleden inprentten zodat zij, nu meer dan 70 jaren na dato, nog steeds de verjaardagen kunnen opdreunen.

Het moge duidelijk zijn dat ervaringen zoals deze, hebben doorgewerkt in de wijze waarop het kind zich heeft ontwikkeld. Vaak echter komen de psychische klachten op latere leeftijd en soms pas als zij zelf kinderen krijgen. Als je uitgaat van een eeuwenlange ketting van genen, zijn wij als naoorlogse generatie bezig om het scheppingsverhaal te herschrijven.
Er was licht en er was duisternis. Het licht was dag en de duisternis nacht. Wij zijn nog steeds bezig om na de duisternis de dag opnieuw uit te vinden. Dat kan niet in een generatie.
Ieder generatie zal niet meer dan een uur op weg naar het licht zijn. Ik ben niet somber en mijn leven is een aaneenschakeling van vreugde, maar ik  heb niet de illusie dat na een generatie de pijn kan zijn verdwenen.
Er was licht en er was duisternis, dat wordt ons geleerd, maar dat die duisternis Auschwitz /Sobibor heette past niet in het menselijk bevattingsvermogen.
Mijn conclusie is dat wij  onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Er valt onze ouders niet te verwijten dat zij steken lieten vallen. Hun ouderschap werd immers gegrondvest op as. Wat was hun referentiekader?
Zij zijn de herrijzende Fenix en hun kinderen de kuikens. We moeten opnieuw leren vliegen. Dat duurt nog wel een paar generaties en ‘De vraag’ is hoe?
Het antwoord ligt niet gelegen in verwijt maar in begrip dat wij allen een onderdeel van hetzelfde pijncentrum zijn. We zijn er nog lang niet. Zij, die zeggen dat er geen naoorlogse generatie met problemen bestaat, begrijpen niets van de evolutie van de mens.
Wij zijn de kinderen van overlevenden; dat is een uiterst gecompliceerde start op weg naar de  werkelijke bevrijding. Zoals een steen in het water kringen maakt die steeds verder van de kern gaan om langzaam te verdwijnen.
Vooralsnog is de naoorlogse generaties niets meer dan een katalysator van de eerste generatie op weg naar de losmaking van het leed. Dit lijkt misschien een zware opgave maar een andere keus hebben we niet, anders krijgt heer Adolf postuum zijn zin.
Ook ik had een moeizame relatie met mijn moeder, maar goh wat heb ik een heimwee naar haar kookkunst en matzeballen. Zou het zo zijn dat haar receptuur en moeizame levenswandel mijn levens-receptuur heeft bepaald? Hoe mooi is dat.

Als ik de hele geschiedenis in een analyse neem welke niet langer duurt dan een lichtflits, zie ik nog steeds mensen worstelen met dit beschamende deel daarvan, dat als een onuitwisbare vlek op de ziel rust. Maar ondanks alles heb ik een enorme bewondering voor de ouders die gestoeld op deze allesverwoestende ervaringen wel een nieuwe generatie heeft doen ontstaan waarvan vrijwel allen een geweldige bijdrage leveren aan onze samenleving.
Het ligt in de bedoeling om het VBV als centrum en als denktank in te zetten. We hebben sinds jaren weer een goede relatie met JMW en hopen dat wij in de toekomst gezamenlijk vorm kunnen geven aan hulpverlening.

Ik houd op om als voorzitter te fungeren maar zal echter wel in het bestuur blijven, meedenken en die dingen voltooien waar ik aan ben begonnen.
Ik heb in tegenstelling tot andere jaren het gesproken jaaroverzicht achterwege gelaten om een nieuw tijdperk te kunnen inluiden. Mochten er echter vragen zijn dan zullen wij die met liefde beantwoorden.
Ik dank Ed voor zijn tomeloze inzet, hulp en liefde. Zonder hem was dit alles niet mogelijk geweest.
Ik ben u dankbaar voor het vertrouwen dat u allen 26 jaar lang in mij stelden.
Kort nieuws: Ledenvergadering VBV - WOB-procedure 22-maart - Over de Petitie
18-02-2018 door Redactie

Zondag 18 maart 2018 >> Algemene Ledenvergadering VBV 


De algemene leden-/donateursvergadering van het VBV wordt zoals sinds jaren gebruikelijk gehouden in een van de zalen van Casa 400.
Het adres is Eerste Ringdijkstraat 4, 1097 BC Amsterdam. Zaal open 9.00 uur , aanvang huishoudelijk deel van deze vergadering om 10.45 uur.

Helaas heeft een aanval van griep ook de redactie van de INFO geveld. Als gevolg daarvan kan de gedrukte versie van BV-Nieuws met de agenda van deze vergadering enige dagen later dan gebruikelijk in uw brievenbus vallen. Daarvoor onze welgemeende excuses. 

Belangrijke WOB-procedure inzake Getto-vergoedingen
Aanstaande donderdag de 22ste februari dient bij de Raad van State in Den Haag de zaak die VBV-lid mevrouw Prenzlau heeft aangespannen tegen de overheid. In het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) wil zij inzage krijgen in het advies van de Landsadvocaat welk advies destijds aan de minister is gegeven inzake de Artikel-2 uitkeringen van de Claims Conference. Vanuit het ministerie wordt vooralsnog openbaarheid geweigerd omdat het advies van de Landsadvocaat persoonlijke beleidsadviezen zou bevatten en alleen zijn bedoeld voor intern beraad.

Uiteraard steunt het VBV mevrouw Prenzlau in deze kwestie en heeft verzocht om zich  te voegen bij dit beroep op de WOB. Dit verzoek werd echter afgewezen omdat het VBV geen direct belang zou hebben bij inzage van deze stukken.
Het spreekt voor zich dat het VBV-bestuur vertegenwoordigd is bij deze zitting op donderdag 22ste februari en zelf aanwezig zal zijn tijdens deze zitting.
Bijzonder is dat deze zitting staat vermeld op de persagenda van de Raad van State en mocht u komende donderdag in Den Haag zijn en gelegenheid hebben om 10.00 aanwezig te zijn zal dat erg op prijs worden gesteld.
Het betreft Zaaknummer 201705532/1. Voor nadere details en informatie klik op link hier>>>  https://www.raadvanstate.nl/agenda/persagenda.html?date=2018-02-22&year=2018&month=02 

Petitie ,  Petitie, Petitie

Op het moment dat dit werd geschreven, stond de teller op 2476. Bij lange na niet genoeg.
Wij doen daarom nog een keer een beroep op u om te tekenen en er ook bij uw familie, vrienden en kennissen er op aan te dringen om toch vooral te stemmen.
Het kan niet zo zijn dat de Nederlandse overheid een graantje meepikt van schadevergoedingen voor gedane  kinderarbeid tijdens het verblijf in een Nazi-getto.

Ga naar >> https://petities.nl/petitions/tegen-fiscale-vervolging-van-150-holocaust-overlevenden-uit-tweede-wereldoorlog?locale=nl

 
Conceptverslag Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2017
16-04-2017 door Redactie

Concept verslag ALV van het VBV op zondag 19-03-2017
Het document in pdf (klik op het icoon hieronder) is het verslag in concept van de algemene ledenvergadering tevens jaarvergadering van het VBV gehouden op zondag 19 maart 2017.
Dubbel klikken op het icoon om te openen.
  Concept-verrslag Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2017


Verslag Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2016
21-01-2017 door Redactie

Concept verslag ALV van het VBV op zondag 22-03-2016
Het document in pdf (klik op het icoon hieronder) is het verslag in concept van de algemene ledenvergadering tevens jaarvergadering van het VBV gehouden op zondag 22 maart 2016. In het verslag zelf leest u over de oorzaak van deze late publicatie.


 Verslag ALV 20 maart 2016


Verslag Algemene Ledenvergadering op 22-03-2015 van het VBV
30-03-2016 door Redactie VBVINFO

Notulen jaarvergadering 2015

Het document in pdf (klik op het icoon hieronder) is het verslag van de algemene ledenvergadering tevens jaarvergadering van het VBV gehouden op zondag 22 maart 2015. Dit verslag werd goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering op 20 maart 2016. 

 Verslag ALV 22-03-2015


Aanmelding voor de Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2016
01-03-2016 door Redactie VBVINFO

Algemene ledenvergadering/jaarvergadering 
Op zondag 20 maart a.s. wordt weer de algemene ledenvergadering van het VBV gehouden in het Casa 400 te Amsterdam. Nieuws en verdere bijzonderheden en onder meer de agenda voor deze vergadering vindt u in het magazine 93 ook op deze website. Zie onder kopje 'magazine'.

A.U.B. aanmelden vóór 10 maart a.s.
Indien u van plan bent de ledenvergadering te bezoeken dan wordt u verzocht om u aan te melden. Dat kan door invullen en opsturen de antwoordkaart (zie ook pdf helmaal onderaan) of door rechtstreeks te antwoorden op dit mailbericht onder opgave van:
Naam/namen:
Adres:
Aantal personen:
Aantal personen dat deelneemt aan de lunch: 

 Aanmeldingskaart voor ALV van 20 maart 2016


Verslag VBV-bijeenkomst IsraŽl op 8 mei 2014
23-05-2014 door Redactie VBVINFO

Hieronder in pdf het verslag van de bijeenkomst van het VBV in Israël op donderdag 8 mei 2014.
Klik op het hieronder weergeven document om dit te openen en/of te downloaden. 

 VBV-bijeenkomst-IL-08-05-2014


Openingsrede ledenvergadering VBV d.d. 24 maart 2013
11-04-2013 door Flory Neter

Op 24 maart 2013 opende Flory Neter de Algemene Ledenvergadering van het VBV met een rede die deels als jaarverslag kan worden aangemerkt. De complete tekst daarvan vindt u in het hier bijgevoegde document (pdf).  Openingsrede VBV-jaarvergadering door Flory Neter


Voordracht middagprogramma VBV-Ledenvergadering-2013
09-04-2013 door Drs. Twan Driessen - Centrum 45

De volledige tekst van de voordracht door Drs. Twan Driessen, Algemeen directeur Stichting Centrum ‘45, tijdens de algemene ledenvergadering van het VBV op 24 maart 2013 kunt u lezen in het bijgaande document (pdf).

 Presentatie van drs. Twan Driessen op 24 maart 2013


Gewijzigde statuten van het VBV
24-06-2011 door F. Neter, E. Neter

Gewijzigde en aangepaste statuten van het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers; een en ander volgens de richtlijnen zoals besloten tijdens de ledenvergadering d.d. 20 maart 2011. Klik op de onderstaande PDF link om het document te bekijken.

 Gewijzigde en aangepaste statuten VBV


Verslag van de Jaarvergadering 20 maart 2011
03-05-2011 door Hetty Gazan

Klik op de onderstaande link om het concept verslag te openen.

 Concept Verslag van de Jaarvergadering 20 maart 2011


Openingsrede jaarvergadering maart 2011
02-05-2011 door F. Neter

In de onderstaande PDF een samenvatting van de openingsrede van de voorzitter Flory Neter welke tevens als een beknopt jaarverslag kan worden gezien.

 Samenvatting openingsrede


Verslag van de jaarvergadering van maart 2010
21-02-2011 door Hetty Gazan

Klik op de onderstaande link op het goedgekeurde verslag van de Jaarvergadering van maart 2010 te bekijken.

 Goedgekeurd verslag
Jaarvergadering 2011 Zondag 20 maart
01-10-2010 door E. Neter, F. Neter

Om alvast te noteren:
Jaarvergadering 2011
Zondag 20 maart, aanvang 11.00 uur
Casa 400, Eerste Ringdijkstraat 4, 1097 BC Amsterdam


Het nieuwe gebouw van Casa 400 is gereed en ligt vrijwel naast het oude gebouw waarin zo vele jaren de VBV-jaarvergaderingen plaatsvonden. Het nieuwe Casa 400 is voorzien van moderne faciliteiten waardoor alle verdiepingen voor een ieder probleemloos toegankelijk zijn.
Kind van de rekening, samenvattend verslag
17-05-2009 door E. Neter

Kind van de rekening
Samenvattend verslag van de voordracht van Elma Verhey op de middagbijeenkomst van het VBV in Amsterdam op 22 maart 2009.

Flory Neter leidt Elma Verhey in met een kort overzicht over de kwestie ?joodse oorlogswezen? . Gememoreerd worden de publicaties van Elma over dit thema en het recente wetenschappelijk onderzoek van JMW mede onder auspici?n van het VBV. Tevens meldt zij dat dit laatste onderzoek feitelijk niet zo veel toevoegt aan de eerdere bevindingen van Elma.

Elma is verheugd haar kant van de zaak nader toe te lichten en iets te kunnen vertellen over datgene wat er gebeurde met de oorlogswezen en hun bezittingen. Zij zegt eigenlijk nogal kwaad te zijn over de manier waarop men is omgesprongen met de belangen van de wezen.
Haar kwaadheid begon pas echt toen ze ontdekte hoe er met de oorlogswezen was omgesprongen. Het onderzoek begon bij de archieven in Nederland ondermeer bij JMW. Toen daar weinig bleek te zijn, werd het onderzoek verplaatst naar Isra?l waar wel veel materiaal van zionistische archieven en Amerikaanse hulpverlenende organisaties aanwezig bleek.

Stromingen en conflicten in 1945
Zij vond een verslag van de directeur van de Joint uit Amerika. Het betrof een verslag over de situatie van de joodse gemeenschap in Nederland. Harry Vitales beschreef daarin hoe in juni 1945 een groep van 24 kinderen samen met van de familie Birnbaum terugkomt uit Berg en Belsen. Met hulp van deze familie hadden zij de oorlog overleefd. In Nederland probeert men onderdak te krijgen. Ondanks dat het joods jongensweeshuis leegstond, krijgt men hier geen plek. Het gebouw was in bezit genomen door ?joods herstel? zoals dat toen heette. Men weigerde dat vrij te geven waarop de groep noodgedwongen ?kampeerde? boven een caf? aan het Rembrandtsplein.
De conflicten tussen zionistische en niet-zionistische stromingen werden veelal over de hoofden van kinderen uitgevochten. Ook de situatie van de familie Levin die vele kinderen trachtte op te vangen wordt geschetst. Deze familie werd financieel op ontoelaatbare wijze onder druk gezet waar de kinderen ook weer de dupe van werden.
Elma vindt dat met name de oorlogswezen dubbelhard getroffen zijn geweest. Zij werden veelal het slachtoffer van de ambities van volwassenen die over hun hoofden heen conflicten uitvochten. Eerst de strijd tussen oorlogspleegouders en joodse instanties en vervolgens de zionistische beweging die zo veel mogelijk kinderen naar Isra?l wilden sturen.

Stateloos, maakte rechteloos
De stateloze kinderen en degenen met weinig of geen overgebleven familie waren het eenvoudigst om richting Isra?l te sturen. Het tekent de situatie van toen. Te jong konden kinderen nog niet werken en te oud betekende niet meer goed te kneden. Dat was de grondslag van het begrip ?selectie?.
Vanuit de zaal wordt met bijna ongeloof gereageerd over deze vorm van illegale emigratie in de jaren voor de staat Isra?l bestond.
Ook het verhaal van H.L. wordt in het kort geschetst. Hoe hij in 1939 vanuit Duitsland naar Nederland komt, de oorlog in onderduik overleeft en in 1946 als 14-jarige wees in Marseille aankomt. Daar wordt hij opgevangen door Le Ezrath Ha Jeled. Uit zijn bagage komen een paar brieven en foto?s van zijn ouders die de hele oorlog heeft weten te bewaren. voor zijn ogen worden die verscheurd waarna hij zich moest inschepen om illegaal naar Palestina te reizen.
Zo hard was het.

Wezen, JOKOS, CADSU en MAROR
Voor Elma begon het allemaal in 2000 toen men vanuit Isra?l vroeg of zij iets wist over de financi?n van de joodse oorlogswezen. Dit naar aanleiding van het boek ?Om het Joodse kind?. Bizar is dat een en ander is ge?nitieerd door de joodse gemeenschap zelf via de processen rond LIRO en MAROR herstelbetalingen enz. Via JMW werd toen een oproep gedaan om claims in te dienen.
Als gevolg daarvan kwamen er vragen over erfenissen (van ouders en familie) van kinderen die indertijd onder de zorg vielen van voogdijverenigingen zoals Le Ezrath. Ook andere uitkeringen als JOKOS en CADSU bleken toen te zijn uitbetaald aan Le Ezrath, de toenmalige voogdijinstelling.
JMW als rechtsopvolger, kon niet meer aantonen dat deze bedragen ooit waren uitbetaald aan de weeskinderen. Deze zaak was al bekend ten tijde van de uitbetaling van de MAROR-gelden en Elma heeft het altijd jammer gevonden dat er toen niet meer aandacht is geweest voor deze zaak. Toen had men moeten besluiten om het gelanceerde idee te honoreren en de oorlogswezen een extra portie te geven.
Flory Neter corrigeert de visie van Elma. Het VBV -dat was vertegenwoordigd in het toenmalige adviescollege- had de wezen gepolst. Men had echter niet de bijzondere situatie van de oorlogswezen in Isra?l op het netvlies. De antwoorden van toen waren dat men geen uitzonderingspositie wilde. Dat waren echter de Nederlandse wezen. Een inschattingsfout dus.
Uit de interviews met de oorlogswezen bleek overduidelijk dat de bedragen van Jokos en Cadsu nooit bij hen terecht waren gekomen. JMW beweerde dat het vast wel uitbetaald was. De vorige directeur van JMW, Wilma Stein, vond het onderzoek naar de oorlogswezen geen goed idee want zij hadden ?zo stelde zij- nog niet eens de oorlog verwerkt, laat staan dus de naoorlogse periode. Zij adviseerde om dit te laten rusten.

Waar bleven de centen?
Elma verwachtte toen al dat zij problemen zou krijgen. Zij wist dat er miljoenen ten behoeve van de oorlogswezen waren ingezameld en gegeven ondermeer door Amerikaans joodse organisaties. Dat geld kwam voor het grootste terecht in de organisaties en instellingen en daar is het nu nog voor het merendeel.
Channah Combelas vertelt dat de kinderen die op alya gingen ?waaronder zijzelf- nooit wisten dat zij zelf hun overtocht moesten betalen. Voorts meldt zij dat deze kinderen nooit een afrekening hebben gekregen. Channa vroeg ooit aan Le Ezrath om rekening en verantwoording en kreeg als antwoord: ?Meid, weet je wel wat je ons gekost hebt??
Elma bevestigt dat men de wezen die op alyah gingen rustig ? 1.100,00 liet betalen voor een uitrusting.
Channah vertelt verder nog dat zij op 15-jarige leeftijd werd uitgerust met een uitzet met rose en blauwe wol, teddy luiers, een paar handdoeken, wollen sokken, jeans uit Amerika en nog zo wat. Verder vertelde zij dat als je binnen twee jaren terug ging naar Nederland alles terug moest betalen. Geen keus, je moest dus blijven.
Veel later echter bleek dat je het wel degelijk zelf had betaald.
Van Leo Cohen kwamen brieven met het verzoek om bijdragen voor taallessen, gereedschap, geld voor de tandarts, enz. Elma vond dat deze gang van zaken immoreel was zeker als je weet dat de organisaties heel erg rijk waren. Begin 50-ger jaren was het vermogen van de gezamenlijke weeshuizen rond 2 miljoen. De kinderen die inmiddels naar Isra?l waren vertrokken kostten Le Ezrath niets meer; die werden verder ?verzorgd? in de kibboets. Dit alles komt boven water als men zich bij het onderzoek niet alleen beperkt tot de archieven van Le Ezrath.

De weeshuizen in Den Haag, Leiden en Utrecht hadden zich niet aangesloten bij Le Ezrath omdat men het eigen vermogen niet wilde overdragen aan Le Ezrath. Gevolg was dat het Utrechtse weeshuis wel geheel in orde was gemaakt terwijl Le Ezrath weigerde daar kinderen naar toe te sturen.
David H. vult aan dat hij nauw contact had met een inmiddels overleden initiatiefnemer. Deze was goed op de hoogte van de cijfers en wist te vertellen dat in het begin duidelijk werd geselecteerd op wie het meeste geld meebracht. Met name die kinderen werden het eerst naar Isra?l gestuurd. Zo verkreeg men geld om de organisatie uit te breiden want de kassen waren toen nog behoorlijk leeg.

De rol van Leo Cohen
Elma vertelt verder dat er bedelbrieven vanuit de kibboets Kfar Am werden gestuurd. Het verzoek was of die weeshuizen uit hun vermogen een uitzet wilde betalen voor die arme weeskinderen. Het ging daarbij om bedragen van 1.500 gulden per kind. In de eigen stukken van de vergaderingen stond echter dat dit geld niet naar de kinderen maar rechtstreeks naar de kibboets zou gaan.
Leo en Riek Cohen waren intussen weer terug in Nederland terwijl de weeskinderen uit de kibboets werden gezet met letterlijk niets. Wel verzocht Cohen om eventuele restanten van vermogen van de weeskinderen naar Isra?l te sturen want daar was dat geld hard nodig. Zelf echter liet hij gedurende de jaren van zijn verblijf in Isra?l zijn salaris in Nederland uitbetalen en daar bleef het tot zijn terugkomst. De kinderen gingen op emigratiepapieren en de familie Cohen op een toeristenvisum waardoor terugkeer voor de een vrijwel niet en voor de ander wel mogelijk was. De stateloze kinderen kregen bovendien later nog een probleem bij het verkrijgen van een uitkering WUV wegens een te kort verblijf in Nederland.

Elma heeft nog een aantal voorbeelden over de financi?le handel en wandel van Le Ezrath. Namen als Anneke Beekman passeren daarbij de revue. Haar opsporing en bijkomende kosten wilde men ten laste brengen van haar vermogen hetgeen de rechter uiteindelijk heeft verboden.
Het verbaast Elma niet dat de financi?le stukken er niet meer zijn. Natuurlijk zegt JMW dat heel normaal is, maar wel vraagt zij zich af waarom die financi?le stukken van OPK wel werden bewaard. Leo Cohen was toenmalig directeur van JMW en op zijn advies zou alles vernietigd worden. Vanuit Isra?l kwamen grote bezwaren waardoor gelukkig de sociale stukken bewaard zijn gebleven. Deze bleken later van eminent belang bij de aanvragen voor de WUV.
Niemand heeft ooit kunnen uitleggen waarom de afrekeningen van Le Ezrath niet gewoon bewaard konden blijven bij de dossiers. Allerlei excuses werden verzonnen maar voor dat ene velletje papier is geen excuus te bedenken.

OPK en Le Ezrath
Gerrie Goudeketting weet dat OPK bij het meerderjarig worden een keurige rekening en verantwoording verstrekte en het restvermogen vrijgaf. Hij vraagt of dat bij Le Ezrath dan niet is gebeurd.
Elma antwoordt dat dit vaak niet het geval is geweest. Zelfs de onderzoekers Joor en Hoek kunnen niet garanderen dat er altijd afrekeningen zijn geweest door Le Ezrath. Geen van de weeskinderen in Isra?l herinnert zich ooit een dergelijke afrekening te hebben ontvangen. Collectief geheugenverlies lijkt daarbij wel erg onwaarschijnlijk. Bovendien leert de ervaring dat alle oorlogswezen juist elk papiertje met herinneringen bewaren.
Het is bedroevend om te constateren dat JMW al die jaren voor extra activiteiten konden putten uit de vermogens van de weeshuizen en zich nu formeel opstelt met termen als verjaard. Een schril contrast met de verzekeraars, de banken en de overheid tijdens de MAROR.
Op vragen van Channa aan Le Ezrath betreffende de Bergstichting heeft men haar geantwoord dat de kinderen meer hebben gekost dan zij ontvingen. Geen van de kinderen kregen een afrekening zo stelt zij. Bovendien had Leo Cohen haar het bos ingestuurd met de mededeling dat er geen rijke joden waren voor de oorlog en dat je dus blij moest zijn met wat je had en wat je had gekregen.

Simpele oplossing voor een genoegdoening
Elma zou ?met de kennis van nu- waarschijnlijk nooit aan deze onderzoeken zijn begonnen. Wrang is zij met name over de pijnlijke, ontwijkende en nietszeggende brieven van JMW naar mensen als Mimi Gutman. Zij constateert voortdurend pogingen om de pupillen van toen volledig te ontmoedigen. Het geeft een vieze smaak in de mond.
Louis Rozendaal vraagt aan Elma hoe zij denkt met alle tegenwerking die er is een oplossing te vinden voor deze kwestie wezen versus JMW. Zij immers -zo stelt Louis- wordt zo tegengewerkt door JMW terwijl het onderzoek van Hoek en Joor ernstig is bekritiseerd en door sommigen zelfs afgekraakt. Louis is bang dat dit op deze manier een gebed zonder einde gaat worden. Hoe dus deze impasse te doorbreken?
Elma denkt dat dit wel oplosbaar is en dat het helemaal niet zo moeilijk behoeft te zijn om een gebaar te maken naar de wezen in Isra?l. Zonder over de hoogte van bedragen te spreken, geeft Elma aan dat het hier om een genoegdoening moet gaan omdat dat deze oorlogswezen feitelijk onverantwoord naar Isra?l werden gestuurd, omdat zij hun eigen uitzet hebben moeten betalen, omdat zij zonder goede opleiding zijn heengezonden en omdat ze het hard en zwaar hebben gehad. Zij kunnen de Nederlandse overheid veelal dankbaar zijn want die heeft via de WUV gezorgd voor het lenigen van de ergste nood en hun leven dragelijk gemaakt.
Veel wezen in Isra?l hebben getekend om Le Ezrath te machtigen ook na hun meerderjarigheid hun financi?le zaken te laten behartigen. Dat betekent dat via die route JOKOS en CADSU werden ge?nd.

Motie
Kees van Praag stelt voor om de impasse ?zoals door Louis Rozendaal werd geschetst- te proberen te doorbreken door vanuit de vergadering een motie te sturen naar JMW. Het voorstel wordt aangenomen en Flory Neter formuleert globaal als volgt:
Wij allen in vergadering bijeen dringen er met klem op aan bij JMW om de impasse te doorbreken en een gebaar te maken naar de wezen.
Afgesproken wordt om deze formule als leidraad te gebruiken voor de motie die zal worden verzonden. Flory legt uit dat ook de gemeenschapsraad -waarvan zij deel uitmaakt- vindt dat een dergelijk gebaar op zijn plaats zou zijn. Niemand gelooft ook dat de financi?le gegevens werden vernietigd om reden van ruimtegebrek.
Afgesproken wordt dat de motie op de website komt alsmede het antwoord van JMW hierop.

Geld van Joint en oorlogswezen
Naar aanleiding van een vraag legt Elma uit dat de Joint zich in 1947 uit Nederland terugtrok maar steun bleef geven t.b.v. de wezen. Men kreeg toen al in de gaten dat de gelden niet op de juiste plek terecht kwamen. Geld bedoeld voor de joodse oorlogswezen kwam tot onvrede van de Joint te weinig terecht bij de kinderen zelf. Het geld werd merendeels gestoken in de waterhoofden van de organisaties en in huizen die open werden gehouden maar waar niemand was.
Elma doet nog uit de doeken dat er enorme ruzie ontstond over wie het geld van de Joint zou moeten gaan beheren. Voor de kinderen werd dat uiteindelijk Le Ezrath.
Dit betekende dat er minder belangstelling was voor wezen die bij familie ondergebracht waren. Elma trof brieven aan waarin om steun bij Le Ezrath werd gevraagd en waarbij Le Ezrath doodleuk terugverwees naar de overheid want, zo werd gesteld, daar waren zij niet voor.
Vanuit de zaal wordt dit bevestigd. Er waren inderdaad diverse categorie?n wezen. Een van deze oorlogswezen die bij familie terecht was gekomen, heeft nooit iets gezien van de gelden van de Joint.

Het gerechtelijk toezicht op voogden komt ook nog even aan de orde. Elma vertelt hoe onmogelijk het was om vanuit Nederland gerechtelijk te laten controleren hoe Le Ezrath omsprong met gelden welke waren bestemd voor wezen ondermeer in Isra?l.
Het wordt bijzonder pijnlijk gevonden om te horen hoe joodse instanties zijn omgegaan met joodse kinderen en hun rechten. Verklaarbaar dat men daarom zaken die op schrift stonden, heeft willen laten verdwijnen om zo de bewijzen weg te werken.
Tenslotte komt Mirian Ohringer nog even terug op de belangrijke rol die mevrouw Birnbaum speelde door 24 kinderen via de waszakken van de wasserij uit Westerbork te redden. Dat waren die kinderen van de ?Birnbaumgroep? waarmee Elma haar verhaal begon.

Flory bedankt Elma voor de uiteenzetting. Het was een helder en verhelderend betoog. Zij hoopt op een aanvaardbaar compromis in de kwestie wezen versus JMW. Het verhaal van Elma Verhey ging immers over het onrecht wat deze groep is aangedaan.

Verslag: Eddy Neter

Elma Verhey
Alternatieve Jaarvergadering van het VBV te Tel Aviv
11-05-2009 door Redactie VBVINFO

Het is weer tijd voor de alternatieve jaarvergadering van het VBV in Isra

 Volledige uitnodiging en voorlopige agenda
Actueel Nieuws
10-10-2019 NS en het broodje-aap-verhaal; waar of niet waar?
24-09-2019 Boekbespreking: De Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd.
23-09-2019 VBV-bestuur reageert na de bijeenkomst van de 1ste september jl.

Tags
Antisemitisme, Artikel 2 Duitsland, BAN, Belasting, Belgische fiscus, Beth Shalom, Bijeenkomst IsraŽl, Boekbespreking, Claims Conference, Column, Correspondentie, de Joint, Duitse rechtsgang, Fonds Verloren Jeugd, Frankrijk, Gemeentegiro-Erfpacht, Gettofonds, Gettopensioen, Gettowerk, Jaarvergadering, Javapost, JMW, Le-Ezrath Ha-Jeled, Maror, Nederlandse Spoorwegen, NIOD, Notulen, Oorlogsmisdaden, Oorlogswezen, Overheid, PUR, Rechtspraak, Sinti/Roma, Stolpersteine, Tweede en derde Generatie, VBV, VBV-Bestuur, Vermogensbeheer, Voormalig Nederlands-IndiŽ, Westerbork, Wie kent Wie, WO II, WUV-IsraŽl, WUV/WUBO, Zikna,

Archief
28-08-2019 Aanvullende informatie over aanvraag tegemoetkoming Nederlandse Spoorwegen
22-08-2019 Getto-uitkeringen en belastingvrijstelling
17-08-2019 Zondag 1 september 2019: VBV-bijeenkomst over NS en tegemoetkomingen
04-08-2019 NS-tegemoetkomingen, het uitkeringsreglement in het kort en aanvraagformulieren.
01-08-2019 Persbericht van de NS-Adviescommissie
18-07-2019 Zondag 1 september 2019: VBV-bijeenkomst over NS en tegemoetkomingen
03-07-2019 Reactie VBV-bestuur op het advies van Commissie aan NS
28-06-2019 NS en smartengelden
27-05-2019 Hoe de VBV-bijeenkomst van 28 april jl. door Renťe Citroen werd ervaren.
27-05-2019 Column: Westerbork als demonstratieterrein?
26-05-2019 Verslag bijeenkomst Stichting VBV op 28 april 2019 in Casa 400 te Amsterdam
26-05-2019 Commentaar inzake gerechtelijke uitspraak fiscus en getto-uitkeringen
26-05-2019 Openingsrede van Flory Neter tijdens de VBV-bijeenkomst in Casa 400 op 28 april jl.
26-05-2019 Column: "Pensioentje met suiker"
27-04-2019 NS en smartengelden
21-03-2019 NS en smartengelden
15-03-2019 Aanklacht van Jacques Barth tegen NIW verwezen naar rijk der fabelen
07-03-2019 Aankondiging jaarlijkse bijeenkomst en Verslag VBV-vergadering op 18-03-2018
02-03-2019 Publicatie Ministerie van FinanciŽn
20-02-2019 NS en smartengelden
23-12-2018 Bericht van Ministerie FinanciŽn over vrijstelling belastingen
19-12-2018 SVB mag AOW niet korten met gettopensioen.
17-12-2018 De eerste duizend dagen na de conceptie
07-12-2018 Raad van de Europese Unie over antisemitisme op 6 december 2018
06-12-2018 NS-vergoedingen voorlopig nog niet op de rails.
04-12-2018 De Snoge in Nijenhuis, column door Flory Neter
28-11-2018 Felicitaties voor Salo Muller
02-11-2018 Herberekening WUV/WUBO wegens lager percentage vermogenskorting vanaf 01-01-2018
31-10-2018 Aanvullende uren thuiszorg t.b.v. holocaustoverlevenden via JMW.
16-10-2018 Artikel-2-uitkeringen fors verhoogd in de komende drie jaren
09-10-2018 In memoriam Gerrit Goudeketting
02-10-2018 Ministerie FinanciŽn: Uitkeringen welke fiscaal vrij zijn vanaf 01-01-2016
14-08-2018 De kwestie Jacques Barth
12-06-2018 Informatie in het kader van de privacy wetgeving
19-05-2018 Verheugend nieuws: Uitkeringen voor gettowerk vanaf 2016 heffingsvrij
13-04-2018 JMW, Claims Conference en persoonsgebonden budget
13-04-2018 Aanmelding voor VBV-bijeenkomst in IsraŽl
05-04-2018 Belasting op getto-vergoedingen: oplossing mogelijk nabij
16-03-2018 Afschaffing antihardheid WUV - SVB versus wetgever
07-03-2018 Aangepaste informatie over Stolpersteine en hoe te handelen.
18-02-2018 Kort nieuws: Ledenvergadering VBV - WOB-procedure 22-maart - Over de Petitie
09-02-2018 Wie heeft recht op gettovergoedingen? Compleet schema Gettopensioen
04-02-2018 Petitie, petitie, petitie, STEM! -- WOB-procedure bij Raad van State
29-01-2018 Teken de petitie tegen belasting op getto-vergoedingen!!
17-01-2018 Gettovergoedingen: actie 50PLUS in Tweede Kamer
15-01-2018 Groot verzet tegen Nederlandse fiscalisering van Duitse Getto-vergoedingen
07-12-2017 Mogelijk moreel rechtsherstel voor Joodse eigenaren van vastgoed in Den Haag
05-12-2017 VARA-documentaire over tragedie rond Van Imhoff en zoektocht VBV
08-11-2017 VBV doet beroep op Kamercommissie FinanciŽn inzake getto-uitkeringen
31-10-2017 Fiscus en uitkeringen voor gettowerk
28-09-2017 VBV stopt samenwerking Jacques Barth
25-08-2017 Bronbelasting, buitenland en WO-II gerelateerde uitkeringen
08-07-2017 Belgische fiscus en uitkeringen Nederlandse oorlogswetten - WUV en WUBO
01-05-2017 De Tweede Generatie - Voordracht van Yaela Cohen
16-04-2017 Conceptverslag Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2017
26-02-2017 Verslag VBV-bijeenkomst in Tel Aviv op 12-02-2017
21-01-2017 Verslag Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2016
17-11-2016 Uitnodiging voor de presentatie van en paneldiscussie over het proefschrift Ghetto Workers Law van dr. A. Weber
17-11-2016 Voordracht opperrabbijn Jacobs tijdens symposium Holocaust en Geschiedenisonderwijs
17-11-2016 De Zaak Menten in drie afleveringen bij omroep MAX, verfilmd naar het boek van Hans Knoop
17-08-2016 Extra betaling Claims Conference
22-05-2016 Frits van der Starre zoekt naar familie van Anna van der Starre-Neter.
05-04-2016 Claims inzake Erfpachtboetes en Gemeentegiro Amsterdam
30-03-2016 Claims Conference en onbetaalde uitkeringen
30-03-2016 Verslag Algemene Ledenvergadering op 22-03-2015 van het VBV
01-03-2016 Aanmelding voor de Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2016
15-02-2016 ING-onderzoek inzake niet-ontvangen Artikel-2-uikeringen
08-02-2016 Verslag VBV-bijeenkomst in Israel op 07-02-2016
03-02-2016 NL-ambassade Israel corrigeert krantenbericht inzake WUV
01-02-2016 Informele bijeenkomst VBV in Tel Aviv op zondag 7 februari 2016
10-01-2016 ING-bank en problemen rond Artikel-2-uitkeringen
09-01-2016 Premieheffing Artikel-2-uitkeringen eindigt
19-11-2015 Akkoord Indisch platform en Staatssecretaris van Rijn
28-10-2015 VBV regelt uitkering voor Roma en Sinti - - - Akkoord gettostatus Asterdorp
28-10-2015 Update en rectificatie inzake uitkeringen Lost Childhood
15-09-2015 Einde onterechte premieheffing Artikel-2-fonds lijkt nabij.
07-09-2015 Amsterdam wil erfpachtboetes en Gemeentegirotegoeden terugbetalen
24-08-2015 Grote zorgen over uitkeringen uit het fonds Verloren Jeugd
24-08-2015 MinFin besluit tot onderzoek MAROR-gelden
13-06-2015 Mogelijk einde van premieheffing over Artikel-2-uitkering
06-06-2015 CliŽntenraad initieert belangrijke beleidswijziging SVB/PUR inzake osteoporose
23-03-2015 Verslag-notulen Algemene Ledenvergadering van het VBV op 23 maart 2014
09-03-2015 Algemeen aanvraagformulier t.b.v. alle uitkeringen van de Claims Conference
17-01-2015 Uitkering 'Verloren Jeugd' weer vertraagd.
27-12-2014 Fonds Verloren Jeugd en informatie over aanvragen
26-12-2014 Claims Conference start in januari 2015 met Fonds Verloren Jeugd.
14-12-2014 Informatie en criteria inzake Franse herstelbetalingen WOII
05-09-2014 Resultaat Berlijns overleg leidt tot uitkering aan Childsurvivors
12-08-2014 Overeenkomst Kantoor Mayer en Kantoor Weber inzake BADV
05-08-2014 Petitie tegen antisemitisme
28-07-2014 VBV reageert op demonstraties en antisemitisme
19-06-2014 Gezocht: Openstaande claims voormalig Nederlands-IndiŽ
13-06-2014 Claims conference: Verruiming voorwaarden Artikel-2-uitkering
10-06-2014 Dringend verzoek: Staak bellen naar advocatenkantoor in Dusseldorf
01-06-2014 Gettopensioen en samenwerking met advocatenkantoor Weber en Co
01-06-2014 Schema gettofonds: Wie is mogelijk rechthebbend?
01-06-2014 Schema gettopensioen: Wie is mogelijk rechthebbend?
23-05-2014 Verslag VBV-bijeenkomst IsraŽl op 8 mei 2014
22-05-2014 Afwijzing Ministerie Financien inzake premieheffing Artikel 2
19-02-2014 Gemeenschappelijke publicatie van JMW en VBV inzake Gettofonds
20-01-2014 Aanvraagformulier voor vervolgde Roma en Sinti door naziregime
19-01-2014 VBV overtuigt BADV inzake getto Amsterdam en Gettofonds
15-12-2013 Ontwikkelingen rond gettofonds en status getto Amsterdam
25-10-2013 Keulen en principieel standpunt VBV inzake gettofonds
21-10-2013 Artikel 2 versus 'Rietkerk-regeling'
16-10-2013 Holocaustslachtoffers dubbel beroofd
12-10-2013 Proces tegen BADV in Keulen
17-09-2013 Eerste zitting proces tegen BADV over gettofonds
30-08-2013 Bericht met verzoek aan alle abonnees
13-08-2013 Proces tegen BADV (gettofonds) opgestart
11-08-2013 Herdenkingen van capitulatie Japan op 15 augustus 1945
23-07-2013 Belangrijk bericht over Engelse bezwaarbrief en BADV.
16-07-2013 Oproep voor afgewezen aanvragers gettofonds door BADV
11-07-2013 Nieuwe informatie over BADV en afwijzingen voor Gettofonds
04-07-2013 Problemen rond aanvragen gettofonds
26-06-2013 Boekaankondiging:
07-06-2013 Claims Conference en mediaberichten
29-05-2013 Protesten NIOD lijken te werken
21-05-2013 NIOD en VBV-archief
02-05-2013 Peidooi voor gedegen onderwijs over WO II
26-04-2013 VBV heeft succes: Duitsland erkent gettostatus Amsterdam
11-04-2013 Openingsrede ledenvergadering VBV d.d. 24 maart 2013
10-04-2013 Wie kent wie? Joodse onderduikers in Kerkrade
09-04-2013 Voordracht middagprogramma VBV-Ledenvergadering-2013
09-04-2013 Bewijs van in leven zijn t.b.v. Gettofonds en -pensioen
09-04-2013 Aanpassing Wuv, Wubo en Buitengewoon pensioen
31-03-2013 Definitief verslag jaarverg. VBV 1-april-2012, PDF & platte tekst
15-03-2013 Informatie over plaatsing Stolpersteine
03-03-2013 Holocaustwetenschap en -onderzoek
16-01-2013 Open brief aan Raad van Toezicht van Beth Shalom
12-01-2013 Gettofonds: Dringend advies om bezwaarschrift in te sturen.
07-01-2013 Amsterdam had drie getto
22-11-2012 Solidariteitsbezoek Nederlandse ambassadeur in Isra
14-11-2012 Gettopensioen wordt niet gekort
22-10-2012 VBV spreekt met CC en advocaat in Frankfurt
08-10-2012 Afwijzingen gettofonds en -pensioen
15-09-2012 Van de voorzitter
22-06-2012 Herinnering aan weggevoerde Joden in Hoorn
20-06-2012 Bericht over aanvragen 'Gettofonds'
15-05-2012 Zestien Stolpersteinen op 18 juni a.s. in de stad Hoorn
21-04-2012 Belasting- en premieheffing een recht maar geen plicht
14-04-2012 Informatie over aanvragen Getto-fonds
04-04-2012 Petitie aangenomen op de Algemene ledenvergadering van het VBV
04-04-2012 Persbericht inzake Artikel 2
15-03-2012 Wezen en incorrecte afhandeling JMW
11-02-2012 VBV in actie tegen fiscalisering Artikel-2-uitkering
09-02-2012 Verslag van de bijeenkomst van VBV-leden in Isra
28-12-2011 VBV en Claims Conference te Frankfurt: Artikel 2 (nieuwe criteria en schema!!!), levensbewijs, jodenvervolging Ned. Indi
15-12-2011 Javapost
12-11-2011 Centrale Raad van Beroep, SVB/PUR, geprivatiseerde Kibbutz Tzorah
03-11-2011 Nieuwe versie regelgeving werken in getto's - deel 2
18-10-2011 Directeur Beth Shalom vertrekt
15-10-2011 Beth Shalom en kort geding
14-10-2011 Nieuws over Beth Shalom
23-09-2011 Nieuwe versie regelgeving Gettowerk
28-08-2011 Visie VBV over huidige stand van zaken Beth Shalom
24-08-2011 Brief van advocaat mr. Abeln namens het VBV aan het bestuur van Beth Shalom
18-08-2011 Beth Shalom stelt externe manager aan
11-08-2011 Vervolg van VBV versus directie Beth Shalom
10-08-2011 Persverklaring stichting BAN inzake kort geding uitspraak ADO Den Haag
02-08-2011 Persbericht: Indische geschiedenis kamp Westerbork krijgt actueel tintje
31-07-2011 Stichting Zikna, pastorale hulp aan holocaustoverlevenden
29-07-2011 Persbericht: VBV eist vertrek directie en bestuur Beth Shalom
21-07-2011 Stichting Heart - Roerende en onroerende goederen wellicht te claimen.
20-07-2011 Persbericht, Stichting BAN, Kort Geding tegen ADO
24-06-2011 Gewijzigde statuten van het VBV
05-05-2011 Korte samenvatting voordracht van Hans Knoop
03-05-2011 Verslag van de Jaarvergadering 20 maart 2011
02-05-2011 Openingsrede jaarvergadering maart 2011
18-03-2011 Statutenwijziging
17-03-2011 Verzoek van de Jewish Joint Distribution Organisation
21-02-2011 Verslag van de jaarvergadering van maart 2010
28-12-2010 VBV en de contacten met Claims Conference (CC)
20-12-2010 Laatste nieuws oorlogswezen versus JMW en de visie van VBV
14-10-2010 Erfgoed van de Oorlog
01-10-2010 Jaarvergadering 2011 Zondag 20 maart
16-06-2010 VBV verwerpt bod Joods Maatschappelijk Werk (JMW) voor compensatie oorlogsweeskinderen
27-04-2010 Artikel 2 en achtergronden voor limiet van 18 maanden onderduik
20-04-2010 Verslag Claims Conferentie Frankfurt
18-03-2010 Claims Conferentie Frankfurt overlegt met VBV
25-09-2009 Belasting en aftrekbare giften
11-08-2009 Protestbrief via ambassadeur aan Israelische overhei
17-05-2009 Kind van de rekening, samenvattend verslag
12-05-2009 Verslag bezoek Claims Conference New York
11-05-2009 Alternatieve Jaarvergadering van het VBV te Tel Aviv
22-04-2009 Officieel standpunt van de Duitse overheid inzake Artikel 2
21-04-2009 Notulen van de Jaarvergadering van 22 maart 2009
18-03-2009 Kennismaking met de heer Stoov
28-12-2008 Financien
09-12-2008 Resultaten van het wetenschappelijk onderzoek naar het vermogensbeheer van de joodse oorlogswezen beschikbaar
27-11-2008 Overgang PUR naar SVB en de Wet Beperking Export Uitkeringen
14-11-2008 Overgang PUR-SVB
27-10-2008 Overgang PUR/SVB
14-08-2008 Overzicht bepalingen inzake Artikel-2-fonds
27-06-2008 Aanvullende informatie van Claims Conference Art.-2-fonds
19-06-2008 Duits Bondsdaglid verduidelijkt criteria Artikel-2-fonds
17-06-2008 Verwarring door berichtgeving over nieuwe criteria van de Claims Conference
12-06-2008 Verbeteringen Artikel 2
29-03-2008 Correspondentie Artikel 2 Duitsland
16-03-2008 Notulen Jaarvergadering 16 maart 2008

naar boven  |  copyright verbond belangenbehartiging voor vervolgingsslachtoffers  |  design en realisatie: 2BeeWeb