home  |  nieuws  |  wie we zijn  |  wat we doen  |  magazine  |  links  |  contact  |  aanmelden  
Boekbespreking: De Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd.
24-09-2019 door Avraham Roet en redactie

“De Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd 1939-1945” becommentarieerd door Avraham Roet.

Geïnitieerd door de Nederlandse Spoorwegen verscheen recent ‘De Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd 1939-1945’ geschreven door drie Nederlandse historici David Barnouw, Dirk Mulder en Guus Veenendaal.
Het boek zelf bevat geen nieuwe informatie en is gebaseerd op eerdere publicaties en lijkt snel te zijn geschreven rond en tijdens de installatie en activiteiten van de Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS. Een commissie die in het leven werd geroepen nadat het Joods ondergedoken kind, Salo Muller, gedreigd had met een rechtsgang tegen de NS over het feit dat zijn ouders zijn vervoerd door de NS naar vernietiging in Auschwitz. Samen met mensenrechten advocaat Mr. Liesbeth Zegveld kwam het tot een overeenkomst met de NS. De argumenten die Zegveld gebruikte om de NS te overtuigen werden nooit gepubliceerd, hoewel de NS hier als Staatsbedrijf werd aangesproken en het dus om publieke gelden gaat.

Medio 2019 publiceerde de commissie haar adviezen betreffende persoonlijke tegemoetkomingen. Deze werden door de NS geaccepteerd. Twee adviezen echter wachten nog op een fiat van de NS-directie. Een daarvan is het advies om uitgebreid wetenschappelijk historisch onderzoek te doen naar de NS gedurende WOII. Mogelijk is dit boek met die achterliggende gedachte geschreven.

Over het boek
Nieuwe informatie ontbreekt helaas. Het boek volgt vrijwel geheel de lijn van de NS in en na de oorlog en de indruk wordt gewekt alsof de NS geen andere mogelijkheid had tot wijziging van gedrag en opstelling.
Eigenaardig is wat werd geschreven over Prof. Dr. Ir. J. Goudriaan, ex-Philips-man en directeur-generaal van de NS bij het uitbreken van de oorlog. Goudriaan was een hoge officier in het Nederlandse leger, werd in oktober 1940 geïnterneerd door de Duitsers en vervolgens afgevoerd naar Buchenwald. Daar verbleef hij bijna een jaar. Goudriaan werd door de NS-directie en de personeelsraad gezien als een 'outsider'. Zijn gevangenschap en anti-Duitse instelling werden gebruikt door de toenmalige directeur Hupkes en anderen om zijn ontslag te bewerken via de Duitse bezetters.

Hupkes werd benoemd als waarnemend president-directeur samen met Van Rijckevorsel. De samenwerking met de Duitsers was kennelijk zo goed dat “Duitsland het grootse deel van hun uit Duitsland meegebrachte spoorwegpersoneel terugtrokken”. “Hupkes was bereid om NS-personeel in te zetten op grensbaanvakken en bood tevens aan om Duitse locomotieven in de werkplaats Tilburg te laten repareren.
Het is te betreuren dat NS-bedrijfshistoricus Veenendaal het ‘fake news’ over een zogenaamde persoonlijke fout van Goudriaan tijdens de oorlog in mei 1940 klakkeloos overneemt.

Staatsbedrijf NS versus Philips in oorlogstijd
Interessant ook om het gedrag tegenover de Joodse medewerkers van de NS te vergelijken met dat van Phillips. Beide bedrijven waren vol aan het werk voor vijandelijke Duitse militaire doeleinden. Beide deden dit met steun en aanbeveling van de Nederlandse ballingenregering in Engeland.
Reeds eind 1940 werden door de NS de Joodse medewerkers op staande voet ontslagen, zonder enige vergoeding. Over het lot van deze medewerkers is niets bekend en nooit heeft de NS moeite gedaan om te achterhalen wat hun lot is geweest. Dit in schrille tegenstelling tot Phillips dat ook samenwerkte met de Duitse bezetters en gedurende de hele oorlog, krijgsmateriaal produceerde voor het Duitse leger. Philips echter heeft er alles aan gedaan om haar Joodse medewerkers te redden en is hierin vrijwel geheel geslaagd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat eigenaar-directeur Frits Phillips onderscheiden werd door Yad Vashem en erkend als “Righteous Among the Nations”.

Rechtsherstel en verantwoordelijkheden

Over rechtsherstel gesproken: Het boek vermeldt met geen woord dat na de oorlog Hupkes aan vijftien Rijks-Duitsers, gevlucht tijdens de bevrijding, die nauw samenwerkten met NS-directie en personeel, een levenslang pensioen heeft toegekend. Deze Rijks-Duitsers keerden nooit terug naar Nederland en er wordt niets vermeld over hun rol om de staking van 1944 te laten mislukken. Het boek beschrijft hoe efficiënt het treinvervoer verliep naar en van Westerbork en van Westerbork naar de Duitse grens.      Hiervoor was veel coördinatie nodig van de NS en de kampleiding van Westerbork. Geen woord over wie verantwoordelijk was hiervoor bij Kamp Westerbork en bij de NS.           

Aanwijzingen hoe te handelen tijdens de bezetting werden reeds in 1937 gepubliceerd. Dat waren de aangepaste ‘Landoorlogsregelementen (LOR)’. In punt 17-Art 52 staat dat het vervoer van troepen of van munitie en in het algemeen van zuiver militair materieel ten behoeve van het bezettingsleger verboden is en in punt 31 staat dat het NS-personeel dat 'aanvankelijk' in dienst zal blijven "hardnekkig moet weigeren, troepen, munitie of oorlogsmaterieel van de vijand te vervoeren’’ en later dat er geen verplichting is om deel te nemen aan acties gericht tegen het vaderland.
Evenmin vermeldt het boek dat de directie Hupkes/Van Rijckevorsel tijdens de bezetting extra verlof toekent aan hen die persoonlijk inlichtingen wensen in te winnen over het vrijwillig dienstnemen bij de Deutsche Reichsbahn in Duitsland; zie ook ‘Dienstorder Nr 535, dd. 9 mei 1942 (177)’.

De NS heden
Dhr. Roger van Boxtel, president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen, een Nederlands Staatsbedrijf, is verantwoordelijk voor 40.617 medewerkers (eind 2018). Zijn opinie is belangrijk zowel voor medewerkers als voor publiek. In het voorwoord schrijft hij: “ De trein stond symbool voor verzet door moedige mensen, van cruciaal belang om het maatschappelijk leven in Nederland door te laten gaan, maar was ook een werktuig in de vernietigingsoperatie van de Duitse bezetter.”
Met andere woorden, het cruciaal belang van de NS was belangrijker dan de vernietigingsoperaties van de Duitse bezetter waardoor Joden en ook talloze Nederlanders omkwamen of werden vermoord in Duitse kampen.
Van Boxtel noemt dit een "donkergrijs’’ beeld. Een "zwart beeld" lijkt mij een betere vergelijking.

Historisch onderzoek en archieven
In het voorwoord schrijft Van Boxtel dat Nederland in 2020 zijn 75 jaar leven in vrijheid zal vieren. Een goed moment om, zoals de commissie dringend heeft aanbevolen, de houding van de NS in oorlogstijd grondig en wetenschappelijk te onderzoeken. Tot nu toe heeft de NS nooit die moeite genomen ondanks dat in vele, ook eigen niet bestudeerde, archieven materiaal voorhanden is waarover nooit werd gepubliceerd.
Eigenaardig genoeg schrijven de auteurs in hun voorwoord dat het laatste boek over de Spoorwegstaking zou zijn geschreven door Rüter in 1960. Mede-auteur Veenendaal heeft echter zelf een dik boek geschreven ‘Sporen naar het front’ ter gelegenheid van een tentoonstelling over dit onderwerp in het Spoorweg museum in Utrecht in 2013 en eveneens is de staking uitvoerig beschreven in ‘Het spoorwegbedrijf in oorlogstijd’ van C. Huurman in 2007.
De NS-directie reageerde op het advies van de commissie om de NS in oorlogstijd nader te onderzoeken met de boodschap dat zij wachten op het boek ‘NS in oorlogstijd’.

Geschiedschrijving?
In april jl., nadat ik hoorde dat David Barnouw bezig was met een boek over de NS in WOII, heb ik hem benaderd en hem geattendeerd op verschillende archieven met nog onbekende documenten betrekking hebbend op de NS in WOII. In zijn voor mij teleurstellende antwoord gaf hij aan dat de geschiedenis van de NS in de oorlog bekend is en het niet nodig was om voor dit boek verder onderzoek te doen.

Uitgelicht
In hoofstuk 3 blz. 44, schrijft Guus Veenendaal: “Wie de treinen met Joden uit Belgie naar Duitsland reden is onzeker, maar hoogstwaarschijnlijk gebeurde dit met personeel van de NMBS.”
Dit noem ik geen geschiedschrijving en is alleen bedoeld om de schuld van de NS te verminderen. Verder schrijft Veenendaal: “En net als in Nederland bleef een groot deel van de transporten voor de Duitsers onbetaald.” Barnouw schrijft echter in hetzelfde boek dat de NS, omgerekend naar huidige waarde, drie miljoen euro ontvingen en de Duitse Reichsbahn 16 miljoen Euro.

Nog wat kanttekeningen
Nergens in het boek vind ik een vermelding van reacties uit het personeelbestand, destijds ruim 20.000 NS-medewerkers. “Op de vraag of er geen machinisten of conducteurs zijn geweest die deze treinen niet meer wilde rijden, verklaarde Hupkes dat “dit nooit tot mij (is) doorgedrongen”. Slechts één geval is bekend van een leerling-machiniste die weigerde.
Volgens het boek was het gebruik van goederen- of veewagens gewoon; niet alleen de Joden werden erin vervoerd maar ook militairen(!) volgens Dirk Mulder: “In die wagens kwamen ook wel de vrijgelaten krijgsgevangenen in 1940 uit Duitsland terug,’ aldus Verstappen. In combinatie hiermee wordt in de regel ook gesproken van mensen die samengeperst waren op een veel te kleine ruimte. Dat er zich de meest verschrikkelijke omstandigheden hebben voorgedaan in de transporttreinen is volstrekt zeker.” “Hierna werd er stro in de wagens gelegd, maar de wagens kwamen bevuild en vies terug, zodat daarmee ook werd opgehouden”.
De NS-directie heeft gedurende de gehele oorlog de 'Jodentransporten' genegeerd. Hupkes, destijds ondervraagd door de enquêtecommissie na de oorlog, zegt daarover: “het is nooit tot hem doorgedrongen”.

Diepzwarte bladzijden ontbreken: kindertransporten
De auteurs van dit boek zijn historici; gevoelens mogen niet meespelen maar……de beruchte kindertransporten van Vught naar Westerbork en vandaar naar Sobibor worden in het geheel niet vermeld. Meer dan 20.000 kinderen werden getransporteerd door de NS. Vaak in veewagens en urenlang vastgehouden in NS-treinen met medeweten en medewerking van NS-directie en personeel. Deze transporten zijn crimineel en behoren tot oorlogsmisdaden die iedere rechtbank, nationaal of internationaal, zou veroordelen.

Een normaal mens kan zich niet voorstellen hoe het hier is gegaan:
06.00 uur ’s-morgens worden 700 kinderen van 3 maanden tot 8 jaar wakker gemaakt, om 08.00 uur ’s-morgens worden de kinderen zonder begeleiding naar het station ’s-Hertogenbosch gebracht, om 10 uur ’s-morgens begint de trein te rijden en omdat deze trein niet het normale spoor en goederen verkeer mag storen is de trein 10 uren onderweg naar Westerbork.
Daar aangekomen verblijven de kinderen een nacht (boek van Philip Mechanicus) en worden de volgende dag samen met 1200 andere kinderen en moeders (ook vanuit Vught naar Westerbork gestuurd) doorgestuurd naar Sobibor. Deze trein was vier dagen onderweg. Wat die kinderen is overkomen gedurende de treinreis van Vught naar Westerbork en verder naar Sobibor is ondenkbaar en onbeschrijfelijk.
De NS-medewerkers op het station Den Bosch, de treinmachinisten en overige personeel moeten hebben geweten dat dit een kindertransport was. Iedereen, behalve de NS-directie. Dit is slechts een voorbeeld.
Het verloop van transporten in Nederland van ouderen, zieken en weeskinderen staat evenmin beschreven. Zelfs in de literatuurlijst staat hierover niets. Boeken van Janneke de Moei ‘Joodse kinderen in het kamp Vught’ evenals ‘De deportaties uit Nederland 1940-1945’ door G. Luijters, R. Schutz en M. Jongman worden niet vermeld.

Ruim aandacht voor de staking van september 1944
Eerdere stakingen werden afgekeurd door Hupkes en zijn directie. De indruk wordt gewekt dat men bang was dat de president-directeur de staking zou verhinderen. De staking gon zonder dat hij dat wist. In het hoofdstuk over na de bevrijding staat: “In totaal kwamen meer dan 180 personeelsleden door deze beschietingen om het leven en 250 NS’ers om anderen redenen; gesneuveld (als soldaat in de meidagen van 1940), gefusilleerd of in een concentratiekamp omgekomen als verzetsstrijder of als Jood in een vernietigingskamp omgebracht of door bombardementen”. Dit is de eerste keer dat vermeld wordt dat Joodse medewerkers van de NS zijn omgekomen en het is zeker de moeite waard om hier meer details over te publiceren.

Regering in ballingschap
Er wordt weinig geschreven over de Nederlandse regering in ballingschap. Het is wel bekend dat koningin Wilhelmina in al haar radiotoespraken de Jodenvervolging slechts summier vermeld hoewel het de Nederlandse ballingenregering zeker al in 1942 bekend was dat de Joden vermoord zouden worden in Polen. Na de oorlog zou de minister van transport Van Schaik verklaren:
Dat strekt u tot eer. Het was de plicht die de Nederlandse regering van u eiste, omdat het spoorwegbedrijf ook een van de pijlers is, waarop het economische leven van het Nederlandse volk steunt en dat niet voortijdig in de waagschaal mocht worden gelegd”.
Onvermeld blijft het NS-besluit om aan 15 of meer Rijks Duitsers die gedurende de oorlog bij de NS toezicht hielden en de staking van 17 September lieten mislukken na de oorlog een vol pensioen gedurende hun gehele leven toe te kennen en uit te betalen.
In 1995 verzoekt drs. L.P. Dorenbos (voorzitter stichting Schreeuw en Leven) de NS hetzelfde wat Salo Muller 20 jaar later verzoekt. Het werd toen met heel veel verontwaardiging geheel afgewezen.

Zondag 1 september 
In de bijeengeroepen VBV-vergadering met prof. J. Cohen (voorzitter van de Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII-Transporten NS) wordt gevraagd waarom de peildatum van de tegemoetkomingen is vastgesteld op de datum van overeenkomst met de NS. Hierop had hij geen antwoord. Dit alleen al laat zien hoe oppervlakkig de NS omgaat met de NS-misdaden tijdens de oorlog en de gevolgen daarvan.

Avraham Roet.
18 September - Ramat Gan - roeta@bezeqint.net
VBV-bestuur reageert na de bijeenkomst van de 1ste september jl.
23-09-2019 door Mr. Robert Berendsen

Bericht aan de directie Nederlandse Spoorwegen 

Naar aanleiding van gebeurtenissen en reacties voor, tijdens en na de VBV- bijeenkomst op 1 september jl. in CASA 400 te Amsterdam werd onderstaande reactie aan de NS- directie verzonden.

De heren R.H.L.M. van Boxtel en R. Hamelynck

Amsterdam, 12 september 2019

Geachte heren, 

Wij zijn teleurgesteld dat u niet positief heeft gereageerd op mijn uitnodiging van 30 juli jl. om aanwezig te zijn op de bijeenkomst van onze achterban op 1 september jl. 

Namens onze achterban wil ik met u delen dat veel slachtoffers van de holocaust niet begrijpen dat u hen niet onder ogen wilde komen ter gelegenheid van de bespreking van het advies dat de door u opgerichte Stichting Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS te Amsterdam aan u op 26 juni jl. heeft uitgebracht. Zij hadden graag met u willen delen dat zij niet begrijpen waarom u slechts een financiële tegemoetkoming wilt geven aan slachtoffers die op 27 november 2018 nog in leven waren. Feitelijk heeft u daarmee zonder goede rechtvaardiging de kring van gerechtigden zoveel beperkt, dat het grootste deel van de overlevenden ervoor niet (meer) in aanmerking kan komen. Wij roepen in herinnering dat NS een actieve bijdrage heeft geleverd bij het vermoorden van bijna alle joden in Nederland, zodat ook onmiddellijk na die daad, de kring van gerechtigden al bijzonder klein was. 

Tijdens de presentatie van het advies heeft u, ten aanzien van het derde advies, ter zake historisch onderzoek, gezegd dat er al onderzoek werd gedaan en dat u de uitkomsten daarvan wilde afwachten vooraleer u zou reageren op dat advies. 

Wij zijn teleurgesteld dat wij niet zijn uitgenodigd voor de “Officiële boekpresentatie ‘Rijden voor vaderland en vijand’” in het Spoorwegmuseum. Wij ontvingen het boek vandaag via via en we constateren dat u, Roger van Boxtel, erin het voorwoord heeft geschreven. Wij begrepen inmiddels dat het CJO evenmin is uitgenodigd voor de presentatie van het boek. Onze reactie op het boek en dus op de vraag of NS uitvoering zou moeten geven aan het advies van de Commissie Cohen ten aanzien van historisch onderzoek heeft u van ons tegoed. 

Ondertussen wilt u wellicht al wel uitvoering geven aan het andere advies van de Commissie Cohen, dat ten aanzien van een “collectieve uiting van erkenning”, al was het maar om de teleurstelling over de peildatum te mitigeren. Wat dat betreft wachten wij uw uitnodiging voor gesprek af. 

Hoogachtend, 

Robert M. Berendsen
voorzitter
Aanvullende informatie over aanvraag tegemoetkoming Nederlandse Spoorwegen
28-08-2019 door Redactie

Informatie over aanvragen NS-tegemoetkoming

Wegens vele vragen in het bijzonder vanuit het buitenland werd contact opgenomen met de helpdesk van de Nederlandse Spoorwegen. In het bijzonder vragen over welk document moet worden ingezonden voor het aanvragen van een NS-tegemoetkoming voor en door een kind van een belanghebbende. 
Het moet een officieel document zijn waaruit de kind-ouder-relatie blijkt. Zo'n document is alleen eenvoudig te verkrijgen bij de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente waar men is ingeschreven. Voor personen die in het buitenland wonen wordt volgens de NS-helpdesk ook een kopie van een van de volgende officiële documenten geaccepteerd:
 • een kopie van immigratiepapieren

 • of een kopie van het trouwboekje,

 • of een kopie van de geboorteakte

 • of een kopie van elk ander officieel papier waarin

wordt aangegeven dat de aanvrager kind is van de belanghebbende.

Voorts is ons gebleken dat wanneer geen van deze documenten voorhanden is, mogelijk ook hulp kan worden geboden door een Nederlandse ambassade of Nederlands Consulaat. Deze vertegenwoordigingen van Nederland verstrekken of vernieuwen immers ook Nederlandse paspoorten.  

Helpdesk NS en JMW
Voor alle vragen kunt u uiteraard ook een van de helpdesken zelf benaderen via telefoonnummer:
 • NS helpdesk: +31 (0) 88 7926250
 • JMW helpdesk: +31 (0) 88 7926250Zondag 1 september 2019: VBV-bijeenkomst over NS en tegemoetkomingen
17-08-2019 door Redactie

 Bijeenkomst Nederlandse Spoorwegen

Zondagmiddag 1 september a.s. organiseert het VBV een bijeenkomst over de regeling met de Nederlandse Spoorwegen.
Gastsprekers: Prof. mr. dr. H. C. (Job) Cohen & en mr. E. (Eva) van Ingen.
Cohen is voorzitter en van Ingen is lid van de Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WO-II-Transporten NS.

De gespreksleiding is in handen van
Bernard Hammelburg.

Plaats: Casa 400, 1ste Ringdijkstraat 4 – 1097 BC Amsterdam
Tijd: 14.00 uur

Er is nog ruimte maar in verband met het beperkt aantal beschikbare plaatsen wordt u dringend verzocht om zo snel mogelijk te reageren.
Vermeld a.u.b. met hoeveel personen u verwacht te komen en geef ook de namen aan ons door.

Reacties en aanmeldingen bij voorkeur:

 • Of stuur een bericht aan:

  Stichting VBV
  Dorpsweg 129A -8
  1697 KJ Schellinkhout

 
NS-tegemoetkomingen, het uitkeringsreglement in het kort en aanvraagformulieren.
04-08-2019 door Redactie E.N.

Het volledige uitkeringsreglement en informatie van de adviescommissie Nederlandse Spoorwegen met
aanvraagformulierenformulieren.
Klik op onderstaande link:
Nederlands: https://commissietegemoetkomingns.nl/
Engels: https://commissietegemoetkomingns.nl/en


De afwikkeling ligt geheel in handen van Stichting Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WO-II transporten NS.
Joods Maatschappelijk Werk han hulp bieden bij de digitale aanvraag:
Van Boshuizenstraat 12 <> 1083 BA Amsterdam
Voor vragen en hulp, telefoon: 088 – 7926250

Samenvatting van het uitkeringsreglement


Wie zijn volgens het uitkeringsreglement ‘belanghebbend’?
Joden, Roma en Sinti die met de NS werden vervoerd naar Westerbork, Vught, Amersfoort, en/of naar concentratie- en vernietigingskampen buiten Nederland met vernietiging als doel.

In eerste instantie komt alleen een belanghebbende zelf in aanmerking voor een tegemoetkoming ter hoogte van €15.000,-.
·         Als deze persoon is overleden, komt zijn/haar weduwe/weduwnaar in aanmerking voor een tegemoetkoming ter hoogte van €7.500,-.

·         Als de belanghebbende op het moment van overlijden geen weduwe of weduwnaar had of als ook deze weduwe of weduwnaar is overleden, komen de kinderen van de belanghebbende gezamenlijk in aanmerking voor een tegemoetkoming.

o   Als de oudste van de nog levende kinderen van de belanghebbende is geboren voor het eind van de oorlog, dus voor of op 8 mei 1945, komen alle kinderen van de belanghebbende gezamenlijk in aanmerking voor een tegemoetkoming ter hoogte van €7.500,-.

o   Als de oudste van de nog levende kinderen van de belanghebbende is geboren na het eind van de oorlog, dus na 8 mei 1945, komen alle kinderen van de belanghebbende gezamenlijk in aanmerking voor een tegemoetkoming ter hoogte van €5.000,-.

Belangrijk is dat bij deze regeling steeds wordt gekeken naar de situatie zoals die was op 27 november 2018, de dag dat NS tot deze regeling besloten heeft. Dat wil zeggen dat de wettelijke erfgenamen in de plaats treden van degene die op 27 november 2018 in aanmerking zou komen voor een individuele tegemoetkoming, maar is overleden na deze datum.

https://commissietegemoetkomingns.nl/app/uploads/2019/08/uitkeringsreglement.pdf
Persbericht van de NS-Adviescommissie
01-08-2019 door Redactie

Persbericht
Amsterdam, 1 augustus 2019 

Tegemoetkoming Slachtoffers Transporten Tweede Wereldoorlog: aanvragen kan vanaf 5 augustus

Van 5 augustus 2019 tot 5 augustus 2020 kunnen belanghebbenden of hun direct nabestaanden een aanvraag indienen in het kader van de individuele tegemoetkoming slachtoffers transporten Tweede Wereldoorlog.

Zwarte bladzijde in de geschiedenis
Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft NS, in opdracht van de bezetter, speciaal ingelegde treinen gereden waarmee mensen uit de Joodse gemeenschap of uit de gemeenschappen van Roma en Sinti zijn vervoerd. Hierbij had de bezetter het oogmerk hen in concentratie- en vernietigingskampen in het buitenland als bevolkingsgroep uit te roeien. Dit is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van NS. Na gesprekken met nabestaanden, onder wie in het bijzonder de heer Salo Muller, heeft NS besloten, naast collectief eren, leren en herdenken, het leed ook individueel te erkennen en daarom op morele gronden een individuele tegemoetkoming te betalen. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor alle nog levende personen uit de Joodse gemeenschap en de gemeenschappen van Roma en Sinti, die tijdens de Tweede Wereldoorlog met deze treinen zijn vervoerd. Wanneer deze persoon niet meer in leven is, komen direct nabestaanden in aanmerking.

Een aanvraag indienen
De onafhankelijke commissie die NS heeft geadviseerd, behandelt de aanvragen en voert de regeling uit. De toekenning van een tegemoetkoming vindt plaats op basis van en onder de voorwaarden van het Uitkeringsreglement Stichting Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS. Alle informatie is te vinden via www.commissietegemoetkomingns.nl

Een aanvraag indienen kan digitaal. De portal is via deze website te bereiken. Op die manier kan de aanvraag relatief snel verwerkt worden en is de procedure voor iedereen makkelijk toegankelijk. Voor mensen die problemen ervaren bij een aanvraag of vragen hebben, is er hulp beschikbaar. Deze wordt verzorgd door Joods Maatschappelijk Werk (JMW) en door Stichting Pelita.
Zondag 1 september 2019: VBV-bijeenkomst over NS en tegemoetkomingen
18-07-2019 door Redactie

 Alvast voor uw agenda:

Zondagmiddag 1 september a.s. organiseert het VBV een bijeenkomst met onder meer prof. mr. dr. H. C. (Job) Cohen & en mr. E. (Eva) van Ingen over de regeling met de Nederlandse Spoorwegen.
Cohen is voorzitter en van Ingen is lid van de Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WO II Transporten NS. 

Plaats: Casa 400, 1ste Ringdijkstraat 4 – 1097 BC Amsterdam
Tijd: 14.00 uur

Indien u deze middag bij wil wonen wordt u -i.v.m. de organisatie- dringend verzocht om uiterlijk 15 augustus te reageren.
Vermeld a.u.b. met hoeveel personen u verwacht te komen en geef ook de namen aan ons door.

Reacties en aanmeldingen bij voorkeur:

 • door rechtstreeks te antwoorden op dit bericht of
 • stuur een bericht aan:

  Stichting VBV
  Dorpsweg 129A -8
  1697KJ SchellinkhoutReactie VBV-bestuur op het advies van Commissie aan NS
03-07-2019 door Robert Berendsen en VBV-bestuur

Reactie van het VBV op het Advies van de Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WO II Transporten NS en de reactie op van de NS

Amsterdam, 3 juli 2019

1. Het VBV is teleurgesteld dat de Commissie niet met de slachtoffers heeft overlegd bij het formuleren van het advies aan NS. De bijeenkomst van 11 juni 2019, twee weken voor de presentatie van het advies, waarin de Commissie vertegenwoordigers van het CJO, VBV en JMW hebben geïnformeerd over het voorgenomen advies is geen vervanging van overleg of zelfs maar consultatie. Wij hebben de houding van de Commissie als bijzonder pijnlijk ervaren. Wij mochten tijdens de bespreking van 11 juni 2019 weliswaar ter plekke een eerste reactie geven op hetgeen de Commissie ons vertelde over hetgeen zij zou gaan adviseren, maar dat is geen vervanging voor inhoudelijk overleg, want wij kregen niet vooraf een concept toegezonden met de mogelijkheid om met onze achterban te overleggen. 

2. Het VBV begrijpt de omvang van de voorgestelde vergoedingen. De Commissie heeft kennelijk bij het beoordelen van de omvang van de tegemoetkoming ook gekeken naar het Besluit vergoeding affectieschade. NS beoogt een tegemoetkoming te geven voor zijn medeplichtigheid aan volkerenmoord. Ingevolge artikel 6:108 BW in samenhang met genoemd besluit hebben echtgenoten en kinderen van vermoorde personen recht op € 20.000 aan smartengeld. De omvang van de vergoedingen die de Commissie adviseert is kennelijk zo gekozen, dat daarin tot uitdrukking wordt gebracht dat NS weliswaar medeplichtig waren aan de volkerenmoord, maar dat zij daarbij geen hoofdrol hebben vervuld. 

3. De definitie van Belanghebbenden zou beter kunnen. Wij menen dat de volgende definitie beter bij het doel van de Commissie zou aansluiten: degenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog door NS op verzoek of in opdracht van de Duitse bezettingsautoriteit zijn vervoerd naar of in de richting van een doorgangs-, concentratie- of vernietigingskamp omdat zij Joods, Roma of Sinti waren. Ook personen die helemaal niet tot de “gemeenschap” behoorden, konden door de nazi’s wel worden vervolgd omdat zij door de nazi’s daartoe wel werden gerekend. Het is pijnlijk voor slachtoffers als zij nu nog steeds als lid van een gemeenschap, waartoe zij zich wellicht helemaal niet rekenen, worden aangemerkt door deze Commissie. 

4. Wij vinden het onterecht dat kinderen van Belanghebbenden een tegemoetkoming zouden moeten delen met hun broers en zussen. Er zijn veel kinderen die één of beide ouders hebben verloren tijdens de oorlog. Als zij beide ouders zijn verloren krijgen zij volgens de regeling twee keer € 7.500, maar zij zullen het totaalbedrag ad € 15.000 moet delen. Dat is onbegrijpelijk, omdat de Commissie daarmee de suggestie wekt dat het leed dat wezen hebben geleden kleiner is naarmate zij meer broers en zussen hebben overgehouden. 

5. Pijnlijk en onnodig is de opmerking van de Commissie dat bij de overwegingen over de hoogte van het bedrag dat NS zouden moeten uitkeren aan individuele slachtoffers is betrokken dat NS weliswaar een essentiële schakel vormden voor het transport naar de concentratie- en vernietigingskampen, maar niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het bestaan van deze kampen en de misdaden die daar werden gepleegd.Daarmee lijkt de Commissie immers de rol van de NS te relativeren. NS zijn medeplichtig aan volkerenmoord omdat zij hebben meegewerkt aan deportatie van joden, Roma en Sinti op een wijze waarvan zij zelf zeggen, dat zij het een zwarte bladzijde in de geschiedenis van hun bedrijf beschouwen.

6. Het VBV is teleurgesteld in de afwerende reactie van NS ten aanzien van de twee ongevraagde adviezen van de Commissie ter zake van collectieve tegemoetkoming en ter zake van nader onderzoek naar de rol van de NS bij de volkerenmoord. Het VBV stelt voorop dat het de Commissie complimenteert voor de wijze waarop het aandacht heeft gevraagd voor collectieve tegemoetkoming en reflectie. Die twee adviezen zijn kennelijk door de Commissie opgenomen naar aanleiding van het gesprek van 11 juni 2019. De Commissie onderschreef onze wens de erkenning niet alleen vorm te geven door tegemoetkoming, maar ook door onderzoek, documentatie en lering. De vele duizenden medewerkers van de NS willen trots zijn op hun bedrijf. Zij hebben er evenzeer als de slachtoffers belang bij, dat de NS hun rol bij de volkerenmoord onderzoeken, documenteren en onderwijzen. Het VBV heeft nota genomen van de mededeling van NS dat er op dit moment al onderzoek wordt gedaan en dat de uitkomst daarvan zal moeten worden afgewacht. Het zou in september 2019 worden gepresenteerd. De suggestie van NS echter, dat zij aan het advies ter zake van collectieve genoegdoening niets meer hoeft te doen omdat NS “in de afgelopen decennia, in samenspraak met diverse representanten van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, reeds veel aandacht heeft besteed aan het collectief eren, leren en herdenken van het leed dat zovelen in deze periode is aangedaan” doordat het onder andere betrokken is bij het herinneringscentrum Westerbork, de Stichting 4 en 5 mei, de Stichting Sobibor en het Nationaal Holocaust Museum, is voor het VBV een gotspe. De formulering verdoezelt de rol van de NS door het te hebben over slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en niet over de slachtoffers van de volkerenmoord waaraan de NS medeplichtig zijn. Het is onbegrijpelijk dat het bijdragen aan de herinnering aan de volkerenmoord en de rol die NS daarin hebben gespeeld moet worden aangemerkt als collectieve tegemoetkoming aan de slachtoffers en hun nabestaanden.  Moet het kind van de vermoorde ouders er blij mee zijn dat de grafsteen van zijn ouders is betaald door degene die het moordwapen verkocht? De peildatum die door NS is gekozen is arbitrair. Een begrijpelijker peildatum zou 5 mei 1945 zijn. De gekozen peildatum leidt ertoe dat talloze belanghebbenden dan wel dier nabestaanden niet in aanmerking komen voor de tegemoetkoming. Het VBV begrijpt dat de gekozen peildatum problemen bij de implementatie voorkomt en dat daarom voor die datum is gekozen, maar die omstandigheid kan alleen maar aanvaardbaar zijn indien de individuele tegemoetkoming wordt vergezeld door een collectieve tegemoetkoming. 

7. Bereidheid tot overleg over verbetering van de regeling mag niet leiden tot uitstel van de implementatie. Het heeft de NS al veel te lang gekost om, ter voorkoming van een lang juridisch gevecht, tot tegemoetkoming te komen. De nu nog levende belanghebbenden hebben eenvoudigweg geen tijd meer om de uitkomst van nader overleg af te wachten. Het VBV pleit ervoor om met de implementatie te beginnen en er daarbij rekening mee te houden dat de regeling op enig moment nog ten gunste van belanghebbenden of hun nabestaanden wordt verruimd. 

mr. Robert M. Berendsen,
voorzitter Stichting Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers
e-mail: voorzitter@vbvinfo.nl      
www.vbvinfo.nl
NS en smartengelden
28-06-2019 door Redactie

Onduidelijkheden rond NS-uitkeringen
Naar aanleiding van de vele vragen welke bij het VBV binnenkomen is er contact met de commissie Cohen. Alle vragen worden naar deze commissie doorgeleid om volledige helderheid te verkrijgen en om misverstanden en verwarring te voorkomen als het definitieve uitkeringsreglement wordt gepubliceerd.

Publicatie van dit uitkeringsreglement wordt ergens begin augustus van dit jaar verwacht waarbij tevens wordt aangegeven hoe aanvragen kunnen worden ingediend.
Men streeft daarbij naar digitaal aanvragen via de website van organisatie die dit afhandelt. U kunt uiteraard publicaties hierover volgen via deze website.

Als bijlage is het integrale rapport geplaatst zoals de "Advies Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WO II Transporten NS" dit heeft opgesteld.
Klik op de tekst naast het icoontje om dit document te openen Rapportage Advies Commissie NS


Column: "Pensioentje met suiker"
26-05-2019 door Flory Neter

Pensioentje met suiker, de NS in het 'naoorlogse'
De Nederlandse Spoorwegen blijven de gemoederen bezighouden. Wij staan zelden met onze mond vol tanden, nu echter hebben wij het moeilijk om te zwijgen uitgaande van onze solidariteit naar u en er van uitgaande dat er van de NS geen andere berichten komen dan dat wij ons geduld in lijdzaamheid uit moeten zitten en dat de commissie Cohen er naar streeft om nog voor de zomer met het resultaat te komen van het onderzoek van deze commissie. Het resultaat is dat ik inmiddels mijn nagels heb geconsumeerd en mijn haren nog net niet allemaal uit mijn hoofd heb getrokken.

Waarom de NS niet met de Joodse organisaties wil praten weet ik niet. Er wordt beweerd dat zij met niemand spreken en volledig op eigen koers varen. Begrijpen doe ik dat niet want bij die Joodse gemeenschap ligt logischerwijs juist alle expertise.

Nationaal archief
Recent waren wij bij het Nationaal Archief in de Den Haag om enige zaken van het Nederlands Beheers Instituut te onderzoeken en bij het doen van onderzoek heb je altijd bijvangst. Dus zoekend naar bijzondere gevallen van restitutie viel ons oog wel op iets heel bizars.
Wij schrijven 1946.
De Duitse ambassade Groot Hertoginnenlaan in Den haag doet een beroep op de Nederlandse Spoorwegen om  pensioenen uit te betalen aan Duitse staatsburgers die gedurende de bezettingsjaren werkzaam waren bij de NS.
Wat die Duitsers voor posities bekleedden bij de NS weten wij niet.
Maar juist nu, nu wij 75 jaar na dato spreken over een restitutie aan de Joden wordt deze vondst wel erg wrang. Zouden deze Duitse ‘Pensioengerechtigden’ de planners van de dienstregeling zijn geweest die de treinen zo soepel richting ondergang lieten rijden?

Wat wij zeker weten is dat het hier twaalf hoge maandelijkse pensioenen betroffen die gemiddeld 200 gulden per maand bedroegen. Ik geloof niet dat ik overdrijf als ik dat vertaal naar zo’n slordige 5000 euro in 2019.
Dat deze mensen niet na de oorlog in dienst van de NS zijn gekomen of gebleven lijkt ook mij logisch. Wel werden aanspraken op rechten gehonoreerd zoals blijkt uit het gesuikerde schrijven van 29 oktober 1949 van het Beheers Instituut aan de weduwe Dieckman in Salzbergen. Daarin wordt haar medegedeeld dat haar verzoek om een weduwenpensioen zal worden gehonoreerd!

25 januari 1946 is de officiële datum waarop alle pensioenen werden vrijgegeven. Er wordt ook nog aan de mensen medegedeeld dat de eventuele erven zich kunnen melden bij het Örtlichen Ausgleichsamt om daar een schadeclaim in te dienen omdat de Bondsrepubliek Duitsland bij artikel 5 hoofdstuk 6 de verplichtingen tot schadeloosstelling op zich heeft genomen.
De laatste regels moge duidelijk maken dat deze ‘Pensioengerechtigden’ via de Nazi’s werkten voor de NS. Dat laat onverlet dat de NS wel aan hen pensioenen uitbetaalden. Dit ‘pensioentje met suiker’ smaakt wel erg wrang daar waar de slachtoffers nooit werden gerestitueerd.

Ontslagen NS-beambten
Het is duidelijk dat de bezettende macht nauw was betrokken bij de aanstelling van deze mensen want op bevel van diezelfde bezetter werden 37 Joodse NS-ambtenaren van de verkeers-afdeling ontslagen:
24 van de het railnetonderhoud, 6 van de commerciële afdeling en 3 artsen.
Onder de ontslagenen was Ing. J. F. Cahen, ingenieur en hoofd van de afdeling administratie van het hoofdkantoor in Utrecht.
Enig verzet kwam in september 1944 tijdens ‘Operatie Marketgarden’ en op bevel van Eisenhower. Toen legden 30.000 personeelsleden van de NS het werk neer. Deze staking diende echter slechts een militair doel. 100.000 Joden waren toen reeds lang via de ijzeren baan afgevoerd.
Als je beide zaken spiegelt wordt het je wel heel droef te moede. Zou de NS ooit pensioenen hebben uitbetaald aan hun eigen Joods personeel? Heeft de NS ooit na de oorlog nog belangstellend geïnformeerd naar het wee van hun eigen mensen?

De NS wist in 1946 duidelijk hoe zij voor de Duitse pensioengerechtigden de weg moesten effenen via het Ausgsleichsamt. De NS heeft omwille van wederopbouw en politiek braaf pensioenen betaald aan deze vogels van dubieus pluimage, maar heeft bijna 75 jaar lang de deur hermetisch gesloten gehouden voor de slachtoffers.
Nu wordt er niet met ons gesproken en toen deden wij er niet toe. Mensen als nummers vervoerd in 3de klas rijtuigen van de NS.
Het commercieel belang prevaleerde.
Wie wordt hier nou vrolijk van?
NS en smartengelden
27-04-2019 door Yaela Cohen-Kool, professioneel directeur Elah centrum in IsraŽl

Gevolgen van NS-beleid in WO-II

Kort na de oorlog rees binnen de gedecimeerde Joodse gemeenschap in Nederland de vraag hoe de Nederlandse Spoorwegen de opdracht van de Duitsers hadden kunnen accepteren, om Joden te vervoeren naar Westerbork, en van Westerbork naar de Duitse grens. De verwondering en het verwijt lagen voor de hand. Allereerst omdat de spoorwegen een cruciale radar vormden in de vervolgingsmachine, en ook omdat dit traject van de vervolging (het vervoer naar Westerbork, de aanleg van een treinlijn naar Westerbork) met Joods geld was betaald. Maar de kwestie was bovenal verbonden met fundamentele vragen van Joodse Nederlanders over hun identiteit en veiligheid. Wat was de status van de Joden in de Nederlandse samenleving? Hoorden ze werkelijk bij het Nederlandse volk? Terwijl de treinen zonder protest waren ingezet voor het gedwongen transport van Joden, besloten de NS in september ’44, na een oproep van de Nederlandse regering in ballingschap, om het netwerk stil te leggen, op een paar treinen na, die naar Westerbork. De NS bleken in staat en bereid om de dienstverlening aan de Duitsers te weigeren, maar niet als het ging om het lot van de Joodse Nederlanders. Bij een groot aantal Sjoa-overlevenden manifesteren zich tot vandaag de dag symptomen van het posttraumatisch stresssyndroom. Ze voelen zich depressief en angstig, ze gaan door het leven met een sterk gevoel van boosheid en onvrede, ze hebben nachtmerries, lijden aan slapeloosheid, extreme gespannenheid of aan psychosomatische klachten. Veel Nederlanders zijn geneigd te denken dat oorlogstrauma het gevolg is van ervaringen in werk- of concentratiekampen, waar Joden zichzelf onder extreme omstandigheden in leven moesten houden. Oorlogstrauma, in die visie, is het gevolg van honger, dorst, afmatting, geweld, ziekte, en de voortdurende onveilig- en onzekerheid, ofwel trauma is het gevolg van de instrumenten die de Duitsers inzetten om de Joden uit te roeien. Maar voor veel overlevenden ligt de oorzaak van het trauma veel dichter bij huis. Het zijn de ervaringen in eigen land, het verlies van het vertrouwen in de medemens, het gevoel van verraad door dorps-, stads- of landgenoten, die henvoor het leven hebben geschaad. Het waren Nederlanders die Joden bij de Duitsers aanbrachten, het waren Nederlanders die Joden voor deportatie ophaalden van huis, en het waren Nederlanders die, geconfronteerd met de verbanning van een deel van de bevolking, onverschillig en passief bleven. Bijna honderd keer keek een treinmachinist toe hoe veewagons werden volgestouwd met vrouwen, mannen, hulpeloze kleine kinderen, zieken en oude van dagen op brancards, en bijna honderd keer startte deze machinist de motor en bracht de trein in beweging. De Nederlandse Joden, die zich eeuwenlang in Nederland veilig, geintegreerd en geaccepteerd waanden, die als staatsburgers al hun plichten vervulden en dachten ook de rechten te hebben die deze status met zich mee brengt, werden plotseling met een nieuwe werkelijkheid geconfronteerd. Het gevoel van erbij horen bleek een illusie te zijn. Pedagogen en psychologen leggen ons uit dat de opvoeding van kinderen aan drie elementaire voorwaarden moet voldoen: het kind respecteren, een veilige omgeving bieden, en het kind een gevoel van eigenwaarde bijbrengen. De Joodse Nederlanders, baby’s en volwassenen, verloren met het uitbreken de oorlog deze drie grondslagen van het bestaan. Ze werden gedenigreerd en gekrenkt, ze verloren hun gevoel van eigenwaarde en hun vertrouwen in de medemens. Hun gevoel van veiligheid werd abrupt geschonden.Van veel Sjoa-overlevenden zijn de funderingen wankel. Op jonge leeftijd, soms zelfs op zeer jonge leeftijd, bevonden ze zich voor een lange periode in een onzekere, onveilige en steeds wisselende omgeving, en kregen te maken met omstandigheden en verschijnselen die zonder begeleiding voor kinderen niet of nauwelijks zijn te hanteren: constante dreiging, honger, ziekte, dood, onthechting en ontworteling.Onder Sjoa-overlevenden bestaat veel leed, juist nu, 75 jaar na de Sjoa. Waarom is dat? Op oudere leeftijd, haalt het verleden de overlevenden in. Juist op een leeftijd waarop ze veel andere verliezen lijden (van mensen, vermogen, functies, maatschappelijke relevantie), komen bij overlevenden de vroegere verliezen naar boven. Er is sprake van herbeleving van ervaringen uit die zwarte periode.Sjoa-overlevenden hebben vaak moeite de ander te zien en te begrijpen. Tegelijkertijd hebben ze moeite hun eigen wensen te uiten. Ze zijn meestal bijzonder gevoelig, maar hebben zichzelf aangewend nooit iets te vragen, niets te willen, niet te huilen en zich in te houden. Het is alsof ze nog niet helemaal zijn bevrijd. Hun onderdrukte emoties komen op een ongepaste manier en op ongepaste momenten naar buiten, bijvoorbeeld in de vorm van driftaanvallen of huilbuien.Sarah, geboren in 1935, woonde in Amsterdam en ging naar de openbare lagere school. Ze had vriendinnetjes en vriendjes, en voor de klas stond een lieve lerares. Maar de eerste oorlogsjaren stortte haar kinderwereld in. Het ene vriendinnetje na het andere mocht niet meer met haar spelen, en uiteindelijk moest ze van school. De lieve lerares keek toe en deed niets om haar te helpen.Na een korte onderduik werd Sarah verraden, opgepakt en met de trein naar Westerbork vervoerd. Over deze treinreis heeft Sarah voortdurend nachtmerries. Ze was getuige van de machteloosheid van de ouders, van een broertje dat niet ophield met huilen, en van een klein kindje dat uit de trein werd gegooid (waarschijnlijk in de hoop dat het zou worden gered). Dat deed haar vrezen dat ook zijzelf of haar broertje uit de trein zou worden gegooid. Vervolgens is het gezin naar Auschwitz vervoerd.Sarah is zonder de ouders en het broertje uit de oorlog teruggekomen. Ze heeft veel moeite om mensen te vertrouwen, is achterdochtig en gaat ervanuit dat mensen iets anders voorhebben dan ze zeggen. Ze is ongetrouwd en kinderloos gebleven. Met het openbaar vervoer reist ze nooit. Het liefst sluit ze zich op in huis. De oorlog heeft letterlijk invloed op alles en elke dag. David zoekt op zijn 79ste professionele hulp. Hij is al langer depressief, heeft slecht contact met zijn vrouw en kinderen, en voelt een sterk verlangen naar de dood. David is allergisch voor onrecht. De laatste tijd heeft hij in toenemende mate last van driftaanvallen en van een woede die hij niet onder controle krijgt. Die doet zich vooral voor in relatie tot autoriteiten, als David te maken krijgt met in zijn ogen ‘kleine’ mensen (personeel van de gezondheidszorg of ambtenaren achterloketten), die hun werk doen zonder erbij na te denken en zonder hun hart te gebruiken. David overleefde met zijn broer meerdere kampen. Kort na de oorlog is hij uit Nederland weggegaan omdat hij zich niet meer veilig voelde in het land waar hij, zijn ouders en grootouders zijn geboren en opgegroeid. Maar daarmee liet hij niet de woede achter zich over het onrecht dat de Joden is aangedaan, onder wie hijzelf en zijn directe familie. Tijdens de therapie komen langzaam maar zeker herinneringen uit de oorlogsjaren naar boven, waaronder die aan de treinreizen. De gevolgen van de oorlog zijn oneindig en ook de volgende generaties voelen nog dagelijks de invloed die deze oorlog heeft op hun leven. Het feit dat je eigen mensen, je mede burgers, de politie en ambtenaren je de rug toe keren en meewerken aan jouw ondergang is funest voor het verdere leven. Yaela Cohen-Kool Maatschappelijk werker, groepstherapeut en psychotherapeut 25 jaar werkzaam met en voor holocaust overlevenden Professioneel directeur Elah centrum in Israel


NS en smartengelden
21-03-2019 door Avraham Roet & Redactie VBV-INFO

“Morituri te salutant!”

Bijdrage van Avraham Roet van maart 2019, redactioneel bewerkt.

Dit memorandum behandelt vijf kwesties:
1)     De benoeming van een adviescommissie door de Nederlandse Spoorwegen (NS) t.b.v. restitutie wegens haar criminele activiteiten tijdens de Holocaust en haar excuses daarvoor.
2)     De weigering van de NS en haar adviescommissie om te luisteren naar Holocaust-overlevenden en de adviezen en expertise van Holocaust-organisaties (nationaal en internationaal)
3)     Het vertragen van restitutie door overbodig onderzoek en het beperken van administratieve ondersteuning van de adviescommissie door ontbrekend secretariaat.
4)     Pogingen van de adviescommissie om toegang te krijgen tot gegevens over namen en lijsten van slachtoffers en hun nakomelingen.
5)     De NS die geen enkel recht heeft op persoonlijke gegevens van Holocaust-slachtoffers, Holocaust-overlevenden en hun nakomelingen.

Proloog
De NS-aandelen zijn eigendom van de Nederlandse overheid; de Raad van Bestuur wordt benoemd door de Minister van Financiën, de heer W.B. Hoekstra. Volgens internationaal en lokaal recht was en is de Nederlandse regering verantwoordelijk voor alle schade die de Nederlandse overheid en haar organisaties hebben aangericht tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarna.

September 1945, Utrecht, transportminister Steef van Schaik spreekt medewerkers van de NS toe.
Citaat: “Met uw treinen werden de ongelukkige slachtoffers naar de concentratiekampen gebracht. In uw harten was opstand. Toch hebt ge het gedaan, dat strekt u tot eer, het was de plicht die de Nederlandse regering van u eiste, omdat het spoorwegbedrijf ook een de pijlers is waarop het economische leven van het Nederlandse volk steunt en dat niet voortijdig in de waagschaal mocht worden gesteld”.
2005: Dagblad Parool-redacteur Frans Peeters: "Van Schaiks woorden zijn de wreedste ooit uitgesproken door een Nederlandse minister.”
2009: NS-directeur Aad Veenman, president-directeur, verontschuldigt zich namens de NS in het openbaar.
2015: Benoeming van R. van Boxtel tot president-directeur van de NS.
2016: Holocaust-oorlogskind, Salo Muller, wiens ouders werden vervoerd door de NS en werden vermoord in Auschwitz maakt begin met juridische stappen tegen de NS.
2018: R. van Boxtel biedt namens de NS opnieuw haar verontschuldigen aan en verklaart dat aan de nog overlevenden (!) schadevergoeding van de Holocaust zal worden betaald.
Januari 2019: De NS richt een adviescommissie op met drie juristen en een historica.                                                                De NS benoemt prof. J. Cohen (voormalig burgemeester van Amsterdam en ex-kandidaat van de PvdA) tot voorzitter van deze adviescommissie. De adviescommissie neemt haar taken zeer serieus; het zal een half tot heel jaar duren voordat zij advies zullen geven, aldus prof. Cohen.
2019 : De NS kondigt aan dat de adviescommissie geen secretariaat of adres zal hebben en niet zal reageren op de duizenden brieven en/of verzoeken van tientallen organisaties die bij de NS binnen komen.
Maart 2019: de NS opent een website waar de adviescommissie meedeelt: “Ons onderzoek omvat het NIOD,  het Herdenkingscentrum Camp Westerbork, de Sociale Verzekeringsbank, het Rode Kruis en de Stichting 1940-1945”.

Een absurde verklaring aangezien er een complete gedigitaliseerde lijst bestaat. Deze lijst werd samengesteld door een speciale onderzoekscommissie die in het begin van het jaar 2000 werd opgericht. Daarnaast is er een complete digitale lijst van de overheidsinstantie, (BZO) Stichting Maror Overheid (SMO). Deze lijst bevat namen van 18.000 Holocaust-overlevenden en 10.000 namen van de tweede generatie.

NS-adviescommissie
De NS-adviescommissie is door de NS benoemd helaas zonder overleg met deskundigen over gevolgen van de Holocaust voor de slachtoffers. Alhoewel het hier geen juridische maar een morele kwestie is, werden drie leden met een juridische achtergrond aangesteld en een historica. Geen van hen heeft expertise op het gebied van Holocaust-slachtoffers van hun trauma’s, hun psychologische, hun medische, hun geriatrische en hun mentale problematiek.

De feiten
De NS richt een adviescommissie op om te adviseren over de mogelijkheden van restitutie naar aanleiding van de NS-transporten van ca honderdduizend Joden naar Westerbork op weg naar hun dood. Slechts zesduizend Joden is het gelukt om terug te keren uit de kampen.

NS november 2018: “De commissie zal adviseren hoe moet worden omgegaan met individuele compensatie en wie daarvoor in aanmerking zouden moeten komen. Deze commissie wordt belast met de uitvoering van de regeling en oordeelt over individuele tegemoetkomingen.”
De NS weigert tot op de dag van vandaag contact met organisaties van Holocaust-overlevenden. Evenmin is er contact met internationale deskundigen die gespecialiseerd zijn in oorlogsgeweld aangedaan in de WO-II aan overlevenden van de Holocaust: fysiek, mentaal en sociaal. De commissie negeert en laat de vele brieven en tientallen verzoeken van Holocaust-organisaties onbeantwoord. Er is slechts een website geopend waarin wordt verzocht om interesse en gegevens te vermelden. De website geeft geen verdere informatie.

NS-commissie 11/02/2019: "De NS-adviescommissie heeft contact opgenomen met het Nationaal Archief, met het ministerie OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), met Westerbork, met het ministerie van Volksgezondheid VWS (Welzijn en Sport), met verschillende organisaties die verantwoordelijk zijn voor de zorg voor Nederlandse holocaustoverlevenden en slachtoffers van WO- II in Nederland en met het NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies).”
Dit onderzoek is tijdrovend, kostbaar en overbodig. De NS had moeten luisteren naar experts die hen kunnen leiden en begeleiden naar alle benodigde informatie en documentatie. Informatie waarmee elk competent softwarebedrijf de opdracht binnen afzienbare tijd uit kan voeren. De complete lijsten met de vereiste informatie bestaan en zijn per direct beschikbaar. 

Naschrift
Nationale en overige archieven in Nederland behoren namen en privacy te beschermen; ook van Holocaust-slachtoffers en hun nabestaanden. Zowel de NS als haar adviesorgaan hebben geen recht op informatie die namen van Holocaust-slachtoffers bevatten, hetzij in leven, hetzij overleden, hetzij de tweede generatie van overleden Holocaust-slachtoffers.
De NS heeft in 2015 reeds haar excuses aangeboden. Indien de NS de Holocaustslachtoffers die momenteel nog in leven zijn wil compenseren, moet ze snel handelen en niet via committees die niet over de benodigde expertise beschikt. Een commissie die alleen maar de procedure eindeloos verlengt. Gedurende WOII heeft de NS een totaal bedrag van ten minste 30 miljoen euro ontvangen van de Joodse gemeenschap in Nederland en wellicht nog veel meer.
2018 - heden: De NS heeft, wellicht onbedoeld, de Holocaust-overlevenden van slag gemaakt met ongedefinieerde beloftes die weinig tot geen waarde hebben. 

Recht uit het hart
Van mijn generatie, waarvan mijn twee zussen werden vermoord in Auschwitz, zijn alleen mijn broer, mijn nicht (nu 95) en ikzelf nog in leven. Mijn nicht overleefde Auschwitz. Mijn broer en ik zijn gered. Mijn nicht woont nu in een bejaardentehuis in Nederland.
Gelukkig heeft geen van ons iets nodig van de NS. De toekomst en continuïteit van de Joodse gemeenschap, gedecimeerd door de Duitsers met hulp van hun Nederlandse collaborateurs, is wat ons zorgen baart en wat ons aan ons hart gaat. Het lijkt er niet op dat de NS haar les heeft geleerd.
NS en smartengelden
20-02-2019 door Redactie VBV-INFO

Informatie over uitkeringen NS

Naar aanleiding van reacties en vragen m.b.t. het voornemen van de Nederlandse Spoorwegen om smartengeld uit te keren heeft voorzitter Flory Neter kort geleden de persvoorlichter van de NS, de heer Rutger Hamelynck, kunnen spreken.

Er is inmiddels een commissie samengesteld die werkt aan een advies t.b.v. van de regeling. Men ziet graag dat er snel duidelijkheid komt terwijl men de zorgvuldigheid niet uit het oog wil verliezen. Hamelynck verwacht dat het advies aan de NS nog voor de zomer wordt uitgebracht.
Vervolgens wordt de regeling vastgesteld waarna details via de NS-website en andere kanalen bekend zullen worden gemaakt; uiteraard ook met informatie over aanvraagprocedures. Zolang er nog geen regeling tot stand is gekomen, kan men geen aanvragen of aanmeldingen in behandeling nemen.
De commissie heeft op  dit moment geen behoefte aan inbreng en/of inmenging vanuit het veld en wil eerst de contouren vaststellen. VBV als vertegenwoordigende organisatie van holocaustoverlevenden in Nederland kan op dit moment niets betekenen.
De complete statuten van de op 4 februari 2019 opgerichte stichting t.b.v. deze tegemoetkomingen is bijgevoegd als pdf-document aan dit artikel.
Dubbel klikken op het icoontje helemaal onderaan om dit pdf-document te openen.

Voor verdere details inzake samenstelling van de commissie en doelstellingen:

Klik op deze link>> https://commissietegemoetkomingns.nl/?fbclid=IwAR2rnPd5H5CLnex2_3I6D3Ii4EKQ9QRBS2unAHBl9j-ZqRdfg3v8nSiiXko

  Statuten Stichting Indivduele Tegemoetkoming Slachtoffers WO-II


NS-vergoedingen voorlopig nog niet op de rails.
06-12-2018 door Redactie VBV-INFO

Vergoeding van de ‘NS’

Dat over de hoogte van de te betalen bedragen druk wordt gefilosofeerd en dat men behoefte heeft aan informatie wordt duidelijk getuige de talrijke mailtjes die het VBV wij dagelijks ontvangen. Vooralsnog weten wij net zo veel en net zo weinig als u.
Wat het uiteindelijke bedrag is dat de NS zal gaan uitbetalen en welke criteria zullen worden aangelegd is tot op heden onuitgewerkt.

De hoogte van het te verdelen bedrag is een belangrijk uitgangspunt alvorens überhaupt over een verdeelmodel te filosoferen. Onze diepe wens is dat alle partijen er van uit zullen gaan dat de moeilijkheden zoals die er waren tijdens het tot stand komen van de verdeling van de Marorgelden absoluut moeten worden voorkomen. Op onze website is nog van alles te lezen als u naar Magazine gaat uit de jaren 1999-2000-2001. Wij staan nog steeds achter ons standpunt van weleer.

Voor wie is dit bedoeld?
Dat zij die zelf in de kampen hebben gezeten en zelf het treintransport hebben moeten voelen, vooraan in de lijn staan spreekt voor zich. Dat geldt evenzeer voor de wezen van wie ouders, broertjes en zusjes zijn vergast en die daarvan in hun jeugd de directe gevolgen ondervonden.
Maar hoe benoem je de “categorie nabestaanden”? In principe zijn alle joodse overlevenden dat. Hoe denkt men over erfgenamen? Wij willen daar als vakbond van overlevenden en hun nabestaanden graag over meedenken. Het VBV heeft daarom nu zelf contact opgenomen met de Spoorwegen.
Uit onderstaande correspondentie blijkt ook hoe summier de informatie is die wij mochten ontvangen.

Vraag:
Als voorzitter van het Verbond belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers zou ik graag een en ander m.b.t. de compensatie van de NS met u bespreken.

Antwoord:
Dank voor uw tijd zojuist aan de telefoon en excuses dat ik zo slecht bereikbaar was telefonisch.
Zoals gezegd is het nu te vroeg om iets zinnigs te zeggen over de commissie maar uw email zal zeker serieus genomen worden.

Vraag:
Aangezien onze website bol staat van verzoeken om informatie en de telefoon gelijke verschijnselen vertoont ontvang ik graag van u gegevens die ik kan communiceren. Ik heb internet afgestruind naar directe info van de NS, maar blijf met vragen zitten.
Vragen die zoal hier binnenkomen, betreffen vooral het verzoek dat het VBV participeert, hoe hoog het afgesproken bedrag is, en of er al criteria zijn.
Ik wil graag een bericht samenstellen waar wij allen achter kunnen staan.

Antwoord:
Veel dank voor het meedenken maar helaas is er momenteel echt niets meer te zeggen dan dat wat in onze berichtgeving op www.ns.nl te vinden is.
Er is dus nog geen commissie in het leven geroepen die antwoorden gaat formuleren op de vragen over bedragen, regels en tijdslijnen. We werken momenteel hard aan de vorming van de commissie.
U zult nog even geduld moeten hebben. Dit proces moet zorgvuldig worden doorlopen zonder tijd te verliezen. Mocht er nieuws zijn dan zult u dat op de NS-site kunnen terugvinden. Voor andere vragen weet u me te vinden.
Aldus het telefooncontact. 

Tenslotte
Het VBV-bestuur doet zijn uiterste best om betrokken te worden bij het tot stand komen van de criteria. Velen onder u doen hun best om te bewerkstelligen dat het VBV een van de betrokken partijen zal zijn. Vanzelfsprekend wordt u daarvan op de hoogte gehouden.
En dankbaar zijn wij natuurlijk wel voor de solidariteit van u allen en voor de goede intenties van de NS.
Actueel Nieuws
10-10-2019 NS en het broodje-aap-verhaal; waar of niet waar?
24-09-2019 Boekbespreking: De Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd.
23-09-2019 VBV-bestuur reageert na de bijeenkomst van de 1ste september jl.

Tags
Antisemitisme, Artikel 2 Duitsland, BAN, Belasting, Belgische fiscus, Beth Shalom, Bijeenkomst IsraŽl, Boekbespreking, Claims Conference, Column, Correspondentie, de Joint, Duitse rechtsgang, Fonds Verloren Jeugd, Frankrijk, Gemeentegiro-Erfpacht, Gettofonds, Gettopensioen, Gettowerk, Jaarvergadering, Javapost, JMW, Le-Ezrath Ha-Jeled, Maror, Nederlandse Spoorwegen, NIOD, Notulen, Oorlogsmisdaden, Oorlogswezen, Overheid, PUR, Rechtspraak, Sinti/Roma, Stolpersteine, Tweede en derde Generatie, VBV, VBV-Bestuur, Vermogensbeheer, Voormalig Nederlands-IndiŽ, Westerbork, Wie kent Wie, WO II, WUV-IsraŽl, WUV/WUBO, Zikna,

Archief
28-08-2019 Aanvullende informatie over aanvraag tegemoetkoming Nederlandse Spoorwegen
22-08-2019 Getto-uitkeringen en belastingvrijstelling
17-08-2019 Zondag 1 september 2019: VBV-bijeenkomst over NS en tegemoetkomingen
04-08-2019 NS-tegemoetkomingen, het uitkeringsreglement in het kort en aanvraagformulieren.
01-08-2019 Persbericht van de NS-Adviescommissie
18-07-2019 Zondag 1 september 2019: VBV-bijeenkomst over NS en tegemoetkomingen
03-07-2019 Reactie VBV-bestuur op het advies van Commissie aan NS
28-06-2019 NS en smartengelden
27-05-2019 Hoe de VBV-bijeenkomst van 28 april jl. door Renťe Citroen werd ervaren.
27-05-2019 Column: Westerbork als demonstratieterrein?
26-05-2019 Verslag bijeenkomst Stichting VBV op 28 april 2019 in Casa 400 te Amsterdam
26-05-2019 Commentaar inzake gerechtelijke uitspraak fiscus en getto-uitkeringen
26-05-2019 Openingsrede van Flory Neter tijdens de VBV-bijeenkomst in Casa 400 op 28 april jl.
26-05-2019 Column: "Pensioentje met suiker"
27-04-2019 NS en smartengelden
21-03-2019 NS en smartengelden
15-03-2019 Aanklacht van Jacques Barth tegen NIW verwezen naar rijk der fabelen
07-03-2019 Aankondiging jaarlijkse bijeenkomst en Verslag VBV-vergadering op 18-03-2018
02-03-2019 Publicatie Ministerie van FinanciŽn
20-02-2019 NS en smartengelden
23-12-2018 Bericht van Ministerie FinanciŽn over vrijstelling belastingen
19-12-2018 SVB mag AOW niet korten met gettopensioen.
17-12-2018 De eerste duizend dagen na de conceptie
07-12-2018 Raad van de Europese Unie over antisemitisme op 6 december 2018
06-12-2018 NS-vergoedingen voorlopig nog niet op de rails.
04-12-2018 De Snoge in Nijenhuis, column door Flory Neter
28-11-2018 Felicitaties voor Salo Muller
02-11-2018 Herberekening WUV/WUBO wegens lager percentage vermogenskorting vanaf 01-01-2018
31-10-2018 Aanvullende uren thuiszorg t.b.v. holocaustoverlevenden via JMW.
16-10-2018 Artikel-2-uitkeringen fors verhoogd in de komende drie jaren
09-10-2018 In memoriam Gerrit Goudeketting
02-10-2018 Ministerie FinanciŽn: Uitkeringen welke fiscaal vrij zijn vanaf 01-01-2016
14-08-2018 De kwestie Jacques Barth
12-06-2018 Informatie in het kader van de privacy wetgeving
19-05-2018 Verheugend nieuws: Uitkeringen voor gettowerk vanaf 2016 heffingsvrij
13-04-2018 JMW, Claims Conference en persoonsgebonden budget
13-04-2018 Aanmelding voor VBV-bijeenkomst in IsraŽl
05-04-2018 Belasting op getto-vergoedingen: oplossing mogelijk nabij
16-03-2018 Afschaffing antihardheid WUV - SVB versus wetgever
07-03-2018 Aangepaste informatie over Stolpersteine en hoe te handelen.
18-02-2018 Kort nieuws: Ledenvergadering VBV - WOB-procedure 22-maart - Over de Petitie
09-02-2018 Wie heeft recht op gettovergoedingen? Compleet schema Gettopensioen
04-02-2018 Petitie, petitie, petitie, STEM! -- WOB-procedure bij Raad van State
29-01-2018 Teken de petitie tegen belasting op getto-vergoedingen!!
17-01-2018 Gettovergoedingen: actie 50PLUS in Tweede Kamer
15-01-2018 Groot verzet tegen Nederlandse fiscalisering van Duitse Getto-vergoedingen
07-12-2017 Mogelijk moreel rechtsherstel voor Joodse eigenaren van vastgoed in Den Haag
05-12-2017 VARA-documentaire over tragedie rond Van Imhoff en zoektocht VBV
08-11-2017 VBV doet beroep op Kamercommissie FinanciŽn inzake getto-uitkeringen
31-10-2017 Fiscus en uitkeringen voor gettowerk
28-09-2017 VBV stopt samenwerking Jacques Barth
25-08-2017 Bronbelasting, buitenland en WO-II gerelateerde uitkeringen
08-07-2017 Belgische fiscus en uitkeringen Nederlandse oorlogswetten - WUV en WUBO
01-05-2017 De Tweede Generatie - Voordracht van Yaela Cohen
16-04-2017 Conceptverslag Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2017
26-02-2017 Verslag VBV-bijeenkomst in Tel Aviv op 12-02-2017
21-01-2017 Verslag Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2016
17-11-2016 Uitnodiging voor de presentatie van en paneldiscussie over het proefschrift Ghetto Workers Law van dr. A. Weber
17-11-2016 Voordracht opperrabbijn Jacobs tijdens symposium Holocaust en Geschiedenisonderwijs
17-11-2016 De Zaak Menten in drie afleveringen bij omroep MAX, verfilmd naar het boek van Hans Knoop
17-08-2016 Extra betaling Claims Conference
22-05-2016 Frits van der Starre zoekt naar familie van Anna van der Starre-Neter.
05-04-2016 Claims inzake Erfpachtboetes en Gemeentegiro Amsterdam
30-03-2016 Claims Conference en onbetaalde uitkeringen
30-03-2016 Verslag Algemene Ledenvergadering op 22-03-2015 van het VBV
01-03-2016 Aanmelding voor de Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2016
15-02-2016 ING-onderzoek inzake niet-ontvangen Artikel-2-uikeringen
08-02-2016 Verslag VBV-bijeenkomst in Israel op 07-02-2016
03-02-2016 NL-ambassade Israel corrigeert krantenbericht inzake WUV
01-02-2016 Informele bijeenkomst VBV in Tel Aviv op zondag 7 februari 2016
10-01-2016 ING-bank en problemen rond Artikel-2-uitkeringen
09-01-2016 Premieheffing Artikel-2-uitkeringen eindigt
19-11-2015 Akkoord Indisch platform en Staatssecretaris van Rijn
28-10-2015 VBV regelt uitkering voor Roma en Sinti - - - Akkoord gettostatus Asterdorp
28-10-2015 Update en rectificatie inzake uitkeringen Lost Childhood
15-09-2015 Einde onterechte premieheffing Artikel-2-fonds lijkt nabij.
07-09-2015 Amsterdam wil erfpachtboetes en Gemeentegirotegoeden terugbetalen
24-08-2015 Grote zorgen over uitkeringen uit het fonds Verloren Jeugd
24-08-2015 MinFin besluit tot onderzoek MAROR-gelden
13-06-2015 Mogelijk einde van premieheffing over Artikel-2-uitkering
06-06-2015 CliŽntenraad initieert belangrijke beleidswijziging SVB/PUR inzake osteoporose
23-03-2015 Verslag-notulen Algemene Ledenvergadering van het VBV op 23 maart 2014
09-03-2015 Algemeen aanvraagformulier t.b.v. alle uitkeringen van de Claims Conference
17-01-2015 Uitkering 'Verloren Jeugd' weer vertraagd.
27-12-2014 Fonds Verloren Jeugd en informatie over aanvragen
26-12-2014 Claims Conference start in januari 2015 met Fonds Verloren Jeugd.
14-12-2014 Informatie en criteria inzake Franse herstelbetalingen WOII
05-09-2014 Resultaat Berlijns overleg leidt tot uitkering aan Childsurvivors
12-08-2014 Overeenkomst Kantoor Mayer en Kantoor Weber inzake BADV
05-08-2014 Petitie tegen antisemitisme
28-07-2014 VBV reageert op demonstraties en antisemitisme
19-06-2014 Gezocht: Openstaande claims voormalig Nederlands-IndiŽ
13-06-2014 Claims conference: Verruiming voorwaarden Artikel-2-uitkering
10-06-2014 Dringend verzoek: Staak bellen naar advocatenkantoor in Dusseldorf
01-06-2014 Gettopensioen en samenwerking met advocatenkantoor Weber en Co
01-06-2014 Schema gettofonds: Wie is mogelijk rechthebbend?
01-06-2014 Schema gettopensioen: Wie is mogelijk rechthebbend?
23-05-2014 Verslag VBV-bijeenkomst IsraŽl op 8 mei 2014
22-05-2014 Afwijzing Ministerie Financien inzake premieheffing Artikel 2
19-02-2014 Gemeenschappelijke publicatie van JMW en VBV inzake Gettofonds
20-01-2014 Aanvraagformulier voor vervolgde Roma en Sinti door naziregime
19-01-2014 VBV overtuigt BADV inzake getto Amsterdam en Gettofonds
15-12-2013 Ontwikkelingen rond gettofonds en status getto Amsterdam
25-10-2013 Keulen en principieel standpunt VBV inzake gettofonds
21-10-2013 Artikel 2 versus 'Rietkerk-regeling'
16-10-2013 Holocaustslachtoffers dubbel beroofd
12-10-2013 Proces tegen BADV in Keulen
17-09-2013 Eerste zitting proces tegen BADV over gettofonds
30-08-2013 Bericht met verzoek aan alle abonnees
13-08-2013 Proces tegen BADV (gettofonds) opgestart
11-08-2013 Herdenkingen van capitulatie Japan op 15 augustus 1945
23-07-2013 Belangrijk bericht over Engelse bezwaarbrief en BADV.
16-07-2013 Oproep voor afgewezen aanvragers gettofonds door BADV
11-07-2013 Nieuwe informatie over BADV en afwijzingen voor Gettofonds
04-07-2013 Problemen rond aanvragen gettofonds
26-06-2013 Boekaankondiging:
07-06-2013 Claims Conference en mediaberichten
29-05-2013 Protesten NIOD lijken te werken
21-05-2013 NIOD en VBV-archief
02-05-2013 Peidooi voor gedegen onderwijs over WO II
26-04-2013 VBV heeft succes: Duitsland erkent gettostatus Amsterdam
11-04-2013 Openingsrede ledenvergadering VBV d.d. 24 maart 2013
10-04-2013 Wie kent wie? Joodse onderduikers in Kerkrade
09-04-2013 Voordracht middagprogramma VBV-Ledenvergadering-2013
09-04-2013 Bewijs van in leven zijn t.b.v. Gettofonds en -pensioen
09-04-2013 Aanpassing Wuv, Wubo en Buitengewoon pensioen
31-03-2013 Definitief verslag jaarverg. VBV 1-april-2012, PDF & platte tekst
15-03-2013 Informatie over plaatsing Stolpersteine
03-03-2013 Holocaustwetenschap en -onderzoek
16-01-2013 Open brief aan Raad van Toezicht van Beth Shalom
12-01-2013 Gettofonds: Dringend advies om bezwaarschrift in te sturen.
07-01-2013 Amsterdam had drie getto
22-11-2012 Solidariteitsbezoek Nederlandse ambassadeur in Isra
14-11-2012 Gettopensioen wordt niet gekort
22-10-2012 VBV spreekt met CC en advocaat in Frankfurt
08-10-2012 Afwijzingen gettofonds en -pensioen
15-09-2012 Van de voorzitter
22-06-2012 Herinnering aan weggevoerde Joden in Hoorn
20-06-2012 Bericht over aanvragen 'Gettofonds'
15-05-2012 Zestien Stolpersteinen op 18 juni a.s. in de stad Hoorn
21-04-2012 Belasting- en premieheffing een recht maar geen plicht
14-04-2012 Informatie over aanvragen Getto-fonds
04-04-2012 Petitie aangenomen op de Algemene ledenvergadering van het VBV
04-04-2012 Persbericht inzake Artikel 2
15-03-2012 Wezen en incorrecte afhandeling JMW
11-02-2012 VBV in actie tegen fiscalisering Artikel-2-uitkering
09-02-2012 Verslag van de bijeenkomst van VBV-leden in Isra
28-12-2011 VBV en Claims Conference te Frankfurt: Artikel 2 (nieuwe criteria en schema!!!), levensbewijs, jodenvervolging Ned. Indi
15-12-2011 Javapost
12-11-2011 Centrale Raad van Beroep, SVB/PUR, geprivatiseerde Kibbutz Tzorah
03-11-2011 Nieuwe versie regelgeving werken in getto's - deel 2
18-10-2011 Directeur Beth Shalom vertrekt
15-10-2011 Beth Shalom en kort geding
14-10-2011 Nieuws over Beth Shalom
23-09-2011 Nieuwe versie regelgeving Gettowerk
28-08-2011 Visie VBV over huidige stand van zaken Beth Shalom
24-08-2011 Brief van advocaat mr. Abeln namens het VBV aan het bestuur van Beth Shalom
18-08-2011 Beth Shalom stelt externe manager aan
11-08-2011 Vervolg van VBV versus directie Beth Shalom
10-08-2011 Persverklaring stichting BAN inzake kort geding uitspraak ADO Den Haag
02-08-2011 Persbericht: Indische geschiedenis kamp Westerbork krijgt actueel tintje
31-07-2011 Stichting Zikna, pastorale hulp aan holocaustoverlevenden
29-07-2011 Persbericht: VBV eist vertrek directie en bestuur Beth Shalom
21-07-2011 Stichting Heart - Roerende en onroerende goederen wellicht te claimen.
20-07-2011 Persbericht, Stichting BAN, Kort Geding tegen ADO
24-06-2011 Gewijzigde statuten van het VBV
05-05-2011 Korte samenvatting voordracht van Hans Knoop
03-05-2011 Verslag van de Jaarvergadering 20 maart 2011
02-05-2011 Openingsrede jaarvergadering maart 2011
18-03-2011 Statutenwijziging
17-03-2011 Verzoek van de Jewish Joint Distribution Organisation
21-02-2011 Verslag van de jaarvergadering van maart 2010
28-12-2010 VBV en de contacten met Claims Conference (CC)
20-12-2010 Laatste nieuws oorlogswezen versus JMW en de visie van VBV
14-10-2010 Erfgoed van de Oorlog
01-10-2010 Jaarvergadering 2011 Zondag 20 maart
16-06-2010 VBV verwerpt bod Joods Maatschappelijk Werk (JMW) voor compensatie oorlogsweeskinderen
27-04-2010 Artikel 2 en achtergronden voor limiet van 18 maanden onderduik
20-04-2010 Verslag Claims Conferentie Frankfurt
18-03-2010 Claims Conferentie Frankfurt overlegt met VBV
25-09-2009 Belasting en aftrekbare giften
11-08-2009 Protestbrief via ambassadeur aan Israelische overhei
17-05-2009 Kind van de rekening, samenvattend verslag
12-05-2009 Verslag bezoek Claims Conference New York
11-05-2009 Alternatieve Jaarvergadering van het VBV te Tel Aviv
22-04-2009 Officieel standpunt van de Duitse overheid inzake Artikel 2
21-04-2009 Notulen van de Jaarvergadering van 22 maart 2009
18-03-2009 Kennismaking met de heer Stoov
28-12-2008 Financien
09-12-2008 Resultaten van het wetenschappelijk onderzoek naar het vermogensbeheer van de joodse oorlogswezen beschikbaar
27-11-2008 Overgang PUR naar SVB en de Wet Beperking Export Uitkeringen
14-11-2008 Overgang PUR-SVB
27-10-2008 Overgang PUR/SVB
14-08-2008 Overzicht bepalingen inzake Artikel-2-fonds
27-06-2008 Aanvullende informatie van Claims Conference Art.-2-fonds
19-06-2008 Duits Bondsdaglid verduidelijkt criteria Artikel-2-fonds
17-06-2008 Verwarring door berichtgeving over nieuwe criteria van de Claims Conference
12-06-2008 Verbeteringen Artikel 2
29-03-2008 Correspondentie Artikel 2 Duitsland
16-03-2008 Notulen Jaarvergadering 16 maart 2008

naar boven  |  copyright verbond belangenbehartiging voor vervolgingsslachtoffers  |  design en realisatie: 2BeeWeb